Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 01/03/2016

  • Número del document ENS/0582/2016

  • Número de control 16068035

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16068035-2016

Dades del DOGC
  • Número 7076

  • Data 10/03/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/582/2016, d'1 de març, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials, corresponents al curs escolar 2015-2016.


Per l'Ordre ENS/246/2015, de 27 de juliol (DOGC núm. 6941, de 24.8.2015), es van aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials i es va obrir convocatòria pública corresponent al curs escolar 2015-2016.

D'acord amb l'article 5 de l'Ordre, correspon al director general de Centres Concertats i Centres privats resoldre la convocatòria.

Per això, un cop examinades les sol·licituds presentades pels centres i d'acord amb la proposta formulada per l'òrgan instructor,


Resolc:


-1 Atorgar als centres privats concertats que consten a l'annex 1 d'aquesta Resolució una subvenció per l'import que en cada cas s'hi especifica, per a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials durant el curs 2015-2016.

-2 Denegar als centres privats concertats que consten a l'annex 2 d'aquesta Resolució les subvencions per a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials, durant el curs 2015-2016, per la causa que en cada cas s'hi especifica.

-3 L'import d'aquesta Resolució és de 3.539.064,15 euros, i anirà amb càrrec a l'aplicació pressupostària EN0120 D/488000100/4210, del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2015 prorrogat per a l'any 2016.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 1 de març de 2016


