Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 21/01/2016

  • Número del document ENS/0189/2016

  • Número de control 16027039

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16027039-2016

Dades del DOGC
  • Número 7048

  • Data 29/01/2016

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/189/2016, de 21 de gener, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.


L'article 143 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix que el procediment de selecció del director o directora dels centres educatius de titularitat pública és el concurs de mèrits. En aquest concurs pot participar el personal funcionari docent que compleixi els requisits que estableix l'article 134 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

El Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, modificat pel Decret 29/2015, preveu a l'article 13.2 que el Departament d'Ensenyament ha de convocar periòdicament concurs de mèrits per a la selecció de la direcció dels centres educatius en què hagi quedat vacant aquest càrrec.

El procés de selecció no només ha de valorar de manera objectiva els mèrits relacionats amb la competència professional, la idoneïtat i l'experiència dels aspirants en l'àmbit de la gestió i de la docència, sinó que és especialment rellevant el projecte de direcció que han de presentar els candidats, així com la seva capacitat de lideratge.

Per tot el que s'ha exposat, a proposta de la Direcció General de Professorat i de Personal de Centres Públics,


Resolc:


-1 Convocar concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament en què és previst que resti vacant aquest càrrec el 30 de juny de 2016, que figuren a l'annex 2.


-2 Aprovar les bases de la convocatòria per la qual s'ha de regir el concurs de mèrits que consten a l'annex 1.


-3 Si no hi ha candidats, la comissió no ha seleccionat cap aspirant perquè cap d'ells ha obtingut la puntuació mínima o en el supòsit que el candidat seleccionat hagi accedit en aquest concurs a la direcció d'un altre centre, el director o directora dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament o l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona nomena, a proposta de la inspecció del centre, director o directora amb caràcter extraordinari i per un període d'un any, un funcionari docent que hagi manifestat per escrit la seva disponibilitat, d'acord amb la prelació següent:

- Professorat que tingui l'acreditació de personal directiu professional docent.

- Professorat que compleixi els requisits previstos en l'article 14 del Decret 155/2010 i tenint en compte els criteris de competència professional i capacitat de lideratge enumerats a la base 8.3 de l'annex 1, inclòs el que hagi participat i no superat aquest concurs.

Amb caràcter preferent, per formular la proposta la inspecció del centre ha de valorar el professorat que hagi superat un curs de formació inicial relatiu a la funció directiva de centres docents públics organitzat o validat pel Departament d'Ensenyament dels previstos a l'apartat 7.4 de l'annex 1.


-4 En cas d'absència de candidats que hagin manifestat la seva disponibilitat, la proposta motivada de la inspecció del centre ha de referir-se, com a mínim, a un funcionari docent que compleixi els requisits dels articles 14, 19 i 20, i de la disposició transitòria 4 del Decret 155/2010.


-5 En centres de nova creació, el director o directora dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament o l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona ha de nomenar director o directora per un període de quatre anys un funcionari docent, d'acord amb la prioritat, els criteris i el procediment establert a l'apartat 3.

 

-6 En tots els casos, la persona proposada ha d'acreditar, abans del nomenament a la direcció del centre, que no ha estat condemnada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'ésser humans.

Aquest requisit s'ha de acreditar mitjançant certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

 

-7 Als efectes que preveu la disposició transitòria 4.3 del Decret 155/2010, sobre el programa específic de formació per a l'exercici de la direcció, cal que, com a molt tard, el 27 de maig de 2016, la direcció dels serveis territorials i/o la Gerència del Consorci d'Educació de Barcelona trametin a les direccions generals corresponents la relació de directors nomenats amb caràcter extraordinari i dels centres de nova creació per al curs 2016-2017.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs potestatiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d'Ensenyament, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 21 de gener de 2016


Meritxell Ruiz Isern

Consellera d'EnsenyamentAnnex 1

Bases de la convocatòria


-1 Requisits dels candidats

1.1 Pot prendre part en aquest concurs de mèrits el professorat funcionari de carrera que reuneixi els següents requisits:

a) Tenir una antiguitat d'almenys cinc anys com a funcionari/ària de carrera en la funció pública docent.

b) Haver impartit docència directa com a funcionari/ària de carrera durant un període de la mateixa durada en algun dels ensenyaments dels que ofereix el centre al qual s'opta.

c) Tenir acreditada la competència lingüística en català, i a Era Val d'Aran, de l'aranès, d'acord amb la regulació vigent per a l'acreditació lingüística del personal funcionari docent.

Els aspirants que no puguin acreditar els coneixements de català i d'aranès, si és el cas, cal que s'atenguin al que preveu l'annex 3.

d) Presentar un projecte de direcció d'acord amb el que estableix la base 4 d'aquest annex.

e) No haver esta condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'ésser humans.

Aquest requisit s'ha de acreditar mitjançant certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals, abans del nomenament a la direcció del centre, en cas que el candidat hagi estat seleccionat.

1.2 No són exigibles els requisits a) i b) de l'apartat 1.1 per optar a la direcció de centres de menys de vuit unitats/grups d'escolarització i de centres d'ensenyaments artístics professionals, esportius, d'idiomes o de formació de persones adultes amb menys de vuit professors. Tampoc ho són per accedir a la direcció de zona escolar rural (ZER).

1.3 El compliment dels requisits s'ha de referir a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria i s'ha de mantenir fins al moment de la presa de possessió com a director o directora.


-2 Termini de presentació de sol·licituds i documentació acreditativa

2.1 El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs de mèrits, així com de lliurament del projecte de direcció, és des del dia 1 al 17 de febrer de 2016, ambdós inclosos.

El fet de no presentar el projecte de direcció en el termini establert comporta l'exclusió de la participació en aquest concurs de mèrits o l'anul·lació de la petició/ns concreta/es.

2.2 Els models de sol·licitud i de declaració de mèrits de la base 7 es poden obtenir als serveis territorials del Departament d'Ensenyament, al Consorci d'Educació de Barcelona o a l'adreça d'Internet:

http://educacio.gencat.cat/portaldecentre

2.3 La sol·licitud de participació, el projecte de direcció (3 exemplars), corresponent a cada un dels centres sol·licitats, la declaració de mèrits i, si és procedent, la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, s'ha d'adreçar a la direcció dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona a què corresponguin els centres educatius o ZER sol·licitats.

També es pot presentar en el registre dels serveis centrals del Departament d'Ensenyament, en el dels seus serveis territorials, al Consorci d'Educació i en qualsevol de les dependències a què es refereix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, dins del termini establert.

Si es presenta la sol·licitud en una oficina de correus, s'ha de fer en un sobre obert per tal que sigui datada i segellada pel personal de correus abans que sigui certificada.

2.4 Els participants no han d'acreditar documentalment les condicions/requisits exigits i els mèrits al·legats que ja constin en el registre informàtic de personal del Departament d'Ensenyament.

2.5 No es tenen en compte els mèrits que estableix la base 7 que no s'al·leguin explícitament en el termini de presentació de sol·licituds, ni els que no es justifiquin degudament d'acord amb les instruccions que conté l'annex 4, per no tenir-ne constància en el registre informàtic de personal.

 

-3 Requisits en la formalització de la sol·licitud

Cada aspirant pot presentar-se com a candidat com a màxim a tres centres educatius o ZER, sempre que pertanyin als mateixos Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament o del Consorci d'Educació de Barcelona.

L'aspirant que sol·liciti la direcció d'una ZER i d'una de les escoles que en formen part, no pot formular petició d'un tercer centre, i si es formula aquesta tercera petició quedarà anul·lada.

La persona que exerceix la direcció d'una de les escoles que formen part d'una ZER pot ser aspirant i ser seleccionada per ocupar la direcció de la mateixa ZER en ocasió de vacant.

 

-4 Contingut del projecte de direcció

4.1 El projecte de direcció ha d'ordenar el desplegament i l'aplicació del projecte educatiu per al període de mandat de la direcció.

El projecte de direcció ha d'explicitar els aspectes següents:

Una diagnosi actualitzada del centre.

Els objectius a assolir en l'àmbit pedagògic, vinculats a la millora dels resultats educatius.

Les actuacions previstes per al desenvolupament i l'aplicació del projecte educatiu.

Les concrecions organitzatives orientades a la major sistematització de les activitats del centre i a la creació de condicions i formes d'organització que estimulin la implicació de tot el personal en el treball en equip i n'afavoreixin el creixement dels nivells de motivació i de satisfacció.

Els indicadors per a l'avaluació de l'exercici de la direcció, d'acord amb els indicadors de progrés del projecte educatiu. Si el centre ha subscrit un acord de coresponsabilitat i és vigent, entre els indicadors del projecte de direcció cal incloure'n de referits a l'acord esmentat.

Els mecanismes de retiment de comptes als òrgans de control i participació.

Els elements per a l'aprofundiment en l'exercici del lideratge distribuït i per al foment de la participació de la comunitat escolar en el centre.

4.2 Quan s'opti a la direcció d'un centre educatiu que encara no tingui definit el seu projecte educatiu, l'aspirant, en el seu projecte de direcció, ha d'incloure una proposta de projecte educatiu inicial per al centre. Igualment, cal que inclogui les concrecions de l'estructura organitzativa i els indicadors per avaluar l'exercici de la direcció.

4.3 El projecte de direcció ha de tenir una extensió màxima de 30 pàgines, en format DIN A4, a doble espai i cal presentar 3 exemplars.

4.4 Per a l'elaboració del projecte de direcció, els aspirants poden consultar la documentació relativa al centre per tal de poder fer-ne una correcta anàlisi, com ara: projecte educatiu i normes d'organització i funcionament del centre, alguns indicadors de qualitat i proves externes, així com dades de preinscripció i matrícula. Per obtenir aquesta informació, l'han de sol·licitar a la direcció del centre on es presenten. La inspecció d'educació ha de vetllar per la correcta resposta de la direcció a aquest procés de consulta.

 

-5 Comissió de selecció

5.1 La selecció entre el personal aspirant a la direcció correspon a una comissió que es constitueix en cada centre o zona escolar rural amb aquesta finalitat.

5.2 La comissió de selecció es nomena i constitueix quan es declaren admeses una o més candidatures a la direcció del centre on el càrrec està vacant.

5.3 La comissió de selecció està integrada per:

a) Cinc representants de l'Administració:

Un inspector o inspectora d'educació que presideix la comissió, designat per la direcció dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona.

Tres representants de l'Administració educativa designats per la direcció dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona entre inspectors/directors de centres públics en exercici, altres òrgans unipersonals de direcció de centres públics en exercici que hagin exercit la direcció, directius professionals docents i directors dels serveis educatius en exercici, que hagin exercit la direcció de centres educatius públics. Un d'aquests tres representats actua com a secretari i exerceix les funcions de ponent de la comissió.

En els centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris, un dels tres representants de l'administració ho serà a proposta del Departament de Justícia.

