Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 07/03/2016

  • Número del document ENS/0633/2016

  • Número de control 16071032

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16071032-2016

Dades del DOGC
  • Número 7079

  • Data 15/03/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/633/2016, de 7 de març, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a esportiu/iva i tècnic/a superior esportiu/iva i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l'any 2016, d'Era Val d'Aran.


El Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial i el Decret 25/2014, de 25 de febrer, d'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial, estableixen que per accedir a aquests ensenyaments cal estar en possessió de la titulació corresponent o superar una prova de caràcter general regulada pel Departament d'Ensenyament, a més de superar una prova específica en determinats ensenyaments.

D'altra banda, en relació amb l'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, l'Ordre ECD/158/2014, de 5 de febrer, regula els aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de les activitats de formació esportiva, als quals es refereix la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, i preveu que és possible l'accés a aquests ensenyaments sense titulació si se supera la prova de caràcter general prevista en l'esmentat Reial decret.

El 14 de desembre de 2006 es va signar l'Acord de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i el Conselh Generau d'Aran, relatiu a la gestió dels ensenyaments de tècnic/a d'esport i tècnic/a superior d'esport a Era Val d'Aran. Segons aquest acord, correspon al Departament d'Ensenyament convocar les proves del territori d'Aran, amb la comunicació prèvia del Conselh Generau d'Aran.

Per últim, mitjançant la Resolució ENS/488/2016, de 24 de febrer, s'han convocat les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2016 (DOGC núm. 7070, de 2.3.2016).

Als efectes d'aquesta convocatòria, s'anomenen proves d'accés a grau mitjà les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció oficial del títol de tècnic/a esportiu/iva i a les formacions esportives de nivell 1, i s'anomenen proves d'accés a grau superior les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció oficial del títol de tècnic/a superior esportiu/iva i a les formacions esportives de nivell 3.

Així mateix, als efectes d'aquesta convocatòria, s'entenen inclosos dins del concepte d'ensenyaments esportius tant els ensenyaments esportius com les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3.

Per tot això,


Resolc:


—1 Convocar les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a esportiu/iva i tècnic/a superior esportiu/iva, corresponents a l'any 2016, d'acord amb les bases que es detallen a l'annex 1 d'aquesta Resolució.


—2 Els temaris i els criteris d'avaluació de les proves són els aprovats per la Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre (DOGC núm. 5778, de 20.12.2010).


—3 El centre organitzador de les proves és el Centre Públic de Tècnics Esportius Val d'Aran i les seves dades i les del Conselh Generau d'Aran consten a l'annex 2 d'aquesta Resolució.


—4 Les dades referides a les sol·licituds de participació a les proves consten als annexos 3 i 4 d'aquesta Resolució.


—5 És d'aplicació supletòria a aquestes proves, en els termes previstos a les bases d'aquesta Resolució, la Resolució ENS/488/2016, de 24 de febrer, de convocatòria de les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2016 (DOGC núm. 7070, de 2.3.2016).


—6 Pel que fa als terminis previstos en aquesta resolució, no es computen els dies inhàbils ni els dissabtes.


Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 7 de març de 2016


Jordi Miró i Meix

Director general d'Atenció a la Família i Comunitat EducativaAnnex 1

Bases


1. Requisits de les persones aspirants

1.1 Per inscriure's a la prova general d'accés a grau mitjà cal tenir complerts 17 anys o bé complir-los durant l'any 2016.

1.2 Per inscriure's a la prova general d'accés a grau superior cal trobar-se en una de les situacions següents:

Tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any 2016.

Tenir complerts 18 anys o bé complir-los durant l'any 2016 i tenir un títol de tècnic/a per haver superat un cicle de grau mitjà d'ensenyaments esportius o un cicle formatiu de formació professional inicial de les famílies professionals de l'opció D de l'annex 4 de la Resolució ENS/488/2016, de 24 de febrer. El document justificatiu és el títol o el resguard de sol·licitud del títol.

1.3 Les persones que posseeixin la titulació acadèmica que permeti l'accés directe als ensenyaments esportius objecte de la convocatòria no es poden presentar a la prova d'accés corresponent.

1.4 L'incompliment dels requisits establerts determina l'exclusió de la convocatòria o la nul·litat de les qualificacions obtingudes.

