Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 22/09/2015

  • Número del document GOV/0153/2015

  • Número de control 15265091

  • Organisme emissor Departament d'Empresa i Ocupació

    CVE CVE-DOGC-A-15265091-2015

Dades del DOGC
  • Número 6963

  • Data 25/09/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/153/2015, de 22 de setembre, pel qual s'aprova el III Pla de Govern de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020.


El 9 de desembre de 2014 el Ple del Consell de Relacions Laborals va aprovar, a proposta de la Comissió de Seguretat i Salut Laboral, el Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020, que va ser publicat al DOGC mitjançant la Resolució EMO/600/2015, de 25 de març, el 2 d’abril de 2015.

Aquest Marc Estratègic es constitueix com a eina de planificació dels eixos fonamentals que s’han de impulsar en matèria de prevenció de riscos laborals pels propers anys a Catalunya, i es configura sobre les bases conceptuals evolucionades del Pla de Govern per a la prevenció de riscos laborals per als anys 2005-2008, i de l’Estratègia de Seguretat i Salut Laboral 2009-2012. II Pla de Govern, aprovada pel Govern en data 7 de juliol de 2009.

La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’impuls del Departament d’Empresa i Ocupació, ha elaborat el III Pla de Govern de Seguretat i Salut laboral 2015-2020, amb la consulta i participació dels agents socials en l’àmbit del Consell de Relacions Laborals, on s’especifiquen les línies i els programes d’actuació. Aquest Pla desenvolupa actuacions coordinades, des de la vessant laboral, amb el Departament de Salut, el Departament d’Ensenyament i totes aquelles unitats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb competències vinculades amb aquesta matèria.

D'acord amb el que s'ha exposat, i a proposta del conseller d’Empresa i Ocupació, el Govern

 

Acorda:

 

   1- Aprovar el III Pla de Govern de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020, que s’adjunta com a annex a aquest acord.

 

   2- Autoritzar la despesa de les actuacions d’aquest Pla per a l’any 2015, per un total de 1.244.452,70 euros, que serà sufragat pels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el quadre annexat al Pla esmentat, i supeditat a les disponibilitats pressupostàries de cada període.

 

   3- Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tret del document descriptiu del Pla de Govern, que es podrà consultar a través de la pàgina web del Departament d’Empresa i Ocupació a l’apartat de seguretat i salut laboral (http://www.gencat.cat/alafeinacaprisc).

 

Barcelona, 22 de setembre de 2015

 

Jordi Baiget i Cantons

Secretari del Govern

 

Amunt