Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 24/02/2016

  • Número del document ENS/0488/2016

  • Número de control 16060042

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16060042-2016

Dades del DOGC
  • Número 7070

  • Data 02/03/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/488/2016, de 24 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2016.


Per accedir als cicles formatius de formació professional el curs 2016-2017, cal estar en possessió d'un dels títols que estableix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. També es preveu l'accés mitjançant la superació d'una prova d'accés, que és regulada i convocada anualment pel Departament d'Ensenyament.

En relació amb l'accés als cicles formatius de grau superior, la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, esmentada, estableix a l'article 41.3.a) que el títol de tècnic permet accedir als cicles formatius de grau superior, i a l'article 44.2, que el títol de tècnic permet l'accés als cicles formatius de grau superior de la formació professional, prèvia superació d'un procediment d'admissió. Atès que el Govern no ha dut a terme el desplegament reglamentari que estableix aquest procediment d'admissió, aquestes proves es convoquen d'acord amb el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, sense perjudici d'oferir la possibilitat a les persones que tenen el títol de tècnic de poder accedir als cicles formatius de grau superior.

La Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior, determina els efectes de la superació d'aquests cursos en relació amb les proves d'accés.

D'altra banda, per accedir al grau mitjà i al grau superior dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny és necessari tenir, respectivament, el títol de graduat en educació secundària obligatòria i el títol de batxiller, i superar, a més a més, una prova específica, d'acord amb el Reial decret 596/2007, de 4 de maig, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, i el Decret 28/2014, de 4 de març, d'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, i de modificació del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial. Així mateix, també es permet l'accés a les persones que, sense posseir el requisit de titulació, superin una prova regulada pel Departament d'Ensenyament.

Així mateix, d'acord amb el Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial, i el Decret 25/2014, de 25 de febrer, d'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial, per accedir a aquests ensenyaments cal estar en possessió de la titulació corresponent a més de la superació d'una prova específica en determinats ensenyaments. L'accés sense titulació requereix, un cop més, la superació d'una prova de caràcter general regulada per l'Administració educativa, a més a més del compliment de la resta de requisits.

En relació amb l'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, l'Ordre ECD/158/2014, de 5 de febrer, regula els aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de les activitats de formació esportiva, als quals es refereix la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, i preveu que és possible l'accés a aquests ensenyaments sense titulació si se supera la prova de caràcter general prevista en l'esmentat Reial decret.

A l'últim, als efectes d'aquesta convocatòria, s'entenen inclosos dins del concepte d'ensenyaments esportius, tant els ensenyaments esportius com les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3.

Per tot això, i d'acord amb l'Ordre EDU/494/2006, de 20 d'octubre, que aprova la tramitació telemàtica del procediment d'inscripció a processos d'acreditació de coneixements, aptituds o competències convocats pel Departament d'Ensenyament,

 

Resolc:

 

—1 Convocar les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior de formació professional inicial planificats per al curs 2016-2017, d'acord amb el contingut que s'especifica a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

 

—2 Convocar les proves d'accés i les proves específiques a cicles de formació específica de grau mitjà i grau superior d'arts plàstiques i disseny planificats per al curs 2016-2017, d'acord amb el contingut que s'especifica a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

Els calendaris d'actuacions de les convocatòries extraordinària i de setembre són els que consten als apartats 20 i 21 de l'annex 2 d'aquesta Resolució, respectivament.

 

—3 Convocar les proves d'accés de caràcter general als cicles de grau mitjà i grau superior d'ensenyaments esportius planificats per al curs 2016-2017, d'acord amb el contingut que s'especifica a l'annex 3 d'aquesta Resolució.

 

—4 Els temaris i els criteris d'avaluació de les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial, als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, i als cicles d'ensenyaments esportius, són els aprovats per la Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre (DOGC núm. 5778, de 20.12.2010).

 

—5 Els temaris i els criteris d'avaluació de la prova específica d'accés als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, són els establerts als annexos 6 i 7 de la Resolució ENS/519/2011, de 17 de febrer (DOGC núm. 5827, de 28.2.2011).

 

—6 Les opcions de matèries de la part específica de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional inicial són les que consten a l'annex 4 d'aquesta Resolució.

 

—7 La puntuació relativa al currículum formatiu, professional i d'experiència, per a la prova d'accés a grau mitjà i grau superior de formació professional i per a la prova general d'accés als ensenyaments esportius, s'estableix a l'annex 5 d'aquesta Resolució.

 

—8 La taula d'equivalències entre famílies d'arts plàstiques i disseny i famílies de formació professional a l'efecte de l'admissió i les exempcions de la prova d'accés, és la que estableix l'annex 6 d'aquesta Resolució.

 

—9 L'annex 7 d'aquesta Resolució determina l'especialitat docent de les persones que actuen com a vocals en les comissions avaluadores de formació professional inicial i ensenyaments esportius.

 

—10 La superació de les proves té els efectes que estableix l'annex 8 d'aquesta Resolució.

 

—11 Pel que fa als terminis previstos en aquesta Resolució, no es computen ni els dies inhàbils ni els dissabtes.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 24 de febrer de 2016

 

Jordi Miró i Meix

Director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

 

 

Annex 1

Proves d'accés a cicles formatius de la formació professional inicial de grau mitjà i grau superior

 

—1 Objectiu

1.1 L'objectiu de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà és que l'aspirant demostri que posseeix les capacitats, els coneixements i les habilitats, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament els ensenyaments pels quals opti.

1.2 L'objectiu de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior és que l'aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

 

—2 Requisits de les persones aspirants

2.1 Per inscriure's a les proves d'accés al grau mitjà cal tenir complerts 17 anys o bé complir-los durant l'any 2016 i no posseir cap titulació acadèmica o ensenyaments equivalents que permetin l'accés directe als cicles formatius de grau mitjà de formació professional.

2.2 Per inscriure's a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior cal tenir complerts 19 anys (o bé complir-los durant l'any 2016) i no posseir cap titulació o ensenyament equivalent que permeti l'accés directe a aquests cicles formatius.

2.3 També s'hi poden inscriure les persones que:

a)Tinguin complerts 19 anys (o bé els compleixin durant l'any 2016) i estiguin en possessió del títol de tècnic de formació professional.

b)Tinguin complerts 18 anys (o bé els compleixin durant l'any 2016) i estiguin en possessió del títol de tècnic per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional o un cicle d'ensenyaments esportius, d'alguna de les famílies professionals incloses en la mateixa opció que el cicle de grau superior a què es vol accedir, segons consta a l'annex 4.

Per a aquests participants, la prova equival al procediment d'admissió establert a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, als efectes del seu accés als cicles de grau superior, en el sentit que la superació de la prova comporta la prioritat en el procés de preinscripció respecte dels tècnics que no l'hagin superada.

2.4 Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d'accés poden tornar-s'hi a inscriure, sempre i quan no hagin assolit algun dels requisits d'accés directe sense perjudici d'allò previst a l'apartat 2.2 d'aquest annex. En el cas de la prova d'accés de grau superior, poden optar per recuperar la qualificació d'una de les parts de la prova, d'acord amb el que s'estableix a l'apartat 12 d'aquest annex i l'apartat 10 de l'annex 8 d'aquesta Resolució.

2.5 Una persona no pot inscriure's a les proves d'accés a cicles de formació professional inicial el mateix curs escolar en diferents comunitats autònomes.

2.6 L'incompliment dels requisits establerts determina l'exclusió de la convocatòria o la nul·litat de les qualificacions obtingudes.

 

—3 Procediment d'inscripció i pagament

3.1 La inscripció a les proves d'accés és a partir de les 9h. del 10 de març fins al 17 de març de 2016. La sol·licitud es presenta en el registre telemàtic a través de la pàgina web del Departament d'Ensenyament. També es pot presentar per alguna de les diferents vies que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La persona interessada pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard de la inscripció a les proves, que s'envia a l'adreça de correu electrònic que es faci constar en el formulari d'inscripció.

3.2 La presentació de la sol·licitud implica l'autorització al Departament d'Ensenyament a obtenir, mitjançant la consulta de bases de dades, les dades acadèmiques que corresponguin a la persona sol·licitant així com validar les dades personals, amb la finalitat de comprovar el compliment dels requisits de participació en les proves.

Als efectes de bonificació o exempció de les taxes, les persones interessades poden autoritzar al Departament d'Ensenyament a obtenir, de les bases de dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, les dades que acreditin, si escau, la pertinença a una família nombrosa o monoparental, o bé tenir una discapacitat igual o superior al 33%. En el cas que no s'autoritzi la consulta o que hi hagi incidències en relació amb l'acreditació fefaent de la condició de família nombrosa o monoparental, o de discapacitat, la persona sol·licitant haurà de presentar la documentació acreditativa corresponent en els terminis i llocs establerts en aquest annex.

3.3 D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades recollides s'incorporen al fitxer Proves d'accés, la finalitat del qual és gestionar la inscripció a les proves d'accés. Es pot exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició, mitjançant un escrit adreçat a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona.

3.4 Les taxes d'inscripció són les que estableix el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i els imports són els legalment establerts en el moment de la inscripció.

3.5 Estan exempts del pagament de la taxa, amb la presentació de la documentació oficial vigent que ho acrediti:

a) Les persones membres de família nombrosa de categoria especial.

b) Les persones que tinguin una discapacitat acreditada igual o superior al 33%.

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

d) Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

Així mateix, tenen dret a una bonificació del 50% de l'import les persones que tenen un títol de família nombrosa de categoria general o un títol de família monoparental.

També tenen dret a una bonificació del 10% totes les persones que facin la sol·licitud per mitjans electrònics.

3.6 Un cop obtinguda la carta de pagament, la taxa s'ha de pagar a l'entitat Caixabank SA, ”la Caixa”, per un d'aquests mitjans: pagament telemàtic des de la pàgina web de l'entitat, o bé mitjançant ServiCaixa.

L'últim dia de pagament és el 18 de març de 2016, abans de les 22 hores.

3.7 La inscripció es formalitza en el moment de fer efectiu el pagament, sempre que s'hagi presentat la sol·licitud en la forma i en el termini previst.

La manca de pagament dins del termini, el pagament incomplet, o el pagament realitzat en una entitat bancària que no sigui Caixabank SA, “la Caixa”, és motiu d'exclusió.

 

—4 Documentació

4.1 El termini de presentació de la documentació per a les proves del mes de maig és des de l'11 fins al 18 d'abril de 2016, dins l'horari de registre del centre. Les persones inscrites han de presentar al centre on han de fer la prova la documentació següent:

a) Si escau, relació de la documentació que es presenta a la comissió avaluadora, d'acord amb el model disponible al web del Departament d'Ensenyament;

b) Si escau, currículum formatiu, professional i d'experiència i documentació justificativa, d'acord amb l'establert a l'annex 5;

c) Si escau, resolució que atorga l'exempció parcial de la prova d'accés;

d) Si escau, sol·licitud d'exempció parcial o total, en cas que no s'hagi presentat anteriorment i que el lloc de presentació sigui el centre seu de la comissió avaluadora, d'acord amb el que es preveu als apartats 11.3 i 11.4 d'aquest annex.

e) Si escau, certificat de superació parcial o total de la prova d'accés de convocatòries anteriors.

4.2 En el moment de la presentació, l'aspirant pot sol·licitar que la comissió avaluadora modifiqui les dades amb què s'ha inscrit telemàticament si hi ha algun error o desitja fer un canvi en les opcions triades, respectant en tot cas el que estableix aquesta Resolució.

 

—5 Llista de persones admeses i excloses

5.1 Les persones aspirants han de comprovar l'estat de la seva inscripció, la correcció de les seves dades i l'estat del pagament de les taxes a les llistes provisional i definitiva de persones inscrites. Aquesta informació es pot consultar al web del Departament d'Ensenyament, utilitzant el número de document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) i el número o codi de sol·licitud que consta al resguard de la inscripció.

5.2 La llista provisional de persones admeses i excloses, amb indicació del motiu d'exclusió i les possibles exempcions atorgades, es pot consultar a partir dels dies:

Grau mitjà: 20 d'abril de 2016.

Grau superior: 22 d'abril de 2016.

5.3 Durant els tres dies hàbils següents a la publicació, les persones aspirants poden presentar la documentació complementària necessària, a l'institut on es realitzaran les proves:

a) Només en el cas de resultar excloses per no haver-se validat la informació al·legada, les persones interessades hauran de presentar una fotocòpia del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) amb què es van inscriure a les proves, als efectes de comprovació del compliment dels requisits de participació;

b) Si escau, document justificatiu de la bonificació o l'exempció de pagament de la taxa, en el cas que no s'hagi pogut validar en el moment de fer la inscripció;

c) Altra documentació complementària.

5.4 La llista definitiva de persones admeses i excloses, amb la indicació del motiu d'exclusió, si s'escau, i de les possibles exempcions atorgades, es pot consultar a partir del dia:

Grau mitjà: 27 d'abril de 2016.

Grau superior: 29 d'abril de 2016.

5.5 En cas que els aspirants no acreditin els requisits de participació o el dret a la bonificació o exempció de la taxa al centre examinador dins del termini establert per fer-ho, queden exclosos de la convocatòria.

 

—6 Persones aspirants amb necessitats específiques

6.1 Les persones aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que tinguin el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova mitjançant la sol·licitud d'inscripció a les proves, marcant la casella de suport corresponent.

6.2 Aquestes persones han de fer arribar a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa (Via Augusta, 202, Barcelona) la documentació justificativa de les causes que motiven la petició, no més tard del 21 de març de 2016:

a) el certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que informi del grau de discapacitat reconeguda o certificat mèdic oficial.

b) si escau, un certificat emès per l'organisme acreditat corresponent, que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant.

c) si escau, dictamen d'escolarització del Departament d'Ensenyament amb el detall de les adaptacions autoritzades durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu.

6.3 La Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa determina, si escau, les mesures o recursos addicionals, ho notifica a la persona interessada i n'informa la comissió avaluadora corresponent. La persona interessada pot presentar una reclamació contra les mesures o recursos addicionals adoptats, en el termini de tres dies a partir de la notificació.

 

—7 Informació sobre les proves

7.1 Les persones interessades poden informar-se sobre aquestes proves en el web del Departament d'Ensenyament i al telèfon d'informació 012.

