Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 25/02/2016

  • Número del document ENS/0505/2016

  • Número de control 16061033

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16061033-2016

Dades del DOGC
  • Número 7073

  • Data 07/03/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/505/2016, de 25 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2016-2017.


D'acord amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009), i el Decret 75/2007, de 27 de març (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007), modificat pel Decret 10/2012, de 31 de gener, cal regular el procediment de preinscripció i matrícula als centres educatius del Servei d'Educació de Catalunya o altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics.

En conseqüència i de conformitat amb el que disposa la normativa citada i les normes reguladores dels ensenyaments objecte d'aquesta Resolució,


Resolc:


—1 Àmbit d'aplicació

1.1 Aquesta Resolució s'aplica a l'admissió d'alumnes als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació professional de grau mitjà i de grau superior, de cursos de formació específics per a l'accés als cicles de grau mitjà i grau superior, artístics, esportius, d'idiomes, d'educació d'adults, de programes de formació i inserció i a les llars d'infants o escoles bressol públiques, sense perjudici de les competències atribuïdes al Consorci d'Educació de Barcelona i als ajuntaments que, d'acord amb el que preveu la Llei 12/2009, d'educació, i la disposició addicional 4 del Decret 75/2007, hagin assumit la competència en matèria d'admissió.

L'admissió d'alumnes als ensenyaments de formació professional bàsica per al curs 2016-2017 s'ha de dur a terme d'acord amb el procediment que estableixi el Departament d'Ensenyament.

1.2 Als annexos que es detallen a continuació, s'estableix el calendari per al curs 2016-2017 i es regulen els aspectes específics dels ensenyaments següents:

Annex 1: Segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria (ESO).

Annex 2: Música o dansa integrades amb l'educació primària o l'educació secundària obligatòria.

Annex 3: Professionals de música i professionals de dansa.

Annex 4: Primer cicle d'educació infantil en llars d'infants o escoles bressol públiques.

1.3 Per resolució, es regularan el calendari del procés per al curs 2016-2017, els aspectes referits al sorteig i al número de desempat i altres qüestions específiques dels ensenyaments següents: batxillerat, batxillerat integrat amb música o dansa, cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior, cursos d'accés a aquests cicles, programes de formació i inserció, cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior, artístics superiors (art dramàtic, música, dansa, disseny i conservació i restauració de béns culturals), d'idiomes en escoles oficials d'idiomes, esportius, i els impartits en centres i aules de formació d'adults.


—2 Oferta de places escolars

2.1 Amb anterioritat a l'inici del procés de preinscripció, el Departament d'Ensenyament ha d'informar de l'oferta per centre en cada ensenyament objecte d'aquesta Resolució.

Per als ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de formació professional i d'arts plàstiques i disseny i per als programes de formació i inserció, aquesta informació es fa pública i es pot consultar al web de la Generalitat de Catalunya (preinscripcio.gencat.cat), als centres educatius, a les oficines municipals d'escolarització i a altres mitjans de difusió que el Departament d'Ensenyament determini. En la resta d'ensenyaments de règim especial i en l'educació d'adults, la informació es fa pública i es pot consultar als centres educatius que els ofereixen i, si escau, a les seves pàgines web.

2.2 El nombre de vacants per a cada curs és el que resulta de deduir del nombre de places escolars dels grups assignats la reserva corresponent a la previsió d'alumnes procedents del curs anterior que s'espera que progressin de curs i la reserva corresponent a la previsió d'alumnes del mateix centre que han de repetir curs. A aquest efecte, es considera repetidor qui ha de cursar de nou la totalitat del currículum corresponent a un curs determinat d'un pla d'estudis.

En el segon cicle d'educació infantil i en els ensenyaments obligatoris, les reserves s'actualitzen d'acord amb la matrícula de nous alumnes del centre al llarg del període comprès entre la publicació de l'oferta inicial i l'assignació de places.

Al primer curs del segon cicle d'educació infantil i al primer curs de qualsevol ensenyament postobligatori, llevat del batxillerat de modalitats diferents de la d'arts, no es fa cap reserva per a alumnes que progressen del curs anterior.

Els alumnes que han de romandre un any més en un curs determinat s'escolaritzen al mateix centre si aquest continua oferint els ensenyaments corresponents, llevat que manifestin la seva voluntat en sentit contrari.

2.3 Reserva de places per a alumnes amb necessitats educatives específiques.

a) Al segon cicle d'educació infantil, a l'educació primària i a l'educació secundària obligatòria, i als cicles de formació professional de grau mitjà o grau superior, es reserven dues places de cada grup per a alumnes amb necessitats educatives específiques de les que preveu l'article 18 del Decret 75/2007. A les llars d'infants aquesta reserva és d'un lloc escolar per a cada grup.

b) Al batxillerat i a l'educació d'adults no es fa cap reserva amb caràcter general, però per resolució del director o directora dels serveis territorials es pot establir, en els centres on sigui convenient, una reserva per atendre alumnes amb necessitats educatives específiques.

c) En els ensenyaments artístics, el director o directora dels serveis territorials pot establir, un cop valorats els casos i en els centres on sigui convenient, un increment de ràtio per atendre alumnes amb necessitats educatives especials que vulguin cursar aquests ensenyaments i compleixin els requisits establerts per fer-ho.

d) En cada grup dels programes de formació i inserció es fa una reserva d'un lloc per a alumnat amb necessitats educatives especials.

2.4 Vigència de les reserves per a alumnes amb necessitats educatives específiques.

Aquestes reserves són vigents fins al dia anterior a la publicació de les llistes d'admesos, quan ja s'han atès totes les sol·licituds que afecten aquests alumnes presentades durant el procés de preinscripció.

2.5 Modificació de l'oferta i oferta final.

El nombre de grups i places el pot modificar la direcció general competent vistes les dades de preinscripció, les necessitats d'escolarització i escoltats els òrgans de garanties d'admissió.

La reserva de places per a alumnes amb necessitats educatives específiques es pot modificar per resolució del director o directora dels serveis territorials, d'acord amb les previsions de l'article 19 del Decret 75/2007 i de l'article 48.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en l'àmbit de la zona educativa.

L'oferta final, que inclou les modificacions, es comunica i es fa pública pels mateixos mitjans que l'oferta inicial. L'assignació de places es fa d'acord amb aquesta oferta final.


—3 Procés

3.1 El procés de preinscripció i matrícula s'inicia amb la publicació de l'oferta inicial i finalitza amb la matriculació de l'alumne; aquests dos tràmits i totes les accions que hi estan relacionades es porten a terme segons els calendaris establerts.

3.2 Cal presentar la sol·licitud de preinscripció en els casos següents:

- Per ser admès per primera vegada en un centre per cursar qualsevol ensenyament sufragat amb fons públics.

- Per accedir al segon cicle d'educació infantil.

- Per accedir al batxillerat de la modalitat d'arts, a qualsevol modalitat de batxillerat si s'està cursant o s'ha cursat un cicle formatiu o a qualsevol altre ensenyament postobligatori, encara que s'imparteixin en el mateix centre o aula on s'està matriculat i per accedir al batxillerat si es prové d'una secció d'institut. En aquest darrer cas, si es demana plaça a l'institut al qual està adscrita la secció, les sol·licituds d'aquests alumnes són preferents a l'hora de ser admesos al batxillerat de modalitats diferents de la d'arts.

- Per accedir a centres integrats (centres que imparteixen educació primària, educació secundària obligatòria o batxillerat i també ensenyaments de música o de dansa).

- Per accedir als ensenyaments professionals de dansa en un centre integrat.

3.3 La sol·licitud es formalitza mitjançant el formulari disponible al web del Departament d'Ensenyament, als centres educatius i, en el cas de l'educació infantil i els ensenyaments obligatoris, a les oficines municipals d'escolarització.

En el segon cicle d'educació infantil, els ensenyaments obligatoris, el batxillerat i els cicles formatius de formació professional i d'arts plàstiques i disseny, la sol·licitud d'admissió també es pot fer mitjançant el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d'Ensenyament. En aquest supòsit, cal finalitzar el tràmit amb la presentació, en el termini establert al centre demanat en primera opció, del document que genera l'aplicació informàtica, signat, junt amb la documentació oportuna.