Un representant de l'Administració local designat pel corresponent ajuntament.

b) Un membre del consell escolar que no formi part del professorat, elegit per i entre els seus membres, exclòs l'alumnat dels dos primers cursos de l'educació secundària obligatòria. El segon representant més votat es designa com a suplent.

En els centres de formació de persones adultes ubicats en centres penitenciaris, el representant del consell escolar s'elegeix entre els representants de l'alumnat i els representants del personal d'administració i serveis del centre penitenciari on s'ubica el centre educatiu.

c) Tres professors del centre elegits, en votació secreta, pel claustre. Cada membre del professorat pot votar dos representants i es seleccionen els tres més votats. El quart representant més votat es designa com a suplent. En cas d'empat de vots, es designa el de més edat.

En cap cas pot formar part de la comissió de selecció professorat candidat a ser seleccionat. En el supòsit que, en concretar l'estructura organitzativa del centre, s'hagi fet constar en el projecte de direcció una proposta concreta de professorat, aquest tampoc pot ser seleccionat com a membre de la comissió.

5.4 Als efectes de la constitució de la comissió de selecció en el concurs de mèrits per a la direcció de la ZER, el consell escolar i el claustre són els de la ZER.

El representant de l'Administració local a la comissió es designa a proposta conjunta dels ajuntaments afectats.

5.5 Tots els membres de la comissió i els seus suplents quan escaigui, són nomenats per la direcció dels serveis territorials o per l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona.

5.6 Quan la direcció actual del centre participi com a candidata en el procés de selecció, s'ha d'abstenir d'exercir les funcions que el procediment assigna a la direcció, tant pel que fa a les sessions del claustre com a les del Consell Escolar. Aquestes funcions les ha d'exercir el cap d'estudis i, si també hi recau motiu d'abstenció, la persona del centre que determinin els serveis territorials del Departament d'Ensenyament o l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona.

5.7 Els membres de la comissió de selecció estan subjectes a les causes d'abstenció i de recusació que estableixen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5.8 La comissió actua d'acord amb el règim jurídic dels òrgans col·legiats previst a la Llei 30/1992 i a la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

-6 Valoració de mèrits i fases del concurs

6.1 El concurs de mèrits per a la selecció de la direcció consta de dues fases i cadascuna és eliminatòria. Per a la superació de cada fase es requereix una puntuació mínima del 50% de la puntuació màxima de la fase.

6.2 L'estructura del barem de cadascuna de les dues fases del concurs de mèrits és la que consta a les bases 7 i 8 d'aquest annex 1.

6.3 L'aspirant seleccionat per la comissió és qui obtingui la puntuació més alta, com a suma de les puntuacions de les dues fases, d'entre els qui hagin obtingut o superat les puntuacions mínimes corresponents, excepte en el supòsit de l'apartat 6.5.

6.4 En cas d'empat en les puntuacions obtingudes, la comissió de selecció ha d'aplicar, successivament, els criteris següents:

a) Major puntuació en la segona fase.

b) Major puntuació en el subapartat a) de l'apartat A de la primera fase.

c) Major puntuació en el subapartat b) de l'apartat A de la primera fase, i així successivament amb la resta de subapartats, fins al subapartat i).

d) Major puntuació en l'apartat B de la primera fase.

e) Major puntuació en el subapartat a) de l'apartat B de la primera fase, i així successivament amb la resta de subapartats, fins al subapartat e).

f) Si finalment subsisteix l'empat, s'ha d'efectuar un sorteig entre les candidatures empatades.

6.5 Si un aspirant ha presentat més d'una candidatura i dues o tres comissions el seleccionen, serà nomenat director del centre on hagi obtingut la major puntuació. Tot i això, un mateix candidat por ser seleccionat per ocupar la direcció d'una ZER i d'una escola que en forma part.

 

-7 Barem de la primera fase

7.1 Consta de dos apartats:

Apartat A: valora els mèrits relacionats amb l'experiència i la competència professionals en l'àmbit de la gestió i de la docència en centres i serveis educatius, amb un màxim de 25 punts. No hi ha puntuació mínima requerida per aquest apartat.

Apartat B: valora la formació específica per a l'exercici de la direcció i la formació acadèmica general de les persones candidates, amb un màxim de 15 punts. No hi ha puntuació mínima requerida per aquest apartat.

La puntuació màxima total de la primera fase és de 40 punts i la puntuació mínima per superar aquesta fase és de 20 punts.

7.2 El barem de l'apartat A de la primera fase és el següent:

Mèrits relacionats amb l'experiència i la competència professionals.

Puntuació màxima: 25 punts.

a) Per tenir l'acreditació de directiu professional docent: 25 punts.

b) Per l'exercici del càrrec de director o directora (també coordinador o coordinadora d'aula de formació de persones adultes) amb valoració positiva: 2 punts per cada any, fins a un màxim de 16 punts.

c) Per l'exercici d'òrgans unipersonals de govern, inclosos els addicionals, amb valoració positiva: 1,5 punts per cada any, fins a un màxim de 7,5 punts.

d) Per l'exercici d'òrgans unipersonals de coordinació, amb valoració positiva: 0,5 punts per cada any, fins a un màxim de 3 punts.

e) Per cada any de servei en llocs de treball de l'Administració educativa de nivell 26 o superior: 0,5 punts, fins a un màxim de 3 punts.

f) Per pertànyer, en situació de servei actiu, a un cos de catedràtics de la funció pública docent no universitària: 3 punts.

g) Per tenir la categoria superior de sènior: 3 punts.

h) Pels anys d'experiència docent que superen els cinc anys exigits com a requisit, si es valora de manera positiva l'exercici de la docència: 0,25 punts per cada any, fins a un màxim de 3 punts.

i) Per l'avaluació positiva de l'activitat docent en centres i serveis educatius, realitzada per la inspecció d'educació durant el procés selectiu, fins a un màxim de 10 punts.

j) Per cada curs escolar que s'hagi participat, en programes d'innovació i de qualitat educativa amb avaluació positiva: 0,5 punts per cada curs fins un màxim de 5 punts.

k) Per estar en servei actiu durant el curs escolar de la convocatòria del concurs de mèrits: 1 punt.

l) Per tenir la destinació i exercir efectivament la docència en el curs escolar de la convocatòria en centres de dificultat especial o en centres de referència educativa amb avaluació positiva: 3 punts.

La puntuació dels apartats b), c), d), h) i j) s'incrementarà un 25% en els mèrits per l'exercici del càrrec i/o la docència prestats en el centre, la direcció del qual se sol·licita.

7.3 En l'aplicació del barem de l'apartat A de la primera fase cal atenir-se als criteris següents:

Als efectes de la valoració positiva de l'exercici del càrrec de director o directora que preveu l'apartat b), s'entén valorat de manera positiva l'exercici de la direcció dels centres docents durant els anys anteriors a l'entrada en vigor del Decret 71/1996, de 5 de març, pel qual es regula l'acreditació de la direcció en els centres docents.

S'entén valorat de manera positiva l'exercici dels càrrecs directius i de coordinació dels centres docents, que preveuen els apartats c) i d), durant els anys anteriors a l'entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l'educació.

En l'apartat h), s'entén valorat de manera positiva l'exercici de la docència durant els anys anteriors a l'entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l'educació.

Per als apartats c) d) i h) s'entén que l'avaluació és positiva per als serveis prestats fins al curs 2014-15 inclòs, llevat que hi hagi una valoració negativa explícita

Correspon als inspectors d'educació realitzar la valoració de l'exercici de càrrecs i de l'experiència docent del professorat candidat a la direcció dels centres docents que preveuen els apartats b), c), d) i h) d'aquest barem, prestats a partir de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre.

Així mateix, han de realitzar l'avaluació de les capacitats pedagògiques de l'aspirant, del domini de les tècniques de treball docent i de la seva participació en el funcionament del centre que componen l'activitat docent a puntuar a l'apartat i), assegurant la intervenció d'un inspector de perfil professional adient amb les especialitats docents de l'aspirant relacionades amb l'activitat docent duta a terme.

Es tindran en compte els criteris que estableix l'annex 5.

En el cas que s'al·legui l'exercici de més d'un càrrec durant el mateix període de temps (apartats b) c) i d)) aquests es valoren independentment, si l'avaluació és positiva, per l'apartat que correspongui.

Els punts per anys d'experiència, previstos en els apartats b), c), d), e) i h), es calculen dividint per 12 el nombre de mesos acumulats fins al final del curs en el qual es realitzi la convocatòria i multiplicant el resultat pels punts anuals assignats en cada any d'exercici en el càrrec i servei o d'experiència docent.

7.4 El barem de l'apartat B de la primera fase és el següent:

Puntuació màxima: 15 punts.

a) Per la superació dels programes de formació inicial o permanent d'actualització relatius a la funció directiva a què fa referència l'article 27 del Decret 155/2010, de 2 novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent:

a.1) Organitzats pel Departament d'Ensenyament o realitzats per institucions públiques o privades de prestigi reconegut o per les universitats validats pel Departament d'Ensenyament amb un mínim de 155 hores: 7,5 punts.

Per la superació dels programes anteriors amb avaluació de notable o superior: 7,5 punts addicionals.

a.2) Programa de formació de directors novells per a la incorporació a la direcció de 60 hores: 3 punts.

Per la superació del programa anterior amb avaluació de notable o superior: 3 punts addicionals.

b) Per la superació d'altres programes de formació permanent relatius a la funció directiva a què fa referència l'article 27 del Decret 155/2010 organitzats o validats pel Departament d'Ensenyament fins a 7,5 punts. Cada hora té un valor de 0,05 punts.

c) Per la superació de programes de formació permanent professionalitzadora a què fan referència els articles 27 i 29 del Decret 155/2010 organitzats pel Departament d'Ensenyament o realitzats per institucions públiques o privades de prestigi reconegut o per les universitats validats pel Departament d'Ensenyament amb un mínim de 155 hores: 7,5 punts.

Per la superació dels programes anteriors amb avaluació de notable o superior: 7,5 punts addicionals.

Els apartats a.1) i c) són excloents.

d) Per la superació de programes de formació anteriors a l'entrada en vigor del Decret 155/2010, impartits per universitats o institucions públiques o privades de prestigi reconegut homologats pel Departament d'Ensenyament amb un mínim de 155 hores: 3 punts.

e) Per la superació de cursos de formació anteriors a l'entrada en vigor del Decret 155/2010, organitzats pel Departament d'Ensenyament o impartits per universitats o institucions públiques o privades de prestigi reconegut, homologats pel Departament d'Ensenyament fins a 3 punts. Cada hora val 0,02 punts.

f) Per haver impartit activitats de formació directiva després de l'entrada en vigor del Decret 155/2010 fins a 3 punts. Cada hora val 0,02 punts.

g) Per activitats de formació, recerca i publicacions relacionades amb l'organització escolar, les tecnologies aplicades a l'educació, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de la educació, la coeducació, la gestió i direcció dels centres educatius i dels serveis i programes educatius: fins a 3 punts.

h) Per titulació universitària diferent de l'exigida per a l'ingrés en el cos de la funció pública docent des del qual es concursa, fins a un màxim de 3 punts:

2 punts per cada títol de doctorat, de llicenciatura, d'arquitectura, d'enginyeria, grau o equivalent.