7.2 Tots els instituts dependents del Departament d'Ensenyament que imparteixen ensenyaments de formació professional inicial, i els centres o aules de formació de persones adultes dependents del Departament d'Ensenyament que fan la preparació per a la prova d'accés, han d'oferir informació i orientació a les persones interessades sobre els ensenyaments professionals i sobre el procediment d'inscripció i funcionament d'aquestes proves. La direcció del centre ha de designar a l'efecte el personal adient.

7.3 El calendari de les proves i la relació de material específic que, si s'escau, s'ha de portar el dia de la prova d'accés, es pot consultar al tauler d'anuncis de l'institut on es realitzen les proves i a la pàgina web del Departament d'Ensenyament.

 

—8 Comissions avaluadores

8.1 Les comissions avaluadores es constitueixen en els instituts designats per realitzar les proves, d'acord amb criteris de racionalització, capacitat de l'institut i segons el nombre de persones aspirants i de matèries a avaluar.

8.2 Els/les directors/es dels serveis territorials i el/la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona nomenen per als seus respectius àmbits territorials els membres de les comissions, determinen d'entre les comissions aquella que atendrà la convocatòria d'incidències, i ho comuniquen a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa no més tard del 15 de febrer de 2016.

8.3 A cada institut es poden constituir un màxim de dues comissions avaluadores (una per cada grau i període de realització de proves), formades pels càrrecs/perfils següents: el/la president/a, el/la secretari/ària i fins a 11 vocals, per a les proves d'accés a cicles de grau mitjà, i fins a 17 vocals, per a les de grau superior, en funció del nombre de persones aspirants que hagi d'atendre la comissió i de les matèries a avaluar.

En els instituts on es constitueixi una comissió avaluadora de grau mitjà i una altra de grau superior, el/la president/a i el/la secretari/ària ho són d'ambdues. Tanmateix, els/les vocals poden o no coincidir.

8.4 Les persones nomenades com a vocals han de tenir l'especialitat docent corresponent a cada competència o especialitat establerta a l'annex 7 d'aquesta Resolució.

A cada comissió es pot designar com a vocal algun/a professor/a dels centres o aules de formació de persones adultes de centres dependents del Departament d'Ensenyament, amb atribució docent en educació secundària en les especialitats indicades en l'annex 7 d'aquesta Resolució.

El professorat que estigui participant en els cursos o la formació de preparació de proves d'accés d'aquesta convocatòria així com el que estigui participant en els cursos de formació específics d'accés, no pot formar part de cap comissió avaluadora de proves del mateix grau per al qual ha preparat. En el cas que no hi hagi a l'institut altre professorat de l'especialitat, correspon a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa autoritzar, excepcionalment, la seva participació.

8.5 En el cas que el nombre de persones inscrites en una matèria sigui molt reduït, la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa podrà nomenar un/a professor/a per a fer la correcció, avaluació, qualificació i, si escau, revisió de les proves, en lloc del vocal corresponent a cada comissió. En tot cas, aquesta persona ha de tenir l'especialitat docent corresponent, segons l'establert a l'annex 7 d'aquesta Resolució.

8.6 La relació de membres de cada comissió es publica al tauler d'anuncis dels instituts on es realitza la prova, no més tard del dia de publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos.

8.7 Els/les membres de les comissions estan subjectes a les causes d'abstenció i recusació previstes als articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

8.8 La indemnització corresponent als membres de les comissions avaluadores és la que estableix el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.

Els imports corresponents es calculen a partir de l'import unitari: 40,00 €/sessió (per al cas de president/a i secretari/ària) o 37,00 €/sessió (per als vocals).

8.9 Són funcions de les comissions:

a) Atendre les consultes de les persones aspirants.

b) Comprovar la documentació i els requisits de les persones aspirants.

c) Puntuar el currículum presentat.

d) Organitzar les proves d'accés en l'institut i vetllar pel seu correcte desenvolupament.

e) Corregir, avaluar i qualificar les proves.

f) Informar i actualitzar les dades en l'aplicació de gestió, durant la realització de les proves, a fi que es puguin dur a terme les publicacions d'admesos i de qualificacions dins els terminis previstos.

g) Resoldre les reclamacions d'acord amb aquesta Resolució i les instruccions que emeti la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa.

h) Emetre les certificacions.

 

—9 Contingut, estructura i qualificació de les proves d'accés a grau mitjà

9.1 Objectius específics

Prenent com a referència els objectius de l'ensenyament secundari obligatori, s'estableixen els objectius específics següents:

a) Analitzar els mecanismes bàsics que regeixen i condicionen el medi físic i valorar com repercuteixen les activitats humanes en la seva defensa, conservació i millora, com a element determinant de la qualitat de vida.

b) Conèixer els elements essencials del desenvolupament científic i tecnològic, i valorar-ne les seves causes i implicacions sobre la persona, la societat i l'entorn físic.

c) Identificar les característiques històriques, culturals i socials de la societat actual.

d) Comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat en llengua catalana, castellana i, si escau, aranesa i, almenys, en una llengua estrangera.

e) Interpretar i produir missatges amb propietat, autonomia i creativitat, utilitzant codis artístics, científics i tècnics.

f) Identificar problemes en els diversos camps del coneixement i elaborar estratègies per resoldre'ls, mitjançant procediments intuïtius i de raonament lògic.

g) Seleccionar, tractar i comunicar informació utilitzant les metodologies i els instruments tecnològics apropiats, procedent de manera organitzada, autònoma i crítica.

9.2 Temaris, criteris d'avaluació i elaboració de les proves.

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial elabora les proves, d'acord amb els temaris i els criteris d'avaluació aprovats a la Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre.

9.3 Estructura.

La prova, que és la mateixa per a tots els cicles o ensenyaments, té tres parts:

a) Part comunicativa i social.

Comprèn les competències en llengua catalana, en llengua castellana, i en llengua estrangera (anglès o francès) i la competència social i ciutadana.

b) Part cientificotecnològica.

Comprèn la competència d'interacció amb el món físic i la competència en tecnologies.

c) Part matemàtica.

Comprèn la competència matemàtica.

9.4 Qualificacions.

9.4.1 Les qualificacions estan compreses entre 0 i 10. La comissió avaluadora calcula la qualificació global aplicant el barem següent a la qualificació de cada competència: competència en llengua catalana, 15%; competència en llengua castellana, 15%; competència social i ciutadana, 10%; competència en llengua estrangera, 10%; competència matemàtica, 25%; competència en tecnologies, 12,5%; competència d'interacció amb el món físic, 12,5%.

Les qualificacions s'expressen amb dos decimals i s'arrodoneix a la mateixa centèsima, per defecte fins a 4 mil·lèsimes, i per excés a partir de 5 mil·lèsimes a la centèsima superior.

En cas que una persona aspirant estigui exempta d'una o més matèries, la qualificació global es calcula sobre 10 punts, modificant proporcionalment les ponderacions anteriors sense tenir en compte la/les matèries exemptes.

9.4.2 Les persones aspirants que obtinguin una qualificació global inferior a 4 es declaren no aptes i en cap cas a la qualificació de la prova se n'hi pot sumar cap altra.

Si la qualificació global és igual o superior a 4 se li pot sumar, si escau, un percentatge de la qualificació obtinguda en la formació per a la prova d'accés (apartat 9.4.3 d'aquest annex) o un percentatge de la qualificació amb què ha superat el programa de formació i inserció (PFI), amb nota inferior a 8 (apartat 9.4.4 d'aquest annex), i la puntuació relativa al currículum formatiu, professional i d'experiència (annex 5).

9.4.3 La qualificació de la formació per a la prova d'accés impartida per centres autoritzats pel Departament d'Ensenyament únicament es té en compte si es compleixen totes les condicions següents:

a) Que la qualificació de curs sigui igual o superior a 5;

b) Que estigui certificada per un centre autoritzat pel Departament d'Ensenyament per impartir aquest curs;

c) Que la persona aspirant hagi obtingut una qualificació igual o superior a 4 en la prova d'accés;

d) Que les matèries preparades coincideixin amb les matèries de les quals s'examina.

La qualificació de la formació es multiplica pel coeficient 0,20 i s'afegeix a la qualificació obtinguda en la prova d'accés, si escau.

Document acreditatiu: en el cas que la informació de la qualificació no hagi pogut obtenir-se de forma automatitzada, la persona interessada ha de presentar el certificat de superació de la formació per a la preparació de la prova d'accés a grau mitjà, expedit segons el que estableixen les resolucions que regulen la formació, dins el període de reclamacions de les qualificacions provisionals.

9.4.4 La qualificació de superació del PFI, únicament es té en compte si es compleixen totes les condicions següents:

a) Que la qualificació del curs sigui igual o superior a 5 i inferior a 8.

b) Que la persona aspirant hagi obtingut una qualificació igual o superior a 4 en la prova d'accés.

La qualificació es multiplica pel coeficient 0,20 i s'afegeix a la puntuació total obtinguda en la prova d'accés, si escau.

Document acreditatiu: en el cas que la informació de la qualificació no hagi pogut obtenir-se de forma automatitzada, la persona interessada ha de presentar el certificat acadèmic expedit pel centre o per l'entitat on s'ha cursat, en què consti la durada total i la qualificació obtinguda. S'ha de presentar dins el període de reclamacions de les qualificacions provisionals.

9.4.5 Un cop sumades totes les qualificacions, les persones que hagin obtingut una puntuació total, igual o superior a 5 es consideren aptes.

 

—10 Contingut, estructura i qualificació de les proves d'accés de grau superior.

10.1 Objectius específics.

Prenent com a referència els objectius del batxillerat, s'estableixen per a la prova d'accés els objectius específics següents:

a) Usar amb correcció les tècniques de comunicació oral i escrita, en llengua catalana i castellana i, si escau, aranesa, i emprar els recursos bàsics dels llenguatges tècnic, científic i icònic, adequats al tipus de missatge de què es tracti.

b) Comprendre i saber-se expressar amb fluïdesa i correcció, oralment i per escrit, en el registre estàndard d'almenys una llengua estrangera.

c) Dominar els coneixements científics i tecnològics fonamentals i les habilitats bàsiques pròpies del cicle formatiu corresponent i aplicar-los a l'explicació o comprensió dels fenòmens i a la resolució de nous interrogants.

d) Utilitzar el bagatge de continguts culturals propis per analitzar, comprendre i valorar els canvis que es produeixen en el món actual.

e) Formular i argumentar judicis independents amb claredat i coherència i contrastar-los amb altres posicions i argumentacions.

10.2 Temaris, criteris d'avaluació i elaboració de les proves.

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial elaborarà les proves, d'acord amb els temaris i els criteris d'avaluació aprovats a la Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre.

10.3 Estructura

10.3.1 La prova consta de dues parts:

a) Part comuna.

Comprèn les matèries: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques.

b) Part específica.

Comprèn diverses matèries agrupades en opcions, que es detallen a l'annex 4 d'aquesta Resolució. La persona aspirant ha de triar-ne dues d'entre les que consten en l'opció escollida.

En els cicles formatius en què una de les matèries de la part específica sigui segona llengua estrangera, l'aspirant pot triar entre anglès i francès, però no es pot examinar del mateix idioma estranger al qual ha optat en la part comuna d'aquesta convocatòria, o que hagués aprovat en una convocatòria anterior.

Les persones que vulguin accedir al cicle formatiu Animació d'activitats físiques i esportives i escullin l'opció D de l'annex 4 (en què la matèria Educació física és obligatòria), cal que tinguin present que només podran accedir al cicle formatiu esmentat i als cicles d'ensenyaments esportius.

10.4 Qualificacions.

10.4.1 La qualificació està compresa entre 0 i 10 i es qualifiquen per separat la part comuna i la part específica. La qualificació de cada part s'obté calculant la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries que en formen part. La puntuació global es calcula aplicant la proporció del 50% a cada part.

Les qualificacions s'expressen amb dos decimals i s'arrodoneix a la mateixa centèsima, per defecte fins a 4 mil·lèsimes, i per excés a partir de 5 mil·lèsimes a la centèsima superior.

En cas que una persona aspirant estigui exempta d'una o més matèries, la qualificació de la part comuna o de l'especifica, la compon la mitjana aritmètica de la resta de qualificacions d'aquella part. Si l'exempció és d'una part de la prova, la qualificació de l'altra part esdevé la qualificació global de la prova.

10.4.2 Les persones aspirants que no obtinguin una qualificació mínima de 4 a cadascuna de les parts es declaren no aptes i en cap cas a la qualificació de la prova se n'hi pot sumar cap altra.

Si la qualificació global és igual o superior a 4, es pot sumar, si escau, un percentatge de la qualificació obtinguda en el curs de preparació o de la formació per a la prova d'accés (apartat 10.4.3 d'aquest annex) i la puntuació relativa al currículum formatiu, professional i d'experiència (annex 5).

10.4.3 La qualificació del curs de preparació o de la formació per a la prova d'accés impartits per centres autoritzats pel Departament d'Ensenyament únicament es té en compte si es compleixen totes les condicions següents:

a) Que la qualificació de curs sigui igual o superior a 5.

b) Que estigui certificada per un centre autoritzat pel Departament d'Ensenyament per impartir aquest curs.

c) Que la persona aspirant hagi obtingut una qualificació igual o superior a 4 en la prova d'accés.

d) Que les matèries preparades coincideixin amb les matèries de les quals s'examina.

La qualificació del curs o de la formació es multiplica pel coeficient 0,20 i s'afegeix a la qualificació obtinguda en la prova d'accés, si escau.

Document justificatiu: certificat de superació del curs o de la formació per a la preparació de la prova d'accés a grau superior, expedit segons el que estableixen les resolucions que regulen el curs o la formació. S'ha de lliurar el dia de la prova.

10.4.4 Un cop sumades totes les qualificacions s'obté la qualificació total. Les persones que hagin obtingut una qualificació total igual o superior a 5 es consideren aptes.

 

—11 Exempcions

11.1 Per sol·licitar exempcions de la prova d'accés cal utilitzar el model corresponent disponible a la pàgina web del Departament d'Ensenyament i aportar els documents justificatius corresponents.

La presentació als exàmens comporta automàticament la renúncia, per aquesta convocatòria, a l'exempció concedida.

11.2 Exempció comuna al grau mitjà i al grau superior: exempció de la matèria de competència en llengua catalana o de llengua catalana.

La pot sol·licitar qui acrediti menys de 2 anys de residència a Catalunya fins al dia de realització de la prova i no hagi estudiat català en la seva escolarització. Es sol·licita al Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístic del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, planta 2C, Barcelona) fins al 8 de març de 2016.

