Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 24/07/2015

  • Número del document JUS/1734/2015

  • Número de control 15208033

  • Organisme emissor Departament de Justícia

    CVE CVE-DOGC-A-15208033-2015

Dades del DOGC
  • Número 6923

  • Data 29/07/2015

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/1734/2015, de 24 de juliol, per la qual es convoca el procés selectiu per a la constitució de les borses de personal interí dels cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d'auxili judicial al servei de l'Administració de justícia a Catalunya.


De conformitat amb l’article 489 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial que disposa que els òrgans competents de les comunitats autònomes que han rebut els traspassos de mitjans personals per al funcionament de l’Administració de justícia poden nomenar funcionaris interins per necessitats del servei d’acord amb els criteris objectius que es fixin en la disposició de la comunitat autònoma, es va dictar l’Ordre JUS/250/2009, de 13 de maig, per la qual es regula la selecció, formació i el nomenament del personal interí dels cossos de funcionaris al servei de l’Administració de justícia a Catalunya.

Mitjançant la Resolució JUS/1860/2009, de 29 de juny, el director general de Recursos de l’Administració de Justícia va convocar el procés selectiu per a la constitució de les borses de personal interí dels cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial. La vigència d’aquestes borses era biennal i es van anar prorrogant en anys successius.

El transcurs d’aquest període de temps tan extens des de la convocatòria fa inoperatives en la pràctica les llistes de reserva, previstes a l’article 7.1.c de l’Ordre JUS/250/2009, de les borses de personal interí dels cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial, ja que moltes de les persones que s’hi van inscriure al seu moment ja treballen en altres àmbits o les seves circumstàncies personals han variat. Des del Departament s’ha constatat la dificultat de trobar candidats suficients per a realitzar els cursos de formació que s’ofereixen al personal interí de nova incorporació, motiu pel qual es fa necessari obrir una nova convocatòria.

D’altra banda, l’única reordenació de la llista de funcionament es va produir l’any 2012, i les persones que la integren han pogut millorar en aquest temps la seva formació o adquirir altres mèrits puntuables. Per la seva part, les persones que integren les llistes de reserva, també han de tenir l’oportunitat d’actualitzar els seus mèrits.

Atesa la coincidència amb el període de vacances d’estiu i per tal de garantir la possibilitat de què totes les persones interessades puguin presentar la seva sol·licitud i en consideració també al previsible elevat nombre d’instàncies, s’estima oportú demorar el termini de presentació de sol·licituds, fins passat el mes d’agost, i establir un termini de 30 dies a partir del dia 1 de setembre de 2015.

La disposició addicional primera del Decret 74/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament de Justícia, va suprimir la Direcció General de Recursos de l’Administració de Justícia i les seves competències han estat assumides per la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia.

Així mateix, d’acord amb el Decret 194/2013, de 9 de juliol, de reestructuració del Departament de Justícia, correspon a la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia dirigir la gestió dels mitjans personals i dels recursos materials i econòmics de l’Administració de justícia a Catalunya.

Per tot això i per tal de proveir els òrgans judicials amb personal interí quan les necessitats ho aconsellin, i en ús de les competències que, d’acord amb la normativa vigent, em corresponen,


Resolc:


-1 Convocar el procés selectiu per a la constitució de les borses de personal interí dels cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial, de conformitat amb l’Ordre JUS/250/2009, de 13 de maig, i les bases que figuren a l’annex d’aquesta Resolució.

-2 Disposar que fins al moment en què es constitueixin les noves borses, constituïdes de conformitat amb aquesta convocatòria, continuïn vigents les borses actuals.

-3 Disposar que aquesta Resolució es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i que, així mateix, s’exposi a l’adreça d’internet http://justicia.gencat.cat/borsa-interins-admjust i a les adreces següents: Departament de Justícia (c. Pau Claris, 81, 08010 Barcelona); Serveis Territorials del Departament de Justícia a Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), a Lleida (c. Sant Martí, 1, 25004 Lleida), a Tarragona (c. Sant Antoni Maria Claret, 17, 43002 Tarragona) i a les Terres de l’Ebre (c. Santa Anna, 3-5, 2a planta, 43500 Tortosa).


Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant aquest òrgan en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques a Catalunya, o poden impugnar aquesta Resolució directament mitjançant recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, davant el jutjat contenciós administratiu competent de Barcelona de conformitat amb el que disposen els articles 14.2, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

D’acord amb l’article 59.6.b de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, la interposició de recursos contenciosos administratius que s’hagin de notificar a les persones interessades, es notificaran mitjançant la publicació al DOGC i mitjançant l’exposició als taulers d’anuncis dels llocs indicats a la base 3.1.


Barcelona, 24 de juliol de 2015


Maria Josep Feliu Morell

Secretària de Relacions amb l’Administració de JustíciaAnnex

Bases de la convocatòria del procés selectiu per a la constitució de les borses de personal interí dels cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial al servei de l’Administració de justícia a Catalunya


-1 Normes generals

1.1 El procés selectiu per a la constitució de les borses de personal interí dels cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial al servei de l’Administració de justícia a Catalunya es regeix pel que estableix l’Ordre JUS/250/2009, de 13 de maig.