 

2. Informació i orientació a les persones aspirants

El centre organitzador ofereix a les persones interessades informació i orientació sobre els ensenyaments esportius i sobre el procediment d'inscripció i funcionament de les proves, mitjançant el personal adient que designi la direcció del centre.

 

3. Procediment d'inscripció i pagament

3.1 El període d'inscripció a les proves d'accés és des del 20 fins a 27 d'abril de 2016.

Cal formalitzar el model de sol·licitud d'inscripció que està a disposició de les persones interessades al web del Conselh Generau d'Aran i a la del centre organitzador. La sol·licitud d'inscripció ha de contenir les dades especificades als annexos 3 o 4 d'aquesta Resolució, segons el grau.

La sol·licitud, juntament amb la documentació a què es refereix la base 5 d'aquest annex, s'ha de presentar al Conselh Generau d'Aran.

La persona aspirant no pot modificar l'elecció de les matèries triades passat el termini de presentació de documentació.

3.2 La presentació de la sol·licitud implica l'autorització al Conselh Generau d'Aran i al centre organitzador per obtenir, mitjançant les seves bases de dades, les dades acadèmiques que corresponguin a la persona sol·licitant i per obtenir les dades que acreditin, si s'escau, la pertinença a una família nombrosa o monoparental o bé tenir una discapacitat igual o superior al 33%, de les bases de dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

3.3 D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades obtingudes s'incorporen al fitxer Proves acadèmiques ETEVA, la finalitat del qual és gestionar la inscripció a les proves d'accés. L'òrgan responsable del fitxer és el Conselh Generau d'Aran. Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat al Conselh Generau d'Aran, pg. Llibertat, 16, 25530 de Vielha.

3.4 La inscripció a la prova està subjecta a l'abonament del preu públic regulat a l'annex 2 de l'Ordenança fiscal del Conselh Generau d'Aran que estableix els preus públics per a l'Escola de Tècnics Esportius de la Vall d'Aran (ETEVA) (BOP de Lleida núm. 174, de 12.12.2009). El pagament s'ha d'efectuar presencialment o mitjançant transferència bancària a qualsevol oficina del Banc Sabadell, al compte corrent 0081-5127-46-0001137220.

La manca de pagament o el pagament fora de termini determina l'exclusió de la persona aspirant.

 

4. Persones aspirants amb necessitats específiques

4.1 Les persones aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que tinguin el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova.

4.2 Les persones interessades han de presentar la sol·licitud per escrit a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, d'acord amb el model disponible al web del Departament d'Ensenyament, no més tard del 27 d'abril de 2016.

A la sol·licitud, signada per la persona aspirant, o pels progenitors o la persona tutora legal, si és menor d'edat, s'ha d'adjuntar:

a) Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que informi del grau de discapacitat reconeguda o certificat mèdic oficial.

b) Certificat emès per l'organisme acreditat corresponent, que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant, si s'escau.

c) Si escau, dictamen d'escolarització del Departament d'Ensenyament amb el detall de les adaptacions autoritzades durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu.

4.3 El Departament d'Ensenyament determina, si escau, les mesures o recursos addicionals, i n'informa la persona interessada i la comissió avaluadora corresponent.

4.4 La persona interessada pot presentar una reclamació contra les mesures o recursos addicionals adoptats, en el termini de tres dies a partir de la notificació.

 

5. Documentació

5.1 Des del 20 fins a 27 d'abril de 2016, les persones aspirants han de presentar al Conselh Generau d'Aran, juntament amb la sol·licitud, la següent documentació que els sigui d'aplicació:

a) Fotocòpia del document d'identificació personal (DNI,NIE o passaport).

b) Justificant d'haver efectuat l'ingrés del preu públic, o document justificatiu de la bonificació o exempció del pagament.

c) Fotocòpia del títol o resguard de títol de tècnic.

d) Currículum formatiu, professional i d'experiència i documentació justificativa.

e) Documentació que justifiqui l'exempció parcial de la prova.

e.1) Document d'exempció de la matèria de competència en llengua catalana o de llengua catalana, reconeguda pel Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístic del Departament d'Ensenyament.

e.2) Document d'exempció de la part científica i tecnològica.

e.3) Sol·licitud d'exempció de la part científica i tecnològica, en el cas que no l'hagi sol·licitat prèviament.

f) Certificació de superació del curs de preparació o de la formació per a les proves d'accés impartits per centres autoritzats pel Departament d'Ensenyament.