11.3 Exempcions per a la prova d'accés a grau mitjà.

11.3.1 Exempció total.

Les persones inscrites en aquesta prova que superin o hagin superat un PFI amb una qualificació igual o superior a 8, estan exemptes de realitzar la prova. Tot i això, han de complir els requisits de participació previstos i presentar la documentació justificativa que pertoqui, en els terminis establerts en aquesta resolució, per a ser admeses a les proves i poder obtenir el certificat de superació corresponent.

L'exempció de la realització de la prova no comporta l'exempció de pagament de la taxa.

La qualificació obtinguda en el PFI és la qualificació a efectes d'admissió i consta en el certificat de superació de la prova d'accés.

Document acreditatiu: no s'ha de presentar cap document, llevat que la informació de la qualificació no s'hagi pogut obtenir de forma automatitzada. En aquest cas, s'ha de presentar el certificat acadèmic expedit pel centre o per l'entitat on s'ha cursat, en què consti la durada total i la qualificació obtinguda, durant el període de reclamacions de les qualificacions provisionals.

11.3.2 Exempció de la part científica i tecnològica.

La poden sol·licitar les persones que es trobin en qualsevol de les situacions següents:

a) Tenir experiència laboral en qualsevol àmbit professional i acreditar un mínim d'un any d'experiència laboral a jornada completa, o el temps proporcional en cas de jornada a temps parcial.

Document acreditatiu: un d'aquests documents: 1) informe de vida laboral, original i actualitzat, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social o la mutualitat laboral, o 2) full de serveis o certificat de l'administració corresponent, o 3) certificat de reconeixement acadèmic de l'experiència laboral adquirida i la validació de la formació contínua realitzada a l'empresa.

Lloc de presentació de la sol·licitud: qualsevol institut on es cursen cicles formatius de formació professional inicial o ensenyaments esportius dependents del Departament d'Ensenyament o institut assignat per a realitzar la prova.

Data màxima de sol·licitud: si es presenta a qualsevol institut on es cursen cicles formatius o ensenyaments esportius: el 8 de març de 2016 o, si es presenta a l'institut triat per a realitzar la prova: el 18 d'abril de 2016.

b) Tenir experiència en tasques de voluntariat, realitzades en entitats que tinguin com a finalitat activitats socioculturals, socioeducatives o de lleure, o experiència esportiva (entrenament, direcció d'equips o altres activitats complementàries), d'un mínim d'un any, a jornada completa, o temps proporcional en cas de jornada a temps. En el cas de disposar també d'experiència en les tasques previstes en l'apartat 11.3.2.a), es sumarà el temps acreditat en els dos apartats, als efectes de la durada mínima d'un any d'experiència, o equivalent.

Document acreditatiu: certificat en què consti el número d'identificació fiscal de l'entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació.

Lloc de presentació: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202, Barcelona).

Data màxima de sol·licitud: 8 de març de 2016.

c) Cursar amb aprofitament durant el curs 2015-2016 un PFI autoritzat pel Departament d'Ensenyament.

Document acreditatiu: només en els casos en què la informació de la qualificació no s'hagi pogut obtenir de forma automatitzada, cal presentar el certificat acadèmic expedit pel centre o per l'entitat on s'ha cursat el programa. En aquest cas, s'ha de presentar el certificat acadèmic esmentat durant el període de reclamacions a la publicació provisional d'admesos i exclosos.

d) Haver superat amb anterioritat un PFI autoritzat pel Departament d'Ensenyament, sense perjudici del dret a l'exempció total.

Document acreditatiu: certificat acadèmic expedit pel centre o per l'entitat on s'ha cursat el programa, on consti la durada total i la qualificació final dels mòduls superats.

Lloc de presentació de la sol·licitud: institut triat per realitzar la prova.

Data màxima de presentació de la sol·licitud: 18 d'abril de 2016.

e) Acreditar la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment, segons estableix el Reial decret 971/2007, de 13 de juliol (BOE núm. 177, de 25.7.2007).

Document acreditatiu: certificat que acrediti la condició d'esportista d'alt rendiment emès pel Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya o, en el seu cas, pel Consell Superior d'Esports de l'Administració de l'Estat.

Lloc de presentació: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202, Barcelona).

Data màxima de sol·licitud: 8 de març de 2016.

11.4 Exempcions per a la prova d'accés a grau superior.

11.4.1 Exempció total.

Té dret a l'exempció total:

a) Qui hagi superat amb anterioritat alguna de les proves previstes a l'apartat 12 d'aquest annex i també hagi superat o tingui dret a l'exempció de la part específica prevista a l'apartat 11.4.2 d'aquest annex.

Lloc de presentació: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202, Barcelona).

Data màxima de sol·licitud: es pot demanar en qualsevol moment fins a la data de publicació de la següent convocatòria de proves d'accés.

b) Qui hagi superat les proves d'accés a la Universitat per a majors de 45 anys o hagi accedit a la Universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat. En aquest cas, no cal presentar cap sol·licitud expressa d'exempció.

c) Qui hagi superat amb anterioritat la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional a Catalunya havent triat unes matèries específiques que ara es determina que donen accés a uns cicles formatius diferents dels que constaven en la convocatòria en què havien participat.

Document acreditatiu: fotocòpia autenticada del certificat de superació de la prova.

Lloc de presentació: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202, Barcelona).

Data màxima de sol·licitud: es pot demanar en qualsevol moment fins a la data de publicació de la següent convocatòria de proves d'accés.

Cal tenir en compte que no s'ha de sol·licitar aquesta exempció en el cas de cicles formatius que tinguin establerta l'equivalència amb els que consten en el certificat anterior, obtingut per la persona interessada.

11.4.2 Exempció de la part específica.

La poden sol·licitar les persones que es trobin en qualsevol de les situacions següents:

a) Disposar del títol de tècnic /a d'alguna de les famílies professionals incloses en la mateixa opció de la part específica a què es vol accedir, segons l'annex 4 d'aquesta Resolució. Cal tenir present que en cas de sol·licitar aquesta exempció, el certificat de superació de la prova només inclourà els cicles formatius de grau superior de la mateixa opció que el de grau mitjà al·legat.

Document acreditatiu: fotocòpia del títol o resguard de sol·licitud del títol.

Lloc de presentació: qualsevol institut on es cursen cicles formatius de formació professional inicial o d'ensenyaments esportius dependent del Departament d'Ensenyament o institut assignat per a realitzar la prova.

Data màxima de sol·licitud: si es presenta a l'institut on es fa la prova, el 18 d'abril de 2016; si es presenta a qualsevol altre institut, el 8 de març de 2016.

b) Tenir experiència laboral relacionada amb el cicle formatiu a què es vol accedir, a jornada completa (o el temps proporcional en cas de jornada a temps parcial), reconeguda oficialment: d'1 any o més amb una categoria professional igual o superior a la que correspon el cicle formatiu de grau superior (en general, oficial de primera o de segona); o de 3 anys o més si la categoria reconeguda oficialment (grup de cotització) és inferior; o experiència laboral en diverses categories professionals, equivalent a les dues anteriors.

Documents acreditatius: els corresponents a alguna d'aquestes opcions:

1) informe de vida laboral original i actualitzat (expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social o la mutualitat laboral) i certificat de les empreses o entitats legalment constituïdes, que detalli les tasques o activitats realitzades i el temps de dedicació; o

2) full de serveis o certificat de l'administració corresponent i certificat de les empreses o entitats legalment constituïdes, que detalli les tasques o activitats realitzades i el temps de dedicació; o

3) certificat de reconeixement acadèmic de l'experiència laboral adquirida i la validació de la formació contínua realitzada a l'empresa.

Lloc de presentació: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202, Barcelona).

Data màxima de sol·licitud: 8 de març de 2016.

c) En el cas que es vulgui accedir als cicles formatius de la família professional d'activitats físiques i esportives: acreditar experiència en l'entrenament, la direcció d'equips esportius o altres activitats complementàries (competicions, preparació o planificació), amb una dedicació mínima equivalent a 1 any laboral a jornada completa.

Document acreditatiu: certificat en què consti el número d'identificació fiscal de l'entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació.

Lloc de presentació: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202, Barcelona).

Data màxima de sol·licitud: 8 de març de 2016.

d) En el cas que es vulgui accedir als cicles formatius de la família professional d'activitats físiques i esportives: acreditar la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment, segons estableix el Reial decret 971/2007, de 13 de juliol (BOE núm. 177, de 25.7.2007).

Document acreditatiu: certificat que acrediti la condició d'esportista d'alt rendiment emès pel Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya o, en el seu cas, pel Consell Superior d'Esports de l'Administració de l'Estat.

Lloc de presentació: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202, Barcelona).

Data màxima de sol·licitud: 8 de març de 2016.

e) En el cas que es vulgui accedir als cicles formatius de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat: acreditar tasques de voluntariat realitzades en entitats que tinguin com a finalitat activitats socioculturals, socioeducatives o de lleure, de nivell i tipus relacionats amb el cicle formatiu, amb una dedicació mínima equivalent a 1 any laboral a jornada completa.

Document acreditatiu: certificat en què consti el número d'identificació fiscal de l'entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació.

Lloc de presentació: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202, Barcelona).

Data màxima de sol·licitud: 8 de març de 2016.

 

—12 Recuperació de qualificacions anteriors per la prova d'accés de grau superior.

Poden recuperar les qualificacions obtingudes amb anterioritat les persones que es trobin en alguna de les situacions següents:

a) Haver superat amb anterioritat la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional.

b) Haver superat amb anterioritat la prova d'accés de caràcter general als cicles d'ensenyaments esportius de grau superior, havent-se examinat de matemàtiques.

c) Haver superat la part comuna de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior d'ensenyaments del règim especial d'arts plàstiques i disseny realitzada a Catalunya, havent-se examinat de matemàtiques.

En aquests casos l'aspirant pot optar entre:

a) Mantenir la qualificació d'una o de les dues parts superades amb anterioritat, amb una puntuació igual o superior a 5. En aquests casos, si escau, es podrà sumar a la qualificació global la puntuació complementària que correspongui, segons la documentació presentada per aquesta convocatòria, o bé

b) Recuperar la qualificació obtinguda en la prova superada anteriorment com a nota de la part comuna de la prova d'aquesta convocatòria. En aquest cas, només es podrà sumar a la qualificació global la puntuació complementària corresponent als mèrits posteriors al 17 de març de 2015.

Document acreditatiu en tots els casos: certificat de superació de la prova.

Lloc de presentació: institut triat per a realitzar la prova.

Data màxima de sol·licitud: el 18 d'abril de 2016.

 

—13 Calendari, lloc de realització de les proves i documentació a aportar

13.1 Prova d'accés al grau mitjà.

La prova comença a les 16.00 hores del 4 de maig de 2016.

Les persones aspirants s'han de presentar a l'institut 30 minuts abans de l'inici.

El temps de realització és de 4 hores, que es distribueixen en 2 blocs temporals de 2 hores cadascun, amb un descans de 30 minuts:

Primer bloc: part comunicativa i social.

Segon bloc: part cientificotecnològica i part matemàtica.

A l'inici de cada bloc, la persona aspirant disposa de totes les proves que ha de fer i que ha de lliurar al final del bloc corresponent.

13.2 Prova d'accés de grau superior

Les persones aspirants s'han de presentar a l'institut 30 minuts abans de l'inici en cada una de les proves.

Part comuna: comença a les 16.00 hores del dia 9 de maig de 2016. El temps de realització d'aquesta part és de 4 hores i es desenvolupa en 2 blocs temporals, de 2 hores de durada cadascun, amb un descans de 30 minuts: a) el primer bloc correspon a llengua catalana i llengua castellana, i b) el segon bloc a la resta de matèries. A l'inici de cada bloc, la persona aspirant disposa de totes les proves que ha de fer i que ha de lliurar al final del bloc corresponent.

Part específica: comença a les 16.00 hores del dia 10 de maig de 2016. El temps de realització de la part específica és de 3 hores i es desenvolupa en un únic bloc temporal.

13.3 La prova es realitza als instituts que determinin els directors dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el gerent del Consorci d'Educació de Barcelona en els respectius àmbits territorials. La relació d'instituts s'exposa al web del Departament d'Ensenyament, no més tard del 26 de febrer de 2016.

13.4 Documentació i material que s'ha de portar en el moment de fer la prova:

a) Original del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) amb què l'aspirant s'ha inscrit, per permetre a la comissió avaluadora comprovar-ne la identitat;

b) Si escau, per a grau superior, certificació de la superació del curs de preparació o la formació per a la prova d'accés;

c) Si escau, còpia de la resolució de la sol·licitud de recursos addicionals per a aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats;

d) Si escau, material específic per a la realització de la prova d'accés que s'hagi fet públic al tauler d'anuncis del centre i a la pàgina web del Departament d'Ensenyament a partir del dia 8 d'abril de 2016.

 

—14 Convocatòria d'incidències

14.1 Les persones admeses que no hagin pogut presentar-se a la prova d'accés per causes de força major alienes a la seva voluntat, i acreditin documentalment aquesta circumstància, poden presentar-se a la convocatòria d'incidències en els instituts que es determinin.

14.2 És necessari que la persona inscrita presenti una sol·licitud a l'institut triat en el moment de la inscripció no més tard de les 12 hores del dia 6 de maig de 2016 per la prova d'accés a grau mitjà, i fins a les 12 hores del dia 13 de maig de 2016 per la prova d'accés a grau superior. La comissió avaluadora corresponent resol la sol·licitud, i la relació de persones aspirants admeses i excloses es publica a la pàgina web del Departament d'Ensenyament, amb indicació de l'institut on han d'anar, no més tard dels dies:

Publicació de la relació de persones admeses i excloses (grau mitjà): 10 de maig de 2016.

Publicació de la relació de persones admeses i excloses (grau superior): 17 de maig de 2016.

14.3 La comissió avaluadora de l'institut on està admesa la persona aspirant fa arribar el seu expedient original a la comissió avaluadora de l'institut d'incidències en les dates previstes al punt anterior.

A partir d'aquest moment, la persona inscrita passa a estar adscrita a tots els efectes a la comissió avaluadora d'incidències.

14.4 Els exàmens corresponents a la convocatòria d'incidències es realitzen els dies:

Prova d'accés a grau mitjà: 11 de maig de 2016, a les 9.30 hores.

Prova d'accés a grau superior: 18 de maig de 2016, part comuna de la prova a les 9.30 hores i part específica de la prova a les 16.00 hores.

Les persones aspirants s'han de presentar a l'institut 30 minuts abans de l'inici.