1.2 En cada borsa es destinarà el nombre de places necessari fins a completar el percentatge del 5 % del total de cada una de les borses de personal interí dels cossos de metges forenses, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial que està reservat perquè s’hi integrin persones amb discapacitat que tinguin la condició legal de discapacitades.


-2 Requisits de participació a la convocatòria

2.1 Per tal de ser admeses a la present convocatòria les persones interessades a participar-hi han de complir, el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds de participació, els requisits que estableix l’article 4 de la Ordre JUS/250/2009, de 13 de maig, i que es detallen en els apartats següents. Aquests requisits s’han de continuar complint en el moment de la presa de possessió com a personal interí i durant tota la vigència de les borses.

2.2 Requisits generals:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Ser major d’edat i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa, llevat que s’hagi obtingut el perllongament de la permanència en el servei actiu d’acord amb el procediment establert.

c) Tenir o estar en condicions d’obtenir el títol exigit per accedir a cada cos d’acord amb el que estableix la base 2.3. En el cas de titulacions obtingudes a l’estranger, la persona interessada ha d’estar en possessió de la documentació que n’acredita l’homologació.

d) No patir cap malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb el desenvolupament de les funcions corresponents.

e) No haver estat objecte de condemna per delicte dolós a penes privatives de llibertat de més de tres anys, llevat que s’hagi obtingut la cancel·lació d’antecedents penals o la rehabilitació, o s’estigui en condicions d’obtenir-les.

f) No haver estat objecte de separació, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se en situació d’inhabilitació per al desenvolupament de les funcions públiques, llevat que la persona interessada hagi estat degudament rehabilitada, o s’estigui en condicions d’obtenir la rehabilitació.

g) No haver estat objecte, en l’últim any, de destitució i exclusió per rendiment insuficient o manca de capacitat del servei de l’Administració de justícia respecte del cos al qual es vol accedir.

2.3 Requisits específics que han de complir les persones aspirants en funció de la borsa de personal interí en què es vulguin integrar:

2.3.1 Metges forenses

Llicenciatura en medicina.

2.3.2 Gestió processal i administrativa

Diplomatura universitària, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, grau universitari o equivalent.

Coneixements d’ofimàtica a nivell d’usuari de tractament de textos amb entorn gràfic.

2.3.3 Tramitació processal i administrativa

Batxillerat o títol de tècnic de grau mitjà o equivalent.

Coneixements de mecanografia amb una velocitat mínima de 220 pulsacions per minut en màquina d’escriure o teclat d’ordinador i coneixements de mitjans ofimàtics a nivell d’usuari de tractaments de textos en entorn gràfic.

2.3.4 Auxili judicial

Graduat/ada en educació secundària obligatòria.

Cal atenir-se al que estableix l’Ordre EDU/1603/2009, de 10 de juny (BOE de 17.6.2009), per la qual s’estableixen les equivalences amb els títols de graduat/ada en educació secundària obligatòria i batxiller regulats a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per la Llei 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

 

-3 Sol·licituds

3.1 Models de sol·licituds i llocs on es poden obtenir

Les persones interessades a prendre part en aquesta convocatòria han de presentar una única sol·licitud de participació en suport paper, d’acord amb el model normalitzat que es pot trobar a l’adreça d’internet http://justicia.gencat.cat/borsa-interins-admjust, on estarà disponible perquè les persones sol·licitants puguin emplenar-la i imprimir-la per a la seva presentació.

També es pot obtenir a les adreces següents:

Departament de Justícia (c. Pau Claris, 81, 08010 Barcelona); Serveis Territorials del Departament de Justícia a Girona (pl. Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), a Lleida (c. Sant Martí, 1, 25004 Lleida), a Tarragona (c. Sant Antoni Maria Claret, 17, 43002 Tarragona) i a les Terres de l’Ebre (c. Santa Anna, 3-5, 2a planta, 43500 Tortosa).

3.2 Lloc de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds en suport paper per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar al Registre general del Departament de Justícia (c. Pau Claris, 81, 08010 Barcelona) o a les adreces indicades en la base 3.1.

També es poden presentar als registres i pels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els previstos en l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

3.3 Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds s’estableix de l’1 al 30 de setembre de 2015.

3.4 Documentació que s’ha adjuntar a la sol·licitud

A la sol·licitud s’ha d’adjuntar únicament una fotocòpia del DNI o passaport.

Tanmateix, les persones aspirants que tinguin la condició legal de discapacitades han d’adjuntar a la sol·licitud el dictamen oficial de discapacitat expedit per l’equip multiprofessional competent, d’acord amb el que preveu la base 5.1.e.

Així mateix, les persones aspirants i que hagin prestat serveis a l’Administració de justícia fora de l’àmbit territorial de Catalunya han d’adjuntar la declaració de serveis prestats fora de Catalunya, d’acord amb el model normalitzat que es pot obtenir a l’adreça d’internet: http://justicia.gencat.cat/borsa-interins-admjust i acreditar-ho d’acord amb el que preveu la base 5.2.c.

3.5 Presentació d’una única sol·licitud

3.5.1 Les persones interessades a prendre part en aquesta convocatòria només han de presentar una sol·licitud, en la qual, en el moment d’emplenar-la, han de fer constar el cos o cossos del/s qual/s vulguin formar part, d’acord amb els requisits generals i específics exigits en la base 2 per a cada cos.

