Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Correcció d'errades

  • Data del document 21/07/2015

  • Número de control 15198065

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-15198065-2015

Dades del DOGC
  • Número 6917

  • Data 21/07/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Disposicions que corregeix
Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives (DOGC núm. 6914, de 16.7.2015).


Havent observat errades en el text de la Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives, publicat al DOGC núm. 6914, de 16.7.2015, se'n detalla l'oprtuna correcció:

 

A l’article 56, apartat 1, on hi diu:

“1. Els membres del consell rector són elegits per l'assemblea general per un període de cinc anys, pel procediment que fixen els estatuts socials, i poden ésser reelegits consecutivament una sola vegada, llevat que l'assemblea general en decideixi la reelecció per més períodes.”,

hi ha de dir:

“1. Els membres del consell rector són elegits per l'assemblea general per un període no superior a cinc anys, pel procediment que fixen els estatuts socials, i poden ésser reelegits consecutivament una sola vegada, llevat que l'assemblea general en decideixi la reelecció per més períodes.”

 

Amunt