Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 21/09/2015

  • Número del document JUS/2104/2105

  • Número de control 15265033

  • Organisme emissor Departament de Justícia

    CVE CVE-DOGC-A-15265033-2015

Dades del DOGC
  • Número 6963

  • Data 25/09/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/2104/2105, de 21 de setembre, per la qual s'aproven els models de formularis electrònics de sol·licituds d'inscripció/esmenes de la inscripció de grups d'interès davant el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, i s'estableixen les condicions per a la seva presentació.


La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el títol IV, encomana a l’Administració de la Generalitat la creació d’un registre de grups d’interès amb la finalitat d’inscriure’ls i controlar-los i de donar publicitat de les seves actuacions davant les autoritats, càrrecs públics i membres electes pel que fa a les reunions mantingudes, les comunicacions efectuades, els informes i altres contribucions relatives a les matèries tractades.

Aquesta mesura s’emmarca en el principi rector contingut a l’article 71 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC), que estableix el deure de transparència de l’Administració per tal que la ciutadania pugui avaluar-ne la gestió; així com en els drets i garanties continguts en els articles 29 i 43 de l’EAC, que estableixen, per una banda, el dret dels ciutadans a participar en els afers públics en condicions d’igualtat i, per l’altra, el deure dels poders públics de promoure dita participació en l’elaboració, prestació i avaluació de les polítiques públiques.

De conformitat amb el manament que conté la Llei 19/2014, del 29 de desembre esmentada, el Govern ha aprovat el Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

L’apartat 1 de l’article 9 de l’esmentat Decret disposa que el Registre de grups d’interès és electrònic i que la recepció, remissió i notificació de sol·licituds, declaracions, escrits i comunicacions entre l’Administració de la Generalitat i els interessats es fa efectiva a través de mitjans electrònics, d’acord amb l’article 24 de la Llei estatal 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics; la Llei estatal 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Alhora, l’apartat 2 del mateix article estableix que, a l’efecte de la tramitació electrònica dels procediments a què fa referència el Decret, els declarants han d’emplenar els formularis electrònics normalitzats que en cada cas corresponguin, disponibles al portal de la transparència, degudament signats a través dels certificats de signatura electrònica, i que la notificació dels procediments es durà a terme electrònicament a través del mòdul corporatiu de notificació electrònica de la Generalitat.

Finalment, l’apartat 3 de l’article 9 de l’esmentat Decret disposa que l’aprovació i la modificació de la relació de sol·licituds, declaracions, escrits i comunicacions normalitzades correspon a l’òrgan responsable del Registre mitjançant una resolució que es publica a la seu electrònica del departament competent en matèria d’entitats jurídiques.

Per tot això, i per tal de donar compliment al que disposa el Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic,

 

Resolc:

 

-1 Aprovar els models dels formularis electrònics de sol·licitud d’inscripció/esmenes de grups d’interès en el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, i establir les seves condicions de presentació.

La inscripció en el Registre es formalitza a instància del grup d’interès, mitjançant la presentació de la sol·licitud a què fa referència aquesta Resolució. La presentació de la sol·licitud correspon al representant del grup i s’efectua davant l’òrgan responsable del Registre.

Amb el formulari es declara la informació que s’ha de subministrar i es declara també, sota la responsabilitat del representant, la disponibilitat de la documentació acreditativa corresponent, el compromís de mantenir-la actualitzada, l’acceptació del codi de conducta comú i, si escau, els compromisos més rigorosos de conducta; s’accepten les obligacions que comporta la inscripció mitjançant la declaració responsable continguda en el formulari.

En cas que, durant el procés de tramitació de la inscripció, l’òrgan responsable del Registre adverteixi defectes en les dades declarades en el formulari que calgui esmenar, l’interessat haurà d’emplenar el mateix formulari d’inscripció, substituint les dades que corresponguin d’acord amb les indicacions rebudes de l’òrgan responsable del Registre.

-2 Els formularis electrònics a què fa referència la present Resolució es publiquen a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya d’acord amb l’article 4.1 del Decret 232/2013, de 15 d’octubre, pel qual es crea la seu electrònica, i s’hi pot accedir a través de la pàgina https://seu.gencat.cat.

-3 Ordenar la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns.

-4 Aquesta Resolució té efecte des de l’1 d’octubre de 2015.

 

Informació sobre els recursos que es poden interposar

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el conseller de Justícia, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 107, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 21 de setembre de 2015

 

Jordi Cabré i Trias

Director general de Dret i d’Entitats Jurídiques

 

Amunt