Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 24/08/2015

  • Número del document ENS/1963/2015

  • Número de control 15243044

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-15243044-2015

Dades del DOGC
  • Número 6948

  • Data 02/09/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1963/2015, de 24 d'agost, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de música del centre educatiu privat d'ensenyaments artístics superiors de música Jam Session.


L’article 3.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE) disposa que els ensenyaments artístics superiors formen part de l’educació superior. Més concretament l’article 54.3 estableix que aquests ensenyaments condueixen al títol Superior de música que és equivalent al títol universitari de grau.

Els ensenyaments artístics superiors tenen la consideració d’ensenyaments de règim especial dins del sistema educatiu i comprenen l’educació superior de: música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, disseny i arts plàstiques, d’acord amb l’article 65 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

L’article 11 del Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, preveu que les administracions educatives, en l'àmbit de les seves competències, han d'aprovar el pla d'estudis corresponent a cada títol superior, d'acord amb el contingut bàsic.

En aquest sentit, el Reial decret 631/2010, de 14 de maig, regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de música establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

L’article 13.1 del Decret 85/2014, del 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors preveu que els plans d’estudis han de contenir tota la formació teòrica i pràctica que l’alumnat hagi d’adquirir, que correspon als centres elaborar els plans d’estudi adaptats a la normativa vigent i l’article 14.6 estableix que s’han d’aprovar per la persona titular de la conselleria competent en matèria educativa.

En data 19 de juny de 2012 es va signar el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament, i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels ensenyaments artístics superiors, pel qual s’acorda l’aplicació a les propostes d’ensenyaments conduents a títol superior del “Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels títols oficials”.

Per tot l’esmentat, amb l’informe favorable de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

 

Resolc:

 

Aprovar el pla d'estudis que es detalla a l'annex, dels ensenyaments artístics conduents al títol Superior de música del centre educatiu privat d’ensenyaments artístics superiors de música Jam Session, amb codi 08074367.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 24 d’agost de 2015

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

 

 

Annex

Pla d’estudis del centre educatiu privat d’ensenyaments artístics superiors de música Jam Session

 

1. Especialitats, àmbits, itineraris i modalitats.

 

Ensenyament

Especialitats

Àmbits

Itineraris

Ensenyaments Superiors de Música

Interpretació

Pedagogia

Sonologia

Rock, Músiques Urbanes i Tendències.

 

 

2. Distribució del pla d’estudis en crèdits ECTS, per tipus de matèria.

 

Especialitat d’Interpretació

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

33

Obligatòria

186

Optativa

12

Pràctiques externes

0

Treball final

9

Crèdits totals

240

 

Especialitat de Pedagogia

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

33

Obligatòria

180

Optativa

12

Pràctiques externes

6

Treball final

9

Crèdits totals

240

 

Especialitat de Sonologia

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica

33

Obligatòria

180

Optativa

12

Pràctiques externes

6

Treball final

9

Crèdits totals

240

 

3. Distribució dels crèdits per matèries, assignatures i cursos.

 

FB: Formació bàsica; OB: Obligatòria; OP: Optativa

 

Especialitat Interpretació

 

Primer curs

 

Matèries

Tipus

Assignatures

Crèdits

Llenguatge i tècnica de la música

FB

Percepció auditiva I i II

6

Instrument

OB

Instrument I i II

18

Formació instrumental complementària

OB

2n instrument I i II

6

Improvisació I

3

Música de conjunt

OB

Band I i II

6

Formació teòrica (2)

OB

Harmonia, arranjaments i composició I

6

Fonaments de pedagogia (2)

OB

Principis bàsics de pedagogia

3

Tecnologia musical (2)

OB

Tecnologia musical I

6

Tècniques d’enregistrament i postproducció I

3

Acústica (2)

OB

Fonaments d’acústica i so

3

Total crèdits 60

 

Segon curs

 

Matèries

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Història de la música I i II

6

Llenguatge i tècnica de la música

FB

Anàlisi musical I

3

Formació complementaria (1)