3.5.2 Totes les persones que en la data de la publicació d’aquesta convocatòria estiguin prestant serveis a l’Administració de justícia o hi hagin prestat serveis durant els tres anys immediatament anteriors i que vulguin formar part de les borses de personal interí convocades mitjançant aquesta resolució, han de presentar igualment una sol·licitud de participació per al cos o cossos del/s qual/s vulguin formar part, sempre que disposin de la titulació necessària per accedir-hi.

3.5.3 D’acord amb el que estableix l’article 5.2 de l’Ordre JUS/250/2009, de 13 de maig, les persones interessades només poden sol·licitar pertànyer simultàniament a les borses de personal interí dels cossos de gestió processal i administrativa i de tramitació processal i administrativa. Per tant, les persones que vulguin formar part de la borsa de personal interí del cos d’auxili judicial no poden presentar sol·licitud de participació per formar part de les borses de personal interí dels cossos de gestió processal i administrativa o de tramitació processal i administrativa, en ser incompatible la pertinença a la borsa del cos d’auxili judicial amb la pertinença a la borsa de qualsevol dels altres dos cossos.

No obstant això, les persones que, en la data de la publicació d’aquesta convocatòria, formin part de la llista de funcionament de la borsa de personal interí del cos d’auxili judicial i vulguin formar part de la borsa de personal interí del cos de gestió processal i administrativa o de tramitació processal i administrativa no han de presentar sol·licitud de participació per formar part de la borsa de personal interí del cos d’auxili judicial, ja que aquestes persones seran integrades d’ofici i degudament identificades en el cos d’auxili judicial.

Tanmateix, si presenten sol·licitud de participació en el cos de gestió processal i administrativa o de tramitació processal i administrativa i, si escau, són nomenades en algun d’aquests cossos, d’acord amb el punt 4 de la disposició transitòria segona de l’Ordre JUS/250/ 2009, de 13 de maig, quedaran suspeses a la borsa del cos d’auxili judicial en espera de superar el període de pràctiques del cos de gestió processal i administrativa o de tramitació processal i administrativa; una vegada superat aquest període de pràctiques, s’integraran definitivament al nou cos i quedaran excloses del cos d’auxili judicial per incompatibilitat.

3.5.4 En el cas que les persones aspirants presentin més d’una sol·licitud, únicament es tindrà en compte la darrera presentada, la qual anul·larà les presentades amb anterioritat.

3.5.5 Les persones aspirants han d’indicar a la seva sol·licitud un número de telèfon i una adreça de correu electrònic, si en disposen, ja que el mitjà utilitzat per a l’oferiment de places serà, prioritàriament, mitjançant l’enviament d’un SMS; si hi manca, mitjançant trucada telefònica i, en tercer lloc, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic.

3.6 Opcions a demarcacions territorials i a partits judicials

Les persones aspirants a formar part de les borses de personal interí dels cossos de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial han d’optar, en el moment d’emplenar la sol·licitud de participació, per una de les quatre demarcacions territorials corresponents a les audiències provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, i dins de cada demarcació, pels partits judicials en què vulguin prestar serveis.

Les persones aspirants a formar part de la borsa de personal interí del cos de metges forenses poden optar per una o més de les quatre demarcacions territorials esmenades, sense opció a excloure cap dels partits judicials que la integren.

3.7 Persones que tinguin la condició legal de discapacitades.

Les persones aspirants que tinguin la condició legal de discapacitades cal que ho indiquin a la sol·licitud de participació i que ho acreditin d’acord amb el que estableix la base 5.1.e.


-4 Mèrits

4.1 Només es tenen en compte els mèrits que les persones aspirants al·leguin en la sol·licitud de participació dins del termini de presentació que preveu la base 3.3 i que s’acreditin documentalment d’acord amb el que estableix la base 5.2.

Els mèrits es valoren prenent com a referència la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds de participació previst a la base 3.3.

4.2 Els mèrits es valoren, d’acord amb les funcions a realitzar, de conformitat amb la puntuació següent:

4.2.1 Cos de metges forenses. Puntuació total assolible: 10 punts.

a) Titulacions acadèmiques i formació complementària. Es valoren fins a un màxim d’1 punt, d’acord amb el barem següent:

Titulacions acadèmiques: es valoren fins a un màxim 0,80 punts.

Especialitat en psiquiatria, traumatologia o ginecologia: 0,25 punts.

Especialitat en medicina legal: 0,75 punts.

Formació complementària: es valora fins a un màxim 0,20 punts.

Fins a un total de 35 hores de formació en 1 o més cursos relacionats amb l’Administració de justícia: 0,10 punts.

Mes d’un total 35 hores de formació en 1 o més cursos relacionats amb l’Administració de justícia: 0,20 punts.

b) Coneixements de català. Es valoren fins a un màxim de 2 punts, d’acord amb el barem següent:

Certificat de nivell C.2 o J: 2 punts.

Certificat de nivell C.1: 1,50 punts.