5.2 En el moment de la recepció de la documentació, el Conselh Generau d'Aran comprova totes les dades d'inscripció dels aspirants, i confirma l'idioma estranger i les altres opcions de la prova triades. En cas que es detecti alguna errada, es procedeix a l'esmena corresponent.

No més tard del dia 30 d'abril de 2016, el Conselh Generau d'Aran fa arribar la documentació al centre organitzador.

5.3 Tota la documentació que forma part de l'expedient de l'aspirant, es troba a disposició de la comissió avaluadora i es conserva en el centre organitzador, d'acord

amb el que estableix la base 12 d'aquest annex.

 

6. Llista de persones admeses i excloses

6.1 La comissió avaluadora fa pública, no més tard del 4 de maig de 2016, la relació provisional de persones admeses i excloses, amb indicació del motiu d'exclusió.

6.2 A partir d'aquesta data, les persones aspirants poden presentar la documentació o aportar les dades que manquin fins al 9 de maig de 2016. En cas que no ho facin, s'entén que renuncien a presentar-se a la prova.

6.3 La comissió avaluadora es reuneix per examinar la nova documentació presentada, i publica la relació definitiva de persones admeses i excloses no més tard del 10 de maig de 2016.

6.4 La informació sobre les llistes de persones admeses i excloses es pot consultar al tauler d'anuncis i a la pàgina web del centre organitzador i a la pàgina web del Conselh Generau d'Aran.

 

7. Comissió avaluadora

7.1 El director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida nomena les persones membres de la comissió avaluadora i fa arribar una còpia del nomenament al centre organitzador i a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa no més tard del 30 d'abril de 2016. La comissió s'ha de constituir no més tard del 2 de maig de 2016.

7.2 La comissió avaluadora, per a la prova d'accés a grau mitjà i per a la prova d'accés a grau superior, està constituïda pels membres següents: un/a president/a que serà un/a funcionari/ària proposat pel Departament d'Ensenyament, i tindrà la funció de garantir el correcte desenvolupament de la prova, un/a secretari/ària, i fins a 9 vocals proposats pel Conselh Generau d'Aran.

Els vocals de la comissió avaluadora han de tenir atribució docent en educació secundària en les diferents matèries indicades en l'annex 7 de la Resolució ENS/488/2016, de 24 de febrer. Les persones que hagin participat en els cursos o formacions de preparació de proves d'accés d'aquesta convocatòria no poden formar part de cap comissió avaluadora de proves d'accés del mateix grau per al qual han preparat l'alumnat. Excepcionalment, amb l'autorització prèvia de la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, en poden formar part si no hi ha altre professorat de la seva especialitat.

7.3 La relació de membres de la comissió avaluadora es publica al tauler d'anuncis del centre on es realitza la prova, no més tard del dia 4 de maig de 2016.

7.4 Els membres de la comissió avaluadora estan subjectes a les causes d'abstenció i recusació previstes als articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7.5 La indemnització corresponent al personal que depèn del Departament d'Ensenyament és de 40,00 € per sessió, segons s'estableix al Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.

 

8. Calendari de la prova i documentació a aportar

8.1 Prova d'accés al grau mitjà

La prova començarà a les 9 hores del 16 de maig de 2016.

Les persones aspirants s'han de presentar al centre 30 minuts abans de l'inici.

El temps de realització és de 4 hores, que es distribueix en 2 blocs temporals de 2 hores cadascun, amb un descans de 30 minuts:

Primer bloc: part comunicativa i social.

Segon bloc: part cientificotecnològica i part matemàtica.

A l'inici de cada bloc, la persona aspirant disposa de totes les proves que ha de fer i que ha de lliurar al final del bloc corresponent.

8.2 Prova d'accés al grau superior

La prova comença a les 15.30 hores del 16 de maig de 2016.

Les persones aspirants s'han de presentar al centre 30 minuts abans de l'inici.