P. d. (Ordre ENS/246/2015, DOGC de 24.8.2015)

Miquel García Casaponsa

Director general de Centres Concertats i Centres PrivatsAnnex 1


Consorci d'Educació de Barcelona


Municipi

Codi

Denominació del centre

Import

Barcelona

08004559

Abat Oliba-Loreto

7.695,00

Barcelona

08010641

Abat Oliba-Spínola

1.215,00

Barcelona

08006945

Acis-Artur Martorell

4.860,00

Barcelona

08011199

Adela de Trenquelleón

11.340,00

Barcelona

08003701

Alfageme

1.215,00

Barcelona

08014358

Aloma

1.215,00

Barcelona

08008531

Amor de Dios

5.670,00

Barcelona

08003361

Anna Ravell

4.050,00

Barcelona

08007603

Arrels

12.150,00

Barcelona

08057084

Augusta

10.125,00

Barcelona

08008401

Bon Pastor

10.530,00

Barcelona

08003993

Canigó

2.430,00

Barcelona

08005199

Casp-Sagrat Cor de Jesús

6.885,00

Barcelona

08013706

Castro de la Peña

4.455,00

Barcelona

08037139

Centre Educatiu Projecte

8.100,00

Barcelona

08010501

Claret

3.240,00

Barcelona

08008361

Cor de Maria-Sabastida

4.455,00

Barcelona

08004316

Decroly

5.670,00

Barcelona

08005436

Dominiques de l'Ensenyament de Barcelona

4.860,00

Barcelona

08009260

El Clot

17.010,00

Barcelona

08036251

Els Arcs

8.829,00

Barcelona

08011941

Escola Pia Balmes

4.050,00

Barcelona

08005242

Escola Pia de Nostra Senyora

6.723,00

Barcelona

08004286

Escola Pia de Sarrià-Calassanç

5.670,00

Barcelona

08005746

Escola Pia Sant Antoni

7.290,00

Barcelona

08007445

Escola Pia-Luz Casanova

6.237,00

Barcelona

08005382

Escolàpies Llúria-Barcelona

2.835,00

Barcelona

08007858

Escolàpies Sant Martí - Barcelona

8.100,00

Barcelona

08007469

FEDAC-Amilcar

2.430,00

Barcelona

08009806

FEDAC-Horta

9.315,00

Barcelona

08008279

FEDAC-Sant Andreu

5.670,00

Barcelona

08012027

Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia

8.910,00

Barcelona

08003725

Garbiñe

5.670,00

Barcelona

08011448

Gravi

12.555,00

Barcelona

08009247

Grèvol

12.150,00

Barcelona

08008701

Grey

4.455,00

Barcelona

08005734

Griselda

1.620,00

Barcelona

08009971

Guinardó

16.200,00

Barcelona

08010171

Immaculada Concepció

8.100,00

Barcelona

08005990

Immaculada Concepció Barcelona

4.455,00

Barcelona

08004626

Infant Jesús

12.555,00

Barcelona

08005761

IPSE

2.430,00

Barcelona

08009697

IPSI

10.125,00

Barcelona

08005370

Jesuïtes Gràcia - Kostka

14.175,00

Barcelona

08004742

Jesús i Maria

8.910,00

Barcelona

08003014

Jesús Maria

8.100,00

Barcelona

08003610

Jesús Maria

1.215,00

Barcelona

08007721

Jesús Maria

5.670,00

Barcelona

08008462

Jesús, Maria i Josep

14.175,00

Barcelona

08013640

Joan Pelegrí

12.150,00

Barcelona

08008036

Joan Roca 1953

7.290,00

Barcelona

08044791

Joan Roca Guipúzcoa

8.100,00

Barcelona

08006143

Josep Tous

12.150,00

Barcelona

08005473

La Merced

2.430,00

Barcelona

08051719

La Pau de la FEP

810,00

Barcelona

08003907

La Salle Bonanova

8.100,00

Barcelona

08005102

La Salle Comtal

3.645,00

Barcelona

08007032

La Salle Gràcia

3.240,00

Barcelona

08009934

La Salle Horta

6.885,00

Barcelona

08005643

Labouré

4.455,00

Barcelona

08008267

L'Esperança

17.010,00

Barcelona

08005394

Lestonnac

4.050,00

Barcelona

08005412

Lleó XIII

11.340,00

Barcelona

08006477

Lloret

5.670,00

Barcelona

08004641

Lys

4.455,00

Barcelona

08004900

Madres Concepcionistas de la Enseñanza

13.365,00

Barcelona

08049646

Mafalda II

1.215,00

Barcelona

08052335

Magnòlia

810,00

Barcelona

08008309

Mare Alfonsa Cavín

2.430,00

Barcelona

08008516

Mare de Déu de la Soledat

6.885,00

Barcelona

08010547

Mare de Déu del Coll

3.240,00