FB

Taller de comunicació

3

Instrument

OB

Instrument III i IV

18

Formació corporal I

3

Formació instrumental complementària

OB

2n instrument III i IV

6

Perfecció rítmica

6

Improvisació II

3

Música de conjunt

OB

Band III i IV

6

Formació teòrica (2)

OB

Harmonia, arranjaments i composició II

6

Total crèdits 60

 

Tercer curs

 

Matèries

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Història de la música III

3

Llenguatge i tècnica de la música

FB

Anàlisi musical II

3

Formació complementària (1)

FB

Anglès tècnic I i II

6

Instrument

OB

Instrument V i VI

18

Formació instrumental complementària

OB

2n instrument V i VI

6

Improvisació III

3

Música de conjunt

OB

Band V i VI

6

Formació teòrica (2)

OB

Harmonia, arranjaments i composició III

6

Matèries optatives

OP

(*)

6

Treball final de Titulació

TT

Metodologia

3

Total crèdits 60

 

Quart curs

 

Matèries

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Filosofia i estètica musical

3

Instrument

OB

Instrument VII i VIII

18

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació IV

3

Música de conjunt

OB

Band VII i VIII

6

Cor I

3

Formació teòrica (2)

OB

Harmonia, arranjaments i composició IV

6

Producció i gestió (2)

OB

Desenvolupament professional

6

Matèries optatives

OP

(*)

6

Treball final de Titulació

TT

Projecte

9

Total crèdits 60

 

Especialitat Pedagogia

 

Primer curs

 

Matèries

Tipus

Assignatures

Crèdits

Llenguatge i tècnica de la música

FB

Percepció auditiva I i II

6

Instrument

OB

Instrument I i II

12

Formació instrumental complementària

OB

2n instrument I i II

6

Música de conjunt

OB

Band PS I

3

Organització educativa

OB

Organització i gestió educativa I i II

12

Fonaments de pedagogia

OB

Principis bàsics de pedagogia

3

Pedagogia I

6

Tecnologia musical

OB

Tecnologia musical I

6

Tècniques d’enregistrament i postproducció I

3

Acústica (3)

OB

Fonaments d’acústica i so

3

Total crèdits 60

 

Segon curs

 

Matèries

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Història de la música I i II

6

Llenguatge i tècnica de la música

FB

Anàlisi musical I

3

Formació complementària (1)

FB

Taller de comunicació

3

Instrument

OB

Instrument III i IV

12

Formació corporal I

3

Formació instrumental complementària

OB

2n instrument III i IV

6

Música de conjunt

OB

Band PS II

3

Didàctica de l’educació musical

OB

Didàctica I i II

12

Fonaments de pedagogia

OB

Pedagogia II

6

Psicopedagogia

6

Total crèdits 60

 

Tercer curs

 

Matèries

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Història de la música III

3

Llenguatge i tècnica de la música

FB

Anàlisi musical II

3

Formació complementària (1)

FB

Anglès tècnic I i II

6

Instrument

OB

Instrument V i VI

12

Formació instrumental complementària

OB

Improvisació i acompanyament I i II

6

Música de conjunt

OB

Band PS III

3

Tècniques de direcció

OB

Tècniques de direcció

6

Didàctica de l’educació musical

OB

Didàctica III i IV

12

Matèries optatives

OP

(*)

6

Treball final de Titulació

TT

Metodologia

3

Total crèdits 60

 

Quart curs

 

Matèries

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Filosofia i estètica musical

3

Instrument

OB

Formació corporal II

3

Formació instrumental complementària

OB

Formació vocal aplicada

6

Música de conjunt

OB

Cor I i II

6

Didàctica de l’educació musical

OB

Didàctica V i VI

12

Fonaments de musicoteràpia

3

Producció i gestió (3)

OB

Desenvolupament professional

6

Pràctiques

OB

Pràctica pedagògica

6

Matèries optatives

OP

(*)