1 punt per cada títol de diplomatura universitària o equivalent.

0,2 punts per cada titulació de màster o de postgrau no considerades en l'acreditació de cap altre mèrit o que no hagin estat requisit necessari per obtenir puntuació per un altre mèrit.

0,2 per cada certificat de nivell avançat d'EOI de llengües estrangeres.

 

-8 Barem de la segona fase

8.1 Consta de dos apartats:

Apartat C de valoració del projecte de direcció, amb una puntuació màxima de 40 punts.

Apartat D de valoració de la capacitat de lideratge, amb una puntuació màxima de 20 punts.

La puntuació màxima total per a la segona fase és de 60 punts. La puntuació mínima per a superar aquesta fase és de 30 punts.

8.2 La comissió de selecció ha de tenir en compte el contingut del projecte de direcció i la defensa que en faci l'aspirant.

La valoració del projecte ha de tenir en compte els criteris següents:

El projecte s'ha d'adequar als continguts que estableix l'article 25 del Decret 155/2010, de 2 de novembre.

El projecte de direcció ha de mostrar, mitjançant una diagnosi actualitzada, coneixement del centre, de la seva estructura organitzativa, del seu funcionament, del seu projecte educatiu, si en té, i, quan escaigui, dels resultats de les darreres avaluacions internes i externes del centre. Així mateix, ha de mostrar coneixements sobre l'entorn i la seva influència o relació amb el centre.

S'ha de valorar la coherència del projecte de direcció amb el projecte educatiu del centre i els fonaments i la viabilitat de les propostes de modificació del projecte educatiu, si és procedent, i la relació del projecte de direcció amb els objectius de sistema que hagi definit el Departament d'Ensenyament.

També s'ha de valorar la coherència entre els objectius i les estratègies que es proposen, els criteris per a l'optimització dels recursos disponibles, el realisme en matèria de recursos a obtenir.

En matèria d'estratègies, s'han de valorar les línies d'actuació previstes, la seqüència temporal de les actuacions i la previsió de marges per rectificar decisions i adaptar-les a l'evolució dels indicadors, especialment en matèria de resultats educatius.

També s'han de valorar el rigor i la simplicitat dels indicadors, que han de permetre l'avaluació de l'exercici de la direcció i de l'aplicació del projecte durant el mandat i fer efectiva la transparència en la gestió.

Cada membre de la comissió ha de puntuar de 0 a 40 punts el projecte de direcció presentat per cada aspirant, tenint en compte els criteris següents:

1) Diagnosi actualitzada del centre: fins a 10 punts.

2) Objectius a assolir. Coherència i viabilitat: fins a 10 punts.

3) Estratègies i línies d'actuació previstes: fins a 10 punts.

4) Indicadors i mecanismes per el retiment de comptes: fins a 10 punts.

8.3 Pel que fa a l'apartat D, la comissió de selecció ha de valorar la capacitat de lideratge de l'aspirant a la direcció a partir de la defensa que haurà de fer del projecte de direcció que ha presentat i d'una entrevista personal amb el candidat o candidata.

Cada membre de la comissió ha de puntuar de 0 a 20 punts la capacitat de lideratge del candidat.

Per a la valoració de la capacitat de lideratge, la comissió de selecció té en compte els aspectes següents:

Visió estratègica de centre: capacitat de diagnosi, formulació de propostes de millora, disseny d'estratègies i actuacions, avaluació de processos i resultats.

Promoció del treball col·laboratiu dels equips docents orientat al progrés de l'alumnat i de l'ambient d'aprenentatge al centre.

Capacitat per gestionar els equips humans: distribució de responsabilitats, motivació i desenvolupament professional.

Impuls de processos i estructures participatives en relació amb la implicació i compromís de les famílies en l'èxit educatiu.

Establiment de xarxes amb els agents educatius de l'entorn, promoció de la interacció del centre amb l'entorn.

Capacitat de comunicació, convenciment, generació d'empatia i compromís amb la institució.

Promoció de la convivència: identificació de problemàtiques, capacitat d'anàlisi, de generació d'un clima relacional positiu, de negociació i d'arbitratge.

 

-9 Procediment i calendari d'actuacions

9.1 Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el servei de personal dels serveis territorials o l'òrgan corresponent del Consorci d'Educació de Barcelona ha de comprovar per a cada aspirant el compliment dels requisits de la base 1 i proposa l'admissió o no de la sol·licitud.

En el supòsit que no s'hagi acreditat degudament el compliment dels requisits de participació o no hi hagi coincidència entre el codi de centre i el literal tal i com consten a l'annex 2, es requerirà la persona interessada perquè, en el termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició. La manca de presentació del projecte de direcció no és esmenable.

Com a molt tard el 7 de març de 2016, les direccions dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament i l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona han d'emetre i fer públiques en els taulers d'anuncis i en l'adreça d'Internet:

http://educacio.gencat.cat/portaldecentre

les resolucions que aproven la llista de candidatures admeses i excloses, amb especificació del motiu.

Contra aquestes resolucions es pot interposar recurs d'alçada davant la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la publicació.

9.2 La resolució de candidatures admeses i excloses s'ha de notificar a la direcció dels centres afectats com a molt tard el 9 de març de 2016 per tal que la facin pública en el tauler d'anuncis del centre, i en tinguin coneixement el claustre de professors i el consell escolar.

En el mateix termini, s'han de lliurar a la direcció dels centres on el càrrec és objecte de convocatòria, els projectes de direcció presentats per l'aspirant o aspirants admesos, sempre i quan l'actual direcció no hagi participat en el concurs. En aquest supòsit s'aplicaran els mateixos criteris d'abstenció previstos a la base 5.6.

9.3 La direcció del centre educatiu o de la ZER ha de convocar el claustre de professors i el consell escolar per notificar-los les sol·licituds admeses, fer l'elecció dels membres de la comissió de selecció i posar en coneixement dels dos òrgans els projectes de direcció de les persones candidates.

9.4 La direcció del centre ha de comunicar als serveis de personal dels serveis territorials o a l'òrgan corresponent del Consorci d'Educació de Barcelona els membres del claustre i del consell escolar que formaran part de la comissió de selecció.

9.5 La direcció dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament i l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona nomenen les comissions de selecció que preveu la base 5 i lliuren còpia de la resolució als presidents de les comissions, que les fan públiques als taulers d'anuncis dels centres.

Al mateix temps, han d'informar explícitament a cadascuna de les comissions de selecció afectades sobre els candidats que han presentat sol·licitud a algun altre centre.

9.6 Els serveis de personal dels serveis territorials i l'òrgan corresponent del Consorci d'Educació de Barcelona han de formalitzar una proposta de la puntuació resultant de l'aplicació del barem corresponent a la primera fase de cada aspirant. Aquesta proposta de puntuació, que la comissió pot rectificar o modificar, conjuntament amb el projecte o projectes de direcció presentats i la documentació que acredita els mèrits al·legats, en els dos apartats de la primera fase, s'ha de lliurar a la presidència de la comissió de selecció com a molt tard el 6 d'abril de 2016.

9.7 El president o presidenta de la comissió de selecció ha de lliurar una còpia del projecte de direcció de cada aspirant a cada membre de la comissió i els ha de comunicar la data i lloc de constitució.

9.8 Les comissions de selecció s'han de constituir, com a molt tard, el 15 d'abril de 2016 a la seu del centre educatiu o ZER corresponent.

9.9 La comissió de selecció, un cop valorada la primera fase del concurs de tots els participants, amb destinació al centre i sense, ha d'exposar la llista amb la puntuació obtinguda en el tauler d'anuncis del centre.

Contra la puntuació obtinguda en aquesta primera fase, les persones aspirants poden presentar reclamació en el termini de cinc dies hàbils comptat a partir de l'endemà de l'exposició de les llistes.

Les reclamacions s'han de presentar a la seu del centre o ZER adreçades al president o presidenta de la comissió.

En aquest mateix termini i lloc també es poden presentar desistiments a la participació o renuncia a la participació en algun dels centres sol·licitats.

9.10 Un cop finalitzat el termini de reclamacions, i resoltes aquestes, la comissió de selecció ha de fer pública la llista definitiva de puntuacions de la primera fase i ha d'exposar la llista d'aspirants convocats a la segona fase, amb especificació de la data, hora i lloc en què es realitzarà.

La convocatòria s'ha de realitzar amb un mínim de 48 hores d'antelació.

Per tal de facilitar que un aspirant pugui optar a la direcció de fins a tres centres, les comissions de selecció afectades han de coordinar-se per tal d'establir la data de convocatòria dels candidats a la segona fase.

9.11 A l'inici de la sessió i prèviament a l'entrevista, el membre de la comissió representant de l'Administració educativa que actuï com a ponent i secretari ha de presentar a la comissió una anàlisi valorativa de cada projecte de direcció, que ha d'ordenar el debat i les deliberacions per part dels membres de la comissió i que ha de ser recollida en un annex a l'acta de la sessió.

9.12 Els candidats han de defensar davant la comissió el seu projecte de direcció i realitzen una entrevista personal, que pot versar sobre aspectes del desenvolupament del projecte i sobre altres qüestions que permetin a la comissió valorar la capacitat de lideratge de l'aspirant.

A continuació, la comissió ha de valorar separadament els apartats C i D corresponents al projecte de direcció i a la capacitat de lideratge, respectivament.

Cada membre de la comissió ha de valorar per l'apartat C de 0 a 40 punts, i per l'apartat D de 0 a 20 punts, amb una explicació raonada i pública prèvia en el si de la comissió de selecció.

Quan hi hagi una diferència de 10 o més enters entre les puntuacions que s'hagin atorgat per l'apartat C i /o una diferència de 5 o més enters entre les puntuacions atorgades pels diferents membres de la comissió per l'apartat D, en seran excloses les qualificacions màxima i mínima i es calcularà la puntuació mitjana entre la resta de puntuacions.

En el cas que més d'un membre hagi atorgat la valoració màxima o mínima, només s'exclourà una d'aquestes valoracions.

El mecanisme de presa de decisions de la comissió, en relació amb aquesta segona fase, ha de poder identificar la puntuació atorgada per cada membre de la comissió, a l'efecte que es puguin emetre els vots particulars raonats corresponents quan escaigui. A aquests efectes, el secretari o secretària de la comissió ha d'estendre una acta acreditativa de les puntuacions obtingudes per cada aspirant en cadascun dels apartats d'aquesta fase, que serà signada per tots els membres de la comissió.

9.13 Un cop valorats els projectes de direcció i la capacitat de lideratge dels aspirants d'acord amb el que preveu la base 8, la comissió ha de fer pública, al tauler d'anuncis del centre, l'acta provisional acreditativa, amb especificació de les puntuacions de les dues fases de cada aspirant.

