Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 02/03/2016

  • Número del document ENS/0584/2016

  • Número de control 16068036

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16068036-2016

Dades del DOGC
  • Número 7076

  • Data 10/03/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/584/2016, de 2 de març, de convocatòria de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2016-2017.


El Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i es regula la prova d'accés, determina que la direcció general competent ha de convocar anualment la prova específica d'accés als ensenyaments professionals de música (DOGC núm. 5060, de 31.1.2008). D'altra banda, l'Ordre EDU/31/2009, de 4 de febrer, estableix l'organització de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música (DOGC núm. 5317, de 12.2.2009).

Així mateix, el Decret 24/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de dansa de grau professional i se'n regula la prova d'accés, disposa que la direcció general competent ha de convocar anualment la prova específica d'accés (DOGC núm. 5060, de 31.1.2008). Per l'Ordre EDU/484/2008, de 12 de novembre, s'estableix l'organització de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de dansa (DOGC núm. 5262, de 20.11.2008).


Per tot això,


Resolc:


—1 Convocar les proves específiques d'accés a tots els cursos dels ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2016-2017, d'acord amb les bases que consten a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

—2 El contingut de les proves per al primer curs d'ensenyaments professionals de música és el que consta a l'annex 2 d'aquesta Resolució. Per a la resta de cursos, el contingut de les proves es regula a l'Ordre EDU/31/2009, de 4 de febrer, pel que fa als ensenyaments de música, i a l'Ordre EDU/484/2008, de 12 de novembre, en relació amb els ensenyaments de dansa.


Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 2 de març de 2016


Jordi Miró i Meix

Director general d'Atenció a la Família i Comunitat EducativaAnnex 1

Bases de les proves específiques d'accés


—1 Objectiu

L'objectiu de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa és comprovar el grau de maduresa, les condicions, els coneixements i la capacitat de l'alumnat necessaris per a cursar amb aprofitament els estudis corresponents.


—2 Procediment d'inscripció i pagament

2.1 La inscripció a la prova específica d'accés en un determinat centre públic i la preinscripció al curs acadèmic corresponent en el mateix centre, es formalitzen mitjançant una única sol·licitud, que es presenta, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini previst en el punt 2.2.

En qualsevol altre cas, s'han de presentar per separat la sol·licitud de participació en les proves i la sol·licitud de preinscripció, d'acord amb els models corresponents.

Tots els models estan disponibles a la pàgina web del Departament d'Ensenyament.

2.2 Les dates d'inscripció són:

Centres integrats de música o de dansa: en les dates de preinscripció en centres integrats que estableixi la Resolució d'aprovació de les normes de preinscripció i matrícula per al curs 2016-2017.

Conservatoris de música o dansa i centres autoritzats d'ensenyaments professionals de música o de dansa: del 30 de març al 15 d'abril de 2016.

2.3 Un cop finalitzada la convocatòria de juny i efectuada la matrícula, els centres que tinguin places vacants poden fer una segona convocatòria de proves al mes de setembre de 2016, obrint un nou període d'inscripció i fent públiques les dates de les proves, amb la comunicació prèvia a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Ensenyament.

2.4 La participació en les proves objecte d'aquesta convocatòria pot comportar el pagament d'un import en concepte d'inscripció, en el cas que la titularitat del centre de què es tracti així ho tingui establert.

 

—3 Persones aspirants amb necessitats específiques

3.1 Les persones aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que tinguin el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar per escrit al centre on s'examinaran els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova d'accés.

3.2 La sol·licitud es presenta d'acord amb el model que està disponible al web del Departament d'Ensenyament, adreçada a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, dins del període d'inscripció a les proves. A la sol·licitud, signada per la persona aspirant, o pel pare, la mare o la persona tutora legal, si és menor d'edat, s'ha d'adjuntar la documentació següent:

a) Fotocòpia del document nacional d'identitat o document equivalent d'identificació.

b) Fotocòpia de la sol·licitud d'inscripció a les proves.

c) Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que informi del grau de discapacitat reconeguda, o certificat oficial mèdic.

d) Si s'escau, un certificat emès per l'organisme acreditat corresponent, que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant.

e) Si escau, dictamen d'escolarització del Departament d'Ensenyament amb el detall de les adaptacions autoritzades durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu.

