Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 03/02/2016

  • Número del document ENS/0295/2016

  • Número de control 16040018

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16040018-2016

Dades del DOGC
  • Número 7057

  • Data 11/02/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/295/2016, de 3 de febrer, per la qual es dóna publicitat al conveni per a l'encàrrec de gestió entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, el Departament d'Empresa i Ocupació a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, per a la gestió de les pràctiques professionals de les accions formatives de formació professional per a l'any 2015 i l'establiment de les bases de col·laboració en el marc del programa de garantia juvenil.


En data 25 de novembre de 2015, es va signar l'encàrrec de gestió entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, el Departament d'Empresa i Ocupació a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, per a la gestió de les pràctiques professionals de les accions formatives de formació professional per a l'any 2015 i l'establiment de les bases de col·laboració en el marc del programa de garantia juvenil.

Ateses les previsions de l'article 15.3 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú,

 

Resolc:

 

Fer públic el conveni per a l'encàrrec de gestió signat el 25 de novembre de 2015, entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, el Departament d'Empresa i Ocupació a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, per a la gestió de les pràctiques professionals de les accions formatives de formació professional per a l'any 2015 i l'establiment de les bases de col·laboració en el marc del programa de garantia juvenil, que es transcriu a l'annex d'aquesta Resolució.

 

Barcelona, 3 de febrer de 2016

 

Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament

 

 

Annex

Conveni per a l'encàrrec de gestió entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, el Departament d'Empresa i Ocupació a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, per a la gestió de les pràctiques professionals de les accions formatives de formació professional per a l'any 2015 i l'establiment de les bases de col·laboració en el marc del programa de garantia juvenil

 

Barcelona, 25 de novembre de 2015

 

Reunits

 

D'una part, l'honorable senyora Irene Rigau i Oliver, consellera d'Ensenyament, nomenada pel Decret 166/2012, de 27 de desembre (DOGC núm. 6281 Annex, de 27 de desembre de 2012), i actuant en l'exercici de les facultats que li confereix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

D'altra part, l'honorable senyor Felip Puig i Godes, conseller del Departament d'Empresa i Ocupació nomenat pel Decret 166/2012, de 27 de desembre (DOGC núm. 6281, de 27 de desembre de 2012) i actuant en virtut de les atribucions que li confereix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'administració de la Generalitat de Catalunya.

 

I d'altra part, l'Excel·lentíssim senyor Miquel Valls i Maseda, en qualitat de president del Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, d'acord amb el que determina l'article 39.1 de la Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres, nomenat del Ple del Consell de 20 de juliol de 2010, i l'Acord de 20 de febrer de 2012 on se'l faculta a subscriure convenis.

 

Les parts es reconeixen mútuament capacitat per subscriure aquest acte i obligar-se en representació de les seves institucions i,

 

Manifesten

 

I. Que la Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres, configura aquestes entitats com a corporacions de dret públic i òrgans consultius i de col·laboració amb les administracions públiques, sotmeses a la tutela de l'Administració de la Generalitat.

 

II. L'article 34 de la Llei esmentada estableix com a funcions del Consell General, entre d'altres i quan aquest així ho acordi, la de representar el conjunt de les cambres de Catalunya davant les administracions públiques i la de gestionar els serveis públics i les infraestructures que les administracions públiques li encarreguin o li atorguin en concessió, i exercir les altres funcions administratives que les administracions públiques li encomanin o li deleguin, sempre que siguin compatibles amb la seva naturalesa i les seves finalitats.

 

III. Que el Departament d'Ensenyament té la responsabilitat d'ordenar els ensenyaments professionals dels sistema educatiu, tant de formació professional, com de règim especial, i el batxillerat, i d'establir els requeriments per a la definició, la programació el seguiment i l'avaluació de la formació en centres de treball.

 

IV. Que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, d'acord amb la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, té com a funció, entre d'altres, dirigir, ordenar, planificar, programar i executar els serveis i programes necessaris per a promoure i desenvolupar la política d'ocupació, i fer-ne el seguiment i el control així com gestionar els programes de formació professional per a l'ocupació i garantir-ne la coordinació amb el sistema de formació i qualificació professionals vigent a Catalunya.

 

V. Que el 20 de gener de 1994 es va signar un Conveni marc de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Ensenyament i les tretze Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, a través del qual es pretenia actualitzar i ampliar els acords de col·laboració en la gestió de la formació pràctica en centres de treball de la formació professional específica, imposada en virtut del que preveu l'article 34.2 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE) i l'article 2.1.f) de la Llei 3/1993, de 22 de març, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació.

En el desenvolupament de les funcions públiques atribuïdes al Consell General de Cambres de Catalunya, de forma conjunta amb el Departament d'Ensenyament, ha creat i desenvolupat el Banc integrat de dades, i l'ha implantat en tot el territori a plena satisfacció del Departament d'Ensenyament, així com dels centres docents, públics i privats, i de les empreses.

 

VI. Que el Govern de la Generalitat de Catalunya té entre els seus objectius integrar els diferents subsistemes de la formació professional i potenciar la vinculació de les empreses a aquesta.

 

VII. Que el Departament d'Ensenyament i el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya consideren adient compartir una mateixa eina de gestió de les estades formatives en centres de treball i de vinculació de les empreses a la formació.

 

VIII. Que en data 2 d'agost de 2011 el Govern de la Generalitat de Catalunya va adoptar un acord sobre el nou model de relacions de les cambres catalanes amb la Generalitat de Catalunya i les administracions públiques, com a conseqüència del nou escenari plantejat amb l'aprovació del Reial decret llei 13/2010, de 3 de desembre, d'actuacions en l'àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació d'ocupació.

En l'acord esmentat s'establia que el marc de relació entre les entitats camerals, mitjançant el seu Consell General, l'Administració de la Generalitat de Catalunya i altres administracions públiques, s'havia de concretar en un conveni marc que contingués els diferents encàrrecs de gestió entre les cambres de comerç i les diferents unitats administratives responsables de les funcions que s'han de desenvolupar.