Les persones interessades poden presentar reclamació en el termini de cinc dies hàbils davant la comissió de selecció contra el contingut de l'esmentada acta.

Les possibles reclamacions es resoldran motivant les raons que hagin conduit a emetre la valoració final. En aquest cas, si així ho sol·licita la persona interessada, caldrà informar-lo de les puntuacions que cadascun dels membres de la comissió ha atorgat al candidat.

9.14 Una vegada resoltes les reclamacions, el secretari o secretària de la comissió ha d'estendre l'acta definitiva de les puntuacions obtingudes per cada aspirant i fer constar la persona seleccionada.

L'acta signada per tots els membres de la comissió s'ha de publicar al tauler d'anuncis del centre i el president o presidenta de la comissió ha de trametre una altra acta original i signada a la direcció dels serveis territorials o a la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona, que n'ordenarà la publicació al tauler d'anuncis.

Contra la resolució de la reclamació, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la direcció dels serveis territorials o la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació en el tauler d'anuncis. La resolució del recurs posa fi a la via administrativa.

9.15 El director o directora dels serveis territorials o l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona emet i fa pública al tauler d'anuncis i al tauler electrònic de la Generalitat, com a molt tard el dia 23 de maig de 2016, la resolució d'aspirants seleccionats per ser nomenats com a director o directora.

Quan un mateix aspirant hagi estat seleccionat per més d'una comissió, el director o directora dels Serveis Territorials o l'òrgan competent del Consorci d'Educació de Barcelona, aplica allò que preveu la base 6.5 d'aquesta convocatòria. Per tant, pot succeir que en algun cas la resolució d'aspirants seleccionats impliqui el nomenament del segon candidat amb millor puntuació d'un centre determinat, situació de la qual s'ha d'informar tant a la comissió, com al nou aspirant proposat.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu competent, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al tauler d'anuncis dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs potestatiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director o directora dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament o la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al tauler d'anuncis dels serveis territorials o del Consorci, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

-10 Programa específic de formació per a l'exercici de la direcció

10.1 Els candidats seleccionats que no disposin de cap dels requisits, acreditacions o habilitacions previstes a l'article 14.1.d) del Decret 155/2010 i no tinguin l'acreditació de directiu professional docent, hauran de seguir un programa específic de formació.

 

-11 Nomenament

11.1 El director o directora dels Serveis Territorials o la Gerència del Consorci d'Educació de Barcelona, ha de nomenar director o directora del centre l'aspirant seleccionat des del dia 1 de juliol de 2016 al 30 de juny de 2020, sempre que d'acord amb el previst a la base 1 d'aquesta convocatòria, tingui acreditat el requisit e).

El candidat que no superi el programa específic de formació previst a l'apartat 10.1, no podrà ser nomenat.

11.2 El nomenament i la presa de possessió en el càrrec de director o directora comporta la finalització automàtica de la llicència de reducció de jornada per interès particular que l'aspirant estigui gaudint, amb efectes del 30 de juny de 2016.

 

 

Annex 2

 

 

Consorci d'Educació de Barcelona
 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

08044120

CFA Freire

Barcelona

08055683

CFA Manuel Sacristán

Barcelona

08062262

CFA Montserrat Roig

Barcelona

08060231

CFA Pegaso

Barcelona

08061956

CFA Prosperitat

Barcelona

 

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08037814

Escola Alexandre Galí

Barcelona

08002873

Escola Bac de Roda

Barcelona

08013408

Escola Barcelona

Barcelona

08002411

Escola Baró de Viver

Barcelona

08001819

Escola Collaso i Gil

Barcelona

08001856

Escola Drassanes

Barcelona

08002599

Escola Eduard Marquina

Barcelona

08039483

Escola Els Horts

Barcelona

08032634

Escola Ferrer i Guàrdia

Barcelona

08052657

Escola Fort Pienc

Barcelona

08002009

Escola Francesc Macià

Barcelona

08002071

Escola Gayarre

Barcelona

08002061

Escola Jaume I

Barcelona

08002216

Escola Josep Maria de Sagarra

Barcelona

08002575

Escola La Pau

Barcelona

08039525

Escola La Sedeta

Barcelona

08002629

Escola Les Acàcies

Barcelona

08001947

Escola Mallorca

Barcelona

08001820

Escola Milà i Fontanals

Barcelona

08052165

Escola Octavio Paz

Barcelona

08043863

Escola Orlandai

Barcelona

08001601

Escola Parc de la Ciutadella

Barcelona

08013457

Escola Pegaso

Barcelona

08043115

Escola Provençals

Barcelona

08001777

Escola Ramon Llull

Barcelona

08002113

Escola Rius i Taulet

Barcelona

08043887

Escola Sagrada Família

Barcelona

08002551

Escola Sant Pere Nolasc

Barcelona

08043292

Escola Tabor

Barcelona

08002526

Escola Tibidabo

Barcelona

08039537

Escola Torrent d'en Melis

Barcelona

08043838

Escola Turó del Cargol

Barcelona

08052785

Escola Vila Olímpica

Barcelona

 

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08013275

Institut Escola del Treball

Barcelona

08040141

Institut Icària

Barcelona

08057540

Institut Joan Brossa

Barcelona

08013101

Institut Joan d'Àustria

Barcelona

08044958

Institut Josep Pla

Barcelona

08034564

Institut Les Corts

Barcelona

08045525

Institut Manuel Carrasco i Formiguera

Barcelona

08013226

Institut Menéndez y Pelayo

Barcelona

08013160

Institut Poeta Maragall

Barcelona

08052797

Institut Salvador Espriu

Barcelona

08013238

Institut Verdaguer

Barcelona

08045483

Institut Vila de Gràcia

Barcelona

 

 

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques
 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

08057874

CFA Catalònia

L'Hospitalet de Llobregat

08057163

CFA Teresa Mañé

Vilanova i la Geltrú

 

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08041571

Escola Artur Martorell

Badalona

08037899

Escola Folch i Torres

Badalona

08036342

Escola Joan Llongueras

Badalona

08035404

Escola Joan Miró

Badalona

08034965

Escola Margarida Xirgu

Badalona

08016811

Escola Josep Andreu - Charlie Rivel

Cubelles

08017682

Escola Jacint Verdaguer

La Granada

08044223

CEE L'Estel- Can Bori

L'Hospitalet de Llobregat

08034862

Escola Ausiàs March

L'Hospitalet de Llobregat

08038004

Escola Josep Janés

L'Hospitalet de Llobregat

08051471

Escola Josep Maria Folch i Torres

L'Hospitalet de Llobregat

08019231

Escola Milagros Consarnau

L'Hospitalet de Llobregat

08034242

Escola Pablo Neruda

L'Hospitalet de Llobregat

08039574

Escola Pau Sans

L'Hospitalet de Llobregat

08019368

Escola Pere Lliscart

L'Hospitalet de Llobregat

08039562

Escola Prat de la Manta

L'Hospitalet de Llobregat

08022343

Escola Circell

Olèrdola

08022847

Escola Sants Abdó i Senén

El Pla del Penedès

08034989

Escola Catalunya

Sant Adrià de Besòs

08026889

Escola Vinyes Verdes

Sant Llorenç d'Hortons

08027110

Escola El Pi

Sant Pere de Ribes

08058957

Escola Els Costerets

Sant Pere de Ribes

08062781

Escola Mediterrània

Sant Pere de Ribes

08034448

Escola Santa Eulàlia

Sant Pere de Ribes

08027456

Escola Ferran de Sagarra

Santa Coloma de Gramenet

08062833

Escola Agnès de Sitges

Sitges

08029155

Escola El Montcau - ZER Subirats

Subirats

08029192

Escola Sant Jordi - ZER Subirats

Subirats

08029143

Escola Subirats - ZER Subirats

Subirats

08031320

Escola Estalella i Graells

Vilafranca del Penedès

08034126

Escola Pau Boada

Vilafranca del Penedès

08031666

Escola Canigó

Vilanova i la Geltrú

08040412

Escola El Margalló

Vilanova i la Geltrú

08061051

Escola Ítaca

Vilanova i la Geltrú

08039586

Escola L'Arjau

Vilanova i la Geltrú

08043929

Escola Llebetx

Vilanova i la Geltrú

 

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08044077

EASD Josep Serra i Abella

L'Hospitalet de Llobregat

08019411

Institut Bellvitge

L'Hospitalet de Llobregat

08052918

Institut Bisbe Berenguer

L'Hospitalet de Llobregat

08019319

Institut Pedraforca

L'Hospitalet de Llobregat

08055944

Institut Rubió i Ors

L'Hospitalet de Llobregat

08065342

Sec. d'Institut Xaloc

Sant Pere de Ribes

08053078

Institut Numància

Santa Coloma de Gramenet

08045653

Institut Dolors Mallafrè i Ros

Vilanova i la Geltrú

08031711

Institut Manuel de Cabanyes

Vilanova i la Geltrú

 

 

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat
 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

08063618

CFA Esparreguera

Esparreguera

08062031

CFA Mare de Déu de Montserrat

Olesa de Montserrat

 

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08034096

Escola Antoni Gaudí

Castelldefels

08015855

Escola Els Pins

Castelldefels

08037930

Escola Margalló

Castelldefels

08016173

Escola Mare de Déu de Montserrat

Castellví de Rosanes

08016331

Escola Jaume Balmes

Corbera de Llobregat

08016380

Escola Anselm Clavé

Cornellà de Llobregat

08016744

Escola Antoni Gaudí

Cornellà de Llobregat

08016367

Escola Dolors Almeda

Cornellà de Llobregat

08016392

Escola Mossèn Jacint Verdaguer

Cornellà de Llobregat

08043346

Escola Montserrat

Esparreguera

08042861

Escola Lola Anglada

Esplugues de Llobregat

08021363

Escola L'Alzina

Molins de Rei

08041660

Escola Pont de la Cadena

Molins de Rei

08022665

Escola Àngel Guimerà

Pallejà

08022677

Escola Jacint Verdaguer

Pallejà

08040333

Escola Bernat Metge

El Prat de Llobregat

08042809

Escola Galileo Galilei

El Prat de Llobregat

08022938

Escola Jacint Verdaguer

El Prat de Llobregat

08025241

Escola Joan Maragall

Sant Andreu de la Barca

08034412

Escola Can Massallera

Sant Boi de Llobregat

08054061

Escola Montbaig

Sant Boi de Llobregat

08063761

Escola Vicente Ferrer

Sant Boi de Llobregat

08026130

Escola La Roureda

Sant Esteve Sesrovires

08026385

Escola Arquitecte Gaudí

Sant Feliu de Llobregat

08026221

Escola Falguera

Sant Feliu de Llobregat

08063394

Escola Miquel Martí i Pol

Sant Feliu de Llobregat

08035350

Escola Sant Josep

Sant Vicenç dels Horts

08043760

Escola Colònia Güell

Santa Coloma de Cervelló

08061622

Escola Can Coll

Torrelles de Llobregat

08064881

Escola Campderrós

Vallirana

08030789

Escola Pompeu Fabra

Vallirana

08042834

Escola Can Palmer

Viladecans

08032750

Escola Pau Casals

Viladecans

 

