Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 18/06/2015

  • Número del document ECO/1417/2015

  • Número de control 15177026

  • Organisme emissor Departament d'Economia i Coneixement

    CVE CVE-DOGC-A-15177026-2015

Dades del DOGC
  • Número 6902

  • Data 30/06/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ECO/1417/2015, de 18 de juny, per la qual es dóna publicitat al Conveni d'encàrrec de gestió entre l'Institut d'Estadística de Catalunya i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya de l'any 2014.En data de 24 d’abril de 2015 s’ha signat el Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Institut d’Estadística de Catalunya i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya de l’any 2014.

Ateses les previsions dels articles 10.3 i 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.


Resolc:


Fer públic el Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Institut d’Estadística de Catalunya i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya de l’any 2014, que es transcriu a l’annex d’aquesta Resolució.Barcelona, 18 de juny de 2015Albert Carreras

Secretari generalAnnex

Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Institut d’Estadística de Catalunya i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya de l’any 2014


Barcelona, 24 d’abril de 2015


Reunits

D’una banda, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l’Institut d’Estadística de Catalunya (d’ara endavant, Idescat).

I, de l’altra, el senyor Jaume Miranda i Canals, director de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (d’ara endavant, ICGC).


Actuen

El primer, en representació de l’Idescat, NIF Q-08019805-H, amb adreça a Barcelona, Via Laietana, 58, segons nomenament publicat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l’article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d’organització i funcionament de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

El segon, en representació de l’ICGC, NIF Q-0801980-D, amb adreça a Barcelona, Parc de Montjuïc, s/n, entitat de dret públic de la Generalitat sotmesa a l’ordenament jurídic privat i regulada per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les entitats respectives


Manifesten

Que l’Idescat és l’òrgan estadístic de la Generalitat i que té assignades les funcions, entre d’altres, d’elaborar estadístiques d’interès de la Generalitat i d’assegurar la difusió adequada de les estadístiques de Catalunya pels mitjans més pertinents. Al mateix temps, l’Idescat també té assignada la funció d’adaptar, normalitzar, revisar i establir les referències territorials i els trams de desagregació estandarditzats de conformitat amb la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, marc de referència per a la coordinació de les institucions públiques de Catalunya implicades en el procés estadístic.

Que l’ICGC, en compliment de les seves tasques, té interès de produir bases de dades geogràfiques que permetin referenciar al territori la informació abans esmentada, amb l’objectiu de fer possible l’ús en l’àmbit dels sistemes d’informació geogràfica.

Que l’article 152.3 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, preveu que en el compliment de les seves funcions té la consideració de mitjà instrumental propi i de servei tècnic de l’Administració de la Generalitat, dels ens, els organismes i les entitats que en depenen o hi estan vinculats i que tenen la consideració de poders adjudicadors i dels ajuntaments, a l’efecte del que estableix la normativa de contractes del sector públic. En conseqüència, I’ICGC resta obligat a portar a terme, en l’àmbit de les seves funcions, els encàrrecs que li formulin els departaments de l’Administració de la Generalitat, els ens integrats en el seu sector púbic i els ajuntaments.

Que d’acord amb el que preveuen els articles 4.1.n i 24.6 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, les relacions de I’ICGC amb els departaments i els ens, organismes o entitats dels quals és mitjà instrumental propi i de servei tècnic no tenen naturalesa contractual i s’articulen mitjançant encàrrecs que han d’especificar, com a mínim, l’abast de la prestació, la previsió dels costos i el sistema de finançament.

Que una de les bases de dades geogràfiques d’interès continu per a aquest propòsit és la corresponent a les seccions censals de Catalunya, entesa com una peça cabdal en l’articulació d’un sistema de referenciació geogràfica que contingui l’estadística territorial tan desagregada com sigui possible i segmentada per àmbits sectorials, juntament amb els mecanismes continus d’actualització dels referents cartogràfics.

