Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 21/01/2016

  • Número del document ENS/0190/2016

  • Número de control 16026032

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16026032-2016

Dades del DOGC
  • Número 7047

  • Data 28/01/2016

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/190/2016, de 21 de gener, de modificació de la Resolució ENS/1446/2014, de 19 de juny, d'aprovació de les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres docents públics dependents del Departament d'Ensenyament.


La Resolució ENS/1446/2014, de 19 de juny, regula les bases per a la contractació temporal del professorat de religió per substitució d'aquell que tingui reconeguda la reserva de lloc de treball, o per cobrir llocs de treball vacants mentre no siguin proveïts reglamentàriament amb les persones que n'hagin obtingut la titularitat mitjançant el procediment establert a l'efecte, d'acord amb el que preveu l'article 26.4 del VI Conveni col·lectiu d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

El 29 de juliol de 2015 s'ha publicat en el BOE la Llei de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a la adolescència, la qual, al seu article primer, apartat vuit, modifica l'article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil.

L'esmentada Llei afegeix un apartat 5 a l'article 13 de la Llei orgànica 1/1996, en virtut del qual:

“5. Serà requisit per a l'accés i exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, la prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans. A aquests efectes, els qui pretenguin accedir a dites professions, oficis o activitats hauran d'acreditar aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals”

La disposició transitòria quarta de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, estableix que fins que no entri en funcionament el Registre Central de Delinqüents Sexuals, la certificació a la qual es refereix l'article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'Enjudiciament Civil, serà emesa pel Registre Central de Antecedents Penals.

En conseqüència,

 

Resolc:

 

Modificar la base 4.3 de l'annex 1 de la Resolució ENS/1446/2014 de 19 de juny, en el sentit d'afegir un nou apartat e) amb la redacció següent:

“e) Disposar de la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals conforme no s'ha estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans. Els candidats hauran d'acreditar aquest requisit mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.

Fins que no entri en funcionament aquest Registre, caldrà presentar la certificació negativa d'antecedents penals en relació amb aquests delictes, emesa pel Registre Central d'Antecedents penals.

Els candidats amb nacionalitat no espanyola han d'aportar també un certificat negatiu d'antecedents penals del seu país d'origen o d'on siguin nacionals, traduït i legalitzat d'acord amb els Convenis internacionals que existeixen respecte dels delictes als que es refereix l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996.”

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Igualment poden interposar qualsevol altra reclamació o recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 21 de gener de 2016

 

M. Jesús Mier i Albert

Secretària general

 

Amunt