Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 14/03/2016

  • Número del document ENS/0699/2016

  • Número de control 16078043

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16078043-2016

Dades del DOGC
  • Número 7084

  • Data 22/03/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/699/2016, de 14 de març, per la qual es resol la convocatòria per a la selecció de centres educatius per ser inclosos en el Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2015-2016.


Mitjançant la Resolució ENS/2707/2015, de 19 de novembre, es va obrir convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2015-2016 (DOGC núm. 7007, de 27.11.2015).

Per tant, d'acord amb el que preveu l'apartat 4 de l'annex 1 de la Resolució ENS/2707/2015, de 19 de novembre, i un cop vista la proposta de la comissió avaluadora,


Resolc:


-1 Seleccionar els centres educatius que s'inclouen en el Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals des de l'inici del curs 2015-2016.

-2 Dels centres educatius seleccionats i dels que actualment formen part del Programa de mobilitat formativa i cooperació internacional en els ensenyaments professionals, se'n dóna publicitat al portal de centres del Departament (http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Benvinguda), i al portal de centres d'altres titularitats (http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici).


Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant de la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 14 de març de 2016


Melchor Arcarons i Rua

Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial


Amunt