 

IX. Que en data 9 de novembre de 2011, amb previ acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de data 8 de novembre de 2011, que n'autoritza la subscripció, es va formalitzar el Conveni marc entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya per aconseguir una millora de la competitivitat de l'economia catalana i per a la defensa i promoció del comerç, la indústria i els serveis de Catalunya en el marc d'un nou model de relacions de les cambres catalanes amb la Generalitat i les administracions públiques de Catalunya.

El pacte tercer del Conveni marc esmentat s'establia el contingut mínim que ha de definir l'encàrrec de gestió.

 

X. Que la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques configura l'encàrrec de gestió com a mecanisme que permet a l'Administració que la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis sigui encarregada a altres ens sota criteris d'eficàcia o quan l'Administració no tingui suficients mitjans per dur-la a terme. Per la seva banda, i d'acord amb la Llei 14/2002, de 27 de juny, les cambres oficials de comerç, indústria i navegació catalanes poden assumir l'encomanda d'algunes funcions o serveis de caràcter públic, d'acord amb les previsions normatives establertes.

 

XI. Que d'acord amb allò establert a l'article 9.1 j) en relació amb el 9.4 del Reglament de règim interior del Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, aprovat per Resolució del secretari general del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de data 9 de setembre de 2009, el Ple del Consell General, en la seva sessió de data 20 de febrer de 2012, va adoptar l'acord de facultar el president del Consell General per subscriure convenis.

 

XII. Que en data de 4 de desembre de 2013, el Departament d'Ensenyament, el Departament d'Empresa i Ocupació a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya van signar un Conveni que, en relació amb les actuacions adreçades al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, tenia l'objecte de millorar l'adaptació de l'aplicació informàtica banc integrat de dades (qBID) a la formació professional per a l'ocupació i implementar-lo en els programes de formació.

 

XIII. Que en data 24 de novembre de 2014, el Departament d'Ensenyament i el Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya van signar un Conveni per a la gestió i foment de la participació de les empreses en la formació professional.

 

XIV. Que en data 4 de desembre de 2014 el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya van signar un nou Conveni per adaptar definitivament l'aplicació banc integrat de dades (qBID) a la gestió de Mòduls de Pràctiques de Certificats de professionalitat així com al desenvolupament de pràctiques de perfeccionament professional; i que aquesta adaptació permetrà ja estendre l'ús d'aquesta aplicació de forma generalitzada al conjunt de programes del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya que contemplin aquest tipus de formació professional en centres de treball.

 

XV. Que atès que aquests anteriors convenis ja van finalitzar i les actuacions contemplades es van realitzar correctament i es van valorar satisfactòriament, es vol donar continuïtat a la col·laboració entre el Departament d'Ensenyament, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Consell General de Cambres de Catalunya per al desenvolupament de la plataforma banc integrat de dades (qBID) i col·laborar en la gestió i el foment de la participació de les empreses en la formació professional.

 

XVI. Que el Consell Europeu, en les Conclusions sobre el marc financer plurianual de 8 de febrer de 2013, ha decidit crear una Iniciativa sobre l'Ocupació Juvenil, amb una dotació de 6.000 milions d'euros per al període 2014-2020, per recolzar les mesures establertes en el Paquet d'Ocupació Juvenil proposat per la Comissió el 5 de desembre de 2012 i, en particular, la Garantia Juvenil

 

XVII. Que el Pla Nacional d'implantació de la Garantia Juvenil aprovat pel Govern espanyol és el document que determina el marc en què es produirà la implementació de la Garantia Juvenil a Espanya.

 

XVIII. Que la Llei 18/2014 de 15 d'octubre regula les bases del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i el procediment d'inscripció entre d'altres mesures.

 

XIX. Que el Govern de Catalunya ha aprovat, el 26 de maig de 2015, el Programa d'Ocupació Juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 2014-2020 i el pla d'actuació per al 2015.

 

Que les tres parts es reconeixen la capacitat legal suficient per formalitzar aquest Conveni que es regirà per les següents:

 

Clàusules:

 

Primera. Objecte

L'objecte d'aquest Conveni és establir els termes de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament, el Departament d'Empresa i Ocupació, mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya per a la gestió i el foment de la participació de les empreses en la formació professional per a l'ocupació mitjançant:

1. L'adaptació i gestió del programari de la plataforma banc integrat de dades (BID), de gestió de les pràctiques i estades formatives en alternança dual en centres de treball de la formació professional, a les necessitats de la formació dependent del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i del Departament d'Ensenyament.

2. Potenciar la formació pràctica i les estades formatives en alternança dual en centres de treball en l'àmbit de la formació professional.

3. Col·laborar en la millora continuada dels processos de pràctiques entre les empreses i l'alumnat, especialment mitjançant l'ús compartit de la plataforma banc integrat de dades (BID).

L'objecte d'aquest conveni també és establir els termes de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament, el Departament d'Empresa i Ocupació mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya per al desplegament coordinat de la Garantia Juvenil.

La Garantia Juvenil té com a objectiu que totes les persones joves majors de 16 anys i menors de 30, inscrits al Sistema de la Garantia Juvenil que no treballen, ni estudien, ni segueixin una formació (joves que no estan ocupats ni en processos d'educació o formació, joves NOEF) rebin una oferta d'ocupació de qualitat, educació continua, formació com a aprenent o un període de pràctiques en un termini de quatre mesos després d'haver acabat l'educació formal o quedar en situació de desocupació.

 

Segona. Descripció de les actuacions a realitzar

 

A- En l'àmbit de la formació pràctica en centre de treball i les estades formatives en la formació en alternança i dual.