6

Treball final de Titulació

TT

Projecte

9

Total crèdits 60

 

Especialitat Sonologia

 

Primer curs

 

Matèries

Tipus

Assignatures

Crèdits

Llenguatge i tècnica de la música

FB

Percepció auditiva I i II

6

Formació instrumental complementària

OB

2n instrument I i II

6

Música de conjunt

OB

Band PS I

3

Tecnologies aplicades

OB

Electrònica

6

Formació tècnica específica

OB

Física i matemàtiques per a la música

6

Tècniques de programació I

6

Percepció crítica

OB

Psicoacústica

6

Tecnologia musical

OB

Tecnologia musical I i II

12

Tècniques d’enregistrament i postproducció I

3

Acústica

OB

Fonaments d’acústica i so

3

Fonaments de pedagogia (4)

OB

Principis bàsics de pedagogia

3

Total crèdits 60

 

Segon curs

 

Matèries

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Història de la música I i II

6

Llenguatge i tècnica de la música

FB

Anàlisi musical I

3

Formació complementària (1)

FB

Taller de comunicació

3

Formació instrumental complementària

OB

2n instrument III i IV

6

Música de conjunt

OB

Band PS II

3

Tecnologies aplicades

OB

Anàlisi, síntesi i processament del so I

6

Formació tècnica específica

OB

Laboratori de so I

6

Tècniques de programació II

6

Tecnologia musical

OB

Tecnologia musical III

6

Tècniques d’enregistrament i postproducció II

6

Acústica

OB

Acústica i organologia I

6

Instrument (4)

OB

Formació corporal I

3

Total crèdits 60

 

Tercer curs

 

Matèries

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Història de la música III

3

Llenguatge i tècnica de la música

FB

Anàlisi musical II

3

Formació complementària (1)

FB

Anglès tècnic I i II

6

Formació instrumental complementària

OB

2n instrument V i VI

6

Música de conjunt

OB

Band PS III

3

Tecnologies aplicades

OB

Anàlisi, síntesi i processament del so II

6

Formació tècnica específica

OB

Laboratori de so II

6

Investigació i recerca I

6

Tecnologia musical

OB

Tècniques d’enregistrament i postproducció III

6

Acústica

OB

Acústica i organologia II

6

Matèries optatives

OP

(*)

6

Treball final de Titulació

TT

Metodologia

3

Total crèdits 60

 

Quart curs

 

Matèries

Tipus

Assignatures

Crèdits

Cultura, pensament i història

FB

Filosofia i estètica musical

3

Música de conjunt

OB

Cor I

3

Tecnologies aplicades

OB

Disseny de so

6

Formació tècnica específica

OB

Investigació i recerca II

6

Percepció crítica

OB

Escolta crítica I i II

6

Tecnologia musical

OB

Interpretació i composició amb mitjans electrònics

3

Sonorització de concerts

6

Producció i gestió (4)

OB

Desenvolupament professional

6

Pràctiques

OB

Pràctica sonològica

6

Matèries optatives

OP

(*)

6

Treball final de Titulació

TT

Projecte

9

Total crèdits 60

 

(1) Matèria bàsica específica d’aquest pla d’estudis.

(2) Matèria obligatòria específica d’aquest pla d’estudis, per l’especialitat d’Interpretació.

(3) Matèria obligatòria específica d’aquest pla d’estudis, per l’especialitat de Pedagogia.

(4) Matèria obligatòria específica d’aquest pla d’estudis, per l’especialitat de Sonologia.

 

I respecte les assignatures optatives es podrà cursar:

(*) Qualsevol assignatura de les altres especialitzacions o de nou implantament degut a una demanda o una revisió del sistema de garantia de qualitat interna del Centre i fins completar els crèdits necessaris. S'han de respectar els requisits de cada assignatura. Els alumnes es podran matricular en aquestes assignatures sempre i quan els estudiants que les cursen obligatòriament no ocupin totes les places disponibles.

 

Amunt