Barcelona

08005801

Mare de Déu del Roser

4.455,00

Barcelona

08014449

Mare de Déu del Roser Les Planes

8.100,00

Barcelona

08008371

Mare de Déu dels Àngels

9.315,00

Barcelona

08005114

Mare del Diví Pastor

12.150,00

Barcelona

08003592

Maria Auxiliadora

2.430,00

Barcelona

08005485

Marillac

11.340,00

Barcelona

08005564

Maristes La Immaculada

3.240,00

Barcelona

08006532

Maristes Sants - les Corts

4.455,00

Barcelona

08004018

Mary Ward

4.455,00

Barcelona

08035076

Montseny-Poblenou

12.150,00

Barcelona

08004912

Montserrat

4.455,00

Barcelona

08004471

Nausica

2.430,00

Barcelona

08004328

Nostra Senyora de Lurdes

8.100,00

Barcelona

08040199

Padre Damián Sagrados Corazones

6.075,00

Barcelona

08010468

Palcam

6.480,00

Barcelona

08009673

Pare Manyanet

3.240,00

Barcelona

08004869

Peter Pan

5.670,00

Barcelona

08011096

Piaget

5.670,00

Barcelona

08007524

Prínceps 23 d'Abril

729,00

Barcelona

08006118

Proa

9.315,00

Barcelona

08008504

Providencia del Corazón de Jesús

3.240,00

Barcelona

08008656

Ramon Llull

8.100,00

Barcelona

08009995

Regina Carmeli

7.695,00

Barcelona

08004705

Reial Monestir de Santa Isabel

10.935,00

Barcelona

08007101

Reina Elisenda

1.215,00

Barcelona

08009016

Roig Tesalia

2.025,00

Barcelona

08005072

Sadako

1.215,00

Barcelona

08003041

Sagrada Família

4.860,00

Barcelona

08007494

Sagrada Família

16.200,00

Barcelona

08009685

Sagrada Família

2.106,00

Barcelona

08010432

Sagrada Família-Horta

6.480,00

Barcelona

08004122

Sagrado Corazón

2.430,00

Barcelona

08003336

Sagrat Cor

3.240,00

Barcelona

08008981

Sagrat Cor Besòs

17.010,00

Barcelona

08005266

Sagrat Cor-Diputació

10.935,00

Barcelona

08004717

Sagrat Cor-Sarrià

10.935,00

Barcelona

08003543

Salesià de Sant Josep

4.455,00

Barcelona

08008930

San Francisco

5.670,00

Barcelona

08008012

San Rafael

2.430,00

Barcelona

08003294

Sant Felip Neri

8.100,00

Barcelona

08008784

Sant Gabriel

6.885,00

Barcelona

08004195

Sant Gregori

7.695,00

Barcelona

08004067

Sant Ignasi

9.315,00

Barcelona

08003087

Sant Joan Baptista

1.215,00

Barcelona

08011394

Sant Joan Bosco

12.555,00

Barcelona

08006970

Sant Josep

3.240,00

Barcelona

08006052

Sant Josep Oriol

1.215,00

Barcelona

08006994

Sant Josep-Teresianes

3.240,00

Barcelona

08007482

Sant Lluís

2.025,00

Barcelona

08004031

Sant Marc de Sarrià

10.935,00

Barcelona

08006209

Sant Medir

3.240,00

Barcelona

08009636

Sant Miquel

6.885,00

Barcelona

08003671

Sant Pere Claver

3.888,00

Barcelona

08009454

Sant Ramon Nonat

4.455,00

Barcelona

08009466

Sant Ramon Nonat-Sagrat Cor

2.430,00

Barcelona

08006313

Sant Vicenç de Paül

1.215,00

Barcelona

08004171

Santa Anna-Eixample

4.455,00

Barcelona

08004778

Santa Dorotea

5.670,00

Barcelona

08008191

Santa Maria dels Apòstols

3.240,00

Barcelona

08004201

Santa Teresa - Ganduxer

4.455,00

Barcelona

08009508

Santa Teresa de Lisieux

4.455,00

Barcelona

08009235

Santísima Trinidad

5.670,00

Barcelona

08014310

Santíssima Trinitat

1.215,00

Barcelona

08005771

Shalom

6.075,00

Barcelona

08042664

Solc

10.125,00

Barcelona

08003816

Thau

8.100,00

Barcelona

08036469

Urgell

1.215,00

Barcelona

08008474

Valldaura

4.131,00

Barcelona

08005618

Vedruna Àngels

8.100,00

Barcelona

08010341

Vedruna Immaculada

7.695,00

Barcelona

08006908

Vedruna-Gràcia

4.617,00

Barcelona

08008796

Verns

1.215,00

Barcelona

08006751

Virolai

11.745,00

Barcelona

08008851

Voramar

8.910,00

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Municipi

Codi