3.3 El Departament d'Ensenyament determina, si escau, les mesures o recursos addicionals, i n'informa la persona interessada i la comissió avaluadora corresponent. La persona interessada pot presentar una reclamació contra les mesures o recursos addicionals adoptats, en el termini de tres dies a partir de la notificació.

 

—4 Documentació

Les persones aspirants han de portar l'original del document nacional d'identitat, passaport o NIE en totes les activitats previstes en aquesta Resolució. En qualsevol moment els membres de la comissió avaluadora poden comprovar la seva identitat. En cas de no tenir el document original o que es detecti alguna irregularitat, es pot excloure de la convocatòria la persona aspirant.

 

—5 Comissions avaluadores i supervisió de les proves

5.1 La Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa nomena les comissions avaluadores necessàries per al desenvolupament de les proves, que estan formades per:

En els ensenyaments professionals de música:

a) Un/a president/a, que és un/a inspector/a del Departament d'Ensenyament o bé el/la director/a del centre on es realitza la prova.

b) Tres professors o professores, nomenats a proposta de la direcció del centre on es realitza la prova, dels quals dos actuen com a vocals, i el tercer n'és el secretari.

En els ensenyaments professionals de dansa:

a) Un/a president/a, que és, per a les proves d'accés al primer curs, un/a inspector/a del Departament d'Ensenyament i per a les proves d'accés a la resta de cursos, un/a inspector/a del Departament d'Ensenyament o bé el/la director/a del centre on es realitza la prova.

b) Quatre professors o professores, nomenats a proposta de la direcció del centre on es realitza la prova seguint els criteris de participació del sector determinats pel Departament d'Ensenyament, dels quals tres actuen com a vocals, i el quart n'és el secretari.

5.2 Per a l'avaluació d'aspirants a places d'especialitats diferents a les que tenen els membres de la comissió d'avaluació, es requereix la participació, amb caràcter consultiu, d'un titulat o titulada de l'especialitat. A aquest efecte, la direcció del centre on es realitza la prova ha de fer les gestions oportunes que garanteixin la presència del professorat de cada especialitat.

5.3 La composició específica de cadascuna de les comissions avaluadores es publica en el Tauler d'anuncis de la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), amb una antelació mínima de deu dies abans de la realització de les proves, als efectes de recusació o abstenció dels seus membres, segons el que disposen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú.

5.4 La Inspecció d'Educació supervisa i assessora en l'execució de les proves.

 

—6 Contingut i qualificació de les proves

6.1 Ensenyaments professionals de música

6.1.1 La prova específica d'accés al primer curs consta de dues parts. La primera inclou els apartats de llenguatge musical, audició i cant coral, i la segona correspon a l'instrument. Aquesta prova es duu a terme d'acord amb els criteris establerts al document “Orientacions per a la prova específica d'accés als ensenyaments de grau professional de música. Primer curs”, que es troba al web del Departament d'Ensenyament. Per a l'apartat de cant coral, exercici d'interpretació d'una cançó, l'alumnat en prepararà dues d'entre el repertori que es concreta a l'annex 2.

6.1.2 Les característiques i contingut de les proves d'accés a cursos diferents del primer, es poden consultar a l'Ordre EDU/31/2009, de 4 de febrer, que estableix l'organització de les proves específiques d'accés a aquests ensenyaments professionals.

6.1.3 Cada part de la prova s'ha de qualificar de zero a deu punts i cal una qualificació mínima de cinc punts en cadascuna per a l'establiment de la nota global. La qualificació global és la mitjana aritmètica simple de les puntuacions obtingudes en cada part.

6.2 Ensenyaments professionals de dansa

6.2.1 La prova específica d'accés a primer curs de dansa té l'estructura següent:

a) Per a les especialitats de dansa clàssica i contemporània, la prova consta d'un exercici amb 3 parts referides a continguts de dansa clàssica, dansa creativa-introducció a la dansa contemporània i música. Les parts es poden estructurar en 2 ó 3 sessions, segons que la música es valori en la mateixa sessió que la dansa creativa o de manera independent.

b) Per a l'especialitat de dansa espanyola, la prova consta d'un exercici amb 4 parts referides a continguts de dansa clàssica, dansa estilitzada, escola bolera i música. Les parts es poden estructurar en 3 ó 4 sessions, segons que la música es valori en la mateixa sessió que la dansa estilitzada o de manera independent.