 

—15 Publicació de resultats

15.1 La qualificació de les proves es publica al web del Departament d'Ensenyament i es pot consultar utilitzant el número de document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) i el número o codi de sol·licitud que consta al resguard de la inscripció:

a) Grau mitjà:

Qualificacions provisionals: a partir del 13 de maig del 2016.

Qualificacions definitives: a partir del 20 de maig de 2016.

b) Grau superior:

Qualificacions provisionals: a partir del 23 de maig de 2016.

Qualificacions definitives: a partir del 30 de maig de 2016.

15.2 La comissió avaluadora fixa i publica un horari per atendre les consultes sobre les qualificacions al tauler d'anuncis del centre.

 

—16 Reclamacions i recursos

16.1 La persona aspirant té dret a sol·licitar aclariments respecte de les qualificacions obtingudes, així com a presentar reclamació contra les qualificacions provisionals de les proves. La reclamació s'ha d'adreçar al/a la president/a de la comissió avaluadora i es presenta per escrit al registre del centre on s'ha fet la prova, en el termini de tres dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la data de publicació i d'acord amb l'horari de registre del centre.

La comissió avaluadora resol les reclamacions amb la publicació de les qualificacions definitives.

16.2 Contra les qualificacions definitives, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el director dels serveis territorials corresponents o el gerent del Consorci d'Educació de Barcelona, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El recurs s'ha de presentar al registre del centre on l'aspirant s'ha examinat.

L'institut l'enviarà als serveis territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona, juntament amb una còpia de l'expedient de la persona aspirant, i la Inspecció d'Educació n'emetrà l'informe corresponent. Aquest informe analitzarà les al·legacions presentades, així com els aspectes procedimentals que s'han seguit en el tractament de la primera reclamació i farà la proposta que correspongui. El director del servei territorial o el gerent del Consorci i d'Educació de Barcelona resoldrà i n'informarà la persona interessada. El servei territorial o el Consorci d'Educació de Barcelona comunica la resolució de recurs a l'institut que ha estat seu de la comissió avaluadora i a l'Àrea de Gestió de Proves, per al seu coneixement i per tal que es faci l'anotació corresponent en l'acta de qualificacions, si escau.

 

—17 Certificacions

17.1 De les proves d'accés al grau mitjà.

La comissió avaluadora expedeix un certificat per a cada persona aspirant declarada apta o amb exempció total, on consti la qualificació final obtinguda, amb 2 decimals. En cap cas es fan certificats parcials, ni certificats de qualificacions de les diferents matèries de la prova d'accés. Els certificats es lliuren a les persones interessades a partir del 20 de maig de 2016.

17.2 De les proves d'accés al grau superior.

La comissió avaluadora expedeix un certificat per a cada persona aspirant declarada apta, on consti la qualificació final obtinguda, amb 2 decimals, i el nom del cicle o cicles formatius de grau superior a què pot accedir. Els certificats es lliuren a les persones interessades a partir del 30 de maig de 2016.

La comissió avaluadora expedeix també, si escau, certificats de superació d'una part de la prova d'accés a les persones declarades no aptes, si la qualificació global d'aquesta part és igual o superior a 5. La comissió avaluadora lliura aquests certificats a partir de l'1 de juliol de 2016.

 

—18 Efectes de la superació de la prova d'accés

18.1 La prova d'accés superada té validesa permanent a tot l'Estat espanyol.

18.2 La superació de la prova a cicles només faculta per matricular-s'hi i no equival a la possessió de cap titulació acadèmica, ni a la superació de cap àrea de l'educació secundària obligatòria, ni de cap matèria de batxillerat.

La superació no equival a adquirir una plaça escolar ni garanteix cap dret a obtenir-la. La plaça, en qualsevol cas, s'ha de sol·licitar d'acord amb el que estableix la Resolució per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula als centres educatius.

18.3 En el cas dels aspirants amb títol de tècnic de formació professional, la superació de la prova d'accés comporta la prioritat en el procés de preinscripció respecte de les persones amb títol de tècnic que no hagin superat la prova d'accés.

18.4 La informació sobre tots els efectes de la superació de la prova es troba a l'annex 8 d'aquesta Resolució.

 

—19 Conservació de la documentació i execució de la prova

19.1 La Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa aprova les instruccions d'aplicació d'aquesta Resolució.

19.2 Els directors dels serveis territorials i el gerent del Consorci d'Educació de Barcelona han de vetllar i prendre les mesures adequades per a l'execució correcta d'aquesta Resolució, i han de nomenar un inspector d'Educació, preferentment de l'àrea de formació professional, per supervisar, vetllar pel correcte desenvolupament del procés i la correcta aplicació de la normativa.

Els directors dels serveis territorials i el gerent del Consorci d'Educació de Barcelona determinen la persona que ha de coordinar i donar suport als instituts en l'organització del procés, col·laborar amb l'inspector d'Educació, impulsar la difusió d'aquesta convocatòria entre els agents socials, les empreses i les entitats del territori i dur a terme les actuacions que se li encarreguin en relació amb les proves.

19.3 Els centres on s'hagin constituït les comissions avaluadores han de conservar la documentació generada durant els 6 mesos següents a la finalització del procés, sens perjudici que han de conservar permanentment les actes, una còpia del certificat emès a les persones aspirants que superin la prova d'accés i la documentació relativa a les reclamacions i recursos.

 

—20 Convenis de col·laboració amb entitats o empreses

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial pot acordar la prova d'accés als cicles de grau mitjà i/o de grau superior per a col·lectius singulars de persones treballadores, en el marc de convenis de col·laboració amb entitats o empreses. Les proves es duran a terme d'acord amb les instruccions emeses al respecte per la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa.

 

 

Annex 2

Proves d'accés i proves específiques als cicles de formació específica de grau mitjà i de grau superior d'arts plàstiques i disseny.

 

—1 Descripció i objectius

1.1 La prova específica d'arts plàstiques i disseny, tant dels cicles de grau mitjà com superior, s'adreça a les persones que reuneixen els requisits acadèmics d'accés a aquests ensenyaments. Aquesta prova té com a objectiu demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny als quals s'opta.

1.2 La prova d'accés als ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior s'adreça a qui no disposa dels requisits acadèmics per accedir als ensenyaments i consta de dues parts: la part general i la part específica.

Als efectes d'aquesta convocatòria, la part general de la prova s'anomena part comuna.

La part comuna de la prova d'accés al grau mitjà té com a objectiu que la persona aspirant demostri posseir les capacitats, els coneixements i les habilitats en relació amb l'ESO per cursar amb aprofitament els ensenyaments pels quals s'opta.

La part comuna de la prova d'accés a grau superior té com a objectiu que la persona aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat.

La part específica, tant de la prova d'accés a grau mitjà com al superior, té com a objectiu demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per cursar amb aprofitament els ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny als que s'opta.

1.3 La prova especifica d'arts plàstiques i disseny, esmentada a l'apartat 1.1 d'aquest annex, i la part especifica de la prova d'accés als ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny per a qui no disposa dels requisits acadèmics, esmentada a l'apartat 1.2 d'aquest annex, són coincidents.

 

—2 Convocatòries de proves

2.1 S'obren tres convocatòries de grau mitjà:

- Ordinària (parts comuna i/o específica),

- Extraordinària (únicament part específica),

- De setembre (únicament part específica): només centres que disposin de places vacants resultants del procés de matriculació.

2.2 S'obren tres convocatòries de grau superior:

- Ordinària (parts comuna i/o específica),

- Extraordinària (únicament part específica),

- De setembre (únicament part específica): només centres que disposin de places vacants resultants del procés de matriculació.

 

—3 Requisits de les persones aspirants

3.1 Les persones que posseeixin la titulació acadèmica o ensenyaments equivalents que permeten l'accés directe als cicles de grau mitjà o superior d'arts plàstiques i disseny no es poden presentar a la prova d'accés corresponent.

3.2 Grau mitjà d'arts plàstiques i disseny.

3.2.1 Poden realitzar la part específica de la prova les persones que tinguin el títol de graduat en ESO o un dels títols o acreditacions següents, o d'altres equivalents a efectes d'accés a aquests ensenyaments:

- Títol universitari

- Tècnic/a o tècnic/a auxiliar de formació professional o d'ensenyaments esportius.

- Tècnic/a superior o tècnic/a especialista de formació professional o d'ensenyaments esportius.

- Dos cursos superats de BUP.

- Acreditació de la superació de la prova d'accés a grau mitjà o superior de formació professional inicial, així com de la part comuna d'aquesta última.

- Acreditació de la superació de la prova de caràcter general d'accés a grau mitjà o grau superior d'ensenyaments esportius.

- Acreditació de la superació de la part comuna de la prova d'accés a grau mitjà o a grau superior d'arts plàstiques i disseny.

- Acreditació de la superació total de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

- Acreditació de la superació de la prova o el curs previstos a l'apartat 12.3.1 b) i c) d'aquest annex.

3.2.2 També poden realitzar la part específica de la prova les persones que, tot i no tenir cap dels títols o acreditacions esmentats a l'apartat anterior, superin la part comuna de la prova, regulada en aquest annex. En aquest cas, per inscriure's en aquesta convocatòria és necessari tenir complerts 17 anys o complir-los durant l'any 2016.

3.2.3 No han de realitzar la prova específica les persones que tinguin algun dels títols o acreditacions següents, o d'altres equivalents a efectes d'accés a aquests ensenyaments:

- Títol de tècnic/a d'arts plàstiques i disseny.

- Certificat de superació amb aprofitament dels cursos comuns d'arts aplicades i oficis artístics (plans estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986).

- Títol de tècnic/a de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d'accés, d'acord amb la taula d'equivalències de l'annex 6 d'aquesta Resolució.

- Resolució d'exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, d'acord amb l'apartat 12.3.3 d'aquest annex.

- Títols i acreditacions que permeten l'exempció de la prova específica de grau superior (veure l'apartat 3.3.3 d'aquest annex).

3.3 Grau superior d'arts plàstiques i disseny.

3.3.1 Poden realitzar la part específica de la prova les persones que tinguin el títol de batxillerat o un dels títols o acreditacions següents:

- Títol universitari.

- Acreditació de la superació del curs d'orientació universitària (COU) o preuniversitari.

- Títol de tècnic/a especialista o tècnic/a superior de formació professional o d'ensenyaments esportius.

- Acreditació de la superació de la part comuna de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial o de la prova general d'accés a grau superior d'ensenyaments esportius.

- Acreditació de la superació total de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

- Acreditació de la superació de la prova o el curs previstos a l'apartat 12.4.1 d'aquest annex.

3.3.2 També poden realitzar la part específica de la prova les persones que, tot i no tenir cap dels títols o acreditacions esmentats a l'apartat anterior, superin la part comuna de la prova, regulada en aquest annex. En aquest cas, per inscriure's en aquesta convocatòria és necessari:

a) Tenir complerts 19 anys o complir-los durant l'any 2016, o bé

b) Tenir complerts 18 anys o complir-los durant l'any 2016 i tenir un títol de tècnic/a de qualsevol cicle de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny, o bé d'un cicle de formació professional inicial d'una família equivalent a efectes de la prova d'accés, d'acord amb la taula d'equivalències de l'annex 6.

3.3.3 No han de realitzar la prova específica les persones que tinguin algun dels títols o acreditacions següents, o equivalents a efectes d'accés a aquests ensenyaments.

- Títol de batxiller de modalitat d'arts o l'artístic experimental.

- Títol de batxiller d'altres modalitats si s'han cursat 3 matèries de la via d'arts plàstiques de la modalitat d'arts

- Títol de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny

- Títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics, en alguna de les especialitats dels plans estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986.

- Títol de tècnic/a superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d'accés, d'acord amb la taula d'equivalències de l'annex 6.

- Títol superior d'arts plàstiques, de disseny o de conservació i restauració de béns culturals, o bé certificat de superació de la prova específica d'accés a aquests ensenyaments.

- Enginyeria tècnica en disseny industrial.

- Llicenciatura de belles arts o certificat de superació de la prova específica d'accés a aquests ensenyaments.

- Arquitectura.

- Resolució d'exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, d'acord amb l'apartat 12.4.2 d'aquest annex.

3.4 Persones amb requisits d'accés pendents de titulació

Les persones que estiguin cursant l'últim curs d'algun dels títols esmentats als apartats 3.2.1, 3.3.1 o 3.3.2 d'aquest annex, i encara no disposin de les qualificacions corresponents, es poden inscriure a la prova i presentar-s'hi. Posteriorment, durant el procés de matrícula al centre, han d'acreditar la possessió de la titulació acadèmica.

3.5 Persones que volen millorar les seves qualificacions en la prova d'accés

Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d'accés poden tornar-s'hi a inscriure, sempre i quan no hagin assolit algun dels requisits d'accés directe. Així mateix, poden optar per recuperar la qualificació d'una de les parts de la prova, d'acord amb el que s'estableix a l'annex 8 d'aquesta Resolució.

3.6 L'incompliment dels requisits establerts determina l'exclusió de la inscripció en la convocatòria o la nul·litat de les qualificacions obtingudes.

 

—4 Procediment d'inscripció i pagament

4.1 El termini d'inscripció a les proves de la convocatòria ordinària de grau mitjà i superior és a partir de les 9 h del 10 de març fins al 17 de març de 2016.

4.2 Respecte de la presentació de sol·licituds, l'acreditació de la seva presentació, l'autorització per a la consulta de dades, la protecció de dades de caràcter personal i les qüestions referides a la taxa que, si escau, correspongui, s'aplica allò previst a l'apartat 3 de l'annex 1, amb les excepcions que s'indiquen en els apartats següents.

4.3 La sol·licitud per a la convocatòria de setembre de grau mitjà i superior (únicament part específica) es presenta presencialment al centre on es realitzi la prova.

4.4 Si l'aspirant s'inscriu a la part comuna i a l'específica, el centre seleccionat per a dur a terme les dues parts ha de ser el mateix.

4.5 Únicament està subjecte a l'abonament de la taxa corresponent la inscripció a la part comuna de la prova d'accés per a les persones que no reuneixen els requisits acadèmics.

4.6 L'últim dia de pagament és el 18 de març de 2016, abans de les 22 hores.

 

—5 Llista de persones admeses i excloses

5.1 Les persones aspirants han de comprovar l'estat de la seva inscripció, la correcció de les seves dades i l'estat del pagament de les taxes a les llistes provisional i definitiva de persones inscrites. Aquesta informació es pot consultar al web del Departament d'Ensenyament, utilitzant el numero de document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) i el numero o codi de sol·licitud que consta al resguard de la inscripció.