Que amb aquest propòsit l’Idescat i l’ICGC van subscriure l’any 2007 un conveni de col·laboració per a la creació de la base digital de les seccions censals de Catalunya pel període 2001-2006, un segon conveni de col·laboració l’any 2011 per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya pel període 2007-2010, un tercer conveni l’any 2012 per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya de l’any 2011, un quart conveni l’any 2013 per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya de l’any 2012 i un cinquè conveni l’any 2013 per a la digitalització de les seccions censals de Catalunya de l’any 2013.

Que l’Idescat disposa de les seccions censals digitalitzades dels municipis de Catalunya cedides, mitjançant un acord marc sobre cooperació estadística i intercanvi d’informació entre l’Idescat i l’Institut Nacional d’Estadística (INE) de l’any 2002, les quals presenten algunes imprecisions pel que fa a la delimitació territorial que en dificulta la utilització per a la referenciació d’informació.

Que el Decret 165/2014, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el programa anual d’actuació estadística per a l’any 2015, estableix la Georeferenciació del seccionat municipal -codi 24 01 01- com una actuació estadística de la qual l’Idescat i l’ICGC són els organismes responsables.

Que l’Idescat va acordar amb l’INE el mes de novembre del 2013 un nou procediment de tractament i actualització de les seccions censals dels municipis de Catalunya, que havia de facilitar l’obtenció del seccionat provisional de Catalunya relatiu a l’any 2014.

Que l’Idescat i l’ICGC estimen una coincidència d’interessos per a l’actualització de la base digital de seccions censals de Catalunya per a l’any 2014 i jutgen adient subscriure aquest encàrrec de gestió subjecte a les clàusules següents.


Clàusules


Primera. Objecte de l’encàrrec de gestió

L’objecte d’aquest Conveni d’encàrrec de gestió és regular la cooperació entre les dues parts amb relació a la correcta digitalització del seccionat censal dels municipis de Catalunya corresponent a l’any 2014 i també l’actualització de la base digital de seccions censals de Catalunya.


Segona. Programa de treball i obligacions de les parts

Per tal d’assolir l’objecte esmentat anteriorment, el programa de treball conjunt preveu, aquest 2015, les tasques següents:

1. L’Idescat aportarà la base corresponent a la delimitació de les seccions i districtes censals de cada municipi de l’any 2014, rebuda de l’INE el 30 d’octubre (les províncies de Girona, Lleida i Tarragona) i el 22 de desembre (la província de Barcelona) de l’any 2014. També aportarà la taula de variacions del seccionat censal respecte a l’any 2013.

2. L’ICGC aportarà la Base topogràfica 1:50.000, la Base de límits administratius 1:50.000 i la Base de carrers de Catalunya, i farà la reinterpretació i la digitalització del seccionat censal corresponent a l’any 2014, partint de la Base de seccions censals de l’any 2013.

3. En primer lloc, per determinar els canvis que presenten les dades del 2014 respecte de les del 2013, l’ICGC farà de manera automatitzada la comparació de la informació original de l’INE de la delimitació i codificació de les seccions i districtes censals de l’any 2014 amb la també original corresponent a l’any 2013. Aquesta informació, junt amb la taula de variacions del seccionat censal respecte a l’any 2013, s’utilitzarà seguidament per a la reinterpretació i digitalització dels canvis sobre la base de l’any 2013. Si escau, es consultarà, també, el Callejero del censo electoral, de l’INE.

4. L’ICGC durà a terme la preparació dels fitxers per ser tramesos a l’INE d’acord amb l’Annex 1 d’aquest encàrrec.

5. La data de lliurament d’aquests fitxers serà com a màxim fins al 10 d’abril de l’any en curs, data acordada entre l’INE i l’Idescat i consensuada amb l’IGCC pel procediment d’actualització del seccionat 2014 en l’àmbit de la comunitat autònoma de Catalunya, i en la qual l’Idescat ha de trametre a l’INE el resultat dels treballs realitzats d’acord amb aquest encàrrec per a l’establiment definitiu dels límits del seccionat digitalitzats.

