Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 09/03/2016

  • Número del document ENS/0658/2016

  • Número de control 16075036

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16075036-2016

Dades del DOGC
  • Número 7081

  • Data 17/03/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/658/2016, de 9 de març, per la qual s'aproven amb caràcter provisional les modificacions dels concerts educatius dels centres privats per als ensenyaments obligatoris i d'educació infantil de segon cicle.


D'acord amb el que disposa el Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, els centres concertats que vulguin modificar el nombre d'unitats o grups concertats ho sol·licitaran al Departament d'Ensenyament.

Analitzades les sol·licituds presentades, les dades i les previsions de les quals es pot disposar abans de la preinscripció dels alumnes per al curs 2016-2017, cal procedir, dins el que preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació; el Decret 56/1993, de 23 de febrer, abans esmentat, i la resta de normativa aplicable, a l'aprovació provisional de les modificacions dels concerts educatius dels centres privats concertats.

En conseqüència, a proposta de la Direcció General de Centres Concertats i Centres Privats,


Resolc:


-1 Aprovar amb caràcter provisional les modificacions dels concerts educatius dels centres privats concertats que es detallen a l'annex d'aquesta Resolució, d'acord amb els calendaris i amb les unitats que per a cada cas s'especifiquen, per un període de quatre cursos escolars per a l'educació primària i per un període de dos cursos escolars per a l'educació infantil de segon cicle i per a l'educació secundària obligatòria, a comptar a partir de l'inici del curs 2016-2017.


-2 Les unitats dels concerts aprovades provisionalment hauran de tenir un mínim de 20 alumnes per a l'educació primària i per a l'educació infantil de segon cicle, i de 25 alumnes per a l'educació secundària obligatòria, per tal de confirmar la seva concertació.

Això no obstant, es podrà considerar la relació mitjana alumnes/unitat diferent de la determinada tenint en compte la ràtio existent als centres educatius públics de la zona i la ubicació del centre en zones rurals o suburbanes.


-3 D'acord amb el que disposen els apartats 1,4 i 5 de l'article 31 del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, un cop finalitzat el període de preinscripció d'alumnes per al curs 2016-2017, i en funció de les dades de preinscripció, el Departament d'Ensenyament, abans que s'iniciï el període de matriculació, emetrà la resolució definitiva de les modificacions dels concerts educatius per als ensenyaments obligatoris i per a l'educació infantil de segon cicle, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Als centres concertats que no hagin assolit la relació esmentada al punt anterior, se'ls denegarà amb caràcter definitiu la modificació.


-4 La concessió d'aquestes modificacions dels concerts educatius dels centres privats es farà amb càrrec a l'aplicació pressupostària EN0120 D/488000100/4210, del pressupost de l'any 2015 prorrogat per a l'any 2016.


-5 Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de centres.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar una reclamació davant la consellera d'Ensenyament en el termini de 10 dies a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOCG, la qual es resoldrà en la resolució indicada a l'apartat 3, que aprovarà amb caràcter definitiu la modificació dels concerts educatius.


Barcelona, 9 de març de 2016


Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'EnsenyamentAnnex


EINF: educació infantil de segon cicle.

EINF: N1 – N2 – N3.

N1: unitats concertades de primer curs d'educació infantil de segon cicle.

N2: unitats concertades de segon curs d'educació infantil de segon cicle.

N3: unitats concertades de tercer curs d'educació infantil de segon cicle.


EPRI: educació primària.

EPRI: U1 – U2 – U3 – U4 – U5 – U6.

U1: unitats concertades de primer curs d'educació primària.

U2: unitats concertades de segon curs d'educació primària.

U3: unitats concertades de tercer curs d'educació primària.

U4: unitats concertades de quart curs d'educació primària.

U5: unitats concertades de cinquè curs d'educació primària.

U6: unitats concertades de sisè curs d'educació primària.


ESO: educació secundària obligatòria.

ESO: G1- G2 – G3 – G4.

G1: unitats concertades de primer curs d'educació secundària obligatòria.

G2: unitats concertades de segon curs d'educació secundària obligatòria.

G3: unitats concertades de tercer curs d'educació secundària obligatòria.

G4: unitats concertades de quart curs d'educació secundària obligatòria.


USD: unitats sol·licitades denegades.