5.2 La llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, amb indicació del motiu d'exclusió, si s'escau, i les possibles exempcions atorgades, es pot consultar a partir del 14 d'abril de 2016.

5.3 Durant tres dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació, les persones aspirants poden aportar la documentació complementària prevista a l'apartat 6 d'aquest annex.

5.4 La llista definitiva de persones inscrites, amb la indicació del motiu d'exclusió, si s'escau, i de les possibles exempcions atorgades, es pot consultar a partir del 21 d'abril de 2016.

 

—6 Documentació

6.1 Durant els tres dies hàbils següents a la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses, les persones aspirants poden presentar la documentació complementària necessària al centre on realitzaran les proves, dins el seu horari de registre:

a) Només en el cas de resultar excloses per no haver-se validat la informació al·legada, hauran de presentar una fotocòpia del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) amb què es van inscriure a les proves, als efectes de comprovació del compliment dels requisits de participació;

b) Si escau, document justificatiu de la bonificació o l'exempció de pagament de la taxa, en el cas que no s'hagi pogut validar en el moment de fer la inscripció;

En cas que les persones aspirants no acreditin els requisits de participació i del dret a la bonificació o exempció de la taxa al centre examinador dins del termini establert per fer-ho, quedaran excloses de la convocatòria.

6.2 Així mateix, les persones aspirants poden presentar al centre de les proves, dins el termini esmentat:

a) Si escau, resolució que atorga l'exempció parcial de realització de la prova;

b) Si escau, la certificació acadèmica esmentada als apartats 12.3.1 a) i 12.3.2 c) i d) d'aquest annex.

6.3 En el moment de la presentació de la documentació, l'aspirant pot sol·licitar que la comissió avaluadora modifiqui les dades amb què s'ha inscrit telemàticament si hi ha algun error o desitja fer un canvi en les opcions triades, respectant en tot cas el que estableix aquesta Resolució.

 

—7 Persones aspirants amb necessitats específiques

Les persones aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que tinguin el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova mitjançant la sol·licitud d'inscripció a les proves, d'acord amb el que estableix l'apartat 6 de l'annex 1.

La documentació justificativa s'ha de presentar no més tard del 21 de març de 2016.

 

—8 Informació sobre les proves

8.1 Les persones interessades poden informar-se sobre aquestes proves en el web del Departament d'Ensenyament i al telèfon d'informació 012.

8.2 En els centres dependents del Departament d'Ensenyament on es faci la preparació de la prova i en aquells on es realitzi la prova d'accés, la direcció designa les persones adients per tal d'informar i assessorar les persones interessades sobre els ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, el procediment d'inscripció i el funcionament de les proves d'accés.

8.3 El calendari de les proves, els centres on es fa la convocatòria d'incidències i la relació de material específic que, si s'escau, s'ha de portar el dia de la prova d'accés, es pot consultar al tauler d'anuncis del centre on es realitzen les proves i a la pàgina web del Departament d'Ensenyament.

 

—9 Comissions avaluadores

9.1 Les comissions avaluadores es constitueixen en els centres designats per realitzar les proves, d'acord amb criteris de racionalització, capacitat i nombre de persones inscrites. El director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa nomena els membres de les comissions, a proposta de les direccions dels centres.

La relació de membres de cada comissió es publica no més tard del dia 13 d'abril de 2016 en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat).

9.2 A cada centre es poden constituir un màxim de dues comissions avaluadores (una per cada grau i període de realització de proves, si escau), formades pels càrrecs/perfils següents: el/la president/a, el/la secretari/ària i fins a 11 vocals, per a les proves d'accés a cicles de grau mitjà, i fins a 17 vocals, per a les de grau superior, en funció del nombre de persones aspirants que hagi d'atendre la comissió i de les matèries a avaluar.

En els centres on es constitueixi una comissió avaluadora de grau mitjà i una altra de grau superior, el/la president/a i el/la secretari/ària ho són d'ambdues. Tanmateix, els/les vocals poden o no coincidir.

9.3 S'aplica a les comissions avaluadores allò previst a l'apartat 8 de l'annex 1, en relació amb les causes d'abstenció i recusació, indemnitzacions, funcions i especialitat docent (llevat de la referida a la puntuació dels currículums), així com la previsió de l'apartat 8.5 del mateix annex.

 

—10 Contingut i estructura de les proves

10.1 Cicles de grau mitjà.

10.1.1 Part comuna

Els objectius específics d'aquesta part de la prova són els previstos a l'apartat 9 de l'annex 1 d'aquesta Resolució.

La prova, que és la mateixa per a tots els cicles, té tres parts:

a) Part comunicativa i social.

Comprèn les competències en llengua catalana, en llengua castellana, en llengua estrangera (anglès o francès) i la competència social i ciutadana.

b) Part cientificotecnològica.

Comprèn la competència d'interacció amb el món físic i la competència en tecnologies.

c) Part matemàtica.

Comprèn la competència matemàtica.

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial elabora les proves, d'acord amb els temaris i els criteris d'avaluació aprovats a la Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre.

10.1.2 Part específica.

Consta d'un exercici relacionat amb la matèria d'educació visual i plàstica de l'ensenyament secundari obligatori.

Els centres on es realitza la prova són els responsables d'elaborar-la, seguint els criteris establerts per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. Els temaris i criteris d'avaluació són els aprovats a l'annex 6 de la Resolució ENS/519/2011, de 17 de febrer.

10.2 Cicles de grau superior.

10.2.1 Part comuna.

Els objectius específics d'aquesta part de la prova són els previstos a l'apartat 10 de l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Comprèn les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i una quarta a escollir entre història i matemàtiques. Cal tenir present que la superació d'aquesta part de la prova també pot donar accés a cicles de formació professional únicament en el cas d'haver-se examinat de matemàtiques. La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial elabora les proves, d'acord amb els temaris i els criteris d'avaluació que aprova la Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre.

10.2.2 Part específica.

Consta d'un exercici de cadascuna de les dues matèries de la modalitat d'arts del batxillerat, que l'aspirant pot triar entre les següents: dibuix artístic, dibuix tècnic, cultura audiovisual i volum.

Els centres on es realitza la prova són els responsables d'elaborar-la, seguint els criteris establerts per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. Els temaris i criteris d'avaluació són els aprovats a l'annex 7 de la Resolució ENS/519/2011, de 17 de febrer.

 

—11 Qualificacions

11.1 La comissió avaluadora valora les qualificacions obtingudes als diferents exercicis de manera global.

11.2 Els exercicis es valoren de 0 a 10 punts i es qualifiquen la part comuna i la part específica per separat.

En cas que una persona aspirant estigui exempta d'una o més matèries, la qualificació es calcula sobre 10 punts, modificant proporcionalment les ponderacions sense tenir en compte la/les matèries exemptes. Si l'exempció és d'una part de la prova, la qualificació de l'altra part esdevé la qualificació global de la prova.

Les qualificacions s'expressen amb dos decimals i s'arrodoneix a la mateixa centèsima, per defecte fins a 4 mil·lèsimes, i per excés a partir de 5 mil·lèsimes a la centèsima superior.

11.3 Qualificació de la part comuna

La qualificació de la part comuna de grau mitjà es calcula aplicant la ponderació següent a la qualificació de cada matèria: competència en llengua catalana, 15%; competència en llengua castellana, 15%; competència social i ciutadana, 10%; competència en llengua estrangera, 10%; competència matemàtica, 25%; competència en tecnologies, 12,5%; i competència d'interacció amb el món físic, 12,5%.

La qualificació de la part comuna de grau superior és la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries que la formen.

11.4 Qualificació de la part específica:

La qualificació de la part específica és la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries que la formen.

11.5 Qualificació global:

Per calcular la qualificació global de la prova, tant de grau mitjà com superior, es fa la mitjana aritmètica de les qualificacions de la part comuna i l'específica. Si la persona aspirant s'ha inscrit només a la part específica, la qualificació d'aquesta part és la qualificació global. Les persones aspirants que no obtinguin una qualificació mínima de 4 a cadascuna de les parts es declaren no aptes i en cap cas a la qualificació global de la prova se n'hi pot sumar cap altra.

11.6 Qualificació total:

Quan la qualificació global de la prova sigui igual o superior a 4 se li pot sumar, si escau, un percentatge de la qualificació obtinguda en el curs de preparació de la prova d'accés o en la formació de la prova d'accés (apartat 11.6.1 d'aquest annex); o un percentatge de la qualificació amb què ha superat el programa de qualificació professional inicial (PQPI) o el programa de formació i inserció (PFI) amb nota inferior a 8 (apartat 11.6.2 d'aquest annex). En aquests casos la qualificació es multiplica pel coeficient 0,20 i s'afegeix a la qualificació obtinguda en la prova d'accés.

11.6.1 La qualificació del curs de preparació per a l'accés a grau superior, o de la formació de la prova del grau corresponent (mitjà o superior), impartida per centres de formació autoritzats, únicament es té en compte només si es compleixen totes les condicions següents:

a) Que la qualificació de curs sigui igual o superior a 5.

b) Que estigui certificada per un centre autoritzat pel Departament d'Ensenyament per impartir aquest curs.

c) Que la persona aspirant hagi obtingut una qualificació igual o superior a 4 en la prova d'accés.

d) Que les matèries preparades coincideixin amb les matèries de les quals s'examina, del grau corresponent.

Document justificatiu: certificat de superació del curs de preparació o de la formació de les proves, expedit d'acord amb la normativa que regula la formació.

Tant per grau mitjà com per grau superior, el certificat de superació s'ha de presentar el dia de la prova.

11.6.2 La qualificació dels mòduls obligatoris (A i B) dels PQPI, o la superació del PFI, es té en compte a la prova d'accés al grau mitjà, únicament si es compleixen totes les condicions següents:

a) Que la qualificació de curs sigui igual o superior a 5 i inferior a 8.

b) Que la persona aspirant hagi obtingut una qualificació igual o superior a 4 en la prova d'accés.

Document acreditatiu: certificat acadèmic expedit pel centre o per l'entitat on s'ha cursat, on consti la durada total i la qualificació.

El certificat de superació s'ha de presentar el dia de la prova.

11.6.3 Un cop sumades totes les qualificacions s'obté la qualificació total. Les persones que hagin obtingut una puntuació total igual o superior a 5 es consideren aptes.

 

—12 Exempcions

12.1 Per sol·licitar exempcions de la prova d'accés cal utilitzar el model corresponent disponible a la pàgina web del Departament d'Ensenyament, i aportar els documents justificatius corresponents.

La presentació als exàmens comporta automàticament la renúncia, en aquesta convocatòria, a l'exempció concedida.

12.2 Exempció comuna al grau mitjà i al grau superior: exempció de la matèria de competència en llengua catalana o de llengua catalana.

La pot sol·licitar qui acrediti menys de 2 anys de residència a Catalunya fins al dia de realització de la prova i no hagi estudiat català en la seva escolarització. Es sol·licita al Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístic del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, planta 2C, Barcelona) fins al 8 de març de 2016 (convocatòria ordinària).

12.3 Exempcions per a la prova d'accés a grau mitjà

12.3.1 Exempció de la part comuna

Tenen dret a l'exempció de la part comuna:

a) Les persones inscrites en aquesta prova que hagin superat o superin els mòduls obligatoris (A i B) dels PQPI o un PFI amb una qualificació final igual o superior a 8. No obstant això, han de complir els requisits de participació previstos i presentar la documentació justificativa que pertoqui, en els terminis establerts en aquesta resolució, per a ser admeses a les proves i poder obtenir el certificat de superació corresponent.

La qualificació final obtinguda en el PQPI o el PFI és la qualificació de la part comuna de la prova.

L'exempció de realització de la part comuna no comporta l'exempció de pagament de la taxa.

Document acreditatiu: el certificat acadèmic expedit pel centre o per l'entitat on s'ha cursat, on consti la durada total i la qualificació final. Es presenta al centre triat per a realitzar la prova fins al 19 d'abril de 2016.

b) Les persones que hagin superat el curs específic per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà o grau superior. En aquest cas, no cal presentar cap sol·licitud expressa d'exempció.

c) Qui hagi superat les proves d'accés a la Universitat per a majors de 45 anys o hagi accedit a la Universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat. En aquest cas, no cal presentar cap sol·licitud expressa d'exempció.

12.3.2 Exempció de la part científica i tecnològica de la part comuna.

La poden sol·licitar les persones que es trobin en qualsevol de les situacions següents:

a) Tenir experiència laboral en qualsevol àmbit professional i acreditar un mínim d'un any d'experiència laboral a jornada completa, o el temps proporcional en cas de jornada a temps parcial. En el cas de disposar també d'experiència en les tasques previstes en l'apartat 12.3.2.b), es sumarà el temps acreditat en els dos apartats, als efectes de la durada mínima d'un any d'experiència, o equivalent.

Document acreditatiu: informe de vida laboral, original i actualitzat, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social o la mutualitat laboral, o full de serveis o certificat de l'administració corresponent.

Lloc de presentació: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202, Barcelona).

Data màxima de sol·licitud: 8 de març del 2016.

b) Tenir experiència en tasques de voluntariat, realitzades en entitats que tinguin com a finalitat activitats socioculturals, socioeducatives o de lleure, o experiència esportiva (entrenament, direcció d'equips o altres activitats complementàries), d'un mínim d'un any, a jornada completa, o temps proporcional en cas de jornada a temps parcial. En el cas de disposar també d'experiència en les tasques previstes en l'apartat 12.3.2.a), es sumarà el temps acreditat en els dos apartats, als efectes de la durada mínima d'un any d'experiència, o equivalent.

Document acreditatiu: certificat en què consti el número d'identificació fiscal de l'entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació.

Lloc de presentació: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202, Barcelona).

Data màxima de sol·licitud: 8 de març del 2016.

c) Haver superat en un curs anterior a l'actual un PQPI o un PFI autoritzat pel Departament d'Ensenyament, sense perjudici del dret a l'exempció de la part comuna.

Document acreditatiu: certificat acadèmic expedit pel centre o per l'entitat on s'ha cursat el programa, en què consti la durada total i la qualificació final dels mòduls superats.

Lloc de presentació: centre on es realitza la prova.

Data màxima sol·licitud: fins el 19 d'abril de 2016.

d) Cursar amb aprofitament durant el curs 2015-2016 un PFI autoritzat pel Departament d'Ensenyament.