Denominació del centre

Import

Begues

08014590

Sant Lluís de Pla i Amell Bosch

7.290,00

Castelldefels

08015867

Frangoal

2.835,00

Castelldefels

08037048

Petit Món-Felisa Bastida

3.645,00

Cornellà de Llobregat

08016513

Betània

3.240,00

Cornellà de Llobregat

08016628

Sagrada Família

8.100,00

Cornellà de Llobregat

08016501

Sant Antoni Maria Claret

4.050,00

El Prat de Llobregat

08023013

Mare de Déu del Carme

8.910,00

El Prat de Llobregat

08023050

Nuestra Señora del Mar-García Lorca

3.240,00

Esparreguera

08016914

El Puig

8.100,00

Esparreguera

08016926

Estel

2.430,00

Esplugues de Llobregat

08017025

Garbí Pere Vergés

6.885,00

Esplugues de Llobregat

08035118

Isabel de Villena

3.645,00

Esplugues de Llobregat

08017086

Nazaret

3.240,00

Esplugues de Llobregat

08017049

Utmar

2.430,00

Gavà

08017402

Inmaculada Concepción

6.480,00

Gavà

08017384

Sagrada Família

7.695,00

Gavà

08017451

Santo Ángel

4.860,00

Martorell

08020531

La Mercè

9.720,00

Molins de Rei

08021417

Sant Miquel Arcàngel

5.670,00

Molins de Rei

08021405

Virolai

4.050,00

Olesa de Montserrat

08022392

Daina Isard

3.240,00

Pallejà

08036275

L'Oreig

8.910,00

Sant Boi de Llobregat

08025484

Joan Bardina

4.050,00

Sant Boi de Llobregat

08032166

Llor

4.860,00

Sant Boi de Llobregat

08025541

Mare de Déu dels Dolors

5.265,00

Sant Boi de Llobregat

08025496

Pedagògium Cos

2.835,00

Sant Boi de Llobregat

08025551

Sant Josep

3.645,00

Sant Boi de Llobregat

08025459

Vedruna Sant Boi

5.670,00

Sant Feliu de Llobregat

08026269

Bon Salvador

4.050,00

Sant Feliu de Llobregat

08026294

Mare de Déu de la Mercè

2.835,00

Sant Feliu de Llobregat

08026282

Mestral

6.885,00

Sant Feliu de Llobregat

08026245

Virgen de la Salud

9.720,00

Sant Joan Despí

08026622

Ateneu Instructiu

8.100,00

Sant Vicenç dels Horts

08028655

La Inmaculada

7.695,00

Sant Vicenç dels Horts

08028631

Sant Vicenç

10.125,00

Vallirana

08030777

Verge del Roser

3.645,00

Viladecans

08032555

Goar

5.670,00

Viladecans

08031150

Sagrada Família

17.010,00

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Municipi

Codi

Denominació del centre

Import

Badalona

08001133

Arrels-Blanquerna

8.505,00

Badalona

08000921

Arrels-Esperança

4.050,00

Badalona

08000761

Badalonès

2.025,00

Badalona

08000967

Betúlia

6.885,00

Badalona

08001029

Boix

4.050,00

Badalona

08000918

Cultural

6.075,00

Badalona

08001030

Cultural Fluvià

4.050,00

Badalona

08000943

Garbí Pere Vergés

4.050,00

Badalona

08000827

Jesús Maria

2.025,00

Badalona

08001145

Lestonnac

13.365,00

Badalona

08000979

López Torrejón

2.025,00

Badalona

08000670

Mare de Déu de la Salut

6.075,00

Badalona

08001108

Mare de Déu de l'Assumpció

12.150,00

Badalona

08001066

Maria Ward

6.075,00

Badalona

08000700

Maristes Champagnat

4.050,00

Badalona

08001157

Minguella

2.025,00

Badalona

08000578

Nen Jesús de Praga

2.025,00

Badalona

08000980

Ramiro de Maeztu

3.240,00

Badalona

08000517

Sant Andreu

12.150,00

Badalona

08000499

Sant Domènec Savio

24.300,00

Badalona

08001170

Santíssima Trinitat

4.050,00

L'Hospitalet de Llobregat

08063485

Avantis

4.050,00

L'Hospitalet de Llobregat

08018406

Canigó

2.025,00

L'Hospitalet de Llobregat

08038867

Jaume Balmes

4.050,00

L'Hospitalet de Llobregat

08018871

Joan XXIII

14.580,00

L'Hospitalet de Llobregat

08018315

Pare Enric d'Ossó

10.125,00

L'Hospitalet de Llobregat

08018901

Pineda

2.025,00

L'Hospitalet de Llobregat

08019150

San Jaime

2.835,00

L'Hospitalet de Llobregat

08018391

Sant Gervasi

2.025,00