El temps de realització és de 4 hores, que es desenvolupa en 2 blocs temporals, de 2 hores de durada cadascun, amb un descans de 30 minuts:

Primer bloc: matèries de llengua catalana i llengua castellana.

Segon bloc: matèries de llengua estrangera (anglès o francès) i una matèria a escollir entre matemàtiques o història.

Cal tenir present que la superació d'aquesta prova de caràcter general també pot donar accés a cicles de formació professional únicament en el cas d'haver-se examinat de matemàtiques.

A l'inici de cada bloc, la persona aspirant disposa de totes les proves que ha de fer i que ha de lliurar al final del bloc corresponent.

8.3 Documentació i material que s'ha de portar en el moment de la prova:

a) Original del DNI, NIE o passaport amb què s'ha inscrit l'aspirant per permetre a la comissió avaluadora comprovar-ne la identitat.

b) Certificació de superació de la formació o del curs de preparació de la prova d'accés, si s'escau.

c) Còpia de la Resolució de la sol·licitud de recursos addicionals per a aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats, si s'escau.

d) Material específic previst per a la realització de la prova d'accés, que s'haurà fet públic al tauler d'anuncis del centre i al web del Conselh.

 

9. Publicació de resultats de la prova d'accés

9.1 La qualificació de les proves es publica al web del Conselh Generau d'Aran, al tauler d'anuncis i al web del centre organitzador:

Qualificacions provisionals: no més tard del 23 de maig de 2016.

Qualificacions definitives: no més tard del 27 de maig de 2016.

9.2 La comissió avaluadora fixa i publica un horari per atendre les consultes sobre les qualificacions.

 

10. Reclamacions i recursos

10.1 La persona aspirant té dret a sol·licitar aclariments respecte de les qualificacions obtingudes, així com a presentar reclamació contra les qualificacions provisionals. La reclamació s'ha d'adreçar a la comissió avaluadora abans de les 17.00 hores del 26 de maig de 2016.

La comissió avaluadora resol les reclamacions amb la publicació de les qualificacions definitives.

10.2 Contra les qualificacions definitives, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el director dels Serveis Territorials a Lleida, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El recurs s'ha de presentar al registre del centre organitzador.

 

11. Certificacions

La comissió avaluadora expedirà un certificat per a cada persona aspirant declarada apta, on consti la qualificació final obtinguda amb dos decimals.

 

12. Documentació i organització de les proves

12.1 El centre organitzador conserva tota la documentació generada durant els sis mesos següents a la finalització del procés, sens perjudici que s'han de conservar permanentment les actes, una còpia del certificat emès a les persones aspirants que superin la prova i la documentació relativa a reclamacions i recursos.

12.2 El director dels Serveis Territorials de Lleida ha de vetllar i prendre les mesures adequades per a l'execució correcta d'aquesta Resolució, i nomenar un inspector/a d'Ensenyament, preferentment de l'àrea d'educació física o de l'àrea de formació professional, per supervisar i vetllar pel correcte desenvolupament del procés i la correcta aplicació de la normativa.

El/la coordinador/a de formació professional dels Serveis Territorials de Lleida ha de col·laborar amb l'/la inspector/a d'Ensenyament, per a impulsar la difusió d'aquesta convocatòria i donar suport al centre en l'organització del procés.

 

13. Publicitat de les dades

A les publicacions previstes en aquesta convocatòria que continguin dades de les persones participants hi constarà el DNI amb la numeració parcial.

 

14. Normativa aplicable

14.1 Pel seu idèntic contingut, els apartats que tot seguit es relacionen referents a les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius, s'han de consultar a l'annex 3 de la Resolució ENS/488/2016, de 24 de febrer.

Objectiu.

Contingut i qualificació de les proves d'accés a grau mitjà (a excepció de l'elaboració i distribució de les proves, que va a càrrec del Conselh Generau d'Aran).

Contingut i qualificació de les proves d'accés a grau superior (a excepció de l'elaboració i distribució de les proves, que va a càrrec del Conselh Generau d'Aran).

Exempcions de la prova d'accés a grau mitjà o grau superior.

14.2 Pel seu idèntic contingut, l'apartat referent als efectes de superació de les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius, s'ha de consultar a l'annex 8 de la Resolució ENS/488/2016, de 24 de febrer.Annex 2

Dades del centre organitzador i del Conselh Generau d'Aran


Centre organitzador

Codi: 25008467.