Document acreditatiu: certificat acadèmic expedit pel centre o per l'entitat on s'ha cursat el programa.

Lloc de presentació: centre on es realitza la prova.

Data màxima sol·licitud: fins el 19 d'abril de 2016.

e) Acreditar la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment, segons estableix el Reial decret 971/2007, de 13 de juliol (BOE núm. 177, de 25.7.2007).

Document acreditatiu: certificat que acrediti la condició d'esportista d'alt rendiment emès pel Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya o, en el seu cas, pel Consell Superior d'Esports de l'Administració de l'Estat.

Lloc de presentació: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202, Barcelona).

Data màxima de sol·licitud: 8 de març de 2016.

12.3.3 Exempcions de la part específica.

La poden sol·licitar les persones que es trobin en qualsevol de les situacions següents:

a) Tenir experiència laboral, relacionada directament amb el cicle a què es vol accedir, a jornada completa (o el temps proporcional en cas de jornada a temps parcial reconeguda oficialment): d'1 any o més amb una categoria professional igual o superior a la que correspon el cicle formatiu del grau en què s'hagi inscrit (en general, oficial de primera o de segona); o de 3 anys o més si la categoria reconeguda oficialment (grup de cotització) és inferior.

Documents acreditatius: 1) informe de vida laboral, original i actualitzat, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social o la mutualitat laboral, o Full de serveis o certificat de l'administració corresponent; i 2) certificat de l'empresa o de l'entitat legalment constituïda, que detalli les tasques o activitats realitzades i el temps de dedicació.

Lloc de presentació: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202, Barcelona).

Data màxima de sol·licitud: 8 de març del 2016 (convocatòria ordinària), 2 de maig de 2016 (convocatòria extraordinària) o 30 de juny de 2016 (convocatòries de setembre).

b) Disposar d'una titulació universitària homologada o pròpia, sempre que s'hagin cursat un mínim de 18 crèdits relacionats directament amb els continguts procedimentals del cicle al qual es vol accedir.

Document acreditatiu: expedient acadèmic.

Lloc de presentació: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202, Barcelona).

Data màxima de sol·licitud: 8 de març del 2016 (convocatòria ordinària), 2 de maig de 2016 (convocatòria extraordinària) o 30 de juny de 2016 (convocatòries de setembre).

12.4 Exempcions de la prova d'accés als cicles de grau superior

12.4.1 Exempció de la part comuna

Tenen dret a l'exempció de la part comuna:

a) Les persones que hagin superat el curs específic per a l'accés a cicles formatius de grau superior. En aquest cas, no cal presentar cap sol·licitud expressa d'exempció.

b) Qui hagi superat les proves d'accés a la Universitat per a majors de 45 anys o hagi accedit a la Universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat. En aquest cas, no cal presentar cap sol·licitud expressa d'exempció.

12.4.2 Exempcions de la part específica

La poden sol·licitar les persones que acreditin un dels supòsits de l'apartat 12.3.3 d'aquest annex.

 

—13 Calendari, lloc de realització de les proves i documentació a aportar

13.1 Prova d'accés a grau mitjà.

Les persones aspirants s'han de presentar al centre 30 minuts abans de l'inici.

Part comuna: comença a les 16.00 hores del 4 de maig de 2016. El temps de realització és de 4 hores que es distribueixen en 2 blocs temporals, de 2 hores cadascun, amb un descans de 30 minuts.

Primer bloc: part comunicativa i social

Segon bloc: part cientificotecnològica i matemàtica

A l'inici de cada bloc, la persona aspirant disposa de totes les proves que ha de fer i que ha de lliurar al final del bloc corresponent.

Part específica: comença a les 16.00 hores del 5 de maig de 2016. El temps de realització és de 2 hores en un únic bloc temporal.

13.2 Prova d'accés a grau superior.

Les persones aspirants s'han de presentar al centre 30 minuts abans de l'inici.

Part comuna: comença a les 16.00 hores del 9 de maig de 2016. El temps de realització d'aquesta prova és de 4 hores i es desenvolupa en 2 blocs temporals, de 2 hores de durada cadascun, amb un descans de 30 minuts. El primer bloc correspon als exercicis de llengua catalana i de llengua castellana i el segon bloc als exercicis de llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i d'història o matemàtiques.

A l'inici de cada bloc, la persona aspirant disposa de totes les proves que ha de fer i que ha de lliurar al final del bloc corresponent.

Part específica: comença a les 16.00 hores del 10 de maig de 2016. El temps de realització és de 3 hores en un únic bloc temporal.

13.3 Les proves de les convocatòries ordinària i extraordinària es realitzen en els centres públics i privats que determini el Departament d'Ensenyament. La relació de centres s'exposa al tauler d'anuncis dels serveis territorials, del Consorci d'Educació de Barcelona i al web del Departament d'Ensenyament, no més tard del 23 de febrer de 2016.

No tots els centres oferiran la possibilitat de realitzar les dues parts de la prova d'accés. En el cas dels aspirants que s'inscriguin a la part comuna, l'aspirant ha de realitzar les dues parts de la prova en el mateix centre.

13.4 Els centres que disposin de places vacants de grau mitjà i/o superior han de fer una convocatòria de proves, al mes de setembre (únicament part específica) amb comunicació prèvia a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa.

13.5 Documentació i material que s'ha de portar en el moment de fer la prova:

a) Original del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) amb què l'aspirant s'ha inscrit, per permetre a la comissió avaluadora comprovar-ne la identitat.

b) Si escau, certificació de superació del curs de preparació o la formació per a la prova d'accés.

c) Si escau, còpia de la resolució de la sol·licitud de recursos addicionals per a aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats.

d) Si escau, material específic previst per a la realització de la prova d'accés, que s'hagi fet públic al tauler d'anuncis del centre a partir del dia 8 d'abril de 2016.

 

—14 Convocatòria d'incidències

14.1 Les persones admeses que no hagin pogut presentar-se a les proves en la convocatòria ordinària per causes de força major alienes a la seva voluntat, i acreditin documentalment aquesta circumstància, poden presentar-se a la convocatòria d'incidències en els centres que es determinin.

14.2 És necessari que la persona inscrita presenti una sol·licitud al centre triat en el moment de la inscripció no més tard de les 12 hores del 6 de maig de 2016 per a les proves d'accés a grau mitjà, i fins a les 12 hores del dia 13 de maig de 2016 per a les proves d'accés a grau superior. La comissió avaluadora corresponent resol la sol·licitud, i la relació de persones aspirants admeses i excloses es publica a la pàgina web del Departament d'Ensenyament, amb indicació dels centres on han d'anar, no més tard dels dies:

Publicació de la relació de persones admeses i excloses (grau mitjà): 10 de maig de 2016.

Publicació de la relació de persones admeses i excloses (grau superior): 17 de maig de 2016.

14.3 La comissió avaluadora del centre on està admesa la persona aspirant fa arribar el seu expedient original a la comissió avaluadora del centre d'incidències.

A partir d'aquest moment, la persona inscrita passa a estar adscrita a tots els efectes a la comissió avaluadora d'incidències.

14.4 Els exàmens corresponents a la convocatòria d'incidències es realitzen els dies:

Proves d'accés a grau mitjà: 11 de maig de 2016, la part comuna de la prova a les 9.30 hores i la part específica a les 16.00 hores.

Proves d'accés a grau superior: 18 de maig de 2016, part comuna de la prova a les 9.30 hores i part específica a les 16.00 hores.

Les persones aspirants s'han de presentar al centre 30 minuts abans de l'inici.

 

—15 Publicació de resultats de la prova d'accés

La qualificació de les proves es publica al web del Departament d'Ensenyament (excepte en el cas de la convocatòria de setembre, en què es publica al tauler d'anuncis del centre), i es pot consultar utilitzant el número de document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) i el número o codi de sol·licitud que consta al resguard de la inscripció:

a) Grau mitjà:

Qualificacions provisionals: a partir del 13 de maig de 2016.

Qualificacions definitives: a partir del 20 de maig de 2016.

b) Grau superior:

Qualificacions provisionals: a partir del 23 de maig de 2016.

Qualificacions definitives: a partir del 30 de maig de 2016.

 

—16 Reclamacions i recursos

16.1 La persona aspirant té dret a sol·licitar aclariments respecte de les qualificacions obtingudes així com a presentar reclamació contra la qualificació provisional. La reclamació s'ha d'adreçar al/la president/a de la comissió avaluadora, mitjançant un escrit presentat al centre on s'hagi examinat, en el termini dels 3 dies hàbils següents a comptar a partir de l'endemà de la publicació i d'acord amb l'horari de registre del centre on s'hagi examinat.

La comissió avaluadora resol les reclamacions amb la publicació de les qualificacions definitives.

16.2 Contra les qualificacions definitives, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El recurs s'ha de presentar al registre del centre on l'aspirant s'ha examinat.

El centre l'enviarà als serveis territorials corresponents o al Consorci d'Educació de Barcelona, juntament amb una còpia de l'expedient de la persona aspirant, i la Inspecció d'Educació n'emetrà l'informe corresponent. Aquest informe analitzarà les al·legacions presentades, així com els aspectes procedimentals que s'han seguit en el tractament de la primera reclamació i farà la proposta que correspongui. Posteriorment la Inspecció trametrà la documentació a la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa per a la seva resolució.

 

—17 Certificacions

La comissió avaluadora expedeix un certificat a cada aspirant que ha superat la prova o una de les seves parts amb una qualificació mínima de 5, on consti, la qualificació total o la de la part, amb 2 decimals.

Els certificats es lliuren a les persones interessades a partir de la data de la publicació de les qualificacions definitives.

 

—18 Efectes de la superació de la prova d'accés

18.1 Les proves d'accés superades tenen validesa permanent a tot l'Estat espanyol.

18.2 La superació de la prova d'accés als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny només faculta per matricular-s'hi i no equival a la possessió de cap titulació acadèmica, ni a la superació de cap àrea de l'educació secundària obligatòria, ni de cap matèria de batxillerat.

La superació no equival a adquirir una plaça escolar ni garanteix cap dret a obtenir-la. La plaça, en qualsevol cas, s'ha de sol·licitar d'acord amb el que estableix la Resolució per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matriculació als centres.

18.3 La informació sobre tots els efectes de superació de la prova es troba a l'annex 8 d'aquesta resolució.

 

—19 Conservació de la documentació i execució de les proves d'accés

S'aplica allò previst a l'apartat 19 de l'annex 1 d'aquesta Resolució.

 

—20 Calendari d'actuacions de la convocatòria extraordinària de grau mitjà i de grau superior (només part específica):

- Termini d'inscripció: a partir de les 9 hores del 30 de maig fins al 3 de juny de 2016.

- Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 7 de juny de 2016.

- Període de presentació de documentació addicional per a l'admissió: del 8 al 10 de juny de 2016, ambdós inclosos i dins l'horari de registre del centre.

- Termini de presentació de documentació per aspirants amb necessitats específiques: no més tard del 3 de juny de 2016.

- Publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos: no més tard del 14 de juny de 2016.

- Dates de les proves: 15 de juny de 2016, a les 09.30 hores grau mitjà i 16 de juny de 2016, a les 09.30 hores, grau superior. Les persones aspirants s'han de presentar 30 minuts abans.

- Qualificacions provisionals: a partir del 23 de juny de 2016.

- Termini per presentar reclamacions: del 27 al 29 de juny de 2016, ambdós inclosos i dins l'horari de registre del centre.

- Qualificacions definitives: a partir del 30 de juny de 2016.

 

—21 Calendari d'actuacions de la convocatòria del mes de setembre de grau mitjà i de grau superior (només part específica):

- Termini d'inscripció: de l'1 al 6 de setembre de 2016.

- Publicació provisional d'admesos i exclosos: l'endemà de finalitzar el termini d'inscripció.

- Període de presentació de documentació addicional per a l'admissió: a determinar pel centre.

- Sol·licitud de recursos o mesures addicionals per necessitats específiques derivades de discapacitats: fins al 8 de juliol de 2016.

- Sol·licitud d'exempcions: fins al 30 de juny de 2016.

- Publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos: a determinar pel centre.

- Dia, hora i material per a la realització de les proves: a determinar pel centre.

- Publicació de resultats provisionals i definitius: a determinar pel centre.

- Termini per presentar reclamacions: durant els 3 dies hàbils posteriors a la data de la publicació dels resultats provisionals.

 

 

Annex 3

Prova d'accés de caràcter general als cicles de grau mitjà i grau superior d'ensenyaments esportius

 

—1 Objectiu

1.1 L'objectiu de la prova de grau mitjà és que l'aspirant demostri que posseeix les capacitats, els coneixements i les habilitats per cursar amb aprofitament els ensenyaments pels quals opti.

1.2 L'objectiu de la prova de grau superior és que l'aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp de què es tracti.

 

—2 Requisits de les persones aspirants.

2.1 Per inscriure's a les proves d'accés al grau superior cal trobar-se en una de les situacions següents:

Tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any 2016.

Tenir complerts 18 anys o bé complir-los durant l'any 2016 i tenir el títol de tècnic/a per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional o un cicle d'ensenyaments esportius, d'alguna de les famílies professionals incloses en la mateixa opció de la part específica, segons consta a l'annex 4. El document justificatiu és el títol o el resguard de sol·licitud del títol.

2.2 Per inscriure's a les proves d'accés al grau mitjà cal tenir complerts 17 anys o bé complir-los durant l'any 2016.

2.3 Les persones que posseeixin la titulació acadèmica o ensenyaments equivalents que permetin l'accés directe als cicles de grau mitjà o de grau superior d'ensenyaments esportius no es poden presentar a la prova general d'accés corresponent.

2.4 Una persona no pot inscriure's a les proves d'accés a cicles de grau mitjà o de grau superior d'ensenyaments esportius el mateix curs escolar en diferents comunitats autònomes.

2.5 L'incompliment dels requisits establerts determina l'exclusió de la inscripció en la convocatòria o la nul·litat de les qualificacions obtingudes.

 

—3 Contingut, estructura i qualificació de la prova de caràcter general d'accés a grau mitjà

S'aplica allò previst a l'apartat 9 de l'annex 1 d'aquesta Resolució.

 

—4 Contingut, estructura i qualificació de la prova de caràcter general d'accés a grau superior

4.1 Objectius específics.

Els objectius específics són els previstos a l'apartat 10 de l'annex 1 d'aquesta Resolució per a les proves de cicles formatius de formació professional inicial.