6. L’Idescat retornarà a l’ICGC la base definitiva de l’INE i les respostes de les diferents incidències reportades. Amb aquesta informació, l’ICGC prepararà la versió final del 2014.

7. En cas que es detectin errors en analitzar els canvis que cal fer a les dades de l’any 2013 per introduir les actualitzacions, es corregiran a la nova base corresponent al 2014 i també a totes les bases corresponents als anys anteriors que pertoqui.

8. L’ICGC durà a terme l’estructuració de la base de seccions censals i el control de qualitat referent a l’estructuració de la informació, mentre que l’Idescat farà el control de qualitat referent a la delimitació dels districtes i seccions.

9. L’ICGC farà la preparació dels fitxers Shape i la publicació en servei WMS de les dades corresponents a l’any 2014, juntament amb les ja publicades del període 2001-2013. La base digital de seccions censals estarà configurada i preparada per l’ICGC per al seu enllaç amb l’Idescat per a difusió pròpia des del web de l’Idescat.


Tercera. Especificacions tècniques de la base digital

La base digital de seccions censals contindrà els polígons corresponents a les seccions i districtes censals dels anys esmentats i cada un d’aquests tindrà associat el codi identificatiu corresponent. L’actualització de la Base digital de seccions censals estarà referenciada a la Base topogràfica 1:50.000 i a la Base de límits administratius 1:50.000, ambdues de l’ICGC, i es prepararà en format Shape d’ESRI. La base digital de seccions censals estarà configurada i preparada per al seu enllaç amb l’Idescat.


Quarta. Condicions generals d’ús comercial i de propitat

Amdues institucions tindran la propietat compartida de la Base digital de seccions censals de Catalunya que resulten d’aquest encàrrec.

Alhora, ambdues institucions podran difondre sense autorització de l’altra la Base digital de seccions censals de Catalunya, però esmentant-ne sempre la copropietat.


Cinquena. Cost i finançament

El cost d’aquest programa de treball conjunt s’estima en 8.842,97 euros (vuit mil vuit-cents quaranta-dos euros amb noranta-set cèntims), integrat en l’actuació Georeferenciació del seccionat municipal (codi 24 01 01) de l’esmentat Decret 165/2014, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2015, i que es reprodueix en l’annex 2 d’aquest encàrrec.

L’Idescat farà una transferència a l’ICGC per la quantitat de 4.132,23 euros (quatre mil cent trenta-dos euros amb vint-i-tres cèntims) per a l’execució d’aquests treballs amb càrrec a la partida pressupostària D/680000103/5831/0000, d’acord amb la distribució de costos indicada a l’annex 3. L’ICGC finançarà l’import restant del cost en què s’ha valorat aquest programa de treball conjunt (3.305,79 euros, tres mil tres-cents cinc euros amb setanta-nou cèntims).

Per fer efectiva la transferència de l’Idescat, l’ICGC haurà de presentar, abans del dia 15 de desembre de 2015 la certificació sobre l’adequació dels treballs i els conceptes de les despeses al seu càrrec.


Sisena. Termini d’execució

Tots els treballs previstos en aquests encàrrecs hauran de quedar enllestits abans del 10 de desembre de 2015.


Setena. Comissió de seguiment

Es constitueix una comissió de seguiment, integrada per un membre designat per cadascuna de les parts, que tindrà per objecte el seguiment i l’impuls de les clàusules d’aquest encàrrec. Al mateix temps, la comissió acreditarà, amb caràcter previ a efectuar-se el pagament, el desenvolupament dels treballs i les activitats acordades en aquest Conveni.

