Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Correcció d'errades

  • Data del document 21/01/2016

  • Número de control 16019016

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-16019016-2016

Dades del DOGC
  • Número 7042

  • Data 21/01/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Disposicions que corregeix
Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives (DOGC núm. 6914, de 16.7.2015).


Havent observat errades en el text de la Llei esmentada, tramesa al DOGC i publicada en el núm. 6914, de 16.7.2015, se'n detalla la correcció oportuna:

 

A la pàgina 24

Article 39. Dret d'informació

On hi diu:

«2. Tot soci té dret, en tot moment, a:

»b) Examinar lliurement els llibres de la cooperativa i sol·licitar certificacions tant dels acords reflectits en les actes de les assemblees generals, com de les inscripcions dels llibres corresponents.»

Hi ha de dir:

«2. Tot soci té dret, en tot moment, a:

»b) Examinar lliurement els llibres de la cooperativa i sol·licitar certificacions tant dels acords reflectits en les actes de les assemblees generals com de les inscripcions dels llibres corresponents.»

 

 

A la pàgina 28

Article 46. Constitució de l'assemblea

On hi diu:

«6. L'assemblea general o el consell rector poden autoritzar l'assistència a l'assemblea, sense dret de vot, de qualsevol persona la presència de la qual sigui d'interès per al bon funcionament de la cooperativa. La cooperativa pot indicar en els estatuts a quin d'aquests dos òrgans de la societat atribueix aquesta competència; si no hi ha cap precisió al respecte en el text estatutari, s'entén que la competència correspon al consell rector.»

Hi ha de dir:

«6. L'assemblea general o el consell rector poden autoritzar l'assistència a l'assemblea, sense dret de vot, de qualsevol persona la presència de la qual sigui d'interès per al bon funcionament de la cooperativa. La cooperativa pot indicar en els estatuts a quin d'aquests dos òrgans de la societat atribueix aquesta competència; si no hi ha cap precisió respecte d'aquesta qüestió en el text estatutari, s'entén que la competència correspon al consell rector.»

 

 

A la pàgina 30

Article 49. Vot per representació

On hi diu:

«3. La representació de les persones una amb discapacitat que comporti la declaració d'incapacitat s'ha d'ajustar a la normativa específica.»

Hi ha de dir:

«3. La representació de les persones amb una discapacitat que comporti la declaració d'incapacitat s'ha d'ajustar a la normativa específica.»

 

 

A la pàgina 42

Article 82. Imputació de pèrdues

On hi diu:

«4. Les pèrdues que, un cop passat el termini a què fa referència l'apartat 1, quedin sense compensar, han d'ésser satisfetes directament pel soci en el termini d'un mes fins al límit de les seves aportacions a capital, si no és que s'insta el concurs de la cooperativa o s'acorda l'increment d'aportacions socials, sens perjudici del que disposa l'article 69.»

Hi ha de dir:

«4. Les pèrdues que, un cop passat el termini a què fa referència l'apartat 1, quedin sense compensar han d'ésser satisfetes directament pel soci en el termini d'un mes fins al límit de les seves aportacions a capital, si no és que s'insta el concurs de la cooperativa o s'acorda l'increment d'aportacions socials, sens perjudici del que disposa l'article 69.»

 

 

A la pàgina 45

Article 93. Informació sobre la fusió

On hi diu:

«d) El balanç de fusió de cada una de les cooperatives, si és diferent del darrer balanç anual aprovat. Es pot considerar balanç de fusió el darrer balanç anual aprovat, sempre que hagi estat tancat dins els sis mesos anteriors a la data en què s'hagi fet l'assemblea que ha de resoldre sobre la fusió i que, abans de l'acord, s'hagin aprovat els comptes anuals. Si el balanç anual no compleix aquest requisit, cal que la intervenció de comptes o, en el seu defecte, el consell rector, en faci un informe complementari sota la seva responsabilitat. Aquest informe ha d'ésser emès per l'auditor de la societat en el cas que la cooperativa estigui obligada a auditar. La impugnació del balanç de fusió s'ha de sotmetre a l'aprovació de l'assemblea general i s'ha de regir pel règim general de la impugnació dels acords socials.»

Hi ha de dir:

«d) El balanç de fusió de cada una de les cooperatives, si és diferent del darrer balanç anual aprovat. Es pot considerar balanç de fusió el darrer balanç anual aprovat, sempre que hagi estat tancat dins els sis mesos anteriors a la data en què s'hagi fet l'assemblea que ha de resoldre sobre la fusió i que, abans de l'acord, s'hagin aprovat els comptes anuals. Si el balanç anual no compleix aquest requisit, cal que la intervenció de comptes o, si no n'hi ha, el consell rector, en faci un informe complementari sota la seva responsabilitat. Aquest informe ha d'ésser emès per l'auditor de la societat en el cas que la cooperativa estigui obligada a auditar. La impugnació del balanç de fusió s'ha de sotmetre a l'aprovació de l'assemblea general i s'ha de regir pel règim general de la impugnació dels acords socials.»

 

 

A la pàgina 63

Article 143. Consideració d'una cooperativa com d'iniciativa social

On hi diu:

«3. Els socis amb discapacitats que hagin deixat de complir alguna de les activitats de la cooperativa tenen dret preferent de reincorporació en l'activitat sobre tota altra persona que no hi hagi estat vinculada abans. Així mateix, el soci amb discapacitat que sigui donat de baixa també té dret preferent de reincorporació.»

Hi ha de dir:

«3. Els socis amb discapacitat que hagin deixat de complir alguna de les activitats de la cooperativa tenen dret preferent de reincorporació en l'activitat sobre tota altra persona que no hi hagi estat vinculada abans. Així mateix, el soci amb discapacitat que sigui donat de baixa també té dret preferent de reincorporació.»

 

Amunt