Certificat de nivell B.2: 1 punt.

c) Antiguitat. Es valora fins a un màxim de 5 punts, a raó de 0,0463 punts per cada mes complert de serveis (30 dies) com a interí de l’Administració de justícia en el cos de metges forenses.

d) Superació de proves selectives. Es valora fins a un màxim de 2 punts, d’acord amb el barem següent:

Haver superat la fase d’oposició sense haver obtingut plaça a les proves selectives convocades l’any 2010: 2 punts.

Haver superat la fase d’oposició sense haver obtingut plaça a les proves selectives convocades l’any 2008: 1,80 punts.

Haver superat el primer exercici de les proves selectives convocades els anys 2008 i 2010: 1,80 punts.

Haver aprovat el primer exercici de les proves selectives convocades l’any 2010: 1,50 punts.

Haver aprovat el primer exercici de les proves selectives convocades els anys 2008: 1 punt.

La puntuació de cadascun dels apartats d’aquest epígraf d no és acumulable entre si.

4.2.2 Cos de gestió processal i administrativa. Puntuació total assolible: 10 punts.

a) Titulacions acadèmiques i formació complementària. Es valoren fins a un màxim d’1 punt, d’acord amb el barem següent:

Titulacions acadèmiques: es valoren fins a un màxim de 0,80 punts.

Títol de llicenciat o graduat en dret: 0,80 punts.

Títol de llicenciat en ciències del treball o títol de grau en relacions laborals: 0,80 punts.

Títol de llicenciat o graduat en criminologia: 0,80 punts.

Formació complementària: es valora fins a un màxim de 0,20 punts.

Fins a un total 35 hores de formació en 1 o més cursos relacionats amb l’Administració de justícia: 0,10 punt .

Mes d’un total de 35 hores de formació en 1 o més cursos relacionats amb l’Administració de justícia: 0,20 punts.

b) Coneixements de català. Es valoren fins a un màxim de 2 punts, d’acord amb el barem següent:

Certificat de nivell C.2 o J: 2 punts.

Certificat de nivell C.1: 1,50 punts.

Certificat de nivell B.2: 1punt.

c) Antiguitat. Es valora fins a un màxim de 5 punts, d’acord amb el barem següent:

0,0463 punts per cada mes complert de serveis (30 dies) com a personal interí de l’Administració de justícia en el cos de gestió processal i administrativa.

0,0416 punts per cada mes complert de serveis (30 dies) com a personal interí de l’Administració de justícia en el cos de tramitació processal i administrativa amb un màxim de 4,5 punts.

0,0371 punts per cada mes complert de serveis (30 dies) com a personal interí del cos d’auxili judicial amb un màxim de 4 punts.

d) Superació de proves selectives. Es valora fins a un màxim de 2 punts, d’acord amb el barem següent:

Haver superat la fase d’oposició sense haver obtingut plaça a les proves selectives convocades l’any 2013: 2 punts.

Haver superat la fase d’oposició sense haver obtingut plaça a les proves selectives convocades l’any 2010: 1,80 punts.

Haver superat el primer exercici de les proves selectives convocades els anys 2010 i 2013: 1,80 punts.

Haver aprovat el primer exercici de les proves selectives convocades l’any 2013: 1,50 punts.

Haver aprovat el primer exercici de les proves selectives convocades l’any 2010: 1 punt.

La puntuació de cadascun dels apartats d’aquest epígraf d no és acumulable entre si.

4.2.3 Cos de tramitació processal i administrativa. Puntuació total assolible: 10 punts a)Titulacions acadèmiques i formació complementària. Es valoren fins a màxim d’1 punt, d’acord amb el barem següent:

Titulacions acadèmiques: es valoren fins a un màxim de 0,80 punts.

Títol de llicenciat o graduat en dret: 0,80 punts.

Títol de llicenciat en ciències del treball o títol de grau en relacions laborals: 0,80 punts.

Títol de llicenciat o graduat en criminologia: 0,80 punts.

Primer cicle de la llicenciatura de dret: 0,50 punts.

Títol de diplomat en relacions laborals: 0,50 punts.

Formació complementària: es valora fins a un màxim de 0,20 punts.

Fins a un total de 35 hores de formació en 1 o més cursos relacionats amb l’Administració de justícia: 0,10 punts.

Mes d’un total de 35 hores de formació en 1 o més cursos relacionats amb l’Administració de justícia: 0,20 punts.

b) Coneixements de català. Es valoren fins a un màxim de 2 punts, d’acord amb el barem següent:

Certificat de nivell C.2 o J: 2 punts.

Certificat de nivell C.1: 1,50 punts.

Certificat de nivell B.2: 1punt.

c) Antiguitat. Es valora fins a un màxim de 5 punts, d’acord amb el barem següent:

0,0463 punts per cada mes complert de serveis (30 dies) com a interí de l’Administració de justícia en el cos de tramitació processal i administrativa.

0,0416 punts per cada mes complert de serveis (30 dies) com a interí de l’Administració de justícia en el cos de gestió processal i administrativa amb un màxim de 4,5 punts.

0,0371 punts per cada mes complert de serveis (30 dies) com a interí de l’Administració de justícia del cos d’auxili judicial amb un màxim de 4 punts.

d) Superació de proves selectives. Es valoren fins a un màxim de 2 punts, d’acord amb el barem següent:

Haver superat la fase d’oposició sense haver obtingut plaça a les proves selectives convocades l’any 2010: 2 punts.