Causes de denegació (CD):

(1) El nombre d'unitats autoritzades és inferior al nombre d'unitats sol·licitades i segons el que disposa l'article 3 del Decret 56/1993, sobre concerts educatius i l'article 5.1 del Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, és requisit imprescindible que els centres concertats estiguin autoritzats per impartir els ensenyaments que constitueixen l'objecte del concert.

(2) D'acord amb el que estableix l'article 116 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, les previsions de necessitats d'escolarització del districte, àrea d'escolarització, o en el seu cas, del municipi on està ubicat el centre, no justifiquen la concertació de les unitats sol·licitades, atès que és suficient l'oferta de llocs escolars que presenten els centres sostinguts amb fons públics del districte, àrea d'escolarització, o en el seu cas, el municipi.

(3) La concertació d'ensenyaments obligatoris s'efectua de forma progressiva des de les unitats dels cursos inferiors, en consonància amb el que preveu la disposició transitòria 16 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.


Consorci d'Educació de Barcelona


Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Anna Ravell.

Codi: 08003361.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EINF: 2-1-1. USD: 2. CD: (2).

2017-18 EINF: 2-2-1. USD: 1. CD: (2).


Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Canigó.

Codi: 08003993.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EINF: 4-3-4. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EINF: 4-4-3. USD: 1. CD: (2).

2016-17 EPRI: 3-2-3-3-3-3. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EPRI: 3-3-2-3-3-3. USD: 1. CD: (2).

2018-19 EPRI: 3-3-3-2-3-3. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 3-3-3-3-2-3. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Escola Pia de Sarrià-Calassanç.

Codi: 08004286.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 ESO: 4-4-4-4. USD: 1. CD: (2).

2017-18 ESO: 4-4-4-4. USD: 2. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Gravi.

Codi: 08011448.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EINF: 2-1-1. USD: 2. CD: (2).

2017-18 EINF: 2-2-1. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Immaculada Concepció Barcelona.

Codi: 08005990.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EINF: 2-1-1. USD: 2. CD: (2).

2017-18 EINF: 2-2-1. USD: 1. CD: (2).

2016-17 EPRI: 2-1-2-2-2-2. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EPRI: 2-2-1-2-2-2. USD: 1. CD: (2).

2018-19 EPRI: 2-2-2-1-2-2. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 2-2-2-2-1-2. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: IPSE.

Codi: 08005761.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EINF: 2-2-1. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EINF: 2-2-2.

2016-17 EPRI: 2-1-2-2-2-2. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EPRI: 2-2-1-2-2-2. USD: 1. CD: (2).

2018-19 EPRI: 2-2-2-1-2-2. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 2-2-2-2-1-2. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Jesuïtes Gràcia - Kostka.

Codi: 08005370.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 ESO: 3-3-3-3. USD: 1. CD: (1).

2017-18 ESO: 3-3-3-3. USD: 2. CD: (1).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: La Salle Bonanova.

Codi: 08003907.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 ESO: 4-5-4-4. USD: 1. CD: (2).

2017-18 ESO: 4-4-5-4. USD: 2. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: La Salle Gràcia.

Codi: 08007032.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EINF: 1-1-1. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EINF: 1-1-1. USD: 2. CD: (2).

2016-17 EPRI: 1-1-1-1-1-1.

2017-18 EPRI: 1-1-1-1-1-1.

2018-19 EPRI: 1-1-1-1-1-1.

2019-20 EPRI: 1-1-1-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: L'Horitzó.

Codi: 08039987.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EINF: 0-0-0. USD: 3. CD: (2).

2017-18 EINF: 0-0-0. USD: 3. CD: (2).

2016-17 EPRI: 1-0-0-1-1-1. USD: 2. CD: (2).

2017-18 EPRI: 1-1-0-0-1-1. USD: 2. CD: (2).

2018-19 EPRI: 1-1-1-0-0-1. USD: 2. CD: (2).

2019-20 EPRI: 1-1-1-1-0-0. USD: 2. CD: (2).

2016-17 ESO: 0-0-0-0. USD: 4. CD: (2).

2017-18 ESO: 0-0-0-0. USD: 4. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Lleó XIII.

Codi: 08005412.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EINF: 1-0-1. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Madres Concepcionistas de la Enseñanza.

Codi: 08004900.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EINF: 2-2-1. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EINF: 2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Mare de Déu del Coll.

Codi: 08010547.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EINF: 1-0-1. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Mare de Déu del Roser.

