Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 23/02/2016

  • Número del document GOV/0021/2016

  • Número de control 16055079

  • Organisme emissor Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

    CVE CVE-DOGC-A-16055079-2016

Dades del DOGC
  • Número 7067

  • Data 26/02/2016

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/21/2016, de 23 de febrer, pel qual es modifica l'Acord GOV/8/2011, de 18 de gener, pel qual s'estableix el nombre de llocs de treball reservat a personal eventual i es regulen determinats aspectes del seu règim.


L'article 12 del Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, i els articles 12 i 123 del Text refós de les disposicions legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, estableixen el règim jurídic del personal eventual.

Les disposicions previstes en aquests darrers preceptes van ser desenvolupades pel Decret 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i complementades per l'Acord GOV/8/2011, de 18 de gener, pel qual s'estableix el nombre de llocs de treball reservat a personal eventual i es regulen determinats aspectes del seu règim, modificat per l'Acord GOV/21/2011, de 8 de febrer, i l'Acord GOV/106/2015, de 7 de juliol.

Mitjançant el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, es procedeix a la creació i al canvi de denominació de diferents departaments de l'Administració de la Generalitat, i es fa la relació dels departaments en què s'organitza.

Atesa la necessitat d'adaptar la distribució entre els diversos departaments del nombre màxim de llocs de treball reservats a personal eventual com a conseqüència de la nova composició del Govern i els departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

A proposta de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, el Govern

 

Acorda:

 

—1 Modificar els punts 1, 2 i 4 de l'Acord GOV/8/2011, de 18 de gener, pel qual s'estableix el nombre de llocs de treball reservat a personal eventual i es regulen determinats aspectes del seu règim, que passen a tenir la redacció següent:

“—1 El nombre màxim de llocs de treball reservats a personal eventual en els departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya es fixa en 144.

No computen dins d'aquest límit els llocs de treball de personal eventual assignats als expresidents de la Generalitat, els de les oficines de la Generalitat a l'exterior, que es regulen per la seva normativa específica, ni els llocs de treball de personal eventual d'assessors o assessores dels grups parlamentaris i de les delegacions territorials del Govern.

—2 El Departament de la Presidència pot tenir personal eventual fins a un màxim de 41 llocs.

—4 La resta de llocs de treball reservats a personal eventual, fins a un màxim de 91, es distribuirà entre els altres departaments de la Generalitat, d'acord amb els criteris que estableixi la Comissió Tècnica de la Funció Pública.”

 

—2 Disposar la publicació d'aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 23 de febrer de 2016

 

Joan Vidal de Ciurana

Secretari del Govern

 

Amunt