3.4 El formulari de sol·licitud s'ha de presentar al centre demanat en primer lloc durant el termini establert per a cada ensenyament al calendari del procés i ha d'anar acompanyat de la documentació acreditativa que pertoqui.

En els ensenyaments de segon cicle d'educació infantil i en els obligatoris, també es pot presentar a l'oficina municipal d'escolarització del municipi on s'ubica el centre demanat en primer lloc o, si no està creada, a l'ajuntament corresponent, als serveis territorials o a les oficines gestores del Departament d'Ensenyament. L'òrgan receptor de la sol·licitud quan no és el centre demanat en primer lloc, l'ha de trametre immediatament a aquest centre.

En tots els casos, l'entitat receptora ha de lliurar al sol·licitant una còpia datada i segellada que n'acrediti la presentació.

Si es tracta d'una sol·licitud per a un centre d'educació especial, l'òrgan receptor l'ha d'enviar al director o directora dels serveis territorials perquè s'escolaritzi l'alumne d'acord amb les previsions de l'article 19 del Decret 75/2007.

3.5 Qualsevol sol·licitud presentada abans de l'inici del període establert de presentació de sol·licituds té la consideració de nul·la. Les sol·licituds presentades després de finalitzar el període de presentació de sol·licituds però abans de finalitzar el període de reclamacions a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional s'admeten però s'hi fa constar que s'han presentat fora de termini. Si es tracta d'una sol·licitud per a un centre d'educació especial, l'òrgan receptor l'ha d'enviar al director o directora dels serveis territorials perquè s'escolaritzi l'alumne d'acord amb les previsions de l'article 19 del Decret 75/2007.

3.6 Les sol·licituds presentades dins de termini tenen prioritat respecte les sol·licituds presentades fora de termini.

3.7 En els processos d'admissió d'educació d'adults, de cursos de formació específics per a l'accés a cicles formatius i d'escoles oficials d'idiomes no s'admeten sol·licituds fora de termini. El centre indica a la persona interessada que, finalitzat el procés, si queden places vacants, es pot matricular una vegada ho hagin fet els sol·licitants preinscrits assignats al centre i la llista d'espera.

3.8 La presentació de més d'una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre, llevat dels casos concrets en què s'indiqui que no s'incorre en duplicitat. S'entén que el procediment de preinscripció és el mateix quan ho és el model de formulari de sol·licitud.

3.9 En el cas dels menors d'edat, qui presenta i signa la sol·licitud de preinscripció, pare, mare, o el tutor o la tutora legal, es responsabilitza de la sol·licitud i que les peticions que s'hi consignen s'han fet amb l'acord de l'altre progenitor, cas que existeixi.

En cas de falta d'acord entre les persones que comparteixen la pàtria potestat del menor i mentre no hi hagi una resolució judicial, es deixen sense efecte les sol·licituds de preinscripció que s'hagin presentat i l'alumne es manté al mateix centre on està escolaritzat. I si es tracta de nova matrícula o en altres circumstàncies que les comissions de garanties d'admissió considerin, les comissions determinen el centre d'escolarització escoltades les persones interessades.


—4 Documentació

Juntament amb la sol·licitud i en el termini que per a cada ensenyament s'estableixi, cal presentar la documentació que identifica la persona sol·licitant i la documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats.


—5 Criteris de prioritat, ordenació de les sol·licituds i procés d'assignació de places

5.1 Per ordenar les sol·licituds i assignar els llocs escolars dels centres quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, s'apliquen els criteris de prioritat que determina la normativa vigent; aquests criteris poden ser específics d'un o més ensenyaments, generals o complementaris.

Qualsevol criteri no acreditat en el termini que s'estableixi no es considerarà a l'efecte de barem.

Per als ensenyaments d'educació primària, d'educació secundària obligatòria i de batxillerat s'aplica, en primer lloc, el criteri específic de l'adscripció entre centres i ensenyaments. Així, s'agrupen les peticions en preferents i no preferents.

Quan en les peticions ordenades d'una sol·licitud, n'hi ha una d'un centre sense relació d'adscripció amb el centre de procedència, les peticions següents tampoc no mantenen la preferència per adscripció.

Aplicada la preferència per centre adscrit, en tots els ensenyaments abans esmentats i en el segon cicle d'educació infantil, s'apliquen els criteris generals de prioritat i, quan pertoca, els criteris complementaris.

La puntuació obtinguda per a la primera petició es manté per a la resta de peticions.

En el cas dels ensenyaments de formació professional, els ensenyaments artístics, els ensenyaments esportius, de programes de formació i inserció i de formació d'adults, les sol·licituds s'ordenen atenent els criteris específics de prioritat de cadascun.

5.2 Les peticions d'admissió s'ordenen de la manera següent:

a) Les que són preferents (en el cas dels ensenyaments obligatoris i els de batxillerat).

b) Les que al·leguen i acrediten el compliment del criteri de prioritat específic de l'ensenyament.

c) Segons els punts, d'acord amb el compliment d'un o més criteris de prioritat generals.

d) Segons els punts, d'acord amb el compliment d'un o més criteris de prioritat complementaris.

5.3 Per desfer les situacions d'empat que es produeixen després d'aplicar els criteris de prioritat, l'ordenació de les sol·licituds es fa mitjançant el sorteig públic previst en el punt 7 d'aquesta Resolució.

5.4 La falsedat o el frau en les dades al·legades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. Si la falsedat o el frau es comprova amb posterioritat al 30 de setembre del 2016, l'alumne perd el dret a la plaça en finalitzar el curs en què queda acreditada la falsedat o el frau i ha de participar de nou en el procés de preinscripció del següent curs escolar. El Departament d'Ensenyament ha de comunicar a l'autoritat competent aquest fet per tal que aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat en què la persona sol·licitant hagi pogut incórrer.

5.5 En l'educació secundària obligatòria i el batxillerat, les persones que cursin simultàniament aquests ensenyaments i els professionals de música o de dansa, segueixin programes esportius d'alt rendiment o siguin esportistes d'alt nivell, tindran prioritat en l'admissió als centres de referència que es determinin.


—6 Informació i llistes que es fan públiques al llarg del procés

6.1 D'acord amb l'article 4 del Decret 75/2007, els centres han d'informar sobre els aspectes següents:

a) L'oferta d'ensenyaments sufragats amb fons públics del centre i l'oferta de llocs escolars vacants.

b) L'àrea d'influència del centre per a cada ensenyament i, si escau, l'adscripció del centre a altres centres educatius per a la continuïtat dels estudis.

c) El projecte educatiu, els criteris de prioritat en l'admissió d'alumnes i, si escau, els criteris específics d'admissió establerts normativament per als ensenyaments postobligatoris que imparteix el centre.

d) Les activitats complementàries, si n'hi ha, les extraescolars i els serveis que s'ofereixen, el caràcter voluntari que aquestes activitats i serveis tenen per a les famílies i l'aportació econòmica que, si escau, comporten.

e) El règim de finançament amb fons públics dels ensenyaments concertats i, si escau, el caràcter propi del centre, en el cas dels centres privats amb ensenyaments concertats.

f) Els preus públics o les taxes aplicables, quan s'escaigui.

g) Els ajuts que el centre rep de les administracions públiques per sufragar altres ensenyaments que també imparteix.

h) Els mitjans específics de què disposa el centre per adaptar-se a les exigències que requereixen determinades discapacitats dels alumnes.

Aquesta informació s'ha de fer pública en el tauler d'anuncis del centre i mitjançant tots els sistemes d'informació pública que aquest disposi.

6.2 Les oficines municipals d'escolarització informen les famílies i els alumnes de tota l'oferta educativa d'educació infantil i d'educació obligatòria dels centres del seu àmbit municipal, amb especificació dels nivells educatius impartits i del corresponent nombre de places totals i vacants, així com de les àrees d'influència per a cada ensenyament i les adscripcions entre els centres educatius. També informen d'altres dades rellevants dels centres tal com estableix l'article 4.5 del Decret 75/2007.