El Departament d'Ensenyament i el Departament d'Empresa i Ocupació mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya encomanen al Consell General de Cambres les següents actuacions generals:

1. Gestionar la plataforma banc integrat de dades (BID), que és un programari informàtic al servei de les pràctiques en empreses dels ensenyaments professionals, que té les següents utilitats:

a) Actua com una intranet, i les persones usuàries es connecten a través del web del Consell General de Cambres de Catalunya.

b) Elabora i gestiona el conveni de col·laboració i els acords formatius entre el centre, l'empresa i l'alumnat així com altra documentació oficial que acredita la formació en centres de treball o les estades formatives en alternança dual.

c) Gestiona el seguiment i l'avaluació de l'activitat de l'alumnat a partir de la seva interacció, la del centre educatiu o centre de formació professional i la del centre de treball amb el sistema.

d) Permet validar telemàticament els convenis i acords oficials de col·laboració.

e) Permet gestionar el procés d'homologació o d'idoneïtat dels centres de treball.

f) Proporciona estadístiques, informes i resums prèviament definits.

2. Col·laborar en la formació en línia de persones tutores d'empresa.

3. Col·laborar en la formació dels centres educatius, els centres de formació professional i les unitats implicades en la gestió de les pràctiques i les estades formatives en alternança dual en centres de treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en l'ús de la plataforma banc integrat de dades (BID).

4. Oferir suport tècnic sobre l'ús de la plataforma banc integrat de dades (BID) a les entitats col·laboradores del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

5. Controlar el compliment de la programació per part de l'alumnat.

6. Registrar les empreses i institucions col·laboradores homologades o que tenen idoneïtat.

7. Realitzar els estudis relacionats amb la formació professional.

8. Col·laborar en la detecció de les necessitats formatives del mercat de treball.

9. Explotar les dades i la gestió d'enquestes, en especial, l'enquesta d'Inserció Laboral a través dels centres dependents del Departament d'Ensenyament que porten a terme anualment l'estudi “Inserció laboral de la formació professional a Catalunya”, per tal de conèixer la situació laboral i formativa de l'alumnat que s'hagi graduat dels diferents ensenyaments professionalitzadors i hagi superat els certificats de professionalitat, sis mesos després d'haver finalitzat la seva formació. En el cas del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, caldrà acordar la metodologia a seguir així com el repartiment de tasques a realitzar.

10. Gestionar, a través de la plataforma del banc integrat de dades, el reconeixement a les empreses col·laboradores homologades, o que s'han definit com idònies.

En l'àmbit educatiu, els ensenyaments inclosos en el marc del conveni són: els cicles formatius de formació professional (FP), els programes de formació e inserció (PFI), el batxillerat i els ensenyaments de règim especial, així com altres programes professionalitzadors que pugui establir el Departament d'Ensenyament.

En l'àmbit de la formació professional per a l'ocupació s'inclouen els certificats de professionalitat així com altres programes formatius inclosos en el seu àmbit d'actuació.

El Departament d'Ensenyament encomana al Consell General de Cambres:

- El desplegament d'un mòdul per a la formalització dels convenis de col·laboració entre els centres de formació i les empreses per al desplegament de la formació professional dual.

- L'actualització i millora del mòdul de gestió de la formació professional dual que permet establir els acords formatius i el seguiment i avaluació de l'estada formativa en dual.

- L'actualització i millora de la gestió de la formació en centres de treball i del mòdul d'explotació de dades.

El Departament d'Empresa i Ocupació mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya encomana al Consell General de Cambres les següents actuacions específiques:

- Gestionar el desenvolupament dels Mòduls de Pràctiques en Centres de Treball i les Pràctiques de Perfeccionament Professional del programa de Formació en Àrees Prioritàries 2014 (FOAP 2014 —en execució— i FOAP 2015 —inici d'execució durant el 2015—).

- Ampliar la utilització de l'aplicació qBID al conjunt de programes del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya que contemplen l'execució de Mòduls de Pràctiques en Centres de Treball o Pràctiques de Perfeccionament Professional. A l'Annex 1 es contemplen els programes que es preveu gestionar mitjançant el qBID durant el 2015.

- La creació del mòdul d'explotació de dades amb exportació de dades i adaptat a les necessitats del Servei d'Ocupació de Catalunya.

 

B- En l'àmbit de la garantia juvenil.

El Departament d'Empresa i Ocupació, mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el Departament d'Ensenyament i el Consell General de Cambres acorden:

- Coordinar els serveis que cadascun dels organismes adreça als joves inscrits a la garantia juvenil.

- Comunicar de manera conjunta les actuacions de garantia juvenil, quan sigui adient.

- Compartir informació sobre els serveis donats als joves inscrits a la garantia juvenil.

- Coordinar, en el si de la Comissió de seguiment d'aquest conveni, establerta a la clàusula onzena, les actuacions que siguin necessàries per facilitar el millor servei als joves inscrits en la garantia juvenil i la seva transició a l'ocupació.

 

Tercera. Obligacions del Departament d'Ensenyament

El Departament d'Ensenyament es compromet a:

- Facilitar la informació tècnica, les instruccions i els criteris que siguin necessaris per al desenvolupament de les actuacions objecte d'aquest Conveni.

- Assumir el finançament del cost de l'encàrrec de gestió en els termes que preveu la clàusula setena d'aquest Conveni.

- Fer el seguiment i l'avaluació d'aquest Conveni, basant-se en els resultats obtinguts en relació amb els indicadors i mecanismes d'avaluació.

- Atendre a les persones usuàries dels centres formatius públics i privats del sistema educatiu en relació amb l'ús de la plataforma banc integrat de dades (BID).

- Retre comptes dels indicadors de gestió, seguiment i avaluació d'aquest Conveni.

 

Quarta. Obligacions del Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya

El Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya es compromet a:

- Assegurar el funcionament correcte de la plataforma banc integrat de dades (qBID).