Codi: 08005801.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EINF: 2-1-2. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EINF: 2-2-1. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Piaget.

Codi: 08011096.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EINF: 1-0-1. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sagrada Família.

Codi: 08009685.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EINF: 2-2-2.

2017-18 EINF: 2-2-2.

2016-17 ESO: 2-2-2-1. USD: 1. CD: (2).

2017-18 ESO: 2-2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sagrat Cor Besòs.

Codi: 08008981.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EINF: 2-2-2.

2017-18 EINF: 2-2-2.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sant Joan Baptista.

Codi: 08003087.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EINF: 1-1-1.

2017-18 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Sant Joan Bosco.

Codi: 08011394.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EINF: 3-2-3. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EINF: 3-3-2. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Santa Maria dels Apòstols.

Codi: 08008191.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EPRI: 1-1-1-1-1-1.

2017-18 EPRI: 1-1-1-1-1-1.

2018-19 EPRI: 1-1-1-1-1-1.

2019-20 EPRI: 1-1-1-1-1-1.

 

Municipi: Barcelona (Barcelonès).

Denominació: Virolai.

Codi: 08006751.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 ESO: 3-2-2-2.

2017-18 ESO: 3-3-2-2.

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Municipi: Castelldefels (Baix Llobregat).

Denominació: Sant Ferran.

Codi: 08015879.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EINF: 1-0-1. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Martorell (Baix Llobregat).

Denominació: La Mercè.

Codi: 08020531.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 ESO: 2-2-3-3.

2017-18 ESO: 2-2-2-3.

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Municipi: Badalona (Barcelonès).

Denominació: Arrels-Esperança.

Codi: 08000921.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EPRI: 4-4-4-3-3-3. USD: 3. CD: (2).

2017-18 EPRI: 4-4-4-4-3-3. USD: 2. CD: (2) i (3).

2018-19 EPRI: 4-4-4-4-4-3. USD: 1. CD: (2) i (3).

2019-20 EPRI: 4-4-4-4-4-4.

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Denominació: Casal dels Àngels.

Codi: 08018352.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EINF: 3-2-3. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EINF: 3-3-2. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Sant Adrià de Besòs (Barcelonès).

Denominació: Sant Gabriel.

Codi: 08025174.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 ESO: 2-2-2-2. USD: 1. CD: (1).

2017-18 ESO: 2-2-2-2. USD: 1. CD: (1).

 

Municipi: Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).

Denominació: Montagut.

Codi: 08031356.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 ESO: 1-1-1-1.

2017-18 ESO: 2-1-1-1.

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Municipi: Artés (Bages).

Denominació: Vedruna.

Codi: 08000220.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EINF: 1-0-1. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Igualada (Anoia).

Denominació: Igualada.

Codi: 08019551.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EINF: 2-1-2. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EINF: 2-2-1. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Jorba (Anoia).

Denominació: Mestral.

Codi: 08040278.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EPRI: 1-0-1-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EPRI: 1-1-0-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

2018-19 EPRI: 1-1-1-0-1-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 1-1-1-1-0-1. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Jorba (Anoia).

Denominació: Montclar.

Codi: 08040266.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EINF: 2-1-1. USD: 2. CD: (2).

2017-18 EINF: 2-2-1. USD: 1. CD: (2).

2016-17 EPRI: 1-0-1-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EPRI: 1-1-0-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

2018-19 EPRI: 1-1-1-0-1-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 1-1-1-1-0-1. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Navàs (Bages).

Denominació: Diocesana.

Codi: 08022276.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 ESO: 2-2-2-1. USD: 3. CD: (2).

2017-18 ESO: 2-2-2-2. USD: 2. CD: (2).

 

Serveis Territorials a Girona

 

Municipi: Salt (Gironès).

Denominació: Escola Pia de Salt.

Codi: 17010281.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EINF: 1-1-1.

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Municipi: Lleida (Segrià).

Denominació: Santa Anna.

Codi: 25002234.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EINF: 2-1-2. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EINF: 2-2-1. USD: 1. CD: (2).

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Municipi: Cabrera de Mar (Maresme).

Denominació: Sant Feliu.

Codi: 08014887.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EINF: 2-1-2. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EINF: 2-2-1. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: El Masnou (Maresme).

Denominació: Bergantí.