6.2.2 Les característiques i contingut de les proves d'accés a cursos diferents del primer es poden consultar a l'Ordre EDU/484/2008, de 12 de novembre, que estableix l'organització de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de dansa.

6.2.3 La comissió avaluadora ha d'analitzar i tenir en compte la valoració del servei mèdic corresponent, que ha de determinar i certificar les condicions físiques de la persona aspirant per practicar la dansa, valoració que en cap cas es farà pública.

6.2.4 Cada part té una qualificació pròpia, de zero a deu punts. La nota global s'obté fent la mitjana ponderada de les qualificacions de les diferents parts de l'exercici, i és una qualificació numèrica, de 0 a 10, amb un decimal com a màxim. Cal obtenir una qualificació igual o superior a cinc per considerar la prova superada.

 

—7 Calendari i lloc de realització

7.1 Les proves es duen a terme en els centres que imparteixen aquests ensenyaments, els quals es fan públics al web del Departament d'Ensenyament.

7.2 Amb una antelació no inferior a 30 dies naturals abans de la realització de les proves, i d'acord amb els paràmetres que estableix aquesta Resolució, cada centre ha de detallar i fer pública la informació següent: el procés de desenvolupament i el contingut de les proves, la ponderació de les parts per a calcular la qualificació, el calendari, el nombre de sessions, els horaris i espais, el material que ha d'aportar la persona aspirant, les dates concretes de publicació de resultats, els terminis de reclamació i els terminis de matriculació.

En el cas de convocatòries d'ensenyaments musicals, el centre educatiu ha de fer pública la data de la part dels exercicis amb instruments amb una antelació mínima de 48 hores abans de la realització de la prova.

7.3 Les dates de realització de les proves i publicació de qualificacions són:

- Centres integrats de música: la primera part de la prova de primer curs es duu a terme en tots els centres el dia 10 de maig de 2016 a partir de les 9 h. Totes les proves han d'estar finalitzades i amb les qualificacions definitives abans del dia 7 de juny de 2016. En el cas que es faci una convocatòria de setembre, la primera part de la prova de primer curs es fa el 2 de setembre de 2016.

- Conservatoris i centres autoritzats de música: la primera part de la prova de primer curs es duu a terme en tots els centres el dia 24 de maig de 2016 a partir de les 10 h. Totes les proves han d'estar finalitzades i amb les qualificacions definitives abans del dia 7 de juny de 2016. En el cas que es faci una convocatòria de setembre, la primera part de la prova de primer curs es fa el 2 de setembre de 2016.

- Conservatori, centres integrats i centres autoritzats de dansa: les proves es realitzen a partir del 18 d'abril de 2016 i les qualificacions definitives s'han de publicar abans del 8 de juny de 2016. En el cas que es faci una convocatòria de setembre, la prova de primer curs es fa el 2 de setembre de 2016.

 

—8 Reclamacions i recursos

8.1 Les persones aspirants tenen dret a sol·licitar aclariments respecte de les qualificacions obtingudes així com a presentar una reclamació, per mitjà d'un escrit presentat al registre del centre i adreçat a la comissió avaluadora, durant els tres dies hàbils següents al de la publicació de les qualificacions provisionals.

8.2 L'endemà del darrer dia del termini de presentació de les reclamacions, la comissió avaluadora es reuneix, examina les reclamacions, les resol i incorpora els resultats a les qualificacions definitives.

8.3 Contra les qualificacions definitives, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació , segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. L'escrit d'interposició es pot presentar al centre on es fa la prova. El centre hi adjunta una còpia de l'expedient de la persona reclamant i l'envia al seus serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona. Els serveis territorials corresponents o el Consorci d'Educació de Barcelona trameten juntament amb l'informe emès per la Inspecció d'Educació, còpia de l'expedient a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, que el resol i n'informa la persona interessada.

 

—9 Certificació i validesa de la prova

9.1 S'expedeix un certificat acreditatiu de la superació de la prova d'accés, d'acord amb el model establert a cadascuna de les ordres que estableixen l'organització de les proves específiques d'accés de cadascun dels ensenyaments professionals, esmentades a la part expositiva d'aquesta Resolució.