L'Hospitalet de Llobregat

08019009

Sant Jaume de la FEP

22.275,00

L'Hospitalet de Llobregat

08018601

Sant Josep Obrer

6.075,00

L'Hospitalet de Llobregat

08019058

Tecla Sala

2.025,00

L'Hospitalet de Llobregat

08018972

Utmar

2.025,00

Sant Adrià de Besòs

08025174

Sant Gabriel

8.100,00

Sant Adrià de Besòs

08025137

Túrbula

10.125,00

Sant Sadurní d'Anoia

08027331

Sant Josep

3.240,00

Sant Sadurní d'Anoia

08027353

Vedruna-El Carme

6.885,00

Santa Coloma de Gramenet

08027729

FEDAC - Santa Coloma

16.200,00

Santa Coloma de Gramenet

08027730

Fuster

6.075,00

Santa Coloma de Gramenet

08027766

Manent Rambla

2.025,00

Santa Coloma de Gramenet

08027602

Seimar

6.075,00

Santa Coloma de Gramenet

08027559

Singuerlín

8.100,00

Santa Coloma de Gramenet

08027560

Verge de les Neus

10.125,00

Santa Coloma de Gramenet

08027754

Virgen del Carmen

4.050,00

Vilafranca del Penedès

08031356

Montagut

10.125,00

Vilafranca del Penedès

08031371

Sant Josep

4.050,00

Vilafranca del Penedès

08031401

Sant Ramon de Penyafort

7.290,00

Vilafranca del Penedès

08031381

Vedruna Sant Elies

8.100,00

Vilanova i la Geltrú

08031496

El Cim

32.400,00

Vilanova i la Geltrú

08031538

Escola Pia de Vilanova i la Geltrú

6.075,00

Vilanova i la Geltrú

08043565

La Pau

2.025,00

Vilanova i la Geltrú

08031502

Santa Teresa de Jesús

8.100,00

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Municipi

Codi

Denominació del centre

Import

Berga

08014644

La Salle-Berga

2.025,00

Berga

08014656

Vedruna-Berga

14.175,00

Berga

08070520

Xarxa

8.100,00

Cardona

08015545

Vedruna Carme Cardona

2.025,00

Centelles

08016203

Sagrats Cors

10.530,00

Igualada

08036962

Ateneu Igualadí

2.430,00

Igualada

08019502

Escola Pia d'Igualada

4.050,00

Igualada

08019575

Escolàpies Igualada

2.025,00

Igualada

08019551

Igualada

12.150,00

Igualada

08019514

Jesús Maria

3.240,00

Igualada

08019599

Mare del Diví Pastor

4.860,00

Igualada

08019541

Maristes Igualada

6.885,00

Igualada

08019617

Mowgli

2.025,00

Jorba

08040266

Montclar

6.075,00

Les Masies de Voltregà

08026543

Mare de Déu de la Gleva

5.265,00

Manlleu

08039215

Casals-Gràcia

7.290,00

Manlleu

08019976

El Carme-Vedruna

12.150,00

Manlleu

08019952

La Salle Manlleu

8.100,00

Manresa

08020140

FEDAC-Manresa

10.530,00

Manresa

08020036

Joviat

10.125,00

Manresa

08020218

La Salle

6.075,00

Manresa

08020267

L'Ave Maria

6.075,00

Manresa

08043759

L'Espill

10.530,00

Manresa

08020309

Mare de Déu del Pilar

3.240,00

Manresa

08020085

Oms i de Prat

6.075,00

Manresa

08020383

Vedruna Manresa

6.075,00

Moià

08022100

Escola Pia de Moià

7.290,00

Monistrol de Montserrat

08021909

FEDAC-Monistrol

4.860,00

Navàs

08022276

Diocesana

12.150,00

Navàs

08022288

Sant Josep

8.100,00

Piera

08022771

Apiària

4.050,00

Sant Fruitós de Bages

08026427

Paidos

10.125,00

Sant Julià de Vilatorta

08026798

El Roser

8.505,00

Sant Vicenç de Castellet

08028552

FEDAC-Sant Vicenç

7.290,00

Santpedor

08025061

Llissach

2.025,00

Solsona

25004279

Arrels I

20.250,00

Solsona

25004309

Arrels II

2.430,00

Súria

08029258

FEDAC-Súria

2.025,00

Taradell

08029313

Sant Genís-Santa Agnès

5.265,00

Tona

08030431

Vedruna-Tona

9.720,00

Torelló

08030534

Rocaprevera

6.075,00

Torelló

08030546

Sagrats Cors

8.505,00

Vic

08030947

Escorial

26.730,00

Vic

08030960

FEDAC-Vic

14.175,00

Vic

08030911

Sagrat Cor de Jesús

7.290,00

Vic

08030959

Sant Miquel dels Sants

6.480,00

Vic

08030881

Santa Caterina de Siena

8.910,00

 

Serveis Territorials a Girona

 