- Atendre, en relació amb la plataforma banc integrat de dades (qBID), als usuaris: Departament d'Ensenyament, Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, Coordinadors Territorials, Registrador i centres de formació col·laboradors del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

- Oferir formació als centres de formació professional del Departament d'Ensenyament i del Departament d'Empresa i Ocupació, mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i a les unitats del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya implicades en la gestió de les pràctiques en centres de treball, en l'ús de la plataforma banc integrat de dades (qBID).

- Desenvolupar l'adaptació informàtica a les necessitats del Departament d'Ensenyament i del Departament d'Empresa i Ocupació, mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya segons el que es preveu a la clàusula segona.

- Vetllar per la qualitat de les dades resultants del procés de gestió de la formació pràctica i de les estades formatives en alternança dual en centres de treball, per la seva posterior explotació.

- Mantenir la base de dades única per a totes les persones usuàries del programari banc integrat de dades (qBID) d'empreses homologades per acollir alumnat per a la formació pràctica i estades formatives en alternança dual en centres de treball.

- Desenvolupar i mantenir el mòdul empresa i permetre'n l'ús a les parts.

- Coordinar anualment l'estudi d'inserció per tal de conèixer la situació laboral i formativa de l'alumnat graduat dels diferents ensenyaments professionalitzadors, sis mesos després d'haver finalitzat els seus estudis.

- Vetllar perquè les empreses acompleixin la normativa de protecció de dades personals, i concretament respectin la confidencialitat de les dades i la limitació del seu ús a l'objecte d'aquest Conveni.

- Prestar col·laboració i facilitar tota la documentació i informació que li sigui requerida durant l'exercici de les funcions de control i verificació de l'Autoritat d'Auditoria del Programa operatiu, de l'Autoritat de Gestió i de Certificació –la Unitat Administradora del FSE- de la Comissió Europea i d'altres òrgans que, d'acord amb la normativa comunitària, tinguin atribuïdes funcions de control financer dels ajuts finançats pel Fons Social Europeu.

- Mantenir una traçabilitat adequada que permeti disposar de tota la documentació tècnica i econòmica que permeti verificar, d'una banda, la correcta realització de les activitats objecte d'aquest Conveni, i d'altra, l'adequació entre els registres comptables i els documents acreditatius de les despeses derivades de la realització d'aquestes activitats.

- Disposar d'un sistema de comptabilitat separat o un codi comptable idoni per identificar les despeses justificades al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i al Departament d'Ensenyament.

- Conservar els justificants originals i electrònics i altra documentació relacionada durant un període mínim de 5 anys. El Departament d'Empresa i Ocupació mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya informarà a les persones beneficiàries de la data d'inici d'aquest període. Els documents s'han de conservar en forma d'original o còpia compulsada de l'original o en versió electrònica de documents originals.

- Informar a les persones destinatàries que l'activitat està cofinançada a càrrec als fons rebuts del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

- Informar a les persones destinatàries que l'activitat està cofinançada a càrrec al fons rebut pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu, d'acord amb les indicacions del Departament d'Ensenyament.

- Adoptar mesures d'informació i publicitat de l'ajuda obtinguda del Fons Social Europeu.

- Acceptar la seva inclusió en la llista de beneficiaris publicada d'acord amb l'article 115 apartat 2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

 

Cinquena. Obligacions del Departament d'Empresa i Ocupació mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

El Departament d'Empresa i Ocupació mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya es compromet a:

- Facilitar la informació tècnica, les instruccions i els criteris que siguin necessaris per al desenvolupament de les actuacions objecte d'aquest Conveni.

- Assumir el finançament del cost del Conveni en els termes que preveu la clàusula setena d'aquest Conveni.

- Fer el seguiment i l'avaluació d'aquest Conveni, basant-se en els resultats obtinguts en relació amb els mecanismes d'avaluació.

- Coordinar l'execució de l'encàrrec per part de les persones tutores assignades.

- Assegurar-se que els seus centres col·laboradors implantin l'eina de gestió de la plataforma banc integrat de dades (qBID) per gestionar les pràctiques en centres de treball.

- Dur a terme les accions de verificació que consideri necessàries per tal de garantir l'execució correcta dels projectes formatius d'aquest Conveni.

- Realitzar les modificacions necessàries en els seus sistemes informàtics corporatius (fonamentalment en l'aplicació informàtica GIA) per garantir un correcte desenvolupament de les actuacions a realitzar.

 

Sisena. Principis de bona fe i eficàcia

El Departament d'Ensenyament, el Departament d'Empresa i Ocupació mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya es comprometen a col·laborar en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i eficàcia en l'execució d'aquest Conveni.

Les parts es comprometen a donar trasllat d'una còpia d'aquest Conveni a la Comissió Paritària de Seguiment i Avaluació del Conveni Marc signat en data 9 de novembre de 2011.

 

Setena. Finançament

El Departament d'Ensenyament aportarà al Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, amb CIF: Q0801185J, la quantitat de 181.538,00 €, per a les actuacions establertes en la clàusula segona, apartat A, d'aquest Conveni. L'abonament d'aquesta quantitat anirà amb càrrec a la posició pressupostària D/226003700/4210/0000, del centre gestor EN07, del pressupost de l'any 2015.

Les activitats encomanades pel Departament d'Ensenyament objecte d'aquest conveni formen part de les actuacions destinades a la millora i difusió de la formació professional, finançades pel Ministeri de Educació, Cultura y Esport i cofinançades pel Fons Social Europeu, per la qual cosa es farà constar aquest finançament en els actuacions que se'n derivin.

El Departament d'Empresa i Ocupació mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya aportarà al Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, amb CIF: Q0801185J, la quantitat de 276.532,00 €, per a les actuacions establertes en la clàusula segona d'aquest Conveni a càrrec de la partida pressupostària D/251000203/331F/0000, del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya corresponent a l'exercici 2015.

