Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 06/07/2015

  • Número del document JUS/1563/2015

  • Número de control 15190039

  • Organisme emissor Departament de Justícia

    CVE CVE-DOGC-A-15190039-2015

Dades del DOGC
  • Número 6911

  • Data 13/07/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/1563/2015, de 6 de juliol, per la qual es dóna compliment a la disposició addicional setena de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, relativa a les obligacions de publicitat activa de les fundacions i les associacions.


La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ha establert, al seu títol II, una sèrie d’obligacions de transparència que aplicables, en els termes que determina, a les fundacions i associacions regulades al llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, aprovat per la Llei 4/2008, del 24 d’abril.

La disposició addicional setena de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, intitulada “Obligacions de publicitat activa de les fundacions i les associacions”, estableix que “el titular del departament competent en matèria de justícia ha de determinar per resolució, en el termini de sis mesos, les obligacions de transparència establertes per aquesta llei que les fundacions i les associacions ja compleixen en virtut de llur legislació específica. Aquesta informació s’ha d’incorporar en el Portal de la Transparència, i les fundacions i associacions només tenen l’obligació de fer constar que s’hi pot consultar”. L’expressió legislació específica a què fa referència la disposició addicional setena és comprensiva tant de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública com de la regulació que es conté al llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persones jurídiques.

En aquest context, aquesta Resolució té per objecte determinar les equivalències entre les obligacions de transparència, en matèria de publicitat activa, que d’acord amb el que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, han de complir les fundacions i associacions respecte de les quals el Departament de Justícia és competent, i les que resulten de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, i del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Per tot això, i en compliment del manament contingut a la disposició addicional setena de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,

 

Resolc:

 

-1 Determinar que les obligacions d’informació que, en matèria de publicitat activa, estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, equivalen, per a les fundacions i les associacions regulades al llibre tercer del Codi civil de Catalunya, a les obligacions que es determinen a la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, i a les obligacions que resulten del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, en els termes següents:

1.1Obligacions de transparència en l’estructura organitzativa, activitat i fins de les entitats

La informació a què es refereix la lletra b) de l’article 9.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, relativa a l’estructura organitzativa interna, equival a la informació de la lletra c) de l’article 6.2 de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, relativa als estatuts, la composició dels òrgans de govern i de l’equip directiu i l’estructura organitzativa, i a la informació de l’article 333.8.e) del Codi civil de Catalunya, quan al·ludeix a les societats eventualment participades de forma majoritària per una fundació, amb la indicació del percentatge de participació.

La informació a què es refereix la lletra c) de l’article 9.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, relativa a les funcions, equival a la informació de la lletra a) de l’article 6.2 de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, relativa als fins de les entitats i llurs activitats.

La informació a què es refereix la lletra j) de l’article 9.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, relativa al catàleg de serveis prestats, equival a la informació de la lletra f) de l’article 6.2 de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, relativa al col·lectiu de beneficiaris atesos.

1.2 Obligacions de transparència en la gestió

La informació a què es refereix l’article 11.1.c) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, relativa a la transparència en relació amb els comptes anuals i els informes d’auditoria de comptes, equival a la informació de la lletra g) de l’article 6.2 de Llei 21/2014, del 29 de desembre, sobre els estats financers, les auditories, si escauen, i la memòria econòmica.

1.3 Obligacions de transparència en matèria de planificació i programació

La informació a què es refereix l’article 12 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, relativa a la transparència pel que fa als plans i programes anuals que estableixen les directrius estratègiques, i les auditories internes i externes per avaluar la qualitat dels serveis, equival a la informació de la lletra b) de l’article 6.2 de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, relativa a les principals línies estratègiques d’actuació.

 

-2 Ordenar la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Justícia en el termini d'un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb els articles 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’acord amb els articles 10.1.a) i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya; o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus drets i interessos legítims.

 

Barcelona, 6 de juliol de 2015

 

Germà Gordó i Aubarell

Conseller de Justícia

 

Amunt