Municipi

Codi

Denominació del centre

Import

Arbúcies

17000184

Vedruna

12.150,00

Banyoles

17000299

Casa Nostra

14.175,00

Blanes

17000482

Cor de Maria

10.125,00

Blanes

17000512

Santa Maria

8.100,00

Cassà de la Selva

17000858

La Salle de Cassà

6.075,00

Figueres

17001164

Cor de Maria

6.075,00

Figueres

17001206

Escolàpies Figueres

5.184,00

Figueres

17001191

La Salle

12.150,00

Girona

17001590

Bell-lloc del Pla

6.075,00

Girona

17001541

Doctor Masmitjà

11.542,50

Girona

17001565

FEDAC - Sant Narcís

6.075,00

Girona

17001413

Les Alzines

10.125,00

Girona

17001589

Maristes Girona

8.100,00

Girona

17001942

Sagrada Família

4.050,00

Girona

17001553

Vedruna

10.125,00

La Bisbal d'Empordà

17000421

Cor de Maria

12.150,00

Lloret de Mar

17002119

Immaculada Concepció

8.100,00

Olot

17002417

Cor de Maria

10.125,00

Olot

17002341

Escola Pia d'Olot

9.517,50

Olot

17002405

Petit Plançó

20.250,00

Palafrugell

17002521

Sant Jordi

2.025,00

Palamós

17002570

La Salle

14.175,00

Palamós

17002594

Vedruna

16.200,00

Puigcerdà

17002892

Vedruna

3.240,00

Ripoll

17003021

Vedruna

4.050,00

Roses

17003124

Empordà-San José

8.100,00

Sant Feliu de Guíxols

17003291

Cor de Maria

8.100,00

Sant Feliu de Guíxols

17003288

Sant Josep

2.025,00

Sant Hilari Sacalm

17003446

Sant Josep

10.125,00

Santa Coloma de Farners

17003653

La Salle

16.200,00

Torroella de Montgrí

17003896

Sant Gabriel

8.100,00

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Municipi

Codi

Denominació del centre

Import

Alpicat

25000471

Terraferma

7.695,00

Balaguer

25000811

Escola Pia de Balaguer

7.290,00

Balaguer

25000821

Vedruna Balaguer

10.125,00

Bellpuig

25001023

Vedruna Bellpuig

3.240,00

La Seu d'Urgell

25004152

La Salle

17.010,00

Les Borges Blanques

25001151

Mare de Déu de Montserrat

9.720,00

Lleida

25005703

Arabell

1.620,00

Lleida

25002911

Claver

21.627,00

Lleida

25002374

El Carme

6.885,00

Lleida

25002647

Episcopal-Mare de Déu de l'Acadèmia

14.580,00

Lleida

25002222

FEDAC-Lleida

19.035,00

Lleida

25010188

Les Heures

2.025,00

Lleida

25002350

Lestonnac-l'Ensenyança

4.455,00

Lleida

25002313

Maristes Montserrat

34.465,50

Lleida

25002489

Mater Salvatoris

13.365,00

Lleida

25005697

Mirasan

8.910,00

Lleida

25002431

Sagrada Família

17.415,00

Lleida

25002623

Sant Jaume

7.290,00

Lleida

25002234

Santa Anna

17.010,00

Mollerussa

25003196

El Carme

16.200,00

Mollerussa

25003184

La Salle

4.090,50

Tàrrega

25004474

Escola Pia de Tàrrega

5.265,00

Tàrrega

25004486

Vedruna Tàrrega

10.947,15

Tremp

25004802

María Inmaculada

17.415,00


Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental


Municipi

Codi

Denominació del centre

Import

Arenys de Mar

08000131

La Presentació

6.885,00

Cabrera de Mar

08014887

Sant Feliu

7.897,50

Caldes de Montbui

08015041

Escola Pia de Caldes de Montbui

6.885,00

Calella

08015120

Escola Pia de Calella

24.300,00

Calella

08035787

Freta

11.340,00

Canet de Mar

08015272

Yglesias

6.885,00

El Masnou

08040001

Bergantí

3.735,72

El Masnou

08020772

Escolàpies El Masnou

5.984,28

El Masnou

08020759

Sagrada Família

6.075,00

Granollers

08017773

Cervetó

6.885,00

Granollers

08017840

Educem

3.240,00

Granollers

08017785

Escola Pia de Granollers

22.275,00

Granollers

08017797

Jardí

