Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 04/11/2015

  • Número del document JUS/2548/2015

  • Número de control 15313053

  • Organisme emissor Departament de Justícia

    CVE CVE-DOGC-A-15313053-2015

Dades del DOGC
  • Número 6997

  • Data 13/11/2015

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/2548/2015, de 4 de novembre, de declaració d’utilitat pública de l’entitat ACCU-CATALUNYA, Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya.


D’acord amb la normativa vigent poden ser declarades d’utilitat pública, a iniciativa pròpia, aquelles associacions que reuneixin els requisits de l’article 32 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

Atès que s’ha instruït l’expedient corresponent a la sol·licitud de declaració d’utilitat pública d’una associació competència de la Generalitat de Catalunya, on consta l’informe proposta favorable preceptiu;

Vist l’informe proposta del Servei de Protectorat;

D’acord amb el que estableixen el Reial decret 1266/2007, de 24 de setembre, de traspàs de funcions de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d’utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a les associacions i fundacions, i el Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s’assignen al Departament de Justícia les funcions esmentades;

En virtut de la competència que m’atribueix l’article 15.1 e) de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública,

 

Resolc:

 

Declarar d’utilitat pública l’associació següent, inscrita al Registre d’Associacions del Departament de Justícia:

ACCU-CATALUNYA, Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya, núm. d’inscripció 13758, secció 1a, de la demarcació de Barcelona.

 

Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant d'aquest òrgan en el termini d'un mes o recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ambdós terminis a comptar des de l'endemà de la seva notificació.

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que se’n notifiqui la resolució es podrà entendre desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent a aquell en què es produeixi l'acte presumpte desestimatori del recurs davant de l'òrgan damunt esmentat.

 

Barcelona, 4 de novembre de 2015

 

P. d. (Resolució JUS/1564/2015, de 8.7.2015, DOGC de 13.7.2015)

Jordi Cabré i Trias

Director general de Dret i d’Entitats Jurídiques

 

Amunt