6.3 En les dates indicades al calendari de cada ensenyament, els centres publiquen, com a mínim, les següents llistes del procés de preinscripció i matrícula:

a) Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

b) Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.

c) Llistes d'assignacions: sol·licituds de preinscripció amb el centre assignat i sol·licituds assignades al centre amb indicació del centre de primera petició.

En el segon cicle d'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria aquestes llistes també les fan públiques les oficines municipals d'escolarització.

6.4 La publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional obre un termini per presentar, si escau, reclamacions davant el centre. Finalitzat aquest termini, l'òrgan corresponent del centre les resol.

6.5 Si en algun nivell de segon cicle d'educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria, el centre no ha pogut admetre tots els alumnes que l'havien demanat en primera opció, es publica una llista d'espera on consten, ordenades d'acord amb la puntuació definitiva i el número de desempat, les sol·licituds que no s'han pogut atendre, junt amb les llistes d'alumnes assignats.

Per a la resta d'ensenyaments, la resolució amb la regulació dels aspectes específics i el calendari determinarà l'actuació en el cas que es generin vacants un cop efectuada la matrícula de les sol·licituds admeses.

6.6 Aquestes llistes, i qualsevol altra que contingui dades personals, no es poden publicar per mitjans electrònics i s'han de publicar dins les dependències del centre.

6.7 En els ensenyaments en què la preinscripció es pot sol·licitar amb el formulari en suport informàtic, la informació de les llistes esmentades també es pot consultar de forma individual al web del Departament.


—7 Sorteig públic

7.1 Per tal de resoldre les situacions d'empat que es produeixen en aplicar els diferents criteris de prioritat, s'assigna aleatòriament un número a cada sol·licitud presentada; aquest número es fa públic a la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional. En els dies, els llocs i les hores indicades als calendaris de cada ensenyament s'efectuen els sorteigs públics per tal de determinar per a cada un dels ensenyaments el número a partir del qual es fa l'ordenació de les sol·licituds corresponents en cas d'empat.

Per tal que el sorteig sigui operatiu i el procediment de desempat, que inclou l'assignació de número aleatori i el sorteig, sigui raonablement equiprobable, s'utilitza el procediment següent:

D'una bossa que conté 10 boles amb les xifres del 0 al 9 es fan nou extraccions consecutives amb reposició. Així, s'obtenen les xifres primera, corresponent a les centenes de milió, segona corresponent a les desenes de milió, fins a la novena corresponent a les unitats, d'un número entre el 0 i el 999.999.999. Es fa la divisió entera entre aquest nombre i el nombre total de sol·licituds i s'obté el quocient i el residu. Es pren com a resultat del sorteig el número següent al residu de la divisió. A partir d'aquest número, l'ordenació es fa en sentit ascendent.

7.2 A les llars d'infants, en els ensenyaments integrats de primària i de secundària obligatòria amb música o dansa i en els ensenyaments professionals de música i dansa, la forma de fer el sorteig i l'assignació del número de desempat, cas que n'hi hagi, es detallen als annexos corresponents.


—8 Matrícula

8.1 La matrícula dels alumnes admesos es formalitza en les dates que estableix el calendari corresponent a cada ensenyament.

8.2 Per formalitzar la matrícula cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits acadèmics o altres que siguin exigibles, si no s'han presentat amb anterioritat. Si en formalitzar la matrícula de l'alumne es modifica el domicili familiar respecte l'al·legat en el procés de preinscripció, i aquest nou domicili implica que la sol·licitud de preinscripció hauria obtingut una puntuació inferior pel criteri de prioritat de proximitat del domicili familiar, el centre ha d'informar d'aquesta circumstància la comissió de garanties d'admissió corresponent per tal que es pugui investigar si ha existit un possible frau en el procés de preinscripció.

8.3 Als alumnes que en el moment de la matrícula compleixen els requisits acadèmics d'accés però que, per causes justificades, no poden aportar la documentació que ho acredita, se'ls matricula condicionalment.

8.4 La matrícula es dóna de baixa si, abans de l'inici del curs, no es presenta la documentació pendent o, en el cas dels alumnes amb titulacions estrangeres, no acrediten que han iniciat els tràmits d'homologació o convalidació. Si escau, la matrícula s'ajusta al curs o nivell per al qual s'acrediten els requisits acadèmics, sempre que aquest s'imparteixi en el centre i existeixin vacants.

8.5 Si els alumnes no formalitzen la matrícula en el període establert per a cada ensenyament es considerarà que renuncien a la plaça adjudicada.

8.6 Un alumne perd la plaça assignada si no s'incorpora al centre, o deixa d'assistir-hi durant el termini de dos mesos, sense una causa justificada i un cop exhaurides les vies de comunicació amb ell o amb la família, sens perjudici, si escau, d'haver comunicat als serveis socials de l'ajuntament el possible incompliment de l'escolarització obligatòria i de garantir l'escolarització d'acord amb les previsions del punt 9 si l'alumne torna a presentar-se. En els ensenyaments postobligatoris, perd la plaça si no s'incorpora al centre o deixa d'assistir-hi sense una causa justificada, en el termini de 15 dies des del moment en què se'n tingui coneixement.

8.7 Els directors dels centres públics i els titulars dels centres privats concertats, o la persona en qui deleguin, han de mantenir una entrevista amb els pares, les mares, els tutors o guardadors dels alumnes menors d'edat que es matriculen per primera vegada al centre per tal d'informar-los de tots els aspectes del centre, en particular en relació amb el seu projecte educatiu i lingüístic i la carta de compromís educatiu, i d'atendre les consultes que els formulin.

D'acord amb els articles 11.4 i 56 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en el curs escolar en què els alumnes iniciïn el primer ensenyament, els pares, mares o tutors dels alumnes la llengua habitual dels quals sigui el castellà poden instar, en el moment de la matrícula, a la direcció del centre en el qual siguin admesos, que els seus fills hi rebin atenció lingüística individualitzada en aquesta llengua. Les peticions que rebin els centres s'han de comunicar als serveis territorials corresponents.


—9 Admissió al llarg del curs en els ensenyaments de segon cicle d'educació infantil i els ensenyaments obligatoris

En el segon cicle d'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria, les sol·licituds d'admissió rebudes a partir de l'inici de les classes, en el marc de les places vacants existents, només s'atenen si corresponen a alumnes no escolaritzats a Catalunya, si deriven de canvis de domicili a un altre municipi, o districte en el cas de Barcelona, dels pares, mares, tutors o guardadors, o si s'al·leguen altres circumstàncies excepcionals, entre les quals s'inclouen els canvis de centre derivats d'actes de violència de gènere o d'assetjament escolar.

A partir de la fase d'assignació de sol·licituds del procés de preinscripció, es considera que un centre té places vacants si en té per al curs actual i es preveu que també en tindrà per al curs següent.

Les sol·licituds d'admissió es poden presentar en el centre sol·licitat, que admet l'alumne si disposa de vacants en l'ensenyament i nivell demanats i sempre que compleixi les condicions abans esmentades. En el cas que l'alumne tingui necessitats educatives especials, l'admissió és condicional, a l'espera de l'informe de l'EAP i de la resolució d'escolarització de la direcció dels serveis territorials corresponents que es preveu al punt 11 d'aquesta Resolució.

Si el centre que rep la sol·licitud no té places vacants o la sol·licitud no s'ha presentat al centre, es remet a la comissió de garanties d'admissió o a l'oficina municipal corresponent. En els casos que els alumnes ja estiguin escolaritzats, s'ha de fer la matrícula en el nou centre i formalitzar la baixa en el centre de procedència.


—10 Continuïtat dels alumnes al centre, comunicació de les dades de preinscripció i matrícula i custòdia de la documentació

10.1 Els centres educatius, en els ensenyaments objecte d'aquesta resolució, d'acord amb el procediment i els terminis que es detallen als calendaris corresponents, han de fer el tràmit per determinar la continuïtat dels alumnes propis i la matrícula corresponent.