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08064911

Institut de Castelldefels

Castelldefels

08059688

Institut Maria Aurèlia Capmany

Cornellà de Llobregat

08041374

Institut La Mallola

Esplugues de Llobregat

08073077

Sec. d'Institut de Martorell

Martorell

08053297

Institut de Pallejà

Pallejà

08034011

Institut Frederic Mompou

Sant Vicenç dels Horts

08061361

Sec. d'Institut Torrelles de Llobregat

Torrelles de Llobregat

08068495

Institut de Viladecans

Viladecans

08053364

Institut Josep Mestres i Busquets

Viladecans

 

 

 

Serveis Territorials a Vallès Occidental
 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

08060277

CFA Pau Casals

Rubí

08057001

CFA La Creu de Barberà

Sabadell

08055713

CFA Sant Cugat del Vallès

Sant Cugat del Vallès

08061555

CFA Can Folguera

Santa Perpètua de Mogoda

 

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08028931

Escola La Muñeira

Badia del Vallès

08028941

Escola La Sardana

Badia del Vallès

08041210

Escola del Bosc

Barberà del Vallès

08034229

Escola Bonavista

Castellar del Vallès

08062742

Escola Benviure

Castellbisbal

08057229

Escola Els Arenys

Castellbisbal

08015821

Escola Mare de Déu de Montserrat

Castellbisbal

08028904

Escola Carles Buïgas

Cerdanyola del Vallès

08062626

Escola Collserola

Cerdanyola del Vallès

08020863

Escola Ginesta

Matadepera

08064052

Escola Mas Rampinyo

Montcada i Reixac

08021764

Escola Mitja Costa

Montcada i Reixac

08064064

Escola Can Periquet

Palau-solità i Plegamans

08038171

Escola Montessori

Rubí

08024789

CEE Francesc Bellapart

Sabadell

08024066

Escola Alcalde Marcet

Sabadell

08035957

Escola Can Deu

Sabadell

08038582

Escola Catalunya

Sabadell

08061166

Escola de Can Llong

Sabadell

08024005

Escola Joan Maragall

Sabadell

08041611

Escola Joanot Alisanda

Sabadell

08024042

Escola La Romànica

Sabadell

08055889

Escola Miquel Martí i Pol

Sabadell

08053492

Escola Teresa Claramunt

Sabadell

08034692

Escola Catalunya

Sant Cugat del Vallès

08064118

Escola Ciutat d'Alba

Sant Cugat del Vallès

08059871

Escola Gerbert d'Orlhac

Sant Cugat del Vallès

08026026

Escola Pins del Vallès

Sant Cugat del Vallès

08026919

Escola Josep Gras

Sant Llorenç Savall

08060484

Escola Taula Rodona

Sant Quirze del Vallès

08034461

Escola Bernat de Mogoda

Santa Perpètua de Mogoda

08051306

Escola Abat Marcet

Terrassa

08058465

Escola Enxaneta

Terrassa

08029507

Escola Isaac Peral

Terrassa

08030212

Escola Josep Ventalló i Vintró

Terrassa

08062687

Escola Ponent

Terrassa

08029386

Escola Ramón y Cajal

Terrassa

08066048

Escola Roser Capdevila

Terrassa

08051318

Escola Sant Llorenç del Munt

Terrassa

 

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08031757

Institut Forat del Vent

Cerdanyola del Vallès

08043504

Institut Pere Calders

Cerdanyola del Vallès

08044533

Institut La Ferreria

Montcada i Reixac

08054174

Institut La Ribera

Montcada i Reixac

08021788

Institut Montserrat Miró i Vila

Montcada i Reixac

08045306

Institut Ramon Casas i Carbó

Palau-solità i Plegamans

08053170

Institut Polinyà

Polinyà

08037206

Institut Lluís Companys

Ripollet

08036330

Institut J.V. Foix

Rubí

08053182

Institut La Serreta

Rubí

08024765

Institut Arraona

Sabadell

08024741

Institut Escola Industrial

Sabadell

08053212

Institut Jonqueres

Sabadell

08046694

Institut Centre d'Alt Rendiment Esportiu

Sant Cugat del Vallès

08030339

Institut de Terrassa

Terrassa

08061208

Institut Vacarisses

Vacarisses

08053261

Institut de Viladecavalls

Viladecavalls

 

Instituts Escola

08067594

Institut Escola Les Vinyes

Castellbisbal

 

 

 

Serveis Territorials a Maresme - Vallès Oriental
 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

08055385

CFA Mollet del Vallès

Mollet del Vallès

 

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08061063

Escola La Serreta

Alella

08057266

Escola Els Cingles

L'Ametlla del Vallès

08060319

Escola Les Fonts

Argentona

08061762

Escola Mas Maria

Cabrils

08015077

Escola El Farell

Caldes de Montbui

08064805

Escola Els Quatre Vents

Canovelles

08037917

Escola Joan Miró

Canovelles

08022008

Escola Montmany

Figaró-Montmany

08063931

Escola Les Falgueres

Fogars de la Selva

08066413

Escola Colors

Les Franqueses del Vallès

08017311

Escola Puiggraciós

La Garriga

08017918

Escola Granullarius

Granollers

08017694

Escola Pereanton

Granollers

08041647

Escola Ponent

Granollers

08017979

Escola Aqua Alba

Gualba

08019711

Escola Sagrada Família

La Llagosta

08039604

Escola Francesc Ferrer i Guàrdia

El Masnou

08021272

Escola Àngela Bransuela

Mataró

08039616

Escola Camí del Cros

Mataró

08067661

Escola Joan Coromines

Mataró

08020917

Escola Josep Manuel Peramàs

Mataró

08034746

Escola Rocafonda

Mataró

08021296

Escola Tomàs Viñas

Mataró

08034321

Escola Torre Llauder

Mataró

08021582

Escola Joan Salvat Papasseit

Mollet del Vallès

08061087

Escola Marina

Montgat

08021880

Escola Salvador Espriu

Montgat

08022082

Escola Puig Drau - ZER Baix Montseny

Montseny

08022690

Escola Lluís Piquer

Parets del Vallès

08022707

Escola Pompeu Fabra

Parets del Vallès

08045045

Escola Mediterrània

Pineda de Mar

08045033

Escola Montpalau

Pineda de Mar

08065007

Escola Poble Nou

Pineda de Mar

08068379

Escola Mar Nova

Premià de Mar

08023591

Escola Pilar Mestres-Jaume Torrens

La Roca del Vallès

08067120

Escola Santa Agnès de Malanyanes

La Roca del Vallès

08026208

Escola Jaume Balmes

Sant Feliu de Codines

08027225

Escola Sant Pau

Sant Pol de Mar

08061105

Escola Sot del Camp

Sant Vicenç de Montalt

08028102

Escola Ronçana

Santa Eulàlia de Ronçana

08028345

Escola Les Mimoses

Santa Maria de Martorelles

08039744

Escola del Pont Trencat - ZER Baix Montseny

Santa Maria de Palautordera

08030467

Escola Ignasi Iglesias

Tordera

08039264

Escola Mestres Munguet-Cortés

Vilanova del Vallès

08026749

Escola Pérez Sala

Vilassar de Mar

 

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08054241

Institut Eugeni Xammar

L'Ametlla del Vallès

08035155

Institut Els Tres Turons

Arenys de Mar

08034187

Institut Domènec Perramon

Arenys de Munt

08043486

Institut Manolo Hugué

Caldes de Montbui

08072383

Sec. d'Institut Domus d'Olivet

Canovelles

08017931

Institut Antoni Cumella

Granollers

08058969

Sec. d'Institut El Vern

Lliçà de Vall

08044594

Institut Giola

Llinars del Vallès

08065411

Institut Aiguaviva

Mollet del Vallès

08054034

Institut Gallecs

Mollet del Vallès

08061099

Institut Font del Ferro

Palafolls

08065433

Sec. d'Institut La Sínia

Parets del Vallès

08047832

Institut Joan Coromines

Pineda de Mar

08053017

Institut Valerià Pujol i Bosch

Premià de Dalt

08072255

Institut Premià de Mar

Premià de Mar

08053030

Institut de la Roca del Vallès

La Roca del Vallès

08046852

Institut Llavaneres

Sant Andreu de Llavaneres

08034606

Institut Baix Montseny

Sant Celoni

08047479

Institut Alba del Vallès

Sant Fost de Campsentelles

08062808

Institut Esteve Albert

Sant Vicenç de Montalt

08040564

Institut Jaume Almera

Vilassar de Dalt

 

Instituts Escola

08070908

Institut Escola La Tordera

Santa Maria de Palautordera

 

 

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central
 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

08000323

Escola Barnola

Avinyó

08014796

Escola de Borredà - ZER Berguedà Centre

Borredà

08014841

Escola Les Oliveres - ZER Serra d'Ancosa

Cabrera d'Anoia

08015107

Escola Anton Busquets i Punset - ZER El Moianès Ponent

Calders

08015193

Escola Sant Marc

Calldetenes

08015247

Escola Joventut

Callús

08015430

Escola Marquès de la Pobla

Capellades

08015582

Escola Mare de Déu del Patrocini

Cardona

08015651

Escola Princesa Làscaris

Casserres

08015806

Escola Jaume Balmes

Castellbell i el Vilar

08016070

Escola de Maians - ZER Tres Branques

Castellfollit del Boix

08016136

Escola Les Passeres - ZER Tres Branques

Castellolí

08058817

ZER Tres Branques

Castellolí

08065482

Escola de Collsuspina - ZER El Moianès Llevant

Collsuspina

25003536

Escola de la Coma - ZER El Solsonès

La Coma i la Pedra

08016291

Escola Copons - ZER Vent d'Avall

Copons

08037981

Escola de L'Estany - ZER El Moianès Llevant

L'Estany

25001709

Escola Santa Margarida - ZER Alt Berguedà

Gósol

08018029

Escola Les Escoles

Gurb

08019459

Escola Gabriel Castella i Raich

Igualada

25003093

Escola de Llobera - ZER El Solsonès

Llobera

08020127

Escola Bages

Manresa

08064741

Escola Ítaca

Manresa

08039318

Escola Puigberenguer

Manresa

08020073

Escola Sant Ignasi

Manresa

08038181

Escola Serra i Húnter

Manresa

08022094

Escola Josep Orriols i Roca

Moià

08021892

Escola Sant Pere

Monistrol de Montserrat

08063928

Escola Muntanyola

Muntanyola

08061521

Escola de Mura - ZER El Moianès Ponent

Mura

08022197

Escola Catalunya

Navarcles

08022495

Escola Terra Nostra

Olost

08058091

ZER Baix Berguedà

Olvan

08022549

Escola Llevant - ZER Gavarresa

Oristà

08060526

Escola Creixà

Piera

25006069

Escola d'Ardèvol - ZER El Solsonès

Pinós

08064787

Escola Emili Teixidor

Roda de Ter

08039631

Escola L'Agullola

Rupit i Pruit

08065251

Escola Pla del Puig

Sant Fruitós de Bages

08064829

Escola Valldeneu

Sant Martí de Centelles

08065263

Escola Puigsoler

Sant Vicenç de Castellet

08028709

Escola Lloriana

Sant Vicenç de Torelló

08028059

Escola Jacint Verdaguer

Santa Eugènia de Berga

08029027

Escola Farigola

Seva

25009101

Escola El Vinyet

Solsona

25009009

ZER El Solsonès

Solsona

08029222

Escola Francesc Macià

Súria

08030510

Escola Doctor Fortià i Solà

Torelló

08030522

Escola Vall del Ges

Torelló

08030728

Escola Serrat Voltor - ZER Alt Berguedà

Vallcebre

08031009

Escola Doctor Joaquim Salarich

Vic

08031046

Escola Serra de Picamill - ZER Berguedà Centre

Vilada

08058088

ZER Berguedà Centre

Vilada

08063795

Escola Marta Mata

Vilanova del Camí

08038247

Escola Pompeu Fabra

Vilanova del Camí

 