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial elabora les proves, d'acord amb els temaris i els criteris d'avaluació aprovats per la Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre.

4.2 Estructura.

La prova, que és la mateixa per a tots els cicles, té una única part, que comprèn les matèries comunes següents: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i una matèria a escollir entre matemàtiques o història.

Cal tenir present que la superació d'aquesta prova de caràcter general també pot donar accés a cicles de formació professional únicament en el cas d'haver-se examinat de matemàtiques.

4.3 Qualificacions.

4.3.1 La qualificació està compresa entre 0 i 10 i s'obté calculant la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries. En cas que una persona aspirant estigui exempta d'una o més matèries, la qualificació es compon de la mitjana aritmètica de la resta de qualificacions.

Les qualificacions s'expressen amb dos decimals i s'arrodoneix a la mateixa centèsima, per defecte fins a 4 mil·lèsimes, i per excés a partir de 5 mil·lèsimes a la centèsima superior.

Les persones aspirants que no obtinguin una qualificació mínima de 4 es declaren no aptes i en cap cas se'ls pot sumar una altra qualificació.

4.3.2 Si la qualificació global és igual o superior a 4, es pot sumar, si escau, un percentatge de la qualificació obtinguda en el curs de preparació o la formació per a la prova d'accés (apartat 4.3.3 d'aquest annex) i la puntuació relativa al currículum formatiu, professional i d'experiència (annex 5).

4.3.3 La qualificació del curs de preparació o de la formació per a la prova d'accés impartits per centres autoritzats pel Departament d'Ensenyament es té en compte només si es compleixen totes les condicions següents:

a) Que la qualificació del curs sigui igual o superior a 5.

b) Que estigui certificada per un centre autoritzat pel Departament d'Ensenyament a impartir-lo.

c) Que la persona aspirant hagi obtingut una qualificació igual o superior a 4 en la prova d'accés.

d) Que les matèries preparades coincideixin amb les matèries de les quals s'examina.

La qualificació del curs o de la formació es multiplica pel coeficient 0,20 i s'afegeix a la qualificació obtinguda en la prova d'accés, si escau.

Document justificatiu: certificat de superació del curs o de la formació per a la preparació de la prova d'accés a grau superior, expedit segons el que estableixen les resolucions que regulen el curs o la formació. S'ha de lliurar el dia de la prova.

4.3.4 Un cop sumades totes les qualificacions s'obté la qualificació total. Les persones que hagin obtingut una qualificació total igual o superior a 5 es consideren aptes.

 

—5 Exempcions

5.1 Per a sol·licitar l'exempció parcial o total de la prova d'accés cal utilitzar el model corresponent disponible a la pàgina web del Departament d'Ensenyament, i aportar els documents justificatius corresponents.

La presentació als exàmens comporta automàticament la renúncia, per a aquesta convocatòria, a l'exempció concedida.

5.2 Exempció comuna al grau mitjà i al grau superior: exempció de la matèria de competència en llengua catalana o de llengua catalana.

La pot sol·licitar qui acrediti menys de 2 anys de residència a Catalunya fins al dia de realització de la prova i no hagi estudiat català en la seva escolarització. Es sol·licita al Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístic del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, planta 2C, Barcelona) fins al 8 de març de 2016.

5.3 Exempcions per a la prova de caràcter general d'accés a grau mitjà.

5.3.1 Exempció total.

a) Les persones inscrites en aquesta prova que hagin superat o superin els mòduls obligatoris dels Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) (A i B) o un PFI amb una qualificació final igual o superior a 8, estan exemptes de realitzar la prova. No obstant això, han de complir els requisits de participació previstos i presentar la documentació justificativa que pertoqui, en els terminis establerts en aquesta resolució, per a ser admeses a les proves i poder obtenir el certificat de superació corresponent.

La qualificació final obtinguda en el programa és la qualificació a efectes d'admissió i consta en el certificat de superació de la prova d'accés.

L'exempció de la realització de la prova no comporta l'exempció de pagament de la taxa.

Document acreditatiu: certificat acadèmic expedit pel centre o per l'entitat on s'ha cursat, on consti la durada total i la qualificació final. Es presenta a l'institut triat per a realitzar la prova fins al 18 d'abril de 2016.

Les persones que cursin un PFI durant el curs 2015-2016 no han de presentar cap document, excepte si la informació de la qualificació no s'ha pogut obtenir de forma automatitzada. En aquest cas, s'ha de presentar el certificat acadèmic esmentat durant el període de reclamacions de les qualificacions provisionals

b) Les persones que hagin superat el curs específic per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà o grau superior, tenen dret a l'exempció de la prova de caràcter general d'accés a grau mitjà. En aquest cas, no cal presentar cap sol·licitud expressa d'exempció.

5.3.2 Exempció de la part científica i tecnològica.

La poden sol·licitar les persones aspirants que es trobin en qualsevol de les situacions següents:

a) Tenir experiència laboral en qualsevol àmbit professional i acreditar un mínim d'un any d'experiència laboral a jornada completa, o el temps proporcional en cas de jornada a temps parcial.

Document acreditatiu: un d'aquests documents: 1) informe de vida laboral, original i actualitzat, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social o la mutualitat laboral, o 2) full de serveis o certificat de l'administració corresponent, o 3) certificat de reconeixement acadèmic de l'experiència laboral adquirida i la validació de la formació contínua realitzada a l'empresa.

Lloc de presentació de la sol·licitud: qualsevol institut on es cursen cicles formatius de formació professional inicial o ensenyaments esportius dependents del Departament d'Ensenyament o institut assignat per a realitzar la prova.

Data màxima de sol·licitud: si es presenta a qualsevol institut on es cursen cicles formatius o ensenyaments esportius: el 8 de març de 2016 o, si es presenta a l'institut triat per a realitzar la prova: el 18 d'abril de 2016.

b) Tenir experiència en tasques de voluntariat, realitzades en entitats que tinguin com a finalitat activitats socioculturals, socioeducatives o de lleure, o experiència esportiva (entrenament, direcció d'equips o altres activitats complementàries), d'un mínim d'un any, a jornada completa, o temps proporcional en cas de jornada a temps parcial. En el cas de disposar també d'experiència en les tasques previstes en l'apartat 5.3.2.a), es sumarà el temps acreditat en els dos apartats, als efectes de la durada mínima d'un any d'experiència, o equivalent.

Document acreditatiu: certificat en què consti el número d'identificació fiscal de l'entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació.

Lloc de presentació: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202, Barcelona).

Data màxima de sol·licitud: 8 de març de 2016.

c) Haver superat un PQPI o un PFI autoritzat pel Departament d'Ensenyament, sense perjudici del dret a l'exempció total.

Document acreditatiu: certificat acadèmic expedit pel centre o per l'entitat on s'ha cursat el programa, on consti la durada total i la qualificació final dels mòduls superats.

Lloc de presentació de la sol·licitud: institut triat per realitzar la prova.

Data màxima de presentació de la sol·licitud: 18 d'abril de 2016.

d) Cursar amb aprofitament durant el curs 2015-2016 un PFI autoritzat pel Departament d'Ensenyament.

Document acreditatiu: només en els casos en què la informació de la qualificació no s'hagi pogut obtenir de forma automatitzada, cal presentar el certificat acadèmic expedit pel centre o per l'entitat on s'ha cursat el programa. En aquest cas, s'ha de presentar el certificat acadèmic esmentat durant el període de reclamacions a la publicació provisional d'admesos i exclosos.

e) Acreditar la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment, segons estableix el Reial decret 971/2007, de 13 de juliol (BOE núm. 177, de 25.7.2007).

Document acreditatiu: certificat que acrediti la condició d'esportista d'alt rendiment emès pel Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya o, si escau, pel Consell Superior d'Esports de l'Administració de l'Estat.

Lloc de presentació: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202, Barcelona).

Data màxima de presentació: 8 de març de 2016.

5.4 Exempcions de la prova de caràcter general d'accés a grau superior.

5.4.1 Té dret a l'exempció total:

a) Qui hagi superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 45 anys o hagi accedit a la Universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat.

b) Qui hagi superat el curs específic per a l'accés a cicles formatius de grau superior.

5.4.2 En aquests casos, no cal presentar cap sol·licitud expressa d'exempció.

5.5 Recuperació de qualificacions anteriors per la prova d'accés de grau superior.

Poden recuperar les qualificacions obtingudes amb anterioritat les persones que es trobin en alguna de les situacions següents:

a) Haver superat amb anterioritat la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional.

b) Haver superat la part comuna de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior d'ensenyaments del règim especial d'arts plàstiques i disseny realitzada a Catalunya.

En aquests casos l'aspirant pot optar entre:

a) Mantenir la qualificació únicament de la part comuna superada amb anterioritat, amb una puntuació igual o superior a 5. En aquests casos, si escau, es podrà sumar a la qualificació global la puntuació complementària que correspongui, segons la documentació presentada per aquesta convocatòria, o bé

b) Recuperar la qualificació obtinguda en la prova superada anteriorment com a nota de la prova d'aquesta convocatòria. En aquest cas, només es podrà sumar a la qualificació global la puntuació complementària corresponent als mèrits posteriors al 17 de març de 2015.

Document acreditatiu en tots els casos: certificat de superació de la prova.

Lloc de presentació: institut triat per a realitzar la prova.

Data màxima de sol·licitud: el 18 d'abril de 2016.

 

—6 Calendari, lloc de realització de la prova i documentació a aportar

6.1 Prova de caràcter general d'accés al grau mitjà.

La prova comença a les 16.00 hores del 4 de maig de 2016.

Les persones aspirants s'han de presentar al centre 30 minuts abans de l'inici.

El temps de realització és de 4 hores, que es distribueixen en 2 blocs temporals de 2 hores cadascun, amb un descans de 30 minuts:

Primer bloc: part comunicativa i social.

Segon bloc: part cientificotecnològica i part matemàtica.

A l'inici de cada bloc, la persona aspirant disposa de totes les proves que ha de fer i que ha de lliurar al final del bloc corresponent.

6.2 Prova de caràcter general d'accés al grau superior.

Les persones aspirants s'han de presentar a l'institut 30 minuts abans de l'inici.

La prova comença a les 16.00 hores del 9 de maig de 2016.

El temps de realització és de 4 hores i es desenvolupa en 2 blocs temporals, de 2 hores de durada cadascun, amb un descans de 30 minuts. El primer bloc correspon a les matèries de llengua catalana i llengua castellana, i el segon bloc a la resta de matèries. A l'inici de cada bloc, la persona aspirant disposa de totes les proves que ha de fer i que ha de lliurar al final del bloc corresponent.

6.3 La prova es realitza als instituts que determinin en els respectius àmbits territorials els directors dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el gerent del Consorci d'Educació de Barcelona. La relació d'instituts s'exposa al web del Departament d'Ensenyament, abans del 26 de febrer de 2016.

6.4 Documentació i material que s'ha de portar en el moment de la prova:

a) Original del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) amb que l'aspirant s'ha inscrit, per permetre a la comissió avaluadora comprovar-ne la identitat;

b) Si escau, la certificació de superació de la formació o del curs de preparació de la prova d'accés.

c) Si escau, còpia de la Resolució de la sol·licitud de recursos addicionals per a aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats.

d) Si escau, material específic previst per a la realització de la prova d'accés, que s'haurà fet públic al tauler d'anuncis del centre i a la pàgina web del Departament d'Ensenyament a partir del dia 8 d'abril de 2016.

 

—7 Convocatòria d'incidències

S'aplica allò previst a l'apartat 14 de l'annex 1 d'aquesta Resolució.

 

—8 Efectes de la superació de la prova

La informació sobre els efectes de la superació de la prova d'accés a cicles d'ensenyaments esportius es troba a l'annex 8 d'aquesta Resolució.

 

—9 Normativa d'aplicació

Pel seu contingut idèntic, els apartats de caràcter general referents a la prova d'accés als cicles d'ensenyaments esportius que tot seguit es relacionen, s'han de consultar a l'annex 1 d'aquesta Resolució:

Apartat 3. Procediment d'inscripció i pagament.

Apartat 4. Documentació.

Apartat 5. Llista de persones admeses i excloses.

Apartat 6. Persones aspirants amb necessitats específiques.

Apartat 7. Informació sobre les proves.

Apartat 8. Comissions avaluadores.

Apartat 15. Publicació de resultats.

Apartat 16. Reclamacions i recursos.

Apartat 17. Certificacions.

Apartat 19. Conservació de la documentació i execució de la prova.

 

 

Annex 4

Relació entre les famílies professionals o els cicles i les opcions de la part específica

 

Famílies professionals i cicles formatius Opcions de la part específica

a) Famílies professionals de formació professional

A

B

C

D

Activitats físiques i esportives

-

X

-

X

Administració i gestió

-

-

X

-

Agrària

-

X

-

-

Arts gràfiques

X

-

-

-

Comerç i màrqueting

-

-

X

-

Edificació i obra civil

X

-

-

-

Electricitat i electrònica

X

-

-

-

Energia i aigua

X

-

-

-

Fabricació mecànica

X

-

-

-

Fusta, moble i suro

X

-

-

-

Hoteleria i turisme

-

-

X

-

Imatge i so

X

-

-

-

Imatge personal

-

X

-

-

Indústries alimentàries

-

X

-

-

Indústries extractives

X

-

-

-

Informàtica i comunicacions

X

-

X

-

Instal·lació i manteniment

X

-

-

-

Maritimopesquera

X

-

-

-

Química

-

X

-

-

Sanitat

-

X

-

-

Seguretat i medi ambient

-

X

X

-

Serveis socioculturals a la comunitat

-

X

X

-

Tèxtil, confecció i pell

X

-

-

-

Transport i manteniment de vehicles

X

-

-

-

Vidre i ceràmica

X

-

-

-

b) Cicles formatius de formació professional

Prevenció de riscos professionals

X

X

X

-

c) Cicles d'ensenyaments esportius

-

-

-

X

 

Matèries de les opcions:

A: Dibuix tècnic, Física i Tecnologia industrial

B: Biologia, Ciències de la Terra i del medi ambient i Química

C: Economia de l'empresa, Geografia, Psicologia i sociologia i Segona llengua estrangera

D: Educació física i una de les matèries següents: Biologia, Ciències de la Terra i del medi ambient o Química

Aquestes opcions també són d'aplicació a efectes de:

a) l'admissió a les proves per a persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l'any de la prova) i tenen un títol de tècnic/a d'alguna de les famílies professionals incloses en la mateixa opció de la part específica,

b) l'exempció de la part específica de la prova per a persones que tenen un títol de tècnic/a d'alguna de les famílies professionals incloses en la mateixa opció de la part específica.