Haver superat la fase d’oposició sense haver obtingut plaça a les proves selectives convocades l’any 2008: 1,80 punts.

Haver superat el primer exercici de les proves selectives convocades els anys 2008 i 2010: 1,8 punts.

Haver aprovat el primer exercici de les proves selectives convocades l’any 2010: 1,50 punts.

Haver aprovat el primer exercici de les proves selectives convocades els anys 2008: 1 punt.

La puntuació de cadascun dels apartats d’aquest epígraf d no és acumulable entre si.

4.2.4 Cos d’auxili judicial. Puntuació total assolible: 10 punts.

a) Titulacions acadèmiques i formació complementària: es valoraran fins a un màxim d’1 punt, d’acord amb el barem següent:

Titulacions acadèmiques: es valoraran fins a un màxim d’1 punt.

Títol de tècnic en gestió administrativa (perfil professional d’àmbit jurídic), amb certificat de realització de les pràctiques en òrgans i oficines judicials, fiscalies i altres serveis de l’Administració de justícia: 1 punt.

Títol de formació professional de segon grau, branca administrativa, o títol de tècnic de grau superior, branca administrativa: 0,90 punts.

Títol de tècnic de grau mitjà, branca administrativa o títol de batxillerat: 0,80 punts.

Formació complementària: es valorarà fins a un màxim de 0,20 punts.

Fins a un total de 35 hores de formació en 1 o més cursos relacionats amb l’Administració de justícia: 0,10 punts.

Mes d’un total de 35 hores de formació en 1 o més cursos relacionats amb l’Administració de justícia: 0,20 punts.

b) Coneixements de català: es valoraran fins a un màxim de 2 punts, d’acord amb el barem següent:

Certificat de nivell C.2 o J: 2 punts.

Certificat de nivell C.1: 1,50 punts.

Certificat de nivell B.2: 1 punt.

c) Antiguitat: es valorarà fins a un màxim de 5 punts, d’acord amb el barem següent:

0,0463 punts per cada mes complert de serveis (30 dies) com a personal interí de l’Administració de justícia en el cos d’auxili judicial.

0,0416 punts per cada mes complert de serveis (30 dies) com a personal interí de l’Administració de justícia en el cos de gestió processal i administrativa amb un màxim de 4,50 punts.

0,0371 punts per mes complert de serveis (30 dies) en el cos de tramitació processal i administrativa amb un màxim de 4 punts.

d) Superació de proves selectives: es valorarà fins a un màxim de 2 punts, d’acord amb el barem següent:

Haver superat la fase d’oposició sense haver obtingut plaça a les proves selectives convocades l’any 2010: 2 punts.

Haver superat la fase d’oposició sense haver obtingut plaça a les proves selectives convocades l’any 2008: 1,80 punts.

Haver superat el primer exercici de les proves selectives convocades els anys 2008 i 2010:1,8 punts.

Haver aprovat el primer exercici de les proves selectives convocades l’any 2010: 1,50 punts.

Haver aprovat el primer exercici de les proves selectives convocades els anys 2008: 1 punt.

La puntuació de cadascun dels apartats d’aquest epígraf d no és no acumulable entre si.

4.3 Per dirimir els empats i a l’efecte d’ordenar les llistes, prevaldrà la major puntuació obtinguda en concepte d’antiguitat. Si persisteix l’empat, prevaldrà la major antiguitat en el cos al qual s’opta. Si tot i així encara persisteix, s’hauran de tenir en compte conjuntament la puntuació en concepte de titulació acadèmica i formació complementària, de coneixements de català i de superació de proves selectives. Finalment, s’haurà de tenir en compte l’ordre dels cognoms segons el sorteig per determinar l’ordre d’actuació de les persones aspirants en els processos selectius que es realitzin per a l’ingrés a la funció pública de la Generalitat de Catalunya.

 

-5 Documentació relativa a l’acreditació dels requisits i mèrits

5.1 La documentació relativa a l’acreditació dels requisits és la següent:

a) Fotocòpia compulsada del DNI o passaport.

b) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l’ingrés al cos, d’acord amb el que estableix la base 2.3. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger cal disposar de l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

c) Original de la declaració jurada de no trobar-se en cap dels supòsits següents: no haver estat objecte de condemna per delicte dolós a penes privatives de llibertat de més de tres anys, no haver estat objecte de separació mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se en situació d’inhabilitació per al desenvolupament de les funcions públiques i no haver estat objecte de destitució i exclusió per rendiment insuficient o manca de capacitat en l’últim any del servei de l’Administració de justícia respecte del cos al qual es vol accedir.

El certificat d’antecedents penals serà requerit d’ofici per l’Administració a la Secretaria d’Estat de Justícia. Les persones interessades hauran d’autoritzar l’Administració per sol·licitar aquest certificat en imprès normalitzat que els serà lliurat en el moment que hagin d’acreditar aquest requisit.