Les actuacions finançades pel Departament d'Empresa i Ocupació mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya estan cofinançades per la Conferència Sectorial de Relacions Laborals i d'Ocupació del Ministeri d'Ocupació i de Seguretat Social per al 2015.

 

Vuitena. Indicadors i mecanisme d'avaluació

Els valors dels indicadors es presentaran tant de forma agregada com desagregada. En aquest segon cas la informació serà a nivell individual o unitària i s'hauran de poder relacionar els diferents indicadors entre sí.

Els indicadors seran de tipus quantitatiu i qualitatiu, i faran referència, tant a la formació pràctica en centres de treball com a la formació professional amb alternança dual. Entre els indicadors quantitatius, com a mínim, n'hi haurà relacionats amb els serveis atesos, la interrupció del servei, l'homologació d'empreses i centres de treball, els convenis gestionats i les seves dades bàsiques, alumnat per tipus d'estudis i àmbit territorial de realització de la formació pràctica o dual, els convenis rescindits i resultats de les enquestes de satisfacció de l'alumnat, empreses i tutors.

Els indicadors de tipus qualitatiu faran referència, almenys, a les dades d'inserció laboral de l'alumnat d'ensenyaments professionals.

En el cas del Departament d'Empresa i Ocupació mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el Consell General de Cambres lliurarà una memòria tècnica que contempli els indicadors que es relacionen a l'annex 2.

 

Novena. Terminis d'execució

Les actuacions objecte d'aquest Conveni s'executen al llarg del període 2015, i finalitzaran com a màxim el 31 de desembre de 2015.

 

Desena. Seguiment, verificació i control de les actuacions

El Departament d'Ensenyament i el Departament d'Empresa i Ocupació mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya realitzaran el seguiment, verificació i control de les actuacions realitzades pel Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, objecte d'aquest Conveni.

Les actuacions de verificació per part del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya de les accions objecte d'aquest Conveni són de dos tipus:

- Verificacions administratives, que tenen per objecte garantir que les declaracions justificatives de despeses presentades pel Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya estiguin suportades per documentació justificativa (factures, nòmines, extractes bancaris, etc).

- Verificacions in situ o sobre el terreny, que tenen per objecte comprovar l'efectiva realització de les accions objecte d'aquest Conveni.

L'òrgan responsable de portar a terme el seguiment de les actuacions per part del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya és el Servei de Verificació de Programes de Formació. Les verificacions sobre el terreny s'efectuen durant la realització de l'acció formativa. En el marc d'aquestes actuacions es poden realitzar requeriments per a l'esmena de les irregularitats detectades.

El Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya s'ha de sotmetre a les actuacions de verificació administrativa i sobre el terreny que realitzi el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Així mateix, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya realitza actuacions específiques de control arran de denúncies o de l'existència d'indicis de frau o irregularitats en l'execució de l'activitat finançada a l'empara d'aquest Conveni.

El Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya s'ha de sotmetre a les actuacions de control del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya consideri necessàries i a les de control efectuades pels organismes competents de l'administració autonòmica, estatal i comunitària.

 

Onzena. Comissions de Seguiment

Per al seguiment d'aquest Conveni, així com per a la resolució dels dubtes que poguessin sorgir en la interpretació d'aquest i pel seguiment i control de les actuacions a desenvolupar, es designen dues Comissions:

1.- Comissió Específica de Seguiment, Control i Avaluació: el Departament d'Ensenyament, el Departament d'Empresa i Ocupació mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya i la Comissió Paritària de Seguiment i Avaluació del Conveni Marc signat en data 9 de novembre de 2011 han de dur a terme les accions de seguiment i control que considerin necessàries per tal de garantir l'execució correcta de les actuacions objecte d'aquest Conveni. Per al compliment satisfactori de les actuacions que s'estableixen en aquest Conveni, es constitueix una Comissió Específica de Seguiment, Control i Avaluació, per dur a terme funcions de vigilància, interpretació i seguiment.

Aquesta Comissió està formada per dues persones designades per cada una de les entitats signants i es reunirà d'ordinari una vegada l'any i sempre que ho sol·liciti una de les parts. Les funcions de presidència de la Comissió seran exercides per la subdirectora general de Polítiques Actives d'Ocupació.

2.- Comissió de Relació: es constituirà una Comissió de Relació entre el Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya, el Departament d'Ensenyament i el Departament d'Empresa i Ocupació mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per tractar temes específics que afectin a les parts. Es reuniran sempre que ho sol·liciti una de les parts i els acords que es prenguin seran comunicats a la Comissió Específica de Seguiment, Control i Avaluació.

La presidència d'aquesta comissió serà exercida per la persona que determini el Departament d'Ensenyament.

Pel que fa a la constitució de les comissions, la fórmula de convocatòria de les reunions i la fórmula per a l'adopció d'acords de les dues comissions aquestes es regiran pel que estableixen els articles 17, 18 i 19 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que regula el règim jurídic dels òrgans col·legiats.

Dels acords que se'n derivin, es documentaran mitjançant actes per tal de deixar evidència dels acords presos.

 

Dotzena. Traçabilitat

El Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya ha d'establir els procediments necessaris per garantir que es disposa de tots els documents sobre les despeses per comptar amb una traçabilitat adequada que permeti verificar, d'una banda, la correcta realització de les activitats objecte d'aquest Conveni, i d'altra l'adequació entre els imports justificats amb els registres comptables detallats i els documents acreditatius de les despeses derivades de la realització d'aquestes activitats.

 

Tretzena. Comptabilitat separada

Amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i control, el Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya ha de recollir en la seva compatibilitat les despeses imputades a cadascuna de les accions de forma separada o per qualsevol altre mitjà que permeti verificar el cofinançament de la despesa pel Fons Social Europeu. A aquest efecte, com a mínim en el descriptiu del document comptable haurà de constar-hi “cofinançada pel Fons Social Europeu” o bé “amb cofinançament del Fons Social Europeu”.