Per part de l’Idescat, la persona designada és el senyor Joan Serra, estadístic de gestió de l’Àrea d’Estàndards i Qualitat de la Subdirecció General de Producció i Coordinació. Per part de l’ICGC, la persona designada és el senyor Armand Güell Mirabet, cap de la unitat de projectes de la Generalitat de Catalunya. A les reunions de la Comissió podran assistir-hi altres persones, quan així ho acordin ambdues parts, en cas d’estimar-se convenient per al desenvolupament d’aquestes.


Vuitena. Vigència i causes de resolució

Aquest Conveni d’encàrrec entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i serà vigent fins al 31 de desembre de 2015 i es podrà resoldre d’acord mutu per:

- L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en l’encàrrec.

- L’acord mutu de les parts, que s’instrumentarà per escrit.

- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment a les seves clàusules.

- La denúncia prèvia, amb dos mesos d’antelació, per alguna de les parts.


Novena. Caràcter de l’encàrrec

Aquest Conveni d’encàrrec de gestió té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva interpretació es resoldran per acord mutu entre les parts. No obstant això, en cas de persistència del desacord correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa resoldre les qüestions litigioses que puguin sorgir d’aquesta interpretació i compliment.


I, perquè en quedi constància, se signa aquest document, per duplicat i a un sol efecte, en la data i el lloc indicats en l’encapçalament.


Frederic Udina i Abelló

Director del’Institut d’Estadística de Catalunya


Jaume Miranda i Canals

Director de l’Institut Cartogràfic i Geològic de CatalunyaAnnex 1

Informació que l’Idescat ha de trametre a l’INE abans del 10 d’abril


Informació a rebre de l’Idescat
 

Ref.

Descripció

Observacions

1

Fitxer cartogràfic en ETRS89 30N Shape amb tot el seccionat de tota la comunitat autònoma de Catalunya:

- Cada geometria correspondrà únicament amb una secció (inclou polígons multipart).

- La taula d’atributs contindrà els codis de província (CPRO), municipi (CMUN), districte (CDIS), secció (CSEC), concatenant dels anteriors (CUSEC) i noms de municipis (NMUN).

 

2

Fitxer amb la relació d’incidències reportades:

- Hi ha de constar el codi de secció, el tipus d’incidència (mínim canvi de límit de municipi, modificació de secció), descripció de la incidència i la font.

- Només es consideraran incidències les existents en aquest repertori, la resta de les diferències cartogràfiques amb el seccionat de l’INE no seran tingudes en compte.

- Si es considera, aquests camps poden ser inclosos a la taula d’atributs del fitxer geogràfic.

3

Altres informacions o documents que es considerin d’interès per interpretar el contingut dels fitxers.

És informació opcional.Annex 2

Fitxa PAAE 2015 GEOREFERENCIACIÓ DEL SECCIONAT MUNICIPAL


GEOREFERENCIACIÓ DEL SECCIONAT MUNICIPAL


Codi: 24 01 01

Tipus d’actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Institut d’Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya, Institut Nacional d’Estadística

Ressenya de l’actuació:

Recopilació de la informació cartogràfica i georeferenciació anual de les modificacions inframunicipals (districtes i seccions) dels municipis de Catalunya, amb la possibilitat de descàrrega via web del seccionat digitalitzat corresponent als anys 2014 i 2015.

Origen de la informació: -

Informant inicial: -

Tècnica de recollida de les dades primàries: -

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: -

Organismes difusors: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i Institut d’Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: internet

Nivell de desagregació territorial: secció censal

Referència temporal dels resultats: 2014

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre 2015

Cost directe estimat: 16.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: SISTEMES DE GEOREFERENCIACIÓ

Objectiu de l’activitat: articulació d’un sistema de referenciació geogràfica que contingui l’estadística territorial tan desagregada com sigui possible i segmentada per àmbits sectorials, juntament amb els mecanismes continus d’actualització dels referents cartogràfics.
Annex 3

Cost desglossat dels treballs sobre la digitalització del seccionat censal dels municipis de Catalunya 2014