També han de facilitar a l'Administració educativa les dades relatives a la preinscripció d'acord amb el procediment informàtic establert pel Departament d'Ensenyament. En el cas dels ensenyaments sense suport informàtic per al procés de preinscripció cal que els centres facin arribar les dades als serveis territorials corresponents mitjançant un certificat. Els centres d'educació especial envien tota la documentació al director o directora dels serveis territorials perquè s'escolaritzi els alumnes d'acord amb les previsions de l'article 19 del Decret 75/2007.

10.2 En les dates indicades al calendari de cada ensenyament, i en els ensenyaments que correspongui, el director o directora o la persona titular del centre ha de registrar les matrícules al Registre d'Alumnes per mitjà de l'aplicació informàtica corresponent, tant dels alumnes que continuen al centre com dels alumnes provinents de la preinscripció. Si en finalitzar el termini no consten matrícules registrades s'entén que el centre no té alumnes en l'ensenyament i el curs corresponents.

10.3 Els centres escolars han de guardar les sol·licituds de preinscripció i tota la documentació acreditativa del procés. En el cas que els alumnes s'escolaritzin en un centre diferent del que van demanar en primera petició en la preinscripció, els originals de la documentació han de quedar custodiats en el centre de primera petició. Si el centre d'escolarització ho demana, el centre de primera petició li pot enviar còpia de la documentació corresponent.


—11 Escolarització d'alumnes amb necessitats educatives específiques

11.1 Els alumnes amb necessitats educatives especials vinculades a discapacitats intel·lectuals, auditives, visuals o motrius, amb trastorns de l'espectre autista o trastorns greus de la conducta, trastorn mental greu o amb malalties degeneratives greus, s'escolaritzen en centres educatius ordinaris i excepcionalment en centres d'educació especial. L'escolarització en centres d'educació especial es duu a terme quan, un cop avaluades les necessitats educatives de l'alumne i atenent els criteris que estableix l'article 19.6 del Decret 75/2007, es considera imprescindible per donar a l'alumne la resposta educativa més adequada.

El procediment d'escolarització d'aquests alumnes en els centres educatius sufragats amb fons públics es duu a terme d'acord amb el que disposa el Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l'atenció educativa als alumnes amb necessitats educatives especials, i el Decret 75/2007.

Quan aquests s'escolaritzen de manera compartida entre un centre ordinari i un centre d'educació especial, es matricula al centre on, d'acord amb la corresponent resolució de la direcció dels serveis territorials, tingui més permanència. Aquesta escolarització no pot comportar el trasllat dels alumnes entre els dos centres durant l'horari lectiu.

Prèviament a la preinscripció, correspon als equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) del sector on l'alumne té la residència habitual, informar i orientar la família i, si escau, el mateix alumne, sobre els centres de la seva àrea d'influència o de l'àmbit dels serveis territorials i emetre un dictamen d'escolarització de caràcter personal al respecte, del qual s'ha d'informar els pares o tutors legals.

Quan, excepcionalment i per la singularitat de les necessitats de l'alumne, s'hagi d'escolaritzar en un centre educatiu dependent d'un servei territorial del Departament d'Ensenyament diferent del de residència, l'escolarització es realitzarà amb resolució del director o directora dels serveis territorials del centre receptor, a proposta motivada del director o directora dels serveis territorials del domicili habitual de l'alumne.

Quan, per canvi de domicili, hi hagi dues zones implicades, l'EAP de la zona d'origen, si coneix l'alumne, ha d'aportar l'avaluació psicopedagògica i l'EAP de la zona receptora, la proposta d'escolarització.

Si hi ha coincidència entre l'opció dels pares, tutors o guardadors de l'alumne i la proposta d'escolarització, i aquesta no requereix recursos addicionals, s'inicien els tràmits d'admissió, sense esperar la corresponent resolució del director o directora dels serveis territorials, llevat del cas que la proposta comporti l'escolarització en un centre de l'àmbit d'uns serveis territorials diferents als del domicili habitual.

Si no hi ha coincidència entre la proposta d'escolarització i l'opció de la família, s'ha de fer constar per escrit en el dictamen. En aquest cas i també quan la proposta d'escolarització requereix recursos addicionals que no es poden proporcionar en el centre a l'inici del curs, la Inspecció d'Educació, vistos el dictamen de l'EAP i els recursos existents als centres, un cop escoltats els pares, mares o tutors legals, eleva la proposta d'escolarització al director o directora dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament per tal que n'emeti resolució.

La resolució del director o directora dels serveis territorials ha de ser anterior a la publicació de la relació d'alumnes admesos, la qual ha d'incloure'ls.

En el supòsit que els tutors legals optin per la matrícula en un centre diferent al que proposin inicialment els serveis territorials del Departament d'Ensenyament, cal informar-los, abans d'emetre resolució, de l'existència o no del suport i serveis de transport i menjador i, si escau, de les condicions que en deriven.

El president o presidenta de la comissió de garanties d'admissió, segons el tipus de necessitats educatives especials al·legades a la sol·licitud, pot instar l'elaboració del dictamen que es preveu. Cal que l'EAP l'elabori i el lliuri dins el termini que la comissió assenyali.

11.2 En el cas d'alumnes amb necessitats educatives especials vinculades a discapacitats auditives, la proposta d'escolarització es fa prioritàriament als centres ordinaris designats pels serveis territorials com a centres d'agrupament d'alumnes sords. A aquest efecte, en aquests centres les places reservades a alumnes amb necessitats educatives especials es destinen preferentment a alumnes amb aquesta discapacitat.

11.3 Els alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides, així com els alumnes de nova incorporació al sistema educatiu amb necessitats educatives específiques associades a aquesta circumstància, s'escolaritzen, d'acord amb l'article 48.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en el conjunt de centres sufragats amb fons públics.

Amb caràcter previ a la preinscripció, els pares, mares, tutors o guardadors poden adreçar-se a la Inspecció d'Educació per sol·licitar l'assessorament dels equips, els serveis i els programes del Departament d'Ensenyament, així com dels serveis socials i les entitats de caràcter social que actuen al municipi, coordinats per la Inspecció d'Educació, amb la finalitat d'afavorir, en cada cas, l'escolarització més adequada.

Cal que la Inspecció d'Educació informi la comissió de garanties d'admissió de les peticions d'assessorament rebudes en relació amb els alumnes que es detalla en aquest punt per tal de coordinar-ne l'escolarització d'acord amb l'article 48 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol.

11.4 Per als alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides, el president de la comissió de garanties d'admissió pot demanar a l'EAP un informe sobre les necessitats educatives de cadascun. L'informe emès es lliura al president de la comissió de garanties d'admissió.

Si de la informació disponible, i d'acord amb els criteris de l'article 18.1 del Decret 75/2007, deriva l'assignació de places de reserva o la necessitat de recursos addicionals, el president de la comissió, tenint en compte la voluntat dels pares, mares, tutors o guardadors, fa una proposta d'escolarització al director o directora dels serveis territorials, els quals emeten resolució al respecte i la comuniquen al centre receptor, a les persones interessades i a la comissió de garanties d'admissió.


—12 Composició i funcions de les comissions de garanties d'admissió

12.1 Cada director o directora dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament disposa, en el seu àmbit territorial, la constitució de les comissions de garanties d'admissió que siguin necessàries. La composició i les funcions de les comissions de garanties d'admissió són les que preveu l'article 46.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

En el marc de l'oferta de places existents, les comissions de garanties d'admissió ofereixen lloc escolar a les sol·licituds per al segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria que no hagin pogut atendre els directors dels centres públics o els titulars dels centres privats sufragats amb fons públics.

12.2 Les comissions de garanties d'admissió no finalitzen la seva actuació fins que es constitueix la comissió de garanties d'admissió que correspon al curs següent.

12.3 El director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa nomena, quan calgui, les comissions de garanties d'admissió que hagin d'actuar en àrees d'influència que afectin dos o més serveis territorials.


