Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 10/03/2016

  • Número del document ENS/0692/2016

  • Número de control 16077029

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16077029-2016

Dades del DOGC
  • Número 7083

  • Data 21/03/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/692/2016, de 10 de març, per la qual es modifica l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics dels Serveis Territorials al Maresme - Vallès Oriental, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.


La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix que en els procediments d'admissió d'alumnes en els centres sostinguts amb fons públics, que imparteixen educació primària o educació secundària obligatòria o batxillerat, en cas que no hi hagi places suficients, tenen prioritat aquells alumnes que procedeixin dels centres que tinguin adscrits.

Així mateix, la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix en l'article 47.5 que en els processos d'admissió d'alumnes en un centre han de tenir prioritat els alumnes que vulguin cursar el primer curs d'una etapa obligatòria i procedeixin d'un altre centre que imparteixi fins a l'etapa obligatòria immediatament anterior a la que volen iniciar, i estigui adscrit al primer en els termes establerts per aquesta llei.

D'altra banda, l'article 76.1 de la Llei d'educació, esmentada, estableix que amb la finalitat d'ordenar el procés d'escolarització i facilitar la continuïtat educativa, a més de les agrupacions de centres a què fa referència l'article 72.3, es pot determinar l'adscripció entre centres educatius quan amb caràcter general pertanyen a una mateixa zona educativa, si comparteixen els objectius del projecte educatiu.

Per últim, el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, preveu que l'adscripció de centres que disposa la legislació vigent es pot establir entre centres que imparteixen educació infantil i educació primària, entre centres que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria i entre centres que imparteixen educació secundària obligatòria i batxillerat, exclosa la modalitat d'arts, sempre que, en cada cas, ambdós ensenyaments siguin sufragats amb fons públics i que els centres a adscriure estiguin ubicats en el mateix municipi que el centre receptor, llevat que en el municipi dels centres a adscriure no hi hagi oferta dels corresponents ensenyaments.

La contínua evolució de la col·lectivitat escolar fa aconsellable revisar les adscripcions per adaptar-les a les necessitats d'escolarització.

En aquest sentit, acreditat el compliment dels requisits que estableix la normativa vigent,

 

Resolc:

 

-1 Modificar l'adscripció dels centres educatius que imparteixen educació primària, als centres educatius públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya que imparteixen educació secundària obligatòria, en el sentit que indica l'annex 1.

 

-2 Modificar l'adscripció dels centres educatius que imparteixen educació secundària obligatòria, als centres educatius públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya que imparteixen batxillerat, en el sentit que indica l'annex 2.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Mataró, 10 de març de 2016

 

Carmina Pinya i Salomó

Directora dels Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

 

Annex 1

Modificació de l'adscripció de l'educació primària a l'educació secundària obligatòria

 

1. Noves adscripcions

Escola El Calderí, de Caldes de Montbui, codi 08065299 a Institut de Caldes de Montbui, de Caldes de Montbui, codi 08073651.

Escola El Farell, de Caldes de Montbui, codi 08015077 a Institut de Caldes de Montbui, de Caldes de Montbui, codi 08073651.

Escola Montbui, de Caldes de Montbui, codi 08043942 a Institut de Caldes de Montbui, de Caldes de Montbui, codi 08073651.

Escola de Granollers, de Granollers, codi 08074811 a Institut de Granollers, de Granollers, codi 08074801.

Escola Ferrer i Guàrdia, de Granollers, codi 08017712 a Institut de Granollers, de Granollers, codi 08074801.

Escola Granullarius, de Granollers, codi 08017918 a Institut de Granollers, de Granollers, codi 08074801.

Escola Joan Solans, de Granollers, codi 08017700 a Institut de Granollers, de Granollers, codi 08074801.

Escola Lledoner, de Granollers, codi 08053391 a Institut de Granollers, de Granollers, codi 08074801.

Escola Mestres Montaña, de Granollers, codi 08041659 a Institut de Granollers, de Granollers, codi 08074801.

Escola Pereanton, de Granollers, codi 08017694 a Institut de Granollers, de Granollers, codi 08074801.

Escola Ponent, de Granollers, codi 08041647 a Institut de Granollers, de Granollers, codi 08074801.

Escola Salvador Espriu, de Granollers, codi 08042287 a Institut de Granollers, de Granollers, codi 08074801.

Escola de Lliçà d'Amunt, de Lliçà d'Amunt, codi 08074823 a Institut de Lliçà d'Amunt, de Lliçà d'Amunt, codi 08052955.

Escola de Lliçà d'Amunt, de Lliçà d'Amunt, codi 08074823 a Institut Hipàtia d'Alexandria de Lliçà d'Amunt, codi 08065408.

Escola de Llavaneres, de Sant Andreu de Llavaneres, codi 08074835 a Institut Llavaneres, de Sant Andreu de Llavaneres, codi 08046852.

Escola El Pi Gros, de Sant Cebrià de Vallalta, codi 08025800 a Institut de Sant Pol de Mar, de Sant Pol de Mar, codi 08073028.

Escola Dones d'Aigua, de Sant Iscle de Vallalta, codi 08025071 a Institut de Sant Pol de Mar, de Sant Pol de Mar, codi 08073028.

Escola Sant Pau, de Sant Pol de Mar, codi 08027225 a Institut de Sant Pol de Mar, de Sant Pol de Mar, codi 08073028.

Escola Hortsavinyà, de Tordera, codi 08059093 a Institut de Tordera, de Tordera, codi 08073843.

Escola Ignasi Iglesias, de Tordera, codi 08030467 a Institut de Tordera, de Tordera, codi 08073843.

Escola La Roureda, de Tordera, codi 08064222 a Institut de Tordera, de Tordera, codi 08073843.

Escola Serra de Miralles, de Tordera. codi 08062869 a Institut de Tordera, de Tordera, codi 08073843.

 

2. Adscripcions que se suprimeixen

Escola El Pi Gros, de Sant Cebrià de Vallalta, codi 08025800 a Institut Lluís Domènech i Montaner, de Canet de Mar, codi 08045641.

Escola El Pi Gros, de Sant Cebrià de Vallalta, codi 08025800 a Secció d'Institut de Canet de Mar, Canet de Mar, codi 08072978.

Escola Dones d'Aigua, de Sant Iscle de Vallalta, codi 08025071 a Institut Domènec Perramón, d'Arenys de Munt, codi 08034187.

Escola Sant Pau, de Sant Pol de Mar, codi 08027225 a Institut Bisbe Sivilla, de Calella, codi 08015171.

 

 

Annex 2

Modificació de l'adscripció de l'educació secundària obligatòria a batxillerat

 

Noves adscripcions

Institut de Caldes de Montbui, de Caldes de Montbui, codi 08073651 a Institut Manolo Hugué, de Caldes de Montbui, codi 08043486.

Institut de Granollers, de Granollers, codi 08074801 a Institut Antoni Cumella, de Granollers, codi 08017931.

Institut de Granollers, de Granollers, codi 08074801 a Institut Carles Vallbona, de Granollers, codi 08043644.

Institut de Granollers, de Granollers, codi 08074801 a Institut Celestí Bellera, de Granollers, codi 08045628.

Institut de Tordera, de Tordera, codi 08073843 a Institut Lluís Companys, de Tordera, codi 080445983.

 

Amunt