 

 

Annex 5

Puntuació relativa al currículum formatiu, professional i d'experiència, per a la prova d'accés a grau mitjà i grau superior de formació professional inicial i per a la prova general d'accés als ensenyaments esportius:

 

Grau mitjà

L'aspirant presenta el currículum d'acord amb el model disponible a la pàgina web del Departament d'Ensenyament, juntament amb els documents justificatius. Es valora i puntua numèricament amb 2 decimals (S'arrodoneix a la mateixa centèsima, per defecte fins a 4 mil·lèsimes, i per excés a partir de 5 mil·lèsimes a la centèsima superior), amb un màxim d'1 punt, d'acord amb els criteris següents:

a) Per estudis (màxim 0,90 punts):

a.1) 0,90 punts per haver cursat amb aprofitament un programa de garantia social.

Document justificatiu: certificat d'aprofitament emès pel centre docent o entitat autoritzada pel Departament d'Ensenyament.

a.2) 0,01 punts per cada 20 hores d'altres formacions professionalitzadores.

Document justificatiu: certificat d'estudis realitzats, on consti el contingut de la formació i les hores.

b) Per experiència professional, esportiva o en tasques de voluntariat (màxim 0,90 punts):

b.1) Per experiència professional en qualsevol àmbit: 0,005 punts per cada dia treballat a jornada completa, o la part proporcional si és a jornada parcial.

Document justificatiu: un d'aquests documents: 1) informe de vida laboral (expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral), on consti el període d'alta; o 2) certificat de l'administració corresponent o full de serveis; o 3) certificat de reconeixement acadèmic de l'experiència laboral adquirida i la validació de la formació contínua realitzada a l'empresa.

b.2) Per experiència esportiva en l'entrenament, la direcció d'equips esportius o altres activitats relacionades: 0,005 punts per l'equivalent a un dia treballat a jornada completa, incloent en aquest còmput les tasques complementàries a la funció que es desenvolupa, com les competicions, la preparació o la planificació.

Document justificatiu: certificat on consti el número d'identificació fiscal de l'entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació.

b.3) Per experiència en voluntariat o activitats en associacions: 0,005 punts per l'equivalent a un dia treballat a jornada completa, incloent en aquest còmput les tasques complementàries a la funció que es desenvolupa, com la formació prèvia.

Document justificatiu: certificat on consti el número d'identificació fiscal de l'entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació.

 

Grau superior

L'aspirant presenta el currículum d'acord amb el model disponible a la pàgina web del Departament d'Ensenyament, juntament amb els documents justificatius. Es valora i puntua numèricament amb 2 decimals (S'arrodoneix a la mateixa centèsima, per defecte fins a 4 mil·lèsimes, i per excés a partir de 5 mil·lèsimes a la centèsima superior), amb un màxim d'1 punt, d'acord amb els criteris següents:

a) Per estudis (màxim 0,90 punts):

a.1) 0,60 punts pel títol de tècnic/a diferent a l'al·legat com a requisit per accedir a la prova (previst a l'apartat 2.2) i si és el cas, tècnic/a auxiliar, oficialia o formació equivalent.

Document justificatiu: fotocòpia del títol o resguard de sol·licitud del títol.

a.2) 0,01 punts per cada 20 hores d'altres formacions professionalitzadores (màxim 0,60 punts).

Document justificatiu: certificat dels estudis realitzats, en què consti el contingut de la formació i les hores.

b) Per experiència professional, esportiva o en tasques de voluntariat (màxim 0,90 punts):

b.1) Per experiència professional: 0,005 punts per cada dia treballat a jornada completa, o la part proporcional si és a jornada parcial.

Document justificatiu: un d'aquests documents: 1) informe de vida laboral (expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral), on consti el període d'alta; o 2) certificat de l'administració corresponent o full de serveis; o 3) certificat de reconeixement acadèmic de l'experiència laboral adquirida i la validació de la formació contínua realitzada a l'empresa.

b.2) Per experiència esportiva en l'entrenament, la direcció d'equips esportius o altres activitats relacionades: 0,005 punts per l'equivalent a un dia treballat a jornada completa, incloent en aquest còmput les tasques complementàries a la funció que es desenvolupa, com les competicions, la preparació o la planificació.

Document justificatiu: certificat en què consti el número d'identificació fiscal de l'entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació.

b.3) Per experiència en voluntariat o activitats en associacions: 0,005 punts per l'equivalent a un dia treballat a jornada completa, incloent en aquest còmput les tasques complementàries a la funció que es desenvolupa, com la formació prèvia.

Document justificatiu: certificat en què consti el número d'identificació fiscal de l'entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació.

 

 

Annex 6

Taula d'equivalències entre famílies d'arts plàstiques i disseny i famílies de formació professional a efectes de l'admissió i les exempcions de la prova d'accés

 

Famílies d'arts plàstiques i disseny

Famílies de formació professional

Arts aplicades al llibre

Arts gràfiques

Arts aplicades a la indumentària

Tèxtil, confecció i pell; Imatge personal

Art floral

Agrària

Ceràmica artística

Vidre i ceràmica

Disseny d'interiors

Edificació i obra civil

Comunicació gràfica i audiovisual

Arts gràfiques; Imatge i so

Disseny industrial

Fabricació mecànica; Fusta, moble i suro

Tèxtils artístics

Tèxtil, confecció i pell

 

 

Annex 7

Especialitat docent de les persones que actuen com a vocals en les comissions avaluadores de formació professional inicial i ensenyaments esportius

 

Prova de grau mitjà

 

a) Competència en llengua catalana: especialitat de llengua catalana.

b) Competència en llengua castellana: especialitat de llengua castellana.

c) Competència en llengua estrangera (anglès): especialitat d'anglès.

d) Competència en llengua estrangera (francès): especialitat de francès.

e) Competència social i ciutadana: especialitat de geografia i història.

f) Competència matemàtica: especialitat de matemàtiques.

g) Competència d'interacció amb el món físic: especialitat de biologia i geologia o de física i química.

h) Competència en tecnologia: especialitat de tecnologia.

 

Prova de grau superior: matèries de la part comuna

 

a) Llengua catalana: especialitat de llengua catalana.

b) Llengua castellana: especialitat de llengua castellana.

c) Llengua estrangera (anglès): especialitat d'anglès.

d) Llengua estrangera (francès): especialitat de francès.

e) Matemàtiques: especialitat de matemàtiques.

f) Història: especialitat de geografia o història.

 

Prova de grau superior: matèries de la part específica

 

a) Biologia: especialitat d'assessoria i processos d'imatge personal, de biologia i geologia, de processos de cultiu aqüícola, de processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics, o de processos sanitaris.

b) Ciències de la Terra i del medi ambient: especialitat d'assessoria i processos d'imatge personal, de biologia i geologia, de processos de cultiu aqüícola, de processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics o de processos sanitaris.

c) Física: especialitat d'anàlisi i química industrial o de física i química.

d) Química: especialitat d'anàlisi i química industrial o de física i química.

e) Dibuix tècnic: especialitat de construccions civils i edificacions, de dibuix, d'organització i projectes de fabricació mecànica, o de processos i productes en fusta i moble.

f) Tecnologia industrial: especialitat d'organització i processos de manteniment de vehicles, d'organització i projectes de fabricació mecànica, d'organització i projectes de sistemes energètics, de sistemes electrotècnics i automàtics, de sistemes electrònics o de tecnologia.

g) Economia de l'empresa: especialitat d'economia, d'administració d'empreses, de formació i orientació laboral o d'organització i gestió comercial.

h) Psicologia i sociologia: especialitat d'intervenció sociocomunitària, de psicologia i pedagogia o de filosofia.

i) Educació física: especialitat d'educació física.

j) Segona llengua estrangera (anglès): especialitat d'anglès.

k) Segona llengua estrangera (francès): especialitat de francès.

l) Geografia: especialitat de geografia i història.

 

 

Annex 8

Informació sobre els efectes de la superació de la prova d'accés a cicles formatius de formació professional inicial, d'arts plàstiques i disseny i d'ensenyaments esportius

 

1. Haver superat la prova d'accés a grau mitjà de formació professional inicial o la prova de caràcter general d'accés a grau mitjà dels ensenyaments esportius:

a) permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional inicial;

b) substitueix la part comuna de la prova d'accés a grau mitjà d'arts plàstiques i disseny. La substitució comporta traslladar, a la part substituïda, la qualificació obtinguda en la prova superada;

c) permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà dels ensenyaments esportius, sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments.

2. Haver superat la prova d'accés a grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o la part comuna d'aquesta prova:

a) permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional inicial;

b) la superació de la prova permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny; en el cas que s'hagi superat només la part comuna, cal que es compleixin també la resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments;

c) permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà dels ensenyaments esportius, sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments.

3. Haver superat la part específica de la prova d'accés a grau mitjà d'arts plàstiques i disseny permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà d'aquests ensenyaments, sempre i quan es tingui algun dels títols o acreditacions acadèmics previstos per a l'accés.

4. Haver superat la prova d'accés a grau superior de formació professional inicial:

a) permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional inicial;

b) substitueix la part comuna de la prova d'accés a grau mitjà o superior d'arts plàstiques i disseny. La substitució comporta traslladar, a la part substituïda, la qualificació obtinguda en la prova superada;

c) permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà o superior dels ensenyaments esportius, sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments.

5. Haver superat la prova d'accés a un determinat cicle formatiu de grau superior de formació professional inicial permet l'accés a qualsevol cicle de grau superior de la mateixa opció que ha triat l'aspirant, d'acord amb l'annex 4.

En el cas que la persona aspirant hagi al·legat l'exempció de la part específica per experiència laboral, esportiva o de voluntariat, l'accés està limitat als cicles pels quals té l'exempció reconeguda.

6. Haver superat la prova d'accés a un determinat cicle formatiu de grau superior de formació professional i tenir el títol de tècnic en formació professional permet l'accés a qualsevol cicle de grau superior de la mateixa opció que ha triat l'aspirant, d'acord amb l'annex 4, amb prioritat en la procés de preinscripció i matrícula respecte de les persones que tenen el títol de tècnic en formació professional sense haver superat la prova.

7. Haver superat la prova d'accés a grau superior d'arts plàstiques i disseny permet l'accés:

a) a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional inicial;

b) a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial, només si l'aspirant ha escollit la matèria de matemàtiques i si supera la part específica de la prova corresponent;

c) a qualsevol cicle de grau mitjà o superior d'arts plàstiques i disseny;

d) a qualsevol cicle de grau mitjà o superior dels ensenyaments esportius, sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments.

8. Haver superat la part comuna de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial o d'arts plàstiques i disseny o la prova de caràcter general d'accés als ensenyaments esportius de grau superior:

a) permet l'accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà de formació professional inicial;

b) substitueix la part comuna de la prova d'accés a grau mitjà o superior d'arts plàstiques i disseny. La substitució comporta traslladar, a la part substituïda, la qualificació obtinguda en la prova superada;

c) permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà o superior dels ensenyaments esportius, sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments.

9. Haver superat la part específica de la prova d'accés a grau superior d'arts plàstiques i disseny permet l'accés a qualsevol cicle de grau mitjà o superior d'aquests ensenyaments, sempre i quan es tingui algun dels títols o acreditacions acadèmics previstos per a l'accés.

10. Haver superat la part comuna de la prova d'accés de grau superior als cicles d'arts plàstiques i disseny o de la prova de caràcter general d'accés als ensenyaments esportius de grau superior permet l'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional inicial només si l'aspirant ha escollit la matèria de matemàtiques, i sempre que es compleixin la resta de requisits d'accés a aquests ensenyaments.

11. La superació d'una part de la prova d'accés realitzada a Catalunya permet substituir la qualificació d'aquesta part de la prova en convocatòries posteriors.

12. Haver superat la prova d'accés als ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà, a la formació professional de grau mitjà o als ensenyaments esportius de grau mitjà és equivalent al títol de graduat en educació secundària obligatòria, als únics efectes d'accés a llocs de treball públics i privats, sempre que s'acrediti algun dels següents requisits: o bé haver cursat el cicle formatiu de grau mitjà i haver superat un nombre de mòduls professionals la durada dels quals constitueixi almenys la meitat de la durada total del cicle formatiu, o bé haver superat totes les matèries dels dos primers cursos de l'educació secundària obligatòria.

13. Haver superat la prova d'accés a la formació professional de grau superior, als ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny de grau superior i als ensenyaments esportius de grau superior, és equivalent al títol de batxiller, als únics efectes d'accés a llocs de treball públics i privats, sempre que s'acrediti estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent acadèmic.

 

 

Annex 9

Model de resolució de sol·licituds d'exempció

 

Resolució de la sol·licitud d'exempció de (tipus d'exempció que ha sol·licitat) de la prova de grau (mitjà o superior) presentada per (nom i cognoms)

 

El/la senyor /a (nom i cognoms), amb DNI/NIE/passaport (document d'identitat), ha presentat la sol·licitud d'exempció de (tipus d'exempció que ha sol·licitat) de la prova de grau (mitjà o superior) (per al/s cicle/s formatiu/s de (nom del cicle/s)), d'acord amb el que estableix la Resolució (indiqueu-la), publicada en el DOGC núm. (indiqueu-lo), de data (indiqueu-la), de convocatòria de les proves d'accés a cicles formatius de formació professional inicial i d'arts plàstiques i disseny, i proves de caràcter general d'ensenyaments esportius, corresponents a 2015.

Atès que segons la documentació aportada la persona sol·licitant (acredita/no acredita) el que es demana a la resolució esmentada a efectes de l'exempció sol·licitada,

 

Resolc:

 

(Atorgar/Denegar) a (nom i cognoms), amb DNI/NIE/passaport (document d'identitat), l'exempció (tipus d'exempció que s'atorga/denega) de la prova de grau (mitjà o superior) (per al/s cicle/s formatiu/s (nom del cicle/s)) d'acord amb la Resolució (indiqueu-la), publicada en el DOGC núm. (indiqueu-lo), de data (indiqueu-la).

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, la persona interessada pot interposar recurs d'alçada davant el director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

(Població), (dia) de (mes) de (any).

 

El/la director/a

(Nom i cognoms)

 

(Signatura)

 

Amunt