ELEMENTS DE COST

%

1. Anàlisi de la informació de l’INE (50% ICGC i 50% Idescat)

1.024,79

11,6

2. Generació de la base censal anual a partir de la de l’any anterior i la de la base de l’INE (100% ICGC)

3.099,17

35,0

3. Resolució de problemes (62% ICGC i 38% Idescat)

1.644,63

18,6

4. Preparació lliurament de la base (100% ICGC)

264,46

3,0

5. Seguiment del projecte (50% ICGC i 50% Idescat)

537,19

6,1

6. Preparació dels fitxers Shape i publicació en servei WMS del fitxer de l’any 2014 (100% ICGC)

2.272,73

25,7

TOTAL

8.842,97

100,0

 

 

Finançament

Idescat: 5.537,19 euros (1.404,96 euros en recursos humans propis i 4.132,23 euros d’aportació a l’ICGC) = 63%

ICGC: 3.305,79 euros (7.438,02 euros en recursos propis menys 4.132,23 d’aportació de l’Idescat) = 37%

 

ELEMENTS DE COST

Idescat

ICGC

Total

1. Anàlisi de la informació de l’INE (50% ICGC i 50% Idescat)

512,40

512,40

1.024,80

2. Generació de la base censal anual a partir de la de l’any anterior i la de la base de l’INE (100% ICGC)

 

3.099,17

3.099,17

3. Resolució de problemes (62% ICGC i 38% Idescat)

623,97

1.020,66

1.644,63

4. Preparació lliurament de la base (100% ICGC)

 

264,46

264,46

5. Seguiment del projecte (50% ICGC i 50% Idescat)

268,60

268,60

537,20

6. Preparació dels fitxers Shape i publicació en servei WMS del fitxer de l’any 2014 (100% ICGC)

 

2.272,73

2.272,73

7. Aportació Idescat

4.132,23

 

 

TOTAL

1.404,96

7.438,02

8.842,97

 

 

L’Idescat fa una aportació de 4.132,23 euros per cobrir el 55% (aprox) de 7.438,02 euros de costos humans i materials de l’ICGC per tal d’equilibrar les proporcions d’aportació a 5.537,19 euros a càrrec de l’Idescat i 3.305,79 euros a càrrec de l’ICGC.

Costos Idescat:

Punt 1: 512,40 euros (28 hores de tècnic de gestió).

Punt 3: 623,97 euros (34 hores de tècnic de gestió).

Punt 5: 268,60 euros (10 hores de tècnic superior).

Costos ICGC:

Punt 1: 345,45 euros (11 hores de titulat superior), 37,19 euros (1 hora de responsable de projecte) i 129,75 euros de despeses en material i estructura = 521,40 euros

Punt 2: 2.355,37 euros (75 hores de titulat superior), 185,95 euros (5 hores de responsable de projecte) i 557,85 euros de despeses en material i estructura = 3.099,17 euros

Punt 3: 502,48 euros (16 hores de titulat superior), 74,38 euros (2 hores de responsable de projecte) i 443,80 euros de despeses en material i estructura = 1.020,66 euros

Punt 4: 157,02 euros (5 hores de titulat superior), 37,19 euros (1 hora de responsable de projecte) i 70,25 euros de despeses en material i estructura = 264,46 euros

Punt 5: 157,02 euros (5 hores de titulat superior), 37,19 euros (1 hora de responsable de projecte) i 74,39 euros de despeses en material i estructura = 268,60 euros

Punt 6: 1.633,05 euros (52 hores de titulat superior), 185,95 euros (5 hores de responsable de projecte) i 453,73 euros de despeses en material i estructura = 2.272,73 euros


Nota: Aquesta operació no està subjecta a IVA per considerar-se encomana de gestió d’acord amb el que estipula l’article Primer.2 de la Llei 28/2014 de 27 de novembre, respecte de l’article 7.8 de la Llei 37/1992.


Amunt