Les persones aspirants han de presentar sengles declaracions mitjançant el model normalitzat, el qual es pot obtenir a l’adreça d’internet: http://justicia.gencat.cat/borsa-interins-admjust i d’acord amb el que estableix la base 6.3, segon paràgraf.

d) Original del certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni cap limitació psíquica o física o qualsevol altra circumstància que incapaciti per al desenvolupament de les tasques pròpies de les places a cobrir, expedit dins els tres mesos anteriors a la seva presentació.

e) Les persones aspirants que tinguin la condició legal de discapacitades han d’acreditar la compatibilitat funcional per al desenvolupament de les tasques encomanades, mitjançant el dictamen oficial de discapacitat expedit per l’equip multiprofessional competent.

Aquest certificat ha d’acreditar un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la compatibilitat de la discapacitat amb l’exercici de les funcions i les tasques corresponents a les places sol·licitades, de conformitat amb el que estableixen els articles 476 a 479 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial i, si escau, les adaptacions que la persona aspirant necessita per a la realització del curs de formació i l’adaptació o adequació del lloc de treball.

Aquest dictamen s’ha d’expedir pels següents centres de la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal del Departament de Benestar Social i Família:

Demarcació de Barcelona: EVO-laboral, av. Paral·lel, 145, 2a planta, 08004 Barcelona. Telèfon 934 248 204, 934 236 303, fax 934 245 206.

Demarcació de Girona: c. Emili Grahit, 2, 17002 Girona. Telèfon 972 941 273, fax 972 486 352.

Demarcació de Lleida: Av. del Segre, 5, baixos; 25007 Lleida. Telèfon 973 703 800, fax 973 241 286.

Demarcació de Tarragona (excepte les demarcacions del Montsià, la Terra Alta, el Baix Ebre i la Ribera d’Ebre): av. d’Andorra, 9, baixos, 43002 Tarragona. Telèfon 977 213 471, fax 977 221 339.

Demarcació de Terres de l’Ebre (Montsià, la Terra Alta, el Baix Ebre i la Ribera d’Ebre): c. Ruiz de Alda, 33, 43870 Amposta. Telèfon 977 70 65 34, fax. 977 70 67 51.

f) Fotocòpia compulsada del certificat o diploma d’informàtica a nivell d’usuari en entorn Windows o certificat ACTIC (bàsic) en el cas de persones aspirants a la borsa de personal interí dels cossos de gestió i de tramitació processal i administrativa, expedit dins dels quatre anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, per un centre oficial o homologat, o declaració jurada de l’aspirant segons la qual està en possessió dels coneixements ofimàtics a nivell d’usuari de tractament de textos en entorn gràfic.

g) Fotocòpia compulsada del certificat o diploma expedit per un centre oficial o homologat en els quatre anys immediatament anteriors a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, que acrediti que la persona assoleix 220 pulsacions en màquina d’escriure o teclat d’ordinador. Aquest diploma o certificat pot ser substituït per una declaració jurada de l’aspirant.

5.2 La documentació relativa a l’acreditació dels mèrits al·legats a la sol·licitud de participació és la següent:

a) Fotocòpia compulsada dels títols, diplomes o certificats previstos a la base 4.

b) Fotocòpia compulsada del certificat oficial del nivell B.2, C.1, C.2 o J de català o equivalent.

c) Per acreditar l’antiguitat dels serveis prestats a l’Administració de justícia a Catalunya és suficient la seva al·legació en la sol·licitud de participació. Per acreditar l’antiguitat dels serveis prestats fora de l’àmbit territorial de Catalunya d’acord amb la declaració de serveis prestats fora de Catalunya que van annexar a la sol·licitud, les persones aspirants han d’aportar un certificat del Ministeri de Justícia o de l’òrgan competent de la comunitat autònoma on hagin prestat serveis.

d) Per acreditar la superació de la fase d’oposició o dels diferents exercicis de les proves de selecció que estableix la base 4.2, les persones aspirants que hagin concorregut per l’àmbit de Catalunya, no cal que ho acreditin i n’hi ha prou que manifestin aquesta circumstància en la sol·licitud de participació. Les persones aspirants que hagin concorregut per un àmbit territorial que no sigui Catalunya han de presentar una certificació emesa pel Ministeri de Justícia, o per l’òrgan competent de la comunitat autònoma amb atribucions en matèria de justícia, que acrediti que han superat la fase d’oposició o els exercicis corresponents.

5.3 La documentació relativa a l’acreditació dels requisits i dels mèrits s’ha de presentar de conformitat amb el que estableix la base 6.3, paràgraf segon, i, si s’escau, amb caràcter previ a la realització del curs de formació.

Les persones aspirants que presten o han prestat serveis a l’Administració de justícia a Catalunya no han d’acreditar els requisits i els mèrits que constin al portal ATRI o que ja estiguin en poder del Departament de Justícia. Els requisits i mèrits que no hi constin, els hauran d’acreditar en el moment que se’ls requereixi i al lloc que s’indiqui, d’acord amb el que preveu la base 6.3, paràgraf segon, i, si s’escau, amb caràcter previ a la realització del curs de formació.

5.4 Les persones aspirants que no acreditin algun dels requisits seran excloses del procés selectiu. La manca d’acreditació dels mèrits serà motiu de modificació de la puntuació obtinguda inicialment.