9.2 La superació de la prova d'accés és vàlida per a la matriculació als ensenyaments de què es tracti, exclusivament en el curs acadèmic 2016-2017.

9.3 La superació de la prova no suposa l'obtenció de plaça escolar.

9.4 L'admissió en un centre educatiu de les persones que superin la prova d'accés s'efectua d'acord amb el que preveu la Resolució per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula per al curs 2016-2017.

 

—10 Conservació de documentació i tramesa d'informació

10.1 Els centres on es realitzen les proves han de conservar la documentació generada durant els sis mesos següents a la finalització del procés, sens perjudici que han de conservar permanentment les actes, una còpia del certificat emès a les persones que superin les proves i la documentació relativa a les reclamacions i recursos.

10.2 Cada centre enviarà a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, les dades següents:

Els nombres d'aspirants inscrits, aprovats, suspesos i no presentats per a cada instrument o especialitat i curs.

Una relació dels centres de procedència de les persones inscrites a les proves (tant d'ensenyament reglat com no reglat), amb indicació del nombre d'aspirants, especialitat i curs.

Els centres han d'enviar aquesta informació abans del 17 de juny de 2016, pel que fa als alumnes que cursin educació secundària obligatòria, i del 30 de juny de 2016, per als alumnes que cursin batxillerat. Pel que fa a la informació relativa a la convocatòria de setembre, si s'escau, els centres han d'enviar la informació abans del 16 de setembre de 2016.

 

—11 Proves en centres integrats

11.1 La inscripció a les proves específiques d'accés als centres integrats comporta la preinscripció a l'educació secundària obligatòria o al batxillerat en el centre integrat, segons correspongui, per la qual cosa no cal fer una nova sol·licitud.

11.2 L'admissió en aquests centres s'efectua d'acord amb el que preveu la Resolució per la qual s'aproven de les normes de preinscripció i matrícula per al curs 2016-2017.

11.3 Per als alumnes que cursin ensenyaments de música en centres integrats, la superació del 6è curs de primària integrada amb música es considera equivalent a la superació de la prova d'accés al primer curs dels ensenyaments professionals de música, per al curs 2016-2017 i per al mateix centre integrat.Annex 2

Contingut de les proves d'accés a primer curs d'ensenyaments professionals de música


Repertori de cançons


a) Cançons a l'uníson:

-Els contrabandistes

MAIDEU, J. (1992). Crestomatia de cançons tradicionals catalanes. Ed. Eumo.

-La filla del marxant

MAIDEU, J. (1992). Crestomatia de cançons tradicionals catalanes. Ed. Eumo.

-La gata i el belitre

MAIDEU, J. (1992). Crestomatia de cançons tradicionals catalanes. Ed. Eumo.


b) Cànons (2 o 3 veus, opcional):

-Pujarem dalt dels cims

MARTORELL, O. (2005). Cànons d'ahir i d'avui. Volum 1..Ed. Dinsic Publicacions

Musicals.

-Riure, riure

BONAL, M.D.; MARTORELL, M. (1967). L'Esquitx 1. Ed. Mf .

-Cànon del rellotge

Diversos autors. (2006). 7è cançoner del Secretariat de corals infantils de Catalunya. Ed. Secretariat de corals infantils de Catalunya.

 

c) Dues o tres veus:

-Riera dolça i lenta

BONAL, M.D.; MARTORELL, M. (1967). L'Esquitx 1. Ed. Mf.

-Tu cantes

MONFORT, M; GIMÉNEZ, M.T.; FARRENY, LL (1999). L'Esquitx 5. Ed. Dinsic

Publicacions Musicals

<http://www.dinsic.com/es/publicaciones-clasificacion-general/partiturasbasico/card/partitura-esq5-l_esquitx_5> [Consulta: 5 de febrer de 2015].

-La filla del carmesí

Diversos autors. (2006). 7è cançoner del Secretariat de Corals Infantils de

Catalunya. Ed. Secretariat de Corals Infantils de Catalunya.

 

De les dues cançons triades, l'alumne/a interpretarà la que determini la comissió avaluadora. La interpretació serà de memòria. L'alumne/a podrà canviar la tonalitat, si li és més còmode, amb la indicació prèvia a la comissió avaluadora.

Podeu trobar els criteris d'avaluació de les cançons a la pàgina web del Departament d'Ensenyament.

 

Amunt