—13 Recursos i reclamacions

13.1 Contra els acords i les decisions sobre l'admissió d'alumnes en centres públics es pot interposar recurs d'alçada davant el director o directora dels serveis territorials corresponents, la resolució del qual posa fi a la via administrativa.

13.2 Contra els acords i les decisions de les persones titulars dels centres privats concertats es pot presentar reclamació davant el director o directora dels serveis territorials corresponents en el termini de tres dies, la resolució de la qual exhaureix la via administrativa.

13.3 Les persones interessades poden presentar reclamacions davant la comissió de garanties d'admissió en relació amb les decisions d'aquest òrgan que els afectin, en el termini de tres dies hàbils. Contra les decisions de la comissió de garanties d'admissió es pot interposar recurs d'alçada davant el corresponent director o directora dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament, la resolució del qual posa fi a la via administrativa.

13.4 Contra les resolucions dels directors dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament relatives a l'escolarització d'alumnes amb necessitats educatives específiques, es pot presentar recurs d'alçada davant del director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa.

13.5 Aquests recursos i reclamacions s'han de resoldre dins un termini que garanteixi l'escolarització adequada de l'alumne.Disposicions addicionals


1. En el cas del municipi de Barcelona, l'assignació de funcions que es fa al Departament d'Ensenyament i als seus serveis territorials, als ajuntaments, a les oficines municipals d'escolarització i a la direcció dels serveis territorials s'entén feta al Consorci d'Educació de Barcelona i als seus òrgans administratius.

D'acord amb la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, i amb el Decret 84/2002, de 5 de febrer, de constitució del Consorci d'Educació de Barcelona i aprovació dels seus Estatuts, el Consorci ha de desenvolupar normativa específica en matèria d'escolarització per tal d'adaptar el procés d'admissió a la realitat i les especificitats de la ciutat de Barcelona.


2. L'admissió als ensenyaments professionals que s'ofereixen a l'empara del capítol 8, Flexibilització de l'oferta de formació professional, del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial, o de l'article 42 del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, es regeix per la regulació específica de cada oferta.


3. D'acord amb el que preveu el punt 1 d'aquesta Resolució, els ajuntaments que han assumit la competència en matèria d'admissió d'alumnes del primer cicle d'educació infantil dels centres públics s'han de regir pels criteris que es detallen a l'annex 4 i per la resta que estableixin en exercici de les seves competències i poden elaborar el seu propi barem per a cada un d'ells.Disposició final

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 25 de febrer de 2016


Jordi Miró Meix

Director general d'Atenció a la Família i Comunitat EducativaAnnex 1

Ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria (ESO)


1. Participants en el procés i requisits d'edat

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció en els casos següents:

- per accedir al primer curs del segon cicle d'educació infantil,

- per ser admès per primera vegada en un centre determinat per a un curs del segon cicle d'educació infantil, d'educació primària o d'educació secundària obligatòria.

Primer curs del segon cicle d'educació infantil (P3): s'hi poden matricular els infants que compleixen els 3 anys durant l'any 2016 i els més grans als quals correspongui cursar aquest nivell educatiu en els casos en què l'informe d'avaluació psicopedagògica de l'equip d'assessorament psicopedagògic així ho aconsella, o bé si han fet una retenció a la llar d'infants.

Primer curs d'educació primària: s'hi poden matricular els alumnes que compleixen 6 anys durant l'any 2016 i els d'edat diferent als quals correspongui cursar aquest nivell educatiu perquè procedeixen del darrer curs d'educació infantil.

Primer curs d'educació secundària obligatòria: s'hi poden matricular els alumnes que compleixen 12 anys durant l'any 2016 i els d'edat diferent als quals correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa.


2. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini que s'indiqui. Si la sol·licitud s'ha tramès mitjançant el suport informàtic disponible al web del Departament d'Ensenyament, un cop enviades les dades a través d'aquesta eina informàtica, cal imprimir i signar la sol·licitud i, junt amb la documentació acreditativa corresponent, presentar-la dins el termini establert al centre de primera opció o a les oficines municipals d'escolarització.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne. S'hi poden indicar diverses peticions d'admissió en centres diferents ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d'una sol·licitud comporta duplicitat i la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Els alumnes que cursin simultàniament els ensenyaments professionals de música o dansa poden demanar altres centres on cursar els ensenyaments d'ESO diferents als de l'apartat 9. En aquest cas no es considerarà duplicitat de sol·licituds.


3. Calendari de preinscripció i matrícula

- Publicació de l'oferta inicial: 18 de març de 2016.

- Període de presentació de sol·licituds: del 30 de març al 7 d'abril de 2016, ambdós inclosos. Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 h del dia 6 d'abril de 2016.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional: 15 d'abril de 2016.

- Termini de reclamació del barem provisional: 15 a 20 d'abril de 2016.

- Sorteig del número de desempat: 18 d'abril de 2016, a les 11 h als Serveis Centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona).

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem un cop resoltes les reclamacions: 25 d'abril de 2016.

- Publicació de l'oferta final: 17 de maig de 2016.

- Publicació de les llistes de l'alumnat admès i, si escau, de la llista d'espera: 20 de maig de 2016.

- Període de matrícula per a l'alumnat preinscrit amb plaça assignada al segon cicle de l'educació infantil, a l'educació primària o al primer curs de l'educació secundària obligatòria: del 13 al 17 de juny de 2016, ambdós inclosos.

- Període de matrícula ordinària per a l'alumnat preinscrit amb plaça al segon, tercer i quart curs de l'educació secundària obligatòria o de confirmació de plaça assignada a l'educació secundària obligatòria en cas de l'alumnat pendent de l'avaluació de setembre: del 27 de juny a l'1 de juliol de 2016, ambdós inclosos.

- Període de matrícula extraordinària per a l'alumnat d'educació secundària obligatòria pendent de l'avaluació de setembre: del 7 al 9 de setembre de 2016, ambdós inclosos.

 

4. Documentació que cal presentar

4.1 Documentació general que cal presentar en tots els casos

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne es troba en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

- Original i fotocòpia del DNI de l'alumne en el cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.

- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen, si en disposa.

De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

4.2 Segons pertoqui, cal presentar la documentació acreditativa dels criteris al·legats a la sol·licitud de preinscripció.


5. Criteris de prioritat, com acreditar-los i barem que s'aplica

5.1 Criteris específics.

a) Per accedir al segon cicle d'educació infantil (de 3 a 6 anys) no hi ha cap criteri específic.

b) Per accedir a l'educació primària i a l'educació secundària obligatòria s'aplica el criteri específic d'adscripció de centre, d'acord amb el que estableix el punt 5 de la Resolució.

- Documentació acreditativa:

L'adscripció entre centres no s'ha d'acreditar amb cap document.

Als efectes únics i exclusius d'aplicar el criteri d'adscripció en l'accés als ensenyaments d'educació primària o ESO, els alumnes procedents de l'Institut Escola Artístic Oriol Martorell o procedents de l'Escolania de Montserrat que fan sol·licitud de preinscripció tindran les mateixes prioritats d'adscripció que els alumnes del centre on van estudiar immediatament abans d'incorporar-se a l'Institut Escola Artístic Oriol Martorell o a l'Escolania de Montserrat.

c) Per accedir a l'educació secundària obligatòria en els centres que figuren en l'apartat 9 d'aquest annex, té prioritat qui cursi simultàniament aquests ensenyaments i els professionals de música o dansa, segueixi programes esportius d'alt rendiment o sigui esportista d'alt nivell, segons correspongui.

Tenen prioritat, encara que no provinguin d'un centre adscrit, per accedir a les places d'educació secundària obligatòria en els centres que figuren en l'apartat 9 de l'annex 1, d'acord amb el que estableix l'article 8 del Decret 75/2007, els alumnes que cursen o opten per cursar els ensenyaments professionals de música o de dansa o els que segueixen programes esportius d'alt rendiment segons el que estableix el Decret 337/2002, de 3 de desembre, sobre l'alt rendiment esportiu (DOGC núm. 3787, 23.12.2002) i el Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment (BOE núm. 177, 25.7.2007).