13.365,00

Granollers

08017815

L'Estel

6.885,00

Granollers

08017827

Maria Anna Mogas

12.960,00

La Garriga

08017335

Sant Lluís Gonçaga

5.680,93

La Llagosta

08019721

Balmes

1.620,00

Llinars del Vallès

08045161

Ginebró

11.340,00

Malgrat de Mar

08019897

Fonlladosa

6.885,00

Malgrat de Mar

08019903

Sant Pere Chanel

4.860,00

Malgrat de Mar

08019915

Vedruna

14.175,00

Mataró

08021016

Balmes

2.025,00

Mataró

08021119

Cor de Maria

8.910,00

Mataró

08021235

Divina Providència

10.125,00

Mataró

08021193

El Turó

2.025,00

Mataró

08021107

Escola Pia de Mataró

24.300,00

Mataró

08021168

Gem

8.910,00

Mataró

08021065

Mare de Déu de Lourdes

3.037,50

Mataró

08021144

Maristes Valldemia

12.150,00

Mataró

08020991

Meritxell

3.240,00

Mataró

08021028

Sagrat Cor de Jesús

3.240,00

Mataró

08021089

Sant Antoni de Pàdua

15.390,00

Mataró

08021181

Sant Josep

8.910,00

Mataró

08035374

Sol-Ixent

3.240,00

Mollet del Vallès

08021508

Lestonnac

4.860,00

Mollet del Vallès

08021557

Mollet

3.240,00

Mollet del Vallès

08021545

Sant Gervasi

6.885,00

Montgat

08021879

Mireia

4.860,00

Parets del Vallès

08022732

Acesco

4.860,00

Premià de Mar

08023244

Assís

2.025,00

Premià de Mar

08023323

El Pilar

4.860,00

Premià de Mar

08023256

La Salle

14.175,00

Sant Celoni

08025769

Cor de Maria

4.860,00

Sant Celoni

08025745

La Salle Sant Celoni

10.125,00

Sant Celoni

08032622

L'Avet Roig

8.910,00

Sant Feliu de Codines

08026181

FEDAC-Sant Feliu

2.419,07

Tordera

08030479

Brianxa

15.390,00

Tordera

08030509

Vedruna Tordera

8.100,00

Vilassar de Dalt

08026491

La Immaculada

3.240,00

Vilassar de Dalt

08026506

Sant Jordi

12.150,00

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Municipi

Codi

Denominació del centre

Import

Cambrils

43000755

Cardenal Vidal i Barraquer

10.125,00

Constantí

43000937

Turó

6.075,00

El Vendrell

43004761

Sagrat Cor

12.150,00

La Selva del Camp

43003112

Sant Rafael

8.100,00

L'Arboç

43006290

Esc.Fam.Agr.Campjoliu

6.075,00

L'Espluga de Francolí

43001048

Vedruna Mare de Déu del Carme

8.100,00

Montblanc

43001577

Mare de Déu de la Serra

6.075,00

Reus

43002314

Arce

4.050,00

Reus

43005820

Aura

4.050,00

Reus

43002338

La Presentació

8.100,00

Reus

43002417

La Salle

6.075,00

Reus

43002375

Maria Cortina

4.050,00

Reus

43002351

Maria Rosa Molas

8.100,00

Reus

43002429

Pare Manyanet

4.050,00

Reus

43002511

Puigcerver

6.075,00

Reus

43002442

Sant Josep

6.075,00

Reus

43002478

Sant Pau

4.050,00

Salou

43004967

Elisabeth

4.050,00

Tarragona

43003501

El Carme

8.100,00

Tarragona

43003410

Joan Roig

4.050,00

Tarragona

43003151

Joan XXIII

18.225,00

Tarragona

43003537

La Salle

4.050,00

Tarragona

43003793

La Salle Torreforta

10.125,00

Tarragona

43003483

Lestonnac-l'Ensenyança

8.100,00

Tarragona

43003495

Mare de Déu del Carme

14.175,00

Tarragona

43003707

Mare Nostrum

2.430,00

Tarragona

43003525

Sant Domènec de Guzman

7.290,00

Tarragona

43003586

Sant Pau Apòstol

4.050,00

Tarragona

43003550

Santa Teresa de Jesús

18.225,00

Tarragona

43003461

Tic-Tac

4.050,00

Tarragona

43003549

Vedruna Sagrat Cor

6.075,00

Valls

43004581

Claret

4.050,00

Valls

43004554

Cor de Maria

4.050,00

Valls

43004591

Mare de Déu del Lledó

4.050,00

 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

 