Així mateix, atès el doble finançament de la despesa, s'haurà d'acreditar separadament en la justificació econòmica l'import aportat pel Departament d'Ensenyament i l'import aportat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

 

Catorzena. Senyalització de les actuacions, publicitat i difusió

D'acord amb l'Annex XII, apartat 2, del Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, l'entitat beneficiària ha d'adoptar les següents mesures de publicitat i informació relatives al cofinançament del Fons Social Europeu:

-En totes les mesures d'informació i comunicació que realitzi, ha d'incloure l'emblema de la Unió i una referència a la Unió Europea, i una referència al Fons Social Europeu.

-Durant la realització de l'operació, ha d'informar al públic en el seu espai web, si en disposa, de l'operació cofinançada, i ha de col·locar un cartell visible al públic, on consti el cofinançament del Fons Social Europeu.

-S'ha d'assegurar que les persones destinatàries de l'actuació han estat informades del cofinançament del Fons Social Europeu. Concretament, ha de fer constar el cofinançament del Fons Social Europeu en qualsevol document que es lliuri a les persones participants o que formi part de l'expedient de l'actuació cofinançada, inclosos els certificats d'assistència o de qualsevol altre tipus.

-Les característiques tècniques de les mesures d'informació i dels cartells s'han adequar al que determinen els articles 4 i 5 del Reglament (UE) núm. 821/2014 de 28 de juliol, de la Comissió.

En el text del Conveni i annexos que l'acompanyen, s'han d'incorporar de manera visible, l'emblema de la Unió Europea i la referència al Fons Social Europeu.

Totes les accions que es desenvolupin en el marc d'aquest encàrrec de gestió han de figurar amb els logotips –segons correspongui- del Departament d'Ensenyament, del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, i el del Consell de Cambres i/o la Cambra designada per aquest per a l'execució de l'encàrrec de gestió.

Així mateix, el Departament d'Ensenyament, el Departament d'Empresa i Ocupació mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya així com el Consell de Cambres i/o la Cambra designada per aquest, per a l'execució de l'encàrrec de gestió, es comunicaran amb suficient antelació la realització d'actes públics de publicitat, difusió i promoció que es derivin del desenvolupament d'aquest encàrrec de gestió.

Les activitats encomanades pel Departament d'Ensenyament objecte d'aquest conveni s'emmarquen en el “Programa de millora i difusió de la formació professional” finançat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu, per la qual cosa es farà constar aquest finançament en les actuacions que se'n derivin.

En tot cas, el beneficiari ha de fer les activitats següents:

-Comunicar al Departament d'Ensenyament o al Departament d'Empresa i Ocupació, mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, segons correspongui, a títol informatiu i prèviament a la seva realització, les accions de presentació i difusió pública dels programes o accions subvencionables.

-Presentar la documentació d'informació i publicitat per la supervisió prèvia del tècnic de seguiment.”

 

Quinzena. Justificació econòmica

La justificació de les actuacions que el Departament d'Ensenyament i el Departament d'Empresa i Ocupació mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya encomanen al Consell serà presentada abans del 5 de desembre de 2015 i del 31 de desembre de 2015 respectivament, amb la documentació següent:

a) Memòria de l'activitat realitzada, degudament validada pel responsable competent.

b) Resultat de l'enquesta de satisfacció.

c) Informe favorable de la Comissió Específica de Seguiment, Control i Avaluació del compliment dels indicadors de gestió, seguiment i control establerts.

d) Factura, un cop hagin finalitzat les actuacions previstes en aquest conveni, desglossada d'acord amb els conceptes contemplats al pressupost d'execució.

El Consell ha de disposar dels documents justificatius dels càlculs efectuats per a la determinació de la despesa imputable.

Així mateix, totes les despeses objecte de certificació s'hauran d'acreditar mitjançant factures pagades o documents comptables de valor probatori equivalent, que acreditin tots i cadascun dels costos realment produïts en l'execució de l'operació. Igualment, s'haurà d'aportar un document signat pel representant legal de l'entitat beneficiària que detalli, per a tota la relació de persones de les quals s'han presentat nòmines, les activitats desenvolupades i la dedicació exacta al projecte finançat.

No són subvencionables els costos de les persones treballadores de baixa durant el període de realització de l'activitat. Seran elegibles les despeses de la persona que la substitueixi.

 

Setzena. Transferència

Per tal que el Consell General de Cambres pugui desenvolupar les actuacions previstes en aquest Conveni, s'efectuaran les següents propostes de pagaments:

-El Departament d'Ensenyament tramitarà un únic pagament per la quantitat indicada en la clàusula setena d'aquest Conveni (181.538,00 €) un cop el Consell hagi presentat la factura corresponent, abans del 5 de desembre de 2015, que serà conformada per l'òrgan competent del Departament d'Ensenyament, i juntament amb un informe de les actuacions realitzades.

-El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya tramitarà un únic pagament per la quantitat indicada en la clàusula setena d'aquest Conveni (276.532 euros) un cop el Consell hagi presentat la factura corresponent, abans del 31 de desembre de 2015, que serà conformada per l'òrgan competent del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i juntament amb un informe de les actuacions realitzades, tal com estableix la clàusula quinzena.

 

Dissetena. Reintegrament

Els imports afectats o no justificats es retornaran al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya o al Departament d'Ensenyament mitjançant transferència en cas d'incompliment o de no execució, per part del Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, dels compromisos adquirits amb la signatura d'aquest Conveni, a partir de l'informe de la Comissió Específica de Seguiment, Control i Avaluació relatiu al grau de compliment de les actuacions realitzades.