 

-6 Procediment del procés selectiu

6.1 Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de participació, la secretària de Relacions amb l’Administració de Justícia, a proposta de la Comissió de Seguiment prevista en l’article 22.1 de l’Ordre JUS/250/2009, i en el termini màxim de tres mesos, dictarà una resolució, mitjançant la qual aprovarà la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria, de la demarcació territorial i, si escau, els partits judicials escollits i la puntuació obtinguda segons els mèrits al·legats a la sol·licitud de participació.

Aquesta resolució identificarà les persones excloses del procés selectiu i indicarà els motius d’exclusió.

També identificarà les persones a què es refereix la base 3.5.3, segon paràgraf, que s’integren condicionadament a la borsa de personal interí del cos de gestió processal i administrativa o de tramitació processal i administrativa.

Aquesta resolució s’exposarà a l’adreça d’internet: http://justicia.gencat.cat/borsa-interins-admjust i a les adreces indicades a la base 3.1.

6.2 Termini d’al·legacions

Les persones interessades disposaran d’un termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de l’exposició de la resolució indicada per fer les al·legacions que considerin oportunes davant la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia.

Es considerarà que desisteixen de la sol·licitud de participar en la convocatòria les persones aspirants que hagin estat excloses provisionalment i que no presentin cap al·legació.

6.3 Relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses

Una vegada examinades les al·legacions, la secretària de Relacions amb l’Administració de Justícia, a proposta de la Comissió de Seguiment, i en el termini màxim de dos mesos, dictarà una resolució mitjançant la qual aprovarà la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses de les borses de personal interí.

Aquesta resolució indicarà el termini i les persones que han de presentar la documentació relativa a l’acreditació dels requisits i els mèrits que van al·legar en la sol·licitud de participació, d’acord amb el que estableix la base 5, i les persones que seran convocades a fer el curs de formació d’acord amb la base 6.4, identificades per cossos i àmbits territorials.

Les persones que ja formin part de la llista de funcionament i hagin presentat una sol·licitud de participació en la present convocatòria només hauran d’aportar la documentació relativa als nous mèrits que vulguin al·legar.

Aquesta resolució identificarà les persones aspirants exemptes de realitzar el curs de formació, així com les persones aspirants excloses definitivament del procés de selecció per no haver acreditat algun dels requisits.

Aquesta resolució s’exposarà a l’adreça d’internet: http://justicia.gencat.cat/borsa-interins-admjust i a les adreces indicades en la base 3.1

Un cop revisada la documentació aportada pels aspirants dels requisits i mèrits, en el termini màxim d’un mes es publicaran a l’adreça d’internet http://justicia.gencat.cat/borsa-interins-admjust i a les adreces indicades a la base 3.1 les llistes d’integrants de les borses d’interins, en les quals s’identificarà les persones que es convoquen a fer el curs de formació i els dies en què aquest tindrà lloc.

6.4 Curs de formació

6.4.1 Un cop revisada la documentació presentada per les persones aspirants, la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia convocarà, en una primera fase, fins a 850 persones a realitzar el curs de formació, per cossos i àmbits territorials, distribuïts de la manera següent:

Metges forenses: es formaran 50 persones aspirants.

Barcelona: 20.

Girona: 10.

Lleida: 10.

Tarragona: 10.

Gestió processal i administrativa: es formaran 200 persones aspirants.

Barcelona: 75.

Girona: 50.

Lleida: 25.

Tarragona: 50.

Tramitació processal i administrativa: es formaran 300 persones aspirants.

Barcelona: 100.

Girona: 75.

Lleida: 50.

Tarragona: 75.

Cos d’auxili judicial: es formaran 300 persones aspirants.

Barcelona: 100.

Girona: 75.

Lleida: 50.

Tarragona: 75.

6.4.2 El curs de formació es realitzarà en diferents edicions fins a arribar a formar les 850 persones que preveu la base 6.4.1.

Les persones aspirants seran convocades a fer el curs, d’acord amb l’ordre de puntuació obtingut en la llista respectiva. El curs tindrà una durada diferent per a cada cos, d’acord amb el que estableix l’article 9.3 de l’Ordre JUS/250/2009, de 13 de maig. Aquest curs de selecció constarà de dues parts, una presencial i una altra a distància, que es farà de forma telemàtica, i s’avaluarà mitjançant una prova de caràcter obligatori i eliminatori, amb la qualificació d’apte o no apte, d’acord amb el que estableix l’article 9 de l’Ordre JUS/250/2009.

En qualsevol cas s’ha de garantir un mínim de persones aspirants per cada àmbit territorial. En cas contrari, l’Administració ha de triar, d’acord amb l’ordre que ocupin a la llista, un nombre de persones aspirants per fer el curs que sigui suficient per garantir les necessitats de l’Administració en tots i cadascun dels cossos i àmbits territorials.

Els cursos es realitzaran amb la finalitat de formar les persones aspirants d’acord amb les necessitats del servei a mesura que es prevegi els seus nomenaments, convocant-les prèviament per tal que presentin la documentació acreditativa dels requisits i els mèrits al·legats a la sol·licitud de participació, d’acord amb el que preveu la base 5.3.

6.4.3 Una vegada finalitzat el curs de formació, el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada donarà trasllat a la secretària de Relacions amb l’Administració de justícia de la llista de persones aspirants que han realitzat el curs de formació, amb les qualificacions d’apte o no apte, per tal que aquesta, mitjançant resolució, en doni publicitat.