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

08014693

Institut Guillem de Berguedà

Berga

08043395

Institut Alexandre de Riquer

Calaf

08046645

Institut Molí de la Vila

Capellades

08033924

Institut Pius Font i Quer

Manresa

08047820

Institut Guinovarda

Piera

08047376

Institut Llobregat

Sallent

08053054

Institut Gerbert d'Aurillac

Sant Fruitós de Bages

08066322

Sec. d'Institut Cardener

Sant Joan de Vilatorrada

08053121

Institut Taradell

Taradell

08054277

Institut de Tona

Tona

08065019

Sec. d'Institut de Vallbona d'Anoia

Vallbona d'Anoia

08035003

EASD de Vic

Vic

08044168

Institut Pla de les Moreres

Vilanova del Camí

 

Instituts Escola

08071214

Institut Escola Castellterçol

Castellterçol

 

 

 

Serveis Territorials a Girona
 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

17007014

CFA Lloret de Mar

Lloret de Mar

17008377

CFA Ripollès

Ripoll

17007658

CFA Sant Feliu de Guíxols

Sant Feliu de Guíxols

 

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

17000093

Escola Gaspar de Queralt

Amer

17009345

Escola Camins

Banyoles

17000354

Escola Joan Reglà

Bàscara

17000381

Escola El Rajaret - ZER Montgrí

Bellcaire d'Empordà

17007531

ZER Montgrí

Bellcaire d'Empordà

17006940

Escola de Lliurona

Beuda

17000469

Escola Joaquim Ruyra

Blanes

17000627

Escola Caritat Serinyana

Cadaqués

17000731

Escola Pirineu

Campdevànol

17000779

Escola Doctor Robert

Camprodon

17000925

Escola L'Aixart

Cervià de Ter

17000950

Escola Puig d'Esquers - ZER Cap de Creus

Colera

17000998

Escola El Rodonell

Corçà

17001036

Escola Mont-roig - ZER Requesens

Darnius

17001085

Escola Antoni Balmanya - ZER Requesens

Espolla

17001279

Escola Sant Pau

Figueres

17001292

Escola Les Moreres

Flaçà

17008997

Escola Forallac

Forallac

17001371

Escola de Garrigàs - ZER Empordà

Garrigàs

17001887

Escola Carme Auguet

Girona

17001954

Escola de Vila-roja

Girona

17001930

Escola Josep Dalmau i Carles

Girona

17002004

Escola Josep Peñuelas del Rio

La Jonquera

17002089

Escola de Llers

Llers

17002107

Escola Pere Torrent

Lloret de Mar

17002326

Escola Volcà Bisaroques

Olot

17006782

Escola Carrilet

Palafrugell

17002481

Escola Torres Jonama

Palafrugell

17004736

CEE Els Àngels

Palamós

17002612

Escola Vila-romà

Palamós

17002764

Escola Núria Morer i Pi - ZER Comte Arnau

Planoles

17002791

Escola L'Entorn

Porqueres

17007415

ZER Les Goges

Porqueres

17002879

Escola Les Clisques-ZER Cap de Creus

El Port de la Selva

17009631

ZER Cap de Creus

El Port de la Selva

17008419

Escola Llums del Nord

Puigcerdà

17009242

Escola Nou de Quart

Quart

17002983

Escola El Bruc

Riells i Viabrea

17004761

CEE Doctor Ramon Suriñach

Ripoll

17003094

Escola de Riudellots de la Selva

Riudellots de la Selva

17008687

Escola Les Deveses

Salt

17003151

Escola Silvestre Santaló

Salt

17005522

Escola Veïnat

Salt

17003227

Escola Sant Sebastià - ZER Requesens

Sant Climent Sescebes

17003343

Escola Rocalba

Sant Feliu de Pallerols

17003434

Escola Guilleries

Sant Hilari Sacalm

17003598

Escola Vallgarriga

Sant Miquel de Fluvià

17003616

Escola Els Pinets - ZER Vall de Ter

Sant Pau de Segúries

17008249

Escola Castell de Farners

Santa Coloma de Farners

17003689

Escola Pedralta

Santa Cristina d'Aro

17003719

Escola Joan Maragall

Santa Pau

17003801

Escola Bora Gran

Serinyà

17003938

Escola Puig Rodó - ZER Montgrí

Ullà

17003941

Escola L'Estany - ZER Empordanet-Gavarres

Ullastret

17004001

Escola Verntallat

La Vall d'en Bas

17003537

Escola de Vallfogona de Ripollès - ZER Comte Arnau

Vallfogona de Ripollès

17007464

ZER Comte Arnau

Vallfogona de Ripollès

17004906

Escola Salvador Espriu

Vidreres

17004098

Escola Torre d'en Reig

Vilabertran

17004116

Escola Madrenc

Vilablareix

17004128

Escola Puig Segalar - ZER Tramuntana

Viladamat

17004207

Escola Santiago Ratés

Vilajuïga

17007695

ZER Empordà

Vilanant

 

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

17004578

Institut Castell d'Estela

Amer

17006605

Institut Montsoriu

Arbúcies

17000330

Institut Josep Brugulat

Banyoles

17000551

Institut Sa Palomera

Blanes

17008651

Sec. d'Institut de Caldes de Malavella

Caldes de Malavella

17005650

Institut de Cassà de la Selva

Cassà de la Selva

17006083

Institut Castelló d'Empúries

Castelló d'Empúries

17005649

Institut Cendrassos

Figueres

17001221

Institut Narcís Monturiol

Figueres

17005042

Institut Carles Rahola i Llorens

Girona

17001735

Institut Montilivi

Girona

17006745

Institut de La Jonquera

La Jonquera

17006757

Institut de Llagostera

Llagostera

17005893

Institut Bosc de la Coma

Olot

17008833

EOI de Ripoll

Ripoll

 

Instituts Escola

17009795

Institut Escola Francesc Cambó i Batlle

Verges

 

 

 

Serveis Territorials a Lleida
 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

25008571

CFA Joan Comorera

Cervera

25007611

CFA Joan Carles I

Lleida

 

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

25000067

Escola Macià-Companys

Agramunt

25000110

Escola Arrels - ZER l'Horta de Lleida

Els Alamús

25000122

Escola Sant Esteve - ZER Urgellet

Alàs i Cerc

25000146

Escola Mare de Déu de Montserrat - ZER Vall de l'Aranyó

L'Albagés

25000171

Escola Els Aubis - ZER Riu Set

L'Albi

25008042

ZER Riu Set

L'Albi

25000225

Escola Mare de Déu del Carme

Alcoletge

25005119

Escola Pinyana

Alfarràs

25000602

Escola Albirka

Arbeca

25000717

Escola de Tartareu - ZER Montsec

Les Avellanes i Santa Linya

25007876

ZER Riu Corb

Belianes

25003676

Escola Els Set Focs - ZER Elaia

Bellaguarda

25001001

Escola Sant Bartomeu - ZER Espernallac

Bellmunt d'Urgell

25001096

Escola Sant Joan

Benavent de Segrià

25008054

ZER Vall de l'Aranyó

Castelldans

25008066

ZER Espernallac

Castellserà

25001394

Escola Camp Crusat - ZER Vall de l'Aranyó

El Cogul

25001758

Escola de Guimerà - ZER Guicivervi

Guimerà

25004826

Escola de Tuixent - ZER Urgellet

Josa i Tuixén

25001916

Escola L'Espígol - ZER Garrigues Altes

Juncosa

25001928

Escola Manuel Ortiz i Castelló

Juneda

25003019

Escola Arc d'Adà - ZER L'Oliver

Llardecans

25001990

Escola Antoni Bergós - ZER L'Horta de Lleida

Lleida

25009034

Escola Ciutat Jardí

Lleida

25002672

Escola de Pràctiques I

Lleida

25002921

Escola El Vilot - ZER Ponent

Lleida

25005880

Escola Frederic Godas

Lleida

25010085

Escola Josep Mañé i Gavaldà-ZER Ponent

Lleida

25008777

Escola Parc de l'Aigua

Lleida

25002121

Escola Príncep de Viana

Lleida

25007921

ZER L'Horta de LLeida

Lleida

25003056

Escola Portella Blanca - ZER Baridà-Batllia

Lles de Cerdanya

25003123

Escola Otogesa - ZER L'Oliver

Maials

25007918

ZER L'Oliver

Maials

25003135

Escola Joan Ros i Porta - ZER El Jonc

Menàrguens

25005557

CEE Siloé

Mollerussa

25005171

Escola Mestre Ignasi Peraire

Mollerussa

25005545

Escola Pompeu Fabra

Mollerussa

25003263

Escola Pere Sarret - ZER Baridà-Batllia

Montellà i Martinet

25003275

Escola Ridolaina - ZER Baridà-Batllia

Montellà i Martinet

25007797

ZER Baridà-Batllia

Montellà i Martinet

25008078

ZER El Romaní

Montgai

25005909

Escola Mossèn Ramon Muntanyola - ZER Riu Corb

Els Omells de Na Gaia

25003585

Escola Sant Miquel - ZER Narieda

Peramola

25003664

Escola Josep Espasa - ZER Riu Set

La Pobla de Cérvoles

25003688

Escola Els Raiers

La Pobla de Segur

25003755

Escola Ribagorçana

El Pont de Suert

25005983

Escola Sant Serni - ZER Baridà-Batllia

Prats i Sansor

25003810

Escola de Preixens - ZER El Sió

Preixens

25003846

Escola El Puig - ZER Baridà-Batllia

Prullans

25005910

Escola Abat Ruera - ZER Pedrera

Puiggròs

25003861

Escola Sant Jordi

Puigverd de Lleida

25003950

Escola Arnau Mir - ZER Urgellet

Ribera d'Urgellet

25004000

Escola La Rosella

Rosselló

25004103

Escola El Tallat - ZER Riu Corb

Sant Martí de Riucorb

25000675

Escola Mare de Déu de la Guardiola - ZER El Romaní

La Sentiu de Sió

25004218

Escola Miquel Baró Daban

Seròs

25009368

Escola La Valira

La Seu d'Urgell

25004401

Escola El Roser - ZER La Coma

Sudanell

25004462

Escola Jacint Verdaguer

Tàrrega

25004577

Escola de Tírvia - ZER Alt Pallars Sobirà

Tírvia

25004607

Escola Sant Gil

Torà

25008157

ZER Riu Ondara

Tornabous

25004747

Escola Carrassumada

Torres de Segre

25006549

Escola d'Espluga de Serra - ZER Alta Ribagorça

Tremp

25008534

Escola de La Vall de Boí - ZER Alta Ribagorça

La Vall de Boí

25004981

Escola Vidal i Abad - ZER Alta Ribagorça

Vilaller

25005016

Escola Marinada

Vilanova de Bellpuig

 

