Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 09/09/2015

  • Número del document JUS/2030/2015

  • Número de control 15257045

  • Organisme emissor Departament de Justícia

    CVE CVE-DOGC-A-15257045-2015

Dades del DOGC
  • Número 6961

  • Data 22/09/2015

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/2030/2015, de 9 de setembre, de declaració d’utilitat pública de l’entitat Associació pel Desenvolupament de la Casa de Mali.


 

D’acord amb la normativa vigent poden ser declarades d’utilitat pública, a iniciativa pròpia, aquelles associacions que reuneixin els requisits de l’article 32 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

Atès que s’ha instruït l’expedient corresponent a la sol·licitud de declaració d’utilitat pública d’una associació competència de la Generalitat de Catalunya, on consta l’informe proposta favorable preceptiu;

Vist l’informe proposta del Servei de Protectorat;

D’acord amb el que estableixen el Reial decret 1266/2007, de 24 de setembre, de traspàs de funcions de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d’utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a les associacions i fundacions, i el Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s’assignen al Departament de Justícia les funcions esmentades,

En virtut de la competència que m’atribueix l’article 15.1 e) de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública,

 

Resolc:

 

Declarar d’utilitat pública l’associació següent, inscrita al Registre d’Associacions del Departament de Justícia:

Associació pel Desenvolupament de la Casa de Mali, núm. d’inscripció 38367, secció 1a, de la demarcació de Barcelona.

 

Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant d’aquest òrgan, en el termini d’un mes, d’acord amb el que estableix l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; o bé poden interposar directament recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos de conformitat amb el que disposen els articles 10, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, ambdós terminis a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta Resolució.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

 

Barcelona, 9 de setembre de 2015

 

 

P. d. (Resolució JUS/1564/2015, de 8.7.2015, DOGC de 13.7.2015)

Jordi Cabré i Trias

Director general de Dret i d’Entitats Jurídiques

 

Amunt