Municipi

Codi

Denominació del centre

Import

Amposta

43000299

Sagrat Cor

11.947,50

Móra d'Ebre

43001701

Santa Teresa

13.365,00

Sant Carles de la Ràpita

43002958

Sagrada Família

3.847,50

Tortosa

43004402

Sagrada Família

20.857,50

Tortosa

43004372

Teresià

9.517,50

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Municipi

Codi

Denominació del centre

Import

Castellar del Vallès

08015703

FEDAC-Castellar

4.050,00

Cerdanyola del Vallès

08028849

Escaladei

4.050,00

Cerdanyola del Vallès

08028795

FEDAC-Cerdanyola

14.175,00

Cerdanyola del Vallès

08028886

Montserrat

6.075,00

Cerdanyola del Vallès

08028850

Ramon Fuster

6.075,00

Montcada i Reixac

08021727

FEDAC-Montcada

10.125,00

Montcada i Reixac

08008681

Ginesta

12.150,00

Ripollet

08023475

Sant Gabriel

14.175,00

Rubí

08023797

Jaime Balmes I

4.050,00

Rubí

08023724

Maristes Rubí

16.200,00

Rubí

08023761

Nuestra Señora de Montserrat

16.200,00

Rubí

08023712

Politécnico

4.050,00

Rubí

08023803

Regina Carmeli

16.200,00

Sabadell

08024455

Bertran

4.860,00

Sabadell

08024339

El Carme

6.075,00

Sabadell

08024297

Escola Pia de Sabadell

6.075,00

Sabadell

08024613

Escolàpies Sabadell

10.125,00

Sabadell

08053637

Guixot

6.075,00

Sabadell

08074458

Jaume Viladoms II

1.215,00

Sabadell

08023888

Jesús Salvador

8.100,00

Sabadell

08024248

La Immaculada

8.100,00

Sabadell

08024731

La Vall

8.100,00

Sabadell

08024421

Mare de Déu de la Salut

12.150,00

Sabadell

08024686

Mare del Diví Pastor

10.125,00

Sabadell

08024650

Ramar

9.315,00

Sabadell

08024182

Sagrada Família

16.200,00

Sabadell

08024340

Salesians Sabadell

6.075,00

Sabadell

08024546

Sant Francesc

10.125,00

Sabadell

08052189

Sol

2.025,00

Sabadell

08039768

Tarrés

12.150,00

Sant Cugat del Vallès

08037747

Avenç

6.075,00

Sant Cugat del Vallès

08026075

El Pinar de Nuestra Señora

5.670,00

Sant Cugat del Vallès

08025885

La Farga

12.150,00

Sant Cugat del Vallès

08026038

Pureza de María

12.150,00

Sant Cugat del Vallès

08055877

Thau

8.100,00

Sant Cugat del Vallès

08026041

Viaró

6.075,00

Santa Perpètua de Mogoda

08028485

Sagrada Família

12.150,00

Terrassa

08029601

Airina

4.050,00

Terrassa

08030017

Cultura Pràctica

8.100,00

Terrassa

08029660

El Cim

6.075,00

Terrassa

08029647

Escola Pia de Terrassa

28.350,00

Terrassa

08029672

Mare de Déu del Carme

2.025,00

Terrassa

08029775

Maria Auxiliadora

8.100,00

Terrassa

08029751

Martí

2.430,00

Terrassa

08030054

Petit Estel - La Nova

2.430,00

Terrassa

08029881

Sagrado Corazón de Jesús

10.125,00

Terrassa

08029581

Sant Josep de Calassanç

6.075,00

Terrassa

08029684

Tecnos

6.075,00

Terrassa

08030111

Vedruna

3.240,00

 

 

Annex 2

 

Causes de denegació:

(1) La comissió de valoració prevista a la base 7.3 de l'Ordre de convocatòria ha considerant que el centre no requereix de suport addicional.

(2) El centre ha presentat la sol·licitud fora de termini.

 

Consorci d'Educació de Barcelona

Municipi

Codi

Denominació del centre

CD

Barcelona

08037395

Monlau

(2)

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

Municipi

Codi

Denominació del centre

CD

Gironella

08017657

FEDAC-Gironella

(1)

Igualada

08056432

Anoia

(1)

 

Serveis Territorials a Girona

Municipi

Codi

Denominació del centre

CD

Sant Hilari Sacalm

17006642

Les Cent Fonts

(1)

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Municipi

Codi

Denominació del centre

CD

Sabadell

08024303

L'Escola Jaume Viladoms

(1)


Amunt