 

Divuitena. Renúncia

El Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya només pot renunciar per causes justificades de forma expressa, totalment o parcialment, al finançament esmentat a la clàusula setena d'aquest conveni, mitjançant un escrit motivat dirigit a l'òrgan competent per resoldre i, a aquest efecte, l'òrgan que va concedir-la dictarà la resolució corresponent.

En cas que s'autoritzi la renúncia, el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya haurà de reingressar la quantitat indegudament percebuda més els interessos de demora corresponents.

En cas que la quantitat corresponent al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat atorgada, el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya podrà renunciar de forma expressa al seu dret de percebre la part de la quantitat percebuda indegudament. A aquest efecte, l'òrgan que va concedir-la dictarà la resolució corresponent.

 

Dinovena. Control Financer

El Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya se sotmetrà a les actuacions de control que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat, a la Sindicatura de Comptes i a d'altres òrgans competents en aquesta matèria posant a la seva disposició tota la documentació i la informació que sigui necessària i li puguin requerir.

 

Vintena. Resolució i interpretació

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació d'aquest Conveni, o incompliment de les obligacions que es derivin del present Conveni, es resoldran de mutu acord entre les parts, les quals es comprometen a resoldre de forma amistosa en un primer moment a través de la Comissió Específica de Seguiment, Control i Avaluació les possibles controvèrsies que es puguin originar en la interpretació o aplicació d'aquest Conveni.

I en tot cas, a partir de l'informe de la Comissió Específica de Seguiment, Control i Avaluació relatiu al grau de compliment del Conveni, es realitzarà la corresponent avaluació de l'execució del Conveni. Una avaluació negativa pot arribar a implicar la no-pròrroga d'aquest encàrrec.

Si no fos possible, atesa la naturalesa jurídic administrativa de les actuacions litigioses que es puguin plantejar, quedaran sotmeses a l'ordre jurisdiccional contenciosa administrativa.

 

Vint-i-unena . Prevenció de riscos laborals i igualtat d'oportunitats

Les tres parts han de complir la normativa de prevenció de riscos laborals, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995), el Reial decret 39/1997, de 17 de gener (BOE núm. 27, de 31.1.1997), pel qual s'aprova el reglament dels serveis de prevenció.

Així mateix, les parts han de complir amb l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptaran mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.

En aquest sentit, en cas de tenir més de 250 persones treballadores, s'haurà d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla d'igualtat, d'acord amb el que estableix l'article 45 esmentat anteriorment, i caldrà que aquest Pla d'igualtat s'enregistri al Catàleg de plans d'igualtat del Departament d'Empresa i Ocupació.

Igualment les parts han de complir amb la normativa relativa a persones discapacitades.

 

Vint-i-dosena. Protecció de dades de caràcter personal

Les parts fan constar, de manera expressa, que compliran la normativa de protecció de dades de caràcter personal, concretament a adoptar i implementar les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999), desenvolupada pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre (BOE núm. 17, de 19.1.2008).

Concretament, les parts signants han d'establir les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades a les quals accedeixin com a conseqüència de les actuacions que són objecte d'aquest Conveni. En especial, adoptaran les mesures adients per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades esmentades.

El Consell General de Cambres es compromet a no tractar les dades per a una finalitat diferent de la que figura en aquest Conveni -excepte en el cas de dades d'empreses sempre que aquestes donin el seu consentiment explícit- i a no comunicar les dades, ni tan sols per a la seva conservació, a tercers, a implementar les mesures de seguretat adequades i a comunicar la designació del responsable de seguretat. El deure de confidencialitat subsistirà una vegada finalitzada la vigència d'aquest Conveni.

 

Vint-i-tresena. Accés a les dades i programari del banc integrat de dades (BID)

De comú acord, el Departament d'Ensenyament i el Departament d'Empresa i Ocupació mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya podran tenir accés, i sol·licitar el lliurament de tota la informació continguda en el banc integrat de dades (qBID), sense perjudici que aquestes dades es continuïn mantenint al sistema del QBID.

Tots els usuaris del QBID hauran de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades contingudes a la plataforma QBID. En concret, tots els usuaris del QBID s'obliguen a no facilitar l'ús de l'aplicació del BID ni cedir ni comunicar dades relatives a l'alumnat del sistema educatiu, contingudes en la plataforma, a terceres persones, amb excepció de les que sigui estrictament necessari comunicar per a la gestió de les pràctiques formatives.

El Consell de Cambres es compromet a no explotar dades estadístiques a excepció de les sol·licitades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya o pel Departament d'Ensenyament, o d'aquelles que el Consell de Cambres necessiti per a l'exercici de les seves funcions, de conformitat, segons correspongui, amb el Departament d'Ensenyament o el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

El Consell de Cambres no introduirà canvis en la plataforma BID, que afectin les funcionalitats acordades entre les parts, sense la validació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i/o del Departament d'Ensenyament.

El Consell General de Cambres farà arribar al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i al Departament d'Ensenyament, abans de la finalització de la vigència del conveni, la relació d'usuaris i el seu perfil, amb capacitat de gestió que tenen accés a la plataforma BID, diferents dels usuaris finals: alumnat, professorat i formadors dels centres, tècnics i responsables del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i Departament d'Ensenyament i el tutors i responsables de les empreses signatàries dels convenis de pràctiques o d'alternança amb els centres de formació.

 

Vint-i-quatrena. Propietat, publicació i difusió dels resultats

Els drets d'explotació dels drets d'autor sobre el treball de camp, estudis, investigacions, etc. corresponen a les parts signants amb caràcter exclusiu, per a l'àmbit territorial universal i per a tot el temps que transcorri fins a passar al domini públic. En el cas del Departament d'Ensenyament, i del Departament d'Empresa i Ocupació mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, els drets d'explotació són del conjunt de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

Vint-i-cinquena. Règim jurídic

Aquest Conveni té naturalesa administrativa, quedant exclosa l'aplicació del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, en virtut del que disposa el seu article 4.1), i els seus principis s'apliquen per resoldre dubtes i buits que es puguin presentar.