Denominació: Centro Públic de Tècnics Esportius de Grad Miei e Superior dera Val d'Aran.

Direcció: Ctra. Vielha, s/n (Ed. Aubèrja Era Garona).

Municipi: Naut Aran.

Localitat: Salardú.

Codi postal: 25598.

Telèfon: 973.64.45.95.

Fax: 973.64.45.88.

Web: http://www.eteva.org.

Titularitat: centre públic.

Conselh Generau d'Aran

Direcció: Passeg dera Libertat, 16.

Municipi: Naut Aran.

Localitat: Vielha.

Codi postal: 25530.

Telèfon: 973.64.18.01.

Fax: 973.64.17.69.

Web:

http://www.conselharan.orgAnnex 3

Sol·licitud d'inscripció a la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i a les formacions esportives de nivell 1


Dades d'identificació personal

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom del carrer, núm., pis), municipi (nom del municipi), CP (núm. codi postal), nascut/uda el (dia) de (mes) de (any), amb DNI o document d'identificació equivalent (núm.) i telèfon (núm.), correu electrònic (adreça)


Exposo:

1. Que tinc 17 anys complerts o els compleixo durant l'any de la convocatòria.

2. Que la llengua estrangera que trio és (indiqueu-la):

3. Que adjunto a la sol·licitud els documents següents:

a) Fotocòpia del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport).

b) Justificant d'haver efectuat l'ingrés del preu públic.

c) Document justificatiu de bonificació o exempció del preu públic.

d) Currículum formatiu, professional i d'experiència i documentació justificativa.

e) Documentació que justifica l'exempció de la prova:

e.1) exempció de la competència en llengua catalana o de llengua catalana reconeguda pel Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístic del Departament d'Ensenyament.

e.2) exempció de la part cientificotecnològica.

e.3) sol·licitud d'exempció de la part cientificotecnològica.

f) Certificació de superació de la formació per a les proves d'accés en un centre autoritzat pel Departament d'Ensenyament.


Sol·licito:

Que s'admeti la meva inscripció a la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a d'esport i a les formacions esportives de nivell 1, a la convocatòria de 2016.


(Població), (dia) de (mes) de (any)


(Signatura)

President/a de la Comissió avaluadoraAnnex 4

Sol·licitud d'inscripció a la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a superior d'esport i a les formacions esportives de nivell 3


Dades d'identificació personal

(Nom i cognoms), amb domicili al carrer (nom del carrer, núm., pis), municipi (nom del municipi), CP (núm. codi postal), nascut/uda el (dia) de (mes) de (any), amb DNI o document d'identificació equivalent (núm.) i telèfon (núm.), correu electrònic (adreça)


Exposo:

1. Que tinc 19 anys complerts o els compleixo durant l'any de la convocatòria.

2. Que tinc 18 anys o els compleixo durant l'any de la convocatòria i tinc el títol de tècnic/a d'esport o el de tècnic/a de formació professional (indiqueu-lo):

3. Que la llengua estrangera que trio és (indiqueu-la):

4. Assignatura triada (matemàtiques o història):

5. Que adjunto a la sol·licitud els documents que indico a continuació:

a) Fotocòpia del document d'identificació personal (DNI,NIE o passaport).

b) Justificant d'haver efectuat l'ingrés del preu públic.

c) Document justificatiu de bonificació o exempció del preu públic.

d) Fotocòpia del títol o resguard de títol de tècnic.

e) Currículum formatiu, professional i d'experiència i documentació justificativa.

f) Documentació que justifiqui l'exempció parcial de la prova:

f.1) Document d'exempció en llengua catalana o de llengua catalana reconeguda pel Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístic del Departament d'Ensenyament.

g) Certificació de superació de la formació o del curs de preparació per a les proves d'accés en un centre autoritzat pel Departament d'Ensenyament.


Sol·licito:


Que s'admeti la meva inscripció a la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de la titulació oficial de tècnic/a superior d'esport i a les formacions esportives de nivell 3, convocatòria de 2016, que indico tot seguit (indiqueu l'ensenyament):


(Població), (dia) de (mes) de (any)


(Signatura)

President/a de la Comissió avaluadora


Amunt