- Documentació acreditativa:

La simultaneïtat amb els ensenyaments professionals de música o de dansa s'acredita amb una declaració feta a la sol·licitud de preinscripció; en el moment de formalitzar la matrícula, l'alumne ha d'acreditar que està matriculat o admès pendent de matriculació per cursar aquests ensenyaments professionals en un centre autoritzat. Si no ho acredita i al centre hi ha llista d'espera, perdrà l'assignació i se li oferirà plaça en un centre del municipi que encara tingui vacants, llevat que amb independència de l'aplicació d'aquest criteri obtingui plaça al centre.

En el cas dels alumnes que segueixen programes esportius d'alt rendiment (inclou tant els esportistes integrats en la tecnificació esportiva com els esportistes d'alt nivell o alt rendiment), l'acreditació d'aquesta condició pot ser:

1. Amb un certificat del Consell Català de l'Esport que especifiqui que formen part del pla de tecnificació del programa ARC (alt rendiment català), per als esportistes que es troben en l'etapa de tecnificació esportiva.

2. Amb un certificat del Consell Català de l'Esport que ratifiqui el certificat del Consell Superior d'Esport, per als esportistes d'alt rendiment segons el Reial decret 971/2007.

3. Amb la relació d'esportistes d'alt nivell publicada al DOGC o BOE per als esportistes d'alt nivell.

5.2 Criteris generals.

a) Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen.

- Barem: 40 punts.

S'entén que un alumne té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S'entén que un pare o mare o tutor o tutora legal treballa en el centre quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu.

Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora (disposició addicional divuitena de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació).

Només a efectes d'aplicació d'aquest criteri, té la consideració de centre únic d'acord amb l'article 10.1 del Decret 75/2007, una escola pública d'infantil i primària i l'institut a què està adscrita quan l'escola només està adscrita a aquell institut.

La puntuació també s'aplica quan entre dos centres s'ha iniciat un procés de fusió o integració per esdevenir centre únic.

- Documentació acreditativa:

Quan un germà està escolaritzat al centre, o un pare o mare o tutor o tutora legal hi treballa, no s'ha de presentar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació. Si s'al·lega que el germà està escolaritzat en un centre públic que té la consideració de centre únic amb el centre per al qual es demana la plaça, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat.

b) Proximitat del domicili habitual de l'alumne al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), o de l'alumne si és major d'edat:

- Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.

- Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet es prengui en consideració, en comptes del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquesta és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.

- En el cas de la ciutat de Barcelona, quan el domicili habitual és al mateix districte municipal on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 15 punts.

- Quan el domicili habitual és al mateix municipi on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

Documentació acreditativa:

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

- Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

- Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acredita mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036).

c) Renda anual de la unitat familiar:

Quan el pare o mare o tutor o tutora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora.

- Barem: 10 punts.

- Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.

d) Discapacitat de l'alumne, pare o mare o germans.

Quan l'alumne acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare o mare, tutor o tutora, o un germà de l'alumne acredita una discapacitat igual o superior al 33%.

-Barem: 10 punts.

-Documentació acreditativa:

Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

5.3 Criteris complementaris

a) Pel fet de formar part d'una família nombrosa o família monoparental.

- Barem: 15 punts.

- Documentació acreditativa:

Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

b) Pel fet que l'alumne tingui una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

- Barem: 10 punts.

- Documentació acreditativa:

Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, on s'indiqui expressament que l'alumne té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

c) Pel fet que el pare o mare, el tutor o tutora o els germans hagin estat escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud.

- Barem: 5 punts.

Es consideren ensenyaments gratuïts i universals el segon cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria, els PQPI i els cicles de formació professional de grau mitjà. Els ensenyaments equivalents a aquests en plans d'estudis anteriors són el parvulari, l'EGB o els ensenyaments primaris, el 1r i el 2n curs de BUP o el batxillerat elemental o el batxillerat superior i la FP1, i en general qualsevol ensenyament que es cursava entre els 3 i els 16 anys.

- Documentació acreditativa:

El pare o mare, el tutor o tutora o els germans que han estat escolaritzats en el centre per al qual es presenta la sol·licitud han de facilitar al centre les seves dades perquè el centre pugui fer-ne la comprovació.

5.4 Altres situacions previstes en la norma

Cas que s'hagi al·legat trasllat de la unitat familiar per mobilitat forçosa dels pares o tutors legals o un canvi de residència derivat d'actes de violència de gènere, caldrà presentar la documentació acreditativa de la circumstància, que serà valorada pel centre i la comissió de garanties d'admissió.


6. Assignació

Quan l'oferta de places és inferior al nombre de sol·licituds que demanen plaça, l'assignació de places es fa d'acord amb el que estableix el punt 5 de la Resolució.

En el cas de germans que sol·liciten ser admesos en un mateix centre i per un mateix nivell a l'educació infantil o als ensenyaments obligatoris i així ho fan constar a la sol·licitud, els números de desempat que se'ls assignen, d'acord amb el que estableix el punt 7 de la Resolució, són correlatius. Si, per un error detectat després de l'assignació d'aquest número, no ho són, es considera que el número que els correspon és el més petit dels assignats.


7. Matrícula

a) Alumnes assignats per preinscripció.

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en l'apartat 3 d'aquest annex. Si no es formalitza la matrícula durant el termini, cal que el centre al qual s'ha assignat la sol·licitud es posi en contacte amb la família per esbrinar la causa de l'endarreriment o del possible desistiment.

Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

A més de la documentació aportada quan es presenta la sol·licitud de preinscripció, per a la formalització de la matrícula cal presentar:

- fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions s'ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'infant on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents (article 4 de l'Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual s'aprova l'establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si el nen no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

- el DNI renovat amb l'adreça nova, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.

Els alumnes que tenen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula, però que per causes justificades no els poden acreditar amb la documentació corresponent, es matriculen condicionalment.

Els alumnes d'educació secundària obligatòria que han participat en el procés de preinscripció tenen plaça assignada i estan pendents dels resultats de l'avaluació de setembre, per poder formalitzar la matrícula han de confirmar al centre assignat, durant el període que es recull en l'apartat 3 d'aquest annex, la seva voluntat de mantenir la plaça mentre esperen els resultats de l'avaluació de setembre. Un cop feta l'avaluació, els alumnes que reuneixen els requisits acadèmics per matricular-se, ho han de fer durant el període extraordinari de matrícula de setembre o perden la plaça assignada.

b) Alumnes propis.

Els directors dels centres públics o els titulars dels centres privats concertats han de comunicar als alumnes del centre o als seus pares o tutors si són menors d'edat, el nivell que els correspondria cursar i demanar-los la confirmació de continuïtat al centre.

Si no es confirma la continuïtat al centre en el període establert, es considera que renuncien a continuar escolaritzats en el centre, llevat dels alumnes amb necessitats educatives específiques, que es considera que continuen si no es manifesta per escrit la seva baixa en el centre.

c) Matrícula fora de termini.

S'admetrà la matrícula fora del termini establert en l'apartat 3 d'aquest annex, però abans que el centre comenci la gestió de les llistes d'espera i de les noves sol·licituds d'admissió, si la causa del retard és un canvi en l'assignació inicial o una altra causa justificada a criteri del centre.


8. Gestió de llista d'espera

Quan un centre té llista d'espera com la que preveu el punt 6.5 d'aquesta Resolució i es produeix alguna vacant com a resultat dels processos de matrícula, d'ajustament de l'ESO, de confirmació de continuïtat dels alumnes o com a resultat d'una baixa fins al dia 8 de setembre de 2016, aquesta vacant s'ha d'oferir, seguint l'ordre de la llista d'espera, als alumnes que no s'han pogut admetre inicialment.

Les llistes d'espera són operatives, en el cas dels ensenyaments d'educació infantil de segon cicle i d'educació primària, des que el centre finalitza la confirmació dels alumnes propis fins al dia 8 de setembre de 2016, sense perjudici que la matrícula d'un alumne assignat per llista d'espera es pugui formalitzar després d'aquesta data.