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

25001311

Institut Antoni Torroja

Cervera

25007025

Sec. d'Institut Morelló

Esterri d'Àneu

25010127

Institut Castell dels Templers

Lleida

25006781

Institut Alfons Costafreda

Tàrrega

25006288

Institut de Tremp

Tremp

25006239

Institut d'Aran

Vielha e Mijaran

 

 

 

Serveis Territorials a Tarragona

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres de formació de persones adultes

43008729

CFA Tarragona

Tarragona

43010062

CFA El Vendrell

El Vendrell

 

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

43000135

Escola Mare de Déu del Remei

Alcover

43009059

ZER Baix Camp Nord

L'Aleixar

43000214

Escola Josep Fusté

Alforja

43005133

Escola Mare de Déu del Priorat

Banyeres del Penedès

43000512

Escola El Sarraí - ZER Baix Priorat

Bellmunt del Priorat

43000597

Escola Ull del Vent

La Bisbal del Penedès

43000615

Escola L'Estel - ZER Els Ceps

Bonastre

43000688

Escola de Cabra del Camp - ZER La Parellada

Cabra del Camp

43010098

Escola La Ginesta

Calafell

43006356

Escola Marinada

Cambrils

43000962

Escola Dr. Piñol i Aguadé - ZER Montsant-Serra de Prades

Cornudella de Montsant

43001115

Escola Mare de Déu de l'Esperança - ZER La Parellada

Figuerola del Camp

43009138

ZER La Parellada

Figuerola del Camp

43001334

Escola Sant Feliu - ZER Les Vinyes

Els Guiamets

43001361

Escola Les Cometes

Llorenç del Penedès

43010554

ZER Les Vinyes

Marçà

43009096

ZER Els Ceps

Masllorenç

43001498

Escola Onze de Setembre - ZER Baix Priorat

El Masroig

43005455

Escola Pius XII - ZER L'Aglà

El Molar

43010591

Escola Arquitecte Jujol

Els Pallaresos

43001826

Escola Sant Sebastià

Els Pallaresos

43002053

Escola Garbí - ZER Montsant-Serra de Prades

Poboleda

43005492

Escola Santa Magdalena - ZER La Parellada

El Pont d'Armentera

43009047

ZER Baix Priorat

Porrera

43005510

Escola Serra de Prades - ZER Montsant-Serra de Prades

Prades

43002171

Escola Joan Plana

Puigpelat

43002260

Escola Ciutat de Reus

Reus

43005753

Escola Doctor Alberich i Casas

Reus

43005935

Escola Sant Bernat Calbó

Reus

43002752

Escola Beat Bonaventura Gran

Riudoms

43005662

Escola Josep Nin

Salomó

43005583

Escola Els Quatre Vents

Sant Jaume dels Domenys

43005911

Escola Campclar

Tarragona

43003720

Escola El Miracle

Tarragona

43006381

Escola Mediterrani

Tarragona

43004487

Escola Montsant - ZER Montsant-Serra de Prades

Ulldemolins

43004517

Escola Rocabruna - ZER El Francolí

Valls

43009114

ZER El Francolí

Valls

43004700

Escola Valdelors

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

43010177

Escola Pla de Mar

El Vendrell

43005017

Escola del Montgoi - ZER Poblet

Vilaverd

43005081

Escola Mare de Déu dels Torrents - ZER Poblet

Vimbodí i Poblet

 

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

43009977

Institut d'Altafulla

Altafulla

43007580

Institut de L'Arboç

L'Arboç

43010578

Institut Fontanelles

Les Borges del Camp

43009850

Institut Ernest Lluch i Martí

Cunit

43009187

Institut Martí l'Humà

Montblanc

43002582

Institut Salvador Vilaseca

Reus

43008511

Institut Joan Puig i Ferreter

La Selva del Camp

43003641

Institut Antoni de Martí i Franquès

Tarragona

43003653

Institut Comte de Rius

Tarragona

43008501

Sec. d'Institut Pont del Diable

Tarragona

43005972

Institut Ramon Barbat i Miracle

Vila-seca

 

 

 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre
 

Codi centre

Nom del centre

Municipi

Centres d'educació infantil, primària, educació especial i zones escolars rurals

43004037

Escola Maria García i Cabanes

L'Aldea

43010773

Escola Consol Ferré

Amposta

43005224

Escola Mestre Agustí Barberà

Amposta

43005388

Escola Mestre Josep Roncero i Pallarès - ZER Montsià

Freginals

43005391

Escola Sant Llorenç - ZER Montsià

La Galera

43001231

Escola Puig Cavaller

Gandesa

43005406

Escola El Verger - ZER Ribera d'Ebre Nord

Garcia

43009394

ZER La Font de l'Aiguadí

Ginestar

43001346

Escola Montsagre

Horta de Sant Joan

43005443

Escola Roc Llop i Convalia - ZER Benissanet-Miravet

Miravet

43003008

Escola Jaume Balmes

Santa Bàrbara

43003835

Escola Josep Riba - ZER Les Vinyes

Tivissa

43003951

Escola Bítem - ZER Riu Avall

Tortosa

43004256

Escola Ferreries

Tortosa

43008389

Escola Sant Llatzer

Tortosa

43005108

Escola Les Eres - ZER Ribera d'Ebre Nord

Vinebre

 

Centres d'ensenyaments secundaris i de règim especial

43010888

Institut de Tecnificació

Amposta

43007211

Institut Blanca d'Anjou

El Perelló

43007221

Institut Els Alfacs

Sant Carles de la Ràpita

43004441

Institut de l'Ebre

Tortosa

43006496

Institut Manuel Sales i Ferré

UlldeconaAnnex 3

Prova d'acreditació de coneixements de català


Si és procedent, aquesta prova s'ha de realitzar com a molt tard el dia 26 de febrer de 2016, prèviament a la publicació de la resolució d'aspirants admesos i exclosos.

Òrgans qualificadors de la competència lingüística

La direcció dels serveis territorials o la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona ha de designar, en l'àmbit territorial de la seva competència, un òrgan qualificador per tal d'avaluar la competència lingüística de les persones aspirants que no la tinguin acreditada.

Prova de català

Cada òrgan qualificador està integrat per un inspector o inspectora d'educació, que el presideix, un funcionari de carrera d'algun cos d'ensenyaments secundaris i un funcionari de carrera del cos de mestres. A Era Val d'Aran, el mateix òrgan qualificador ha d'avaluar la competència en català i aranès. La direcció dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament o la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona ha de fer pública al tauler d'anuncis, com a molt tard el 25 de febrer de 2016, la composició dels òrgans qualificadors que s'han de constituir, la relació d'aspirants que han de ser avaluats en la competència lingüística per cada òrgan qualificador, i el lloc i l'hora de realització de les proves.

Estructura de les proves per a l'acreditació de la competència lingüística

La prova consta de dues parts:


Prova oral

Lectura d'un text (10 punts).

Conversa guiada sobre un tema relacionat amb l'educació. (60 punts).

Exposició oral sobre un tema relacionat amb l'assignatura o amb les funcions dins el centre del docent (30 punts).

Es considera apta la persona que arriba als 60 punts. Màxim 100 punts.


Prova escrita

Apartat A

1. Expressió escrita (30 punts)

2. Correcció d'un text (20 punts)

La puntuació mínima per a superar aquest apartat es de 30 punts. Màxim 50 punts.

Apartat B

1- Transformacions de frases (25 punts)

2- Completar un text (25 punts)

3- Resposta múltiple-gramàtica (25 punts)

4- Resposta múltiple-lèxic (25 punts)

La puntuació mínima per superar aquest apartat és de 65 punts. Nota màxima 100 punts.Annex 4

Documents acreditatius dels mèrits al·legats en la primera fase (base 7 de l'annex 1)


En el supòsit que els mèrits al·legats no constin en el registre informàtic de personal, les persones aspirants els han d'acreditar mitjançant els documents que detallen tot seguit.


Barem de l'apartat A

-1 Per a l'acreditació dels mèrits dels apartats b) i c): fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i cessament o, si escau, certificació acreditativa de la continuïtat en aquest càrrec durant el curs 2015-2016, o bé certificat del/de la secretari/ària o cap de servei de personal de l'àrea territorial corresponent

-2 Per a l'acreditació dels mèrits de l'apartat d): fotocòpia compulsada del document acreditatiu del nomenament on consti la durada real del càrrec o certificació del/de la secretari/ària del centre amb el vistiplau del director o directora.

-3 Per a l'acreditació dels mèrits de l'apartat e): certificació del/de la director/a de serveis.

-4 Per a l'acreditació dels mèrits de l'apartat f): fotocòpia compulsada del títol administratiu o credencial, o fotocòpia del butlletí o diari oficial, en què consti la pertinença al cos o se li reconegui.

-5 Per a l'acreditació dels mèrits de l'apartat h): fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament, o bé certificat del/de la secretari/ària o del cap de servei de personal de l'àrea territorial corresponent i/o certificat del/de la secretari/ària del centre amb el vist-i-plau del director o directora. En el cas d'experiència docent en centres privats, cal aportar certificat del director o directora amb el vistiplau de la inspecció.

-6 Per l'acreditació dels mèrits de l'apartat j) es pot acreditar la participació en programes d'innovació educativa mitjançant fotocòpia compulsada del document acreditatiu emès per l'organisme corresponent (Departament d'Ensenyament, Ministeri d'Educació o administració educativa de les comunitats autònomes).


Barem de l'apartat B

-1 Per a l'acreditació dels mèrits dels apartats B.a), b), c) d) e) i f): fotocòpia compulsada del document acreditatiu, emès per l'organisme o l'entitat corresponent, de la superació o impartició del programa de formació directiva al·legat, amb constància de les hores de formació rebudes o impartides i, en el cas dels apartats a) i c), també cal constància de la nota final obtinguda

-2 Per a l'acreditació dels mèrits de l'apartat g):

Per a les activitats de formació: certificació acreditativa emesa per l'organisme o l'entitat corresponent.