Codi: 08040001.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 ESO: 1-1-1-0. USD: 1. CD: (2).

2017-18 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: El Masnou (Maresme).

Denominació: Sagrada Família.

Codi: 08020759.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Granollers (Vallès Oriental).

Denominació: L'Estel.

Codi: 08017815.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EINF: 1-1-1.

2017-18 EINF: 1-1-1.

 

Municipi: Premià de Mar (Maresme).

Denominació: La Salle.

Codi: 08023256.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 ESO: 2-2-2-2.

2017-18 ESO: 2-2-2-2. USD: 1. CD: (1).

 

Municipi: Vilassar de Dalt (Maresme).

Denominació: La Immaculada.

Codi: 08026491.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EINF: 1-0-1. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Vilassar de Mar (Maresme).

Denominació: La Presentació de la Mare de Déu.

Codi: 08026762.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EINF: 1-0-1. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (2).

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Municipi: L'Arboç (Baix Penedès).

Denominació: Esc.Fam.Agr.Campjoliu.

Codi: 43006290.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EINF: 4-3-4. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EINF: 4-4-3. USD: 1. CD: (2).

2016-17 EPRI: 4-4-4-4-3-4. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EPRI: 4-4-4-4-4-3. USD: 1. CD: (2).

2018-19 EPRI: 4-4-4-4-4-4.

2019-20 EPRI: 4-4-4-4-4-4.

 

Municipi: Reus (Baix Camp).

Denominació: Aura.

Codi: 43005820.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EINF: 4-3-3. USD: 2. CD: (2).

2017-18 EINF: 4-4-3. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà).

Denominació: Vedruna Mare de Déu del Carme.

Codi: 43003021.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EINF: 1-0-0. USD: 2. CD: (2).

2017-18 EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (2).

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Municipi: Matadepera (Vallès Occidental).

Denominació: Montcau-La Mola.

Codi: 08020887.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EINF: 2-2-2. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EINF: 2-2-2. USD: 2. CD: (2).

2016-17 EPRI: 2-2-2-2-2-3. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EPRI: 2-2-2-2-2-2. USD: 2. CD: (2).

2018-19 EPRI: 2-2-2-2-2-2. USD: 3. CD: (2).

2019-20 EPRI: 2-2-2-2-2-2. USD: 4. CD: (2).

 

Municipi: Rubí (Vallès Occidental).

Denominació: Politécnico.

Codi: 08023712.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 ESO: 1-1-1-0.

2017-18 ESO: 1-1-1-1.

 

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).

Denominació: Escolàpies Sabadell.

Codi: 08024613.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EINF: 1-0-1. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EINF: 1-1-0. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Sabadell (Vallès Occidental).

Denominació: Mare de Déu de la Salut.

Codi: 08024421.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EINF: 2-2-2. USD: 2. CD: (2).

2017-18 EINF: 2-2-2. USD: 2. CD: (2).

2016-17 ESO: 2-2-2-2. USD: 1. CD: (2).

2017-18 ESO: 2-2-2-2. USD: 2. CD: (2).

 

Municipi: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).

Denominació: Viaró.

Codi: 08026041.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EINF: 2-1-2. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EINF: 2-2-1. USD: 1. CD: (2).

 

Municipi: Sentmenat (Vallès Occidental).

Denominació: Nuestra Señora del Pilar.

Codi: 08029003.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 EPRI: 1-1-0-1-1-1. USD: 1. CD: (2).

2017-18 EPRI: 1-1-1-0-1-1. USD: 1. CD: (2).

2018-19 EPRI: 1-1-1-1-0-1. USD: 1. CD: (2).

2019-20 EPRI: 1-1-1-1-1-1.

 

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: Egara.

Codi: 08030078.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 ESO: 2-2-2-2. USD: 1. CD: (1).

2017-18 ESO: 2-2-2-2. USD: 2. CD: (1).


Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: Mare de Déu del Carme.

Codi: 08029672.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 ESO: 3-3-3-3. USD: 2. CD: (2).

2017-18 ESO: 3-3-3-3. USD: 4. CD: (2).


Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).

Denominació: Ramon Pont.

Codi: 08030091.

Nivell i unitats concertades:

2016-17 ESO: 1-1-1-1. USD: 1. CD: (1) i (2).

2017-18 ESO: 1-1-1-1. USD: 2. CD: (1) i (2).


Amunt