Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 10/03/2016

  • Número del document ENS/0701/2016

  • Número de control 16078041

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16078041-2016

Dades del DOGC
  • Número 7084

  • Data 22/03/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/701/2016, de 10 de març, per la qual es modifica l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics dels Serveis Territorials a la Catalunya Central als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.


La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix que en els procediments d'admissió d'alumnes en els centres sostinguts amb fons públics, que imparteixen educació primària o educació secundària obligatòria o batxillerat, en cas que no hi hagi places suficients, tindran prioritat aquells alumnes que procedeixin dels centres que tinguin adscrits.

Així mateix, la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix en l'article 47.5 que en els processos d'admissió d'alumnes en un centre han de tenir prioritat els alumnes que vulguin cursar el primer curs d'una etapa obligatòria i procedeixin d'un altre centre que imparteixi fins a l'etapa obligatòria immediatament anterior a la que volen iniciar, i estigui adscrit al primer en els termes establerts per aquesta llei.

D'altra banda, l'article 76.1 de la Llei d'educació, esmentada, estableix que amb la finalitat d'ordenar el procés d'escolarització i facilitar la continuïtat educativa, a més de les agrupacions de centres a què fa referència l'article 72.3, es pot determinar l'adscripció entre centres educatius quan amb caràcter general pertanyen a una mateixa zona educativa, si comparteixen els objectius del projecte educatiu.

Per últim, el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, preveu que l'adscripció de centres que disposa la legislació vigent es pot establir entre centres que imparteixen educació infantil i educació primària, entre centres que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria i entre centres que imparteixen educació secundària obligatòria i batxillerat, exclosa la modalitat d'arts, sempre que, en cada cas, ambdós ensenyaments siguin sufragats amb fons públics i que els centres a adscriure estiguin ubicats en el mateix municipi que el centre receptor, llevat que en el municipi dels centres a adscriure no hi hagi oferta dels corresponents ensenyaments.

La contínua evolució de la col·lectivitat escolar fa aconsellable revisar les adscripcions per adaptar-les a les necessitats d'escolarització.

En aquest sentit, acreditat el compliment dels requisits que estableix la normativa vigent,


Resolc:


Modificar l'adscripció dels centres educatius que imparteixen educació primària, als centres educatius públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya que imparteixen educació secundària obligatòria, en el sentit que indica l'annex.


Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


Manresa, 10 de març de 2016


Antoni Massegú i Calveras

Director dels Serveis Territorials a la Catalunya CentralAnnex

Modificació de l'adscripció de l'educació primària a l'educació secundària obligatòria.


1. Noves adscripcions.

Comarca: Alt Penedès

Escola Vinyes Verdes, de La Beguda Alta (Sant Llorenç d'Hortons), codi 08026889 a Institut de Masquefa, codi 08060514.


Comarca: Anoia

Escola Serra de Coll-Bas, de Carme, codi 08015648 a Institut Badia i Margarit, d'Igualada, codi 08073193.

Escola Les Passeres - ZER Tres Branques, de Castellolí, codi 08016136 a Institut Badia i Margarit, d'Igualada, codi 08073193.

Escola Copons - ZER Vent d'Avall, de Copons, codi 08016291 a Institut Badia i Margarit, d'Igualada, codi 08073193.

Escola Pare Ramon Castelltort i Miralda, d'Igualada, codi 08019642 a Institut Badia i Margarit, d'Igualada, codi 08073193.

Escola García i Fossas, d'Igualada, codi 08019435 a Institut Badia i Margarit, d'Igualada, codi 08073193.

Escola Gabriel Castella i Raich, d'Igualada, codi 08019459 a Institut Badia i Margarit, d'Igualada, codi 08073193.

Escola Emili Vallès, d'Igualada, codi 08019460 a Institut Badia i Margarit, d'Igualada, codi 08073193.

Escola Dolors Martí i Badia, d'Igualada, codi 08064866 a Institut Badia i Margarit, d'Igualada, codi 08073193.

Escola Jorba - ZER El Ventall, de Jorba, codi 08019678 a Institut Badia i Margarit, d'Igualada, codi 08073193.

Escola Vilademàger - ZER Serra d'Ancosa, de La Llacuna, codi 08019691 a Institut Badia i Margarit, d'Igualada, codi 08073193.

Escola Castell d'Òdena, de Òdena, codi 08022321 a Institut Badia i Margarit, d'Igualada, codi 08073193.

Escola Cérvola Blanca, de Sant Martí de Tous, codi 08026956 a Institut Badia i Margarit, d'Igualada, codi 08073193.


Comarca: Bages

Escola de Maians - ZER Tres Branques, de Castellfollit del Boix, codi 08016070 a Institut Badia i Margarit, d'Igualada, codi 08073193.

Escola Coll de Gossem - ZER Tres Branques, de Castellfollit del Boix, codi 08016069 a Institut Badia i Margarit, d'Igualada, codi 08073193.

Escola Bages, de Manresa, codi 08020127 a Institut Guillem Catà, de Manresa, codi 08046761.

Escola La Sèquia, de Manresa, codi 08063898 a Institut Lacetània, de Manresa, codi 08020462.

Escola Pare Algué, de Manresa, codi 08020097 a Institut Lacetània, de Manresa, codi 08020462.

Escola Puigberenguer, de Manresa, codi 08039318 a Institut Guillem Catà, de Manresa, codi 08046761.

Escola Sant Ignasi, de Manresa, codi 08020073 a Institut Pius Font i Quer, de Manresa, codi 08033924.

Escola Flama, de Sant Fruitós de Bages, codi 08044016 a Institut Lluís de Peguera, de Manresa, codi 08020474.


Comarca: Osona

Escola Valldeneu, de Sant Martí de Centelles, codi 08064829 a Institut Pere Barnils, de Centelles, codi 08044569.


Comarca: Vallès Oriental

Escola La Muntanya, d'Aiguafreda, codi 08000359 a Institut Pere Barnils, de Centelles, codi 08044569.


2. Adscripcions que se suprimeixen.

Comarca: Bages

Escola Bages, de Manresa, codi 08020127 a Institut Cal Gravat, de Manresa, codi 08065330.

Escola Ítaca, de Manresa, codi 08064741 a Institut Lacetània, de Manresa, codi 08020462.

Escola Ítaca, de Manresa, codi 08064741 a Institut Pius Font i Quer, de Manresa, codi 08033924.

Escola La Sèquia, de Manresa, codi 08063898 a Institut Cal Gravat, de Manresa, codi 08065330.

Escola Pare Algué, de Manresa, codi 08020097 a Institut Cal Gravat, de Manresa, codi 08065330

Escola Puigberenguer, de Manresa, codi 08039318 a Institut Cal Gravat, de Manresa, codi 08065330.

Escola Sant Ignasi, de Manresa, codi 08020073 a Institut Cal Gravat, de Manresa, codi 08065330.

Escola Sant Pere, de Monistrol de Montserrat, codi 08021892 a Institut Castellet, de Sant Vicenç de Castellet, codi 08046840.

Escola Flama, de Sant Fruitós de Bages, codi 08044016 a Institut Guillem Catà, de Manresa, codi 08046761.

Llissach, de Santpedor, codi 08025061 a Institut d'Auro, de Santpedor, codi 08053111.


Amunt