Les persones interessades disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de l’exposició de la resolució indicada, per fer les al·legacions que considerin convenients davant la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia.

6.4.4 Les persones aspirants que no superin el curs de formació queden excloses definitivament del procediment de selecció.

6.4.5 Durant la vigència de les borses, i d’acord amb les necessitats de provisió de personal interí, l’Administració pot convocar noves edicions del curs de formació, més enllà de les 850 places inicials, per tal de garantir la prestació del servei en els òrgans judicials de Catalunya.

 

-7 Període de pràctiques

7.1 Les persones aspirants que superin el curs de formació han de superar un període de pràctiques, de caràcter obligatori i eliminatori, d’una durada màxima de tres mesos, que es computen de manera contínua o discontínua en períodes acumulables, i durant el qual tenen la condició de persones interines en pràctiques. Aquest període de pràctiques es desenvoluparà i avaluarà de conformitat amb el que estableix l’article 10 de la Ordre JUS/250/2009, de 13 de maig.

Estan exempts de realitzar el període de pràctiques aquells aspirants que l’hagin completat i superat amb anterioritat.

Durant aquest període, el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada designarà l’interí o interina, en la seva primera destinació, un tutor o tutora pertanyent a un cos o escala d’un grup de titulació igual o superior.

Finalitzat el període de tutoria, el tutor o tutora haurà de valorar les pràctiques de l’interí o la interina, i donarà compte al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, que en farà arribar una còpia al/a la secretari/ària judicial o cap de la unitat orgànica corresponent, que haurà d’emetre un informe raonat sobre les pràctiques realitzades, tenint en compte la valoració del tutor o tutora. Aquest informe s’haurà d’ajustar al model formalitzat de qüestionari de valoració de pràctiques.

L’informe s’ha d’emetre, com a màxim, en el termini de deu dies següents a la finalització de la totalitat del període treballat, si el període de pràctiques s’ha realitzat de forma continuada, o a la finalització de cada període treballat acumulable, si s’ha realitzat de forma discontinua. La manca d’emissió d’aquest informe per part del secretari o secretària judicial o el/la cap de la unitat orgànica corresponent en el termini previst, comporta la superació del període de pràctiques o el període acumulable corresponents de l’interí o interina.

Un cop emès l’informe, el secretari o secretària judicial o el/la cap de la unitat orgànica corresponent donarà trasllat d’aquest informe a la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia, la qual, una vegada finalitzat el període de pràctiques, i només en el cas que l’informe sigui negatiu, l’haurà de lliurar a la persona interessada per tal que formuli les al·legacions i aporti la documentació que consideri oportú en un termini màxim de cinc dies, i l’haurà de trametre a la Comissió de Seguiment de les Borses de Personal Interí.

7.2 Es considerarà que l’interí o interina ha superat el període de pràctiques quan la suma de la puntuació obtinguda al qüestionari de valoració de pràctiques sigui la meitat del total de la puntuació exigida. En el supòsit que s’hagi seguit el període de pràctiques de manera discontinua en períodes acumulables, cada període s’haurà de valorar de forma independent.

7.3 Un cop superat el període de pràctiques, en el moment en què cessi de la seva primera destinació o, si el període de pràctiques s’ha realitzat de forma discontinua, en el moment en què cessi de la darrera destinació, la persona aspirant restarà integrada amb caràcter definitiu a la llista de funcionament.

7.4 La falta de superació del període de pràctiques comporta l’exclusió definitiva de la persona interessada de les borses de personal interí i, en conseqüència, el cessament del lloc de treball, que s’ha de fer mitjançant resolució del secretari o secretària de Relacions amb l’Administració de Justícia.

 

-8 Comissió de Seguiment de les Borses de Personal Interí

8.1 Es crearà, adscrita a la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia, la Comissió de Seguiment de les Borses de Personal Interí d’aquest procés selectiu.

8.2 La composició d’aquesta Comissió de Seguiment serà la que estableix l’article 22.1 de l’Ordre JUS/250/2009, de 13 de març.

Mitjançant una resolució publicada a l’adreça d’Internet http://justicia.gencat.cat/borsa-interins-admjust i a les adreces indicades en la base 3.1 es faran públics els membres d’aquesta Comissió.

 

-9 Notificacions

L’exposició de les diverses resolucions que aproven les relacions o llistes previstes en les bases d’aquesta convocatòria a l’adreça d’internet http://justicia.gencat.cat/borsa-interins-admjust i en les adreces indicades a la base 3.1 substitueixen la notificació als interessats, de conformitat amb l’article 59.6.b de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 58 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost.

En el cas que no sigui possible l’exposició simultània de les relacions o llistes en els llocs indicats, els terminis es computaran a partir de la data de la seva exposició al tauler d’anuncis de la seu del Departament de Justícia a Barcelona (c. Pau Claris, 81, 08010 Barcelona).


-10 Règim d’impugnacions

Contra les resolucions definitives del secretari o secretària de Relacions amb l’Administració de Justícia les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant aquest òrgan en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, i l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques a Catalunya, o bé poden interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant el jutjat contenciós administratiu competent a Barcelona, de conformitat amb el que disposen els articles 14.2, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Amunt