Aquest Conveni es regeix per les seves clàusules, per la Llei 26/2010, de 3 d'agost, i per la normativa sectorial corresponent, així com també per les normes generals de dret administratiu, els principis de bona administració i l'ordenament jurídic en general.

Aquest encàrrec de gestió no comporta l'alteració de la titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici atribuïda en tot cas al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i al Departament d'Ensenyament que han de dictar els actes o les resolucions de caràcter jurídic que els donin suport o en els quals s'integri l'activitat material concreta objecte de l'encàrrec.

Atès el cofinançament de les actuacions previstes en aquest Conveni pel Fons Social Europeu, serà d'aplicació la següent normativa:

-Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, que estableix les disposicions comuns relatives als “Fons Estructurals i d'Inversió Europeus” i les disposicions generals relatives al FEDER, al FSE i al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i que deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell.

-Reglament (UE) 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu al FSE i que deroga el Reglament (CE) 1081/2006 del Consell.

 

Vint-i-sisena. Extinció

El Conveni es pot extingir per mutu acord de les parts, per impossibilitat sobrevinguda per desenvolupar les activitats previstes en aquest Conveni o per denúncia de qualsevol de les parts que haurà de ser comunicada de forma fefaent, sens perjudici del disposat a la clàusula divuitena.

La part que proposi resoldre el Conveni ho ha de comunicar a l'altra part per escrit amb dos mesos d'antelació.

La Comissió Específica de Seguiment, Control i Avaluació determinarà la forma de finalitzar les tasques en curs en cas d'extinció.

 

Vint-i-setena. Vigència

Aquest Conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura, amb efectes durant l'any 2015 i fins a la finalització de les actuacions objectes d'aquest conveni, que serà com a màxim el 31 de desembre de 2015.

 

Vint-i-vuitena. Publicació

En compliment del que preveu l'article 10.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el Departament d'Empresa i Ocupació mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya publicaran perquè tingui eficàcia, aquest encàrrec de gestió en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici del que disposa l'article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, i l'article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, que disposen que pels convenis i protocols, a part d'aquest publicació al DOGC, s'han de registrar al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència.

 

Les parts accepten les clàusules precedents i, en prova de conformitat, signen tres exemplars d'aquest Conveni, a un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

 

La consellera d'Ensenyament

Irene Rigau i Oliver

 

El conseller d'Empresa i Ocupació

Felip Puig i Godes

 

El president del Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya

Miquel Valls i Maseda

 

 

Annex 1. Programes del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya que es preveu que gestionin la formació pràctica en centres de treball mitjançant l'aplicació qBID durant el 2015.

 

La formació pràctica consistirà en Mòduls de Formació pràctica en centres de treball de Certificats de Professionalitat i/o pràctiques de perfeccionament professional.

 

FOAP 2014 i FOAP 2015

Erasmus+

Forma i Insereix

Acords Marcs de formació per a l'ocupació

Programació dels CIFO

Convenis que inclouen CPs i/o pràctiques de perfeccionament

Programació del Consorci de Formació Contínua

Certificats de Professionalitat privats

Pràctiques professionals no laborals del programa de Garantia Juvenil

Formació de contractes de pràctiques del programa de Garantia Juvenil

 

 

Annex 2. Indicadors que han de ser informats i continguts en la memòria tècnica.

 

Els següents indicadors han de poder ser emesos en relació a cadascun dels diversos programes que es gestionin les pràctiques mitjançant el qBID en cada exercici:

 

Indicadors de dimensió

- Accions gestionades, entitats de formació, especialitats, convenis treballats, quaderns gestionats i empreses implicades.

 

Indicadors d'execució

- Evolució de l'Inici i finalització dels quaderns

- Nombre de convenis segons el seu estat al qBID

- Número de tècnics de seguiment i relació amb les accions/centres de formació

- Perfil dels alumnes. Anàlisi de sexe, nivell d'edat i nivell d'estudis.

 

Indicadors de seguiment del Helpdesk

- Tipologia d'incidència i accions de resposta dutes a terme

- Utilització de les Eines de suport – ús del fòrum, vídeotutorials i preguntes freqüents.

 

Indicadors de resultats de les pràctiques

- Resultats dels quaderns del qBID segons especialitats formatives i segons centres de formació: aptes, no aptes, pendents de qualificar, provisionals, baixes (col·locació, justificada, no justificada)

- Resultats dels convenis del qBID segons especialitats formatives i centres de formació: convenis aptes, no aptes, qualificació molt bona, bona, suficient, pròrrogues, assistència, i tipus de convenis

 

Indicadors de planificació d'activitats

-Elements programats en els plans d'activitats: activitats predefinides programades i no programades, altres activitats programades

 

Indicadors de valoració

- Valoració en els informes periòdics de les activitats realitzades per especialitat i centre (mitjanes)

- Mitjana de dies de diferència entre data de realització i la planificació d'un contacte, per centre de formació

- Valoració mitjana total de les actituds dels alumnes, per especialitat i centre de formació.

- Resultats del qüestionari de satisfacció de l'alumnat. Mitjana global, per especialitat i per entitat

- Resultats de satisfacció de les empreses. Mitjanes globals, per especialitat i per centre de formació

 

Indicadors d'empreses

- Anàlisi d'empreses: noves altes, noves idoneïtats i tipologia d'empreses segons centres de formació

- Nombre de convenis per empresa

- Anàlisi de relació entre tipus d'empresa i especialitat de les pràctiques (relació entre activitat econòmica i família professional)

-Resultats de la participació de les empreses i els seus centres de treball: valoració del compliment del pla; del seguiment i formació del tècnic; i tracte i atenció donada a l'alumne. Valoració final de la idoneïtat.

 

Amunt