Qui rebi l'oferta pot matricular-se en el centre o renunciar-hi. Si opta per matricular-s'hi ha de formalitzar la baixa al centre on estigui matriculat. Si hi renuncia, se l'elimina de la llista d'espera i s'ofereix la plaça vacant al següent de la llista. La gestió d'aquestes llistes d'espera és responsabilitat del centre.

En el cas dels ensenyaments d'educació secundària obligatòria, les llistes d'espera són operatives des que el centre fa l'ajustament de la matrícula prevista per al curs següent, fins al dia 8 de setembre de 2016, sense perjudici que la matrícula d'un alumne assignat per llista d'espera es pugui formalitzar després d'aquesta data.

Les sol·licituds d'admissió en el segon cicle d'educació infantil i en educació obligatòria que no s'han pogut incloure en el procés de preinscripció s'atenen, després de la confirmació dels alumnes, en el marc de les places vacants existents, tenint en compte prèviament, si escau, la llista d'espera.


9. Simultaneïtat per cursar ensenyaments professionals de música o dansa o per seguir programes d'alt rendiment esportiu

a) Centres amb horari adaptat als ensenyaments de música o dansa de grau professional


Ciutat de Barcelona

Segons el que ha determinat el Consorci d'Educació de Barcelona:

Institut Jaume Balmes (08013111) i Institut Josep Serrat i Bonastre (08014188).


Serveis Territorials d'Ensenyament a Barcelona Comarques

Badalona: Institut Isaac Albéniz (08001431).


Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès Occidental

Bellaterra: Institut Pere Calders (08043504).

Sabadell: Institut del Vallès (08042020).

Sant Cugat del Vallès: Institut Angeleta Ferrer i Sensat (08046670).

Terrassa: Institut Torre del Palau (08045011).

 

Serveis Territorials d'Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental

Granollers: Institut Escola del Treball (08017852).

 

Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central

Manresa: Institut Lluís de Peguera (08020474).

Vic: Institut Callís (08031034), Institut de Vic (08031022), Institut La Plana (08062870) i Escola d'Art i Superior de Disseny de Vic (08035003).

Igualada: Institut Pere Vives Vich (08019630) i Institut Joan Mercader (08047364).

 

Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona

Girona: Institut Jaume Vicens Vives (17001723) i Institut Santiago Sobrequés (17004530).

 

Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida

Lleida: Institut Samuel Gili i Gaya (25002684) i Institut Lladonosa (25006495).

Cervera: Institut Antoni Torroja (25001311).

 

Serveis Territorials d'Ensenyament a Tarragona

Tarragona: Institut Pont d'Icart (43003732) i Institut Antoni de Martí i Franquès (43003641).

Vila-seca: Institut Ramon Barbat i Miracle (43005972) i Institut Vila-seca II (43008523).

Reus: Institut Salvador Vilaseca (43002582).

 

Serveis Territorials d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre

Tortosa: Institut Joaquim Bau (43004438) i Institut Cristòfol Despuig (43011170).

Amposta: Institut Ramon Berenguer IV (43000329).

 

b) Centres amb horari adaptat als alumnes que segueixen programes esportius d'alt rendiment

 

Ciutat de Barcelona

Segons el que ha determinat el Consorci d'Educació de Barcelona:

Institut Ferran Tallada (08014115).

 

Serveis Territorials d'Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental

Granollers: Institut Carles Vallbona (08043644).

 

Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central:

Vic: Institut Jaume Callís (08031034)

 

Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès Occidental

Ripollet: Institut Lluís Companys (08037206).

Terrassa: Institut Torre del Palau (08045011).

 

Serveis Territorials d'Ensenyament al Baix Llobregat

Cornellà de Llobregat: Institut Miquel Martí i Pol (08035143).

 

Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona

Banyoles: Institut Pere Alsius i Torrent (17000305), Institut Josep Brugulat (17000330) i Institut Pla de l'Estany (17006666).

Blanes: Institut Serrallarga (17005662).

Ribes de Freser: SES Joan Triadú (17006794).

Ripoll: Institut Abat Oliba (17005704).

Puigcerdà: Institut Pere Borrell (17005741).


Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida

La Seu d'Urgell: Institut Joan Brudieu (25004188).

Lleida: Institut Màrius Torres (25002696).


Serveis Territorials d'Ensenyament a Tarragona

Salou: Institut Jaume I (43007543).


Serveis Territorials d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre

Amposta: Institut de Tecnificació (43010888).Annex 2

Ensenyaments de música o dansa integrats amb l'educació primària o l'educació secundària obligatòria


1. Participants en el procés i requisits

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció els alumnes que vulguin accedir a centres integrats per cursar ensenyaments d'educació primària o d'educació secundària obligatòria i ensenyaments de música o de dansa.

Per accedir als ensenyaments, els alumnes han de ser valorats de manera positiva de les seves aptituds artístiques en l'especialitat de música o en la de dansa, segons correspongui, superant una prova d'accés específica de l'especialitat.


2. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta al centre integrat, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat en l'apartat 3 de l'annex 1. Aquesta sol·licitud no comporta duplicitat en el cas que, en el termini que pertoqui, també es presenti sol·licitud per cursar ensenyaments de primària o educació secundària obligatòria en un centre que no els imparteixi de forma integrada amb ensenyaments de música i dansa. Tampoc serà duplicitat si es presenta una sol·licitud a cada centre que imparteix integrats els ensenyaments d'educació secundària obligatòria i els professionals de dansa.

Per accedir als ensenyaments d'educació secundària obligatòria integrats amb els professionals de dansa la inscripció a la prova específica d'accés i la preinscripció a un centre es formalitzen mitjançant una única sol·licitud.


3. Calendari de preinscripció i matrícula

El calendari de preinscripció és el mateix que per als ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria establert en l'apartat 3 de l'annex 1.

Els centres integrats poden adaptar aquest calendari als requeriments derivats de la realització de la valoració de les aptituds artístiques que preveu l'apartat 1 d'aquest annex. En tot cas han de respectar el període de presentació de sol·licituds i han de fer públic al tauler d'anuncis, abans del dia 11 de març de 2016, el calendari d'actuacions.


4. Sorteig per obtenir el número de desempat

Es fa a cada centre, després de la publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Per tal que el sorteig sigui operatiu i raonablement equiprobable, es podrà optar, un cop assignada plaça als alumnes amb puntuacions superiors, per introduir en una bossa els noms dels que tinguin la puntuació a desempatar i treure tants noms com places vacants restin, o bé per utilitzar un procediment anàleg al que s'utilitza als serveis centrals del Departament d'Ensenyament que es detalla en el punt 7 de la Resolució. En aquest darrer cas, el nombre de xifres a extreure ha de ser, com a mínim, de tres més que el nombre de xifres del total de sol·licituds rebudes.


5. Documentació acreditativa, criteris de prioritat i barem que s'aplica

La documentació acreditativa que cal presentar en tots els casos és la mateixa que per als ensenyaments de segon cicle d'educació, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria establerta en l'apartat 4.1 de l'annex 1.

Els criteris de prioritat que s'apliquen són el resultat de la prova que valora les aptituds artístiques i, en els ensenyaments de música i dansa integrats amb l'educació primària, també els criteris generals de prioritat dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil i d'educació primària. En aquest cas, l'àrea d'influència dels centres integrats és tot Catalunya.


6. Assignació

L'admissió s'efectua d'acord amb el resultat de la prova que valora les aptituds artístiques, i de manera separada per a música i dansa. Quan el resultat de la prova és numèric s'ordenen de la més alta a la més baixa. Si la demanda de places és superior a l'oferta de places de l'especialitat, s'adjudicaran prioritàriament a les persones que han superat les proves d'accés en el centre.

En els ensenyaments de música i dansa integrats amb l'educació primària, si es produeix un empat, s'apliquen els criteris generals establerts en l'apartat 5.2 de l'annex 1 i, si cal, el sorteig que preveu el punt 7 de la Resolució i es detalla en l'apartat 4 d'aquest annex.