Per la recerca i les publicacions: els exemplars, que poden ser els originals o les fotocòpies completes amb la compulsa, com a mínim, de les pàgines acreditatives de l'autoria, del dipòsit legal i, si escau, l'ISBN, ISSN o ISMN. No es valoren les publicacions al·legades per aquest apartat, on no hi figuri l'ISBN i tinguin l'obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre, modificat pel Reial decret 2063/2008, de 12 de desembre, o, en el seu cas, ISSN o ISMN, així com aquelles en què l'autor en sigui l'editor. No cal el certificat corresponent quan la publicació l'hagi editat el Departament d'Ensenyament. Pel que fa als materials publicats en suports especials, com ara vídeos, CD-ROM, pàgines web, etc., caldrà aportar la documentació impresa que pugui acompanyar aquests treballs de recerca i/o publicacions. Es poden valorar com a publicacions que només es donen en format electrònic els treballs realitzats per encàrrec específic del Departament d'Ensenyament. En aquest cas, l'informe oficial que es requereix per acreditar aquest mèrit són els certificats emesos per la direcció general que hagi fet el corresponent encàrrec. No es podran tenir en compte com a publicacions els treballs fets públics en webs personals o de centres.

-3 Per a l'acreditació dels mèrits de l'apartat h): fotocòpia compulsada del títol o títols al·legats o dels declarats a tots els efectes legalment equivalents, o certificació acadèmica en la qual es faci constar que s'han cursat i superat totes les assignatures o crèdits corresponents als tres primers cursos d'una llicenciatura, enginyeria o arquitectura. En el cas que no es disposi dels documents esmentats en el paràgraf anterior, es podrà aportar la certificació de l'abonament dels drets d'expedició d'aquests títols d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988) o l'Ordre de 13 d'agost de 2007 (BOE del 21) o el Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.

Una vegada transcorreguts els terminis per interposar els recursos contra la selecció de director o directora, durant el mes d'octubre d'enguany els participants podran retirar la seva documentació als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona. Poden fer-ho personalment o delegar en una altra persona, degudament autoritzada, sempre que la persona interessada o tercers no hagin interposat recursos que el puguin afectar. En qualsevol dels casos, l'aspirant que retira la documentació adquireix el compromís de fer-ne lliurament a l'administració en cas de ser-ne requerit. Si no es retira la documentació en el termini esmentat, s'entén que la persona interessada renuncia a recuperar-la i, per tant, decau en el dret a fer-ho.Annex 5


-1 Criteris per a l'avaluació positiva de l'exercici del càrrec de director o directora (apartat 7.2.b del barem).

Per tal d'avaluar l'exercici del càrrec de director o directora, la inspecció d'educació del centre ha de fer una valoració global de les funcions exercides per l'aspirant, d'acord amb el context del centre educatiu:

Funcions de representació.

Funcions de direcció pedagògica i lideratge.

Funcions en relació amb la comunitat escolar.

Funcions en matèria d'organització i funcionament.

Funcions específiques en matèria de gestió.

Funcions específiques com a cap del personal del centre.

L'avaluació ha d'incloure els resultats expressats en els indicadors de progrés quan estiguin establerts en el projecte educatiu de centre, els indicadors de sistema i els resultats de les proves externes.

Per a l'avaluació de cada aspirant, l'inspector o inspectora pot consultar la documentació pertinent del centre, ha d'entrevistar l'aspirant i escoltar algun membre del consell escolar del centre del sector del professorat, sempre que aquest no participi en el mateix procediment de selecció, i també escoltar, si escau, algun membre del consell escolar del sector dels alumnes i/o del sector de pares/mares d'alumnes.

Així mateix, per a l'avaluació s'ha de valorar l'assoliment dels objectius plantejats en el projecte de direcció que va presentar l'aspirant en el moment d'accedir al càrrec.

Tenint en compte els criteris anteriors, l'inspector o inspectora ha d'emetre una valoració global de l'aspirant positiva o no positiva, als efectes que preveu l'apartat 7.2.b) del barem.


-2 Criteris per a la valoració positiva de l'exercici d'òrgans unipersonals de govern i de coordinació (apartats 7.2.c) i 7.2.d) del barem).

Per tal d'avaluar l'exercici d'òrgans unipersonals de govern i de coordinació, la inspecció del centre ha de fer una valoració global de l'aspirant, tenint en compte els criteris següents:

Planificació d'objectius, actuacions i avaluació de resultats en el període d'exercici del càrrec.

Eficàcia en l'organització i gestió de recursos.

Impuls i desenvolupament de projectes de millora.

Dinamització dels òrgans de govern i de coordinació corresponents a l'àmbit de la seva actuació.

Atenció als membres de la comunitat educativa.

Afavoriment de la convivència i de les relacions interpersonals en el centre.

Per a l'avaluació de cada aspirant, l'inspector o inspectora ha de tenir en compte l'informe de la direcció del centre, pot consultar la documentació pertinent del centre, ha d'entrevistar l'aspirant i escoltar algun membre del consell escolar del sector del professorat, sempre que aquest no participi en el mateix procediment de selecció, i també escoltar, si escau, algun membre del consell escolar del sector dels alumnes i/o del sector de pares/mares d'alumnes.

Tenint en compte els criteris anteriors, l'inspector o inspectora ha d'emetre una valoració global de l'aspirant, positiva o no positiva, als efectes que preveuen els apartats 7.2.c) i 7.2.d) del barem.


-3 Criteris per a l'avaluació positiva de l'activitat docent en centres i serveis educatius (apartats 7.2.h) i 7.2.i) del barem).

Per tal de valorar les capacitats pedagògiques de l'aspirant, el domini de les tècniques de treball docent i la participació en el funcionament del centre, els aspirants han de ser avaluats en els seus centres docents o serveis educatius.

Aquesta avaluació la realitza per la Inspecció d'Educació mitjançant la intervenció d'un inspector o inspectora d'un perfil professional adient a les especialitats docents de l'aspirant relacionades amb l'activitat docent duta a terme.

Per tal d'avaluar l'activitat docent de l'aspirant, la inspecció d'educació ha de tenir en compte, necessàriament, els elements següents, així com els percentatges que per a cadascun s'indiquen, als efectes de determinar una valoració quantitativa.

A) Planificació de l'activitat docent.

A.1 Objectius (5% de la puntuació total).

A.2 Continguts (5% de la puntuació total).

B) Exercici de l'activitat docent. Activitats d'ensenyament i aprenentatge (25% de la puntuació total).

C) Avaluació. Seguiment dels aprenentatges dels alumnes i decisions preses per afavorir-ne la millora (25% de la puntuació total).

D) Gestió de l'aula (20% de la puntuació total).

E) Participació en les activitats del centre. Relació i comunicació amb la comunitat educativa d'acord amb els criteris adoptats pel centre (20% de la puntuació total).


En relació amb cadascun dels elements esmentats, l'avaluació es realitzarà sobre els descriptors següents:


A) Planificació de l'activitat docent.

A.1 Objectius:

Concreció dels objectius d'aprenentatge en les unitats didàctiques seguint els criteris acordats pel centre, cicle, equip docent o departament.

Adequació dels objectius d'aprenentatge al curs o nivell corresponent.

Adaptació dels objectius d'aprenentatge a les característiques personals de l'alumnat.

A.2 Continguts:

Selecció de continguts coherent amb la proposta d'objectius.

Rellevància dels continguts seleccionats.

Adequació dels continguts al curs o nivell corresponent.


B) Exercici de l'activitat docent. Activitats d'ensenyament i aprenentatge.

Previsió d'activitats d'ensenyament/aprenentatge que contribueixen a l'assoliment d'objectius.

Desenvolupament de la intervenció didàctica amb recursos i materials curriculars per facilitar l'assoliment dels objectius.

Intervenció didàctica adient a les característiques del grup, de manera que es proporcioni una atenció correcta a les necessitats individuals de l'alumnat.

 

C) Avaluació. Seguiment dels aprenentatges de l'alumnat i decisions preses per afavorir-ne la millora.

Previsió dels criteris d'avaluació adaptats a la diversitat de l'alumnat.

Aplicació dels criteris d'avaluació previstos en la programació didàctica.

Presa de decisions de millora a partir de l'anàlisi dels resultats d'avaluació.

 

D) Gestió de l'aula.

Manteniment d'un clima de treball a l'aula, afavoriment de la convivència i resolució de possibles conflictes.

Presentació inicial d'objectius i continguts, participació de l'alumnat, orientació i seguiment del treball a realitzar per l'alumnat i síntesi final del que s'hagi realitzat.

Organització del temps per dur a terme les activitats previstes.

 

E) Participació en les activitats del centre. Relació i comunicació amb la comunitat educativa d'acord amb els criteris adoptats pel centre.

Treball en equip, coordinació, participació en projectes del centre i en activitats del departament didàctic/seminari o dels equips de cicle.

Orientació educativa, acadèmica i professional de l'alumnat en col·laboració, si escau, amb les famílies.

Relacions i coordinació, si escau, amb els serveis educatius, serveis municipals o d'altres serveis de l'entorn del centre.

Cadascun dels elements es valoren de 0 a 9 punts i s'apliquen els percentatges indicats anteriorment en aquests mateixos criteris, per tal de determinar la valoració global de cada aspirant. El resultat de la valoració així assignada a cada aspirant ha d'estar igualment compresa entre 0 i 9 punts.

Una valoració global inferior o igual a 3 punts té la consideració de valoració no positiva de l'exercici de la docència de l'aspirant als efectes que preveu l'apartat 7.2.h) del barem, i se li assigna una puntuació de 0 punts en l'apartat 7.2.i) del barem.

Una valoració global superior a 3 punts té la consideració de valoració positiva de l'exercici de la docència de l'aspirant als efectes que preveu l'apartat 7.2.h) del barem. Així mateix, en aquest cas, la valoració assignada, que estarà entre 3 i 9 punts, s'ha de convertir de manera proporcional a una escala de 0 a 10 punts, als efectes de la seva puntuació en l'apartat 7.2.i) del barem.

Per a l'avaluació de l'activitat docent de cada aspirant l'inspector o inspectora pot consultar la documentació pertinent, sense que sigui necessari que l'aspirant hagi d'elaborar individualment cap material específic per a la seva valoració, diferent del ja utilitzat normalment en l'exercici de la seva activitat docent; fer una observació directa de l'activitat docent, tenint en compte l'informe de la direcció del centre; entrevistar l'aspirant i escoltar el/la cap del mateix departament/seminari o coordinador/a de cicle de l'aspirant, sempre que aquestes persones no participin en el mateix procediment de selecció de directors.

Quan l'aspirant es trobi en una situació de baixa per incapacitat temporal o en excedència per cura de fill, l'avaluació de l'activitat docent es realitzarà a partir d'actuacions de l'inspector que permetin obtenir informació rellevant i suficient sense que sigui imprescindible la presència física en el centre de la persona interessada.

 

Amunt