En els ensenyaments professionals de música integrats amb l'educació secundària obligatòria, en el cas de situacions d'empat es desempata a partir de la qualificació obtinguda en la part d'instrument de la prova d'accés i, si encara es manté la situació d'empat, s'aplica el sorteig establert en el punt 7 de la Resolució i detallat en l'apartat 4 d'aquest annex.

En els ensenyaments professionals de dansa integrats amb l'educació secundària obligatòria, en el cas de situacions d'empat s'aplica el sorteig establert al punt 7 de la Resolució i detallat a l'apartat 4 d'aquest annex.


7. Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari de preinscripció i matrícula.

A més de la documentació aportada amb la sol·licitud de preinscripció, per a la formalització de la matrícula cal presentar una fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.

Quan no es tingui el carnet de vacunacions, cal presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'infant on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents (article 4 de l'Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual s'aprova l'establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si el nen no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

Cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.Annex 3

Ensenyaments artístics professionals de música o dansa


1. Participants en el procés i requisits

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que volen accedir als ensenyaments professionals de música o de dansa.

S'accedeix als ensenyaments professionals de música o de dansa mitjançant la superació de la prova específica d'accés.

Es pot accedir a un curs del grau professional diferent del primer, sense haver fet els cursos anteriors, mitjançant la superació d'una prova específica en què l'aspirant demostra que té la maduresa, les condicions, els coneixements i les capacitats necessaris per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

També cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que ja estan cursant aquests ensenyaments i volen canviar de centre.


2. Presentació de sol·licituds

La inscripció a la prova específica d'accés a aquests ensenyaments i la preinscripció a un determinat centre es formalitzen mitjançant una única sol·licitud que es presenta, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat en l'apartat 3 d'aquest annex, en el centre on es vol fer la prova.

En el mateix termini, es poden presentar altres sol·licituds de preinscripció a centres diferents al de prova sense que això constitueixi una duplicitat.


3. Calendari de preinscripció i matrícula

- Període de presentació de sol·licituds: del 30 de març al 15 d'abril de 2016, ambdós inclosos.

Abans de la data de la prova d'accés, cada centre publicarà al seu tauler d'anuncis l'oferta de places per curs i especialitat, la data, hora i lloc del sorteig per obtenir el número de desempat, les dates de publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional, el termini per presentar reclamacions, la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva i, com a màxim el dia 13 de juny de 2016, la llista d'alumnes admesos del primer curs dels ensenyaments professionals.

- Període de matrícula: del 27 de juny a l'1 de juliol de 2016, ambdós inclosos.


4. Sorteig per obtenir el número de desempat

Es fa a cada centre, després de la publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Per tal que el sorteig sigui operatiu i raonablement equiprobable, es podrà optar, un cop assignada plaça als alumnes amb puntuacions superiors, per introduir en una bossa els noms dels alumnes que tinguin la puntuació a desempatar i treure tants noms com places vacants restin, o bé per utilitzar un procediment anàleg al que s'utilitza als serveis centrals del Departament d'Ensenyament i que es detalla en el punt 7 de la Resolució. En aquest darrer cas, el nombre de xifres a extreure serà, com a mínim, de tres més que el nombre de xifres del total de sol·licituds rebudes.


5. Documentació que s'ha de presentar i criteris de prioritat

5.1 Documentació.

- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

5.2 Criteri específic de prioritat que s'aplica: qualificació de la prova d'accés.


6. Assignació

En l'admissió en aquests ensenyaments les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova d'accés. Si la demanda de places és superior a l'oferta de places de l'especialitat, s'adjudicaran prioritàriament a les persones que han superat les proves d'accés en el centre.

En els ensenyaments professionals de música, en el cas de situacions d'empat es desempata a partir de la qualificació obtinguda en la part d'instrument de la prova d'accés i, si encara es manté la situació d'empat, s'aplica el sorteig establert en el punt 7 de la Resolució i detallat en l'apartat 4 d'aquest annex.

De segon a sisè curs de grau professional de música, cada centre farà una reserva del 10% de les places vacants per als alumnes amb trasllat d'expedient.


7. Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en l'apartat 3 d'aquest annex.Annex 4

Ensenyaments de primer cicle d'educació infantil en llars d'infants o escoles bressol públiques


1. Participants en el procés i requisits d'edat

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció per ser admès per primera vegada en una llar d'infants o escola bressol pública.

Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar-se en el centre cal que els infants tinguin com a mínim 16 setmanes a l'inici del curs escolar. Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del curs nens a partir del moment que compleixin 16 setmanes.


2. Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta, junt amb la documentació acreditativa, dins el termini indicat en l'apartat 3 d'aquest annex.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per infant i municipi.

En cas de duplicitat de sol·licituds s'invaliden els drets de prioritat que puguin correspondre. Es considera duplicitat quan es presenten dues o més sol·licituds que inclouen llars d'infants públiques del mateix municipi. Per a llars d'infants públiques de municipis diferents, es pot presentar una sol·licitud per a cada municipi i en aquest cas no es considera que hi ha duplicitat.


3. Calendari de preinscripció i matrícula

Els ajuntaments que hagin assumit les competències relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d'infants a les llars d'infants o a les escoles bressol públiques poden establir un calendari propi, que han de fer públic abans del dia 12 d'abril de 2016. El calendari ha d'estar comprès entre el 28 d'abril i el 17 de juny de 2016.

En cas de no establir cap calendari propi, el calendari és el següent:

- Publicació de l'oferta: entre el 25 i el 27 d'abril de 2016.

- Període de presentació de sol·licituds: del 2 al 13 de maig de 2016 ambdós inclosos.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 23 de maig de 2016.

- Termini per presentar una reclamació: 24, 25 i 26 de maig de 2016.

- Sorteig del número de desempat: entre el 24 i el 26 de maig de 2016.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva, dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 3 de juny de 2016.

- Període de matrícula: del 6 al 10 de juny de 2016, ambdós inclosos.


4. Sorteig per obtenir el número de desempat

Es fa a cada centre, després de la publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional.

Per tal que el sorteig sigui operatiu i raonablement equiprobable, es podrà optar, un cop assignada plaça als alumnes amb puntuacions superiors, per introduir en una bossa els noms dels alumnes que tinguin la puntuació a desempatar i treure tants noms com places vacants restin, o bé per utilitzar un procediment anàleg al que s'utilitza als serveis centrals del Departament d'Ensenyament i que es detalla en el punt 7 de la Resolució. En aquest darrer cas, el nombre de xifres a extreure serà, com a mínim, de tres més que el nombre de xifres del total de sol·licituds rebudes.


5. Documentació que cal presentar

5.1 Documentació general que cal presentar en tots els casos.

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen, si en disposa.

De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat o el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

5.2 Segons pertoqui caldrà presentar la documentació acreditativa dels criteris al·legats.

 

6. Criteris de prioritat, com acreditar-los i barem que s'aplica

6.1 Criteris generals.

Són els mateixos que en l'apartat 5.2 de l'annex 1.

6.2 Criteris complementaris.

Són els mateixos que en l'apartat 5.3 de l'annex 1.

6.3 Els ajuntaments que han assumit la competència en matèria d'admissió d'alumnes del primer cicle d'educació infantil dels centres públics s'han de regir pels criteris abans esmentats i per la resta que estableixen en exercici de les seves competències, i poden elaborar el seu propi barem per a cadascun.

 

7. Assignació

Quan l'oferta de places és inferior al nombre de sol·licituds, l'assignació es fa d'acord amb el que estableix el punt 5 de la Resolució.

En el cas de germans que sol·liciten ser admesos en un mateix centre i per un mateix nivell i així ho fan constar a la sol·licitud, els números de desempat que se'ls assignen, d'acord amb el que estableix el punt 7 de la Resolució, són correlatius. Si per error, detectat després de l'assignació d'aquest número, no ho són, es considera que el número que els correspon és el més petit dels assignats.


8. Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en l'apartat 3 d'aquest annex. Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

A més de la documentació aportada quan es presenta la sol·licitud de preinscripció, per a la formalització de la matrícula cal presentar:

- fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, s'ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'infant on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents (article 4 de l'Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual s'aprova l'establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si el nen no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

- el DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.

 

Amunt