Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 24/02/2015

  • Número del document CLT/0049/2015

  • Número de control 15079042

  • Organisme emissor Departament de Cultura

    CVE CVE-DOGC-A-15079042-2015

Dades del DOGC
  • Número 6838

  • Data 25/03/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE CLT/49/2015, de 24 de febrer, del Premi LSC de Foment de la Llengua de Signes Catalana.


L’article 50.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix com a principi rector de les polítiques públiques la garantia de l’ús de la llengua de signes catalana i insta els poders públics a protegir-la. Aquest precepte ha estat desplegat per la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana. L’article 8.1 de la Llei esmentada disposa que l’Administració de la Generalitat ha de difondre l’existència de la llengua de signes catalana.

L’objecte d’aquesta Ordre és crear el Premi LSC de Foment de la Llengua de Signes Catalana, amb tres categories i de caràcter biennal, per reconèixer i guardonar persones físiques o jurídiques que s'hagin distingit en la defensa, la projecció i la promoció de la llengua de signes catalana. Aquest reglament conté les bases reguladores del Premi. El jurat és format per representants de l’Administració de la Generalitat, de l’Institut d’Estudis Catalans i dels col·lectius de persones sordes i sord-cegues. Els membres del jurat poden proposar candidatures i correspon al jurat deliberar sobre aquestes per proposar-ne les persones, les entitats o els projectes guardonats.

El Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura atribueixen al Departament esmentat la competència sobre promoció cultural i sobre política lingüística amb relació a la llengua de signes catalana.

Per tot això, i d'acord amb l'article 12.d de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i l'article 39.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

 

ORDENO:

 

Article 1

Objecte

1. L’objecte d’aquesta Ordre és crear el Premi LSC de Foment de la Llengua de Signes Catalana.

2. El Premi té la finalitat de reconèixer i guardonar aquelles persones, entitats o iniciatives que s'hagin distingit en el foment o la defensa de la llengua de signes catalana.

 

Article 2

Categories

El Premi LSC de Foment de la Llengua de Signes Catalana s’atorga en tres categories:

a) A una persona signant en llengua de signes catalana, per la seva trajectòria en el foment de la llengua de signes catalana.

b) A una entitat que hagi destacat en el foment de la llengua de signes catalana.

c) A una iniciativa, projecte, estudi o recerca de foment de la llengua de signes catalana.

 

Article 3

Concessió

1. La concessió del Premi LSC de Foment de la Llengua de Signes Catalana es fa per resolució de la persona titular del departament competent en matèria de política lingüística, d’acord amb el veredicte del jurat.

2. El Premi LSC de Foment de la Llengua de Signes Catalana s’atorga cada dos anys.

 

Article 4

Premi

L'atorgament del premi es materialitza amb el lliurament en acte públic d'un guardó al·legòric de la llengua de signes catalana. El premi no té dotació econòmica.

 

Article 5

Bases reguladores

Les bases que han de regir el Premi LSC de Foment de la Llengua de Signes Catalana consten a l'annex d'aquesta Ordre.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 24 de febrer de 2015

 

Ferran Mascarell i Canalda

Conseller de Cultura

 

 

Annex

Bases

 

—1 Persones i entitats que poden ser premiades

El premi es pot concedir a qualsevol persona, física o jurídica, de dins o de fora de Catalunya, en les categories que s'estableixen.

 

—2 Jurat

1. Actuen com a jurat del Premi LSC de Foment de la Llengua de Signes Catalana les persones següents:

a) Presidència: persona titular del departament competent en matèria de política lingüística, o persona en qui delegui.

b) Vocalies:

1. La persona titular de la direcció general competent en matèria de política lingüística, o persona en qui delegui.

2. El president o presidenta de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA), o persona en qui delegui.

3. Una persona representant de la secció filològica de l’Institut d’Estudis Catalans.

4. Una persona representant de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’un dels departaments integrants del Consell Social de la Llengua de Signes Catalana.

5. Una persona representant del col·lectiu de persones sord-cegues de Catalunya.

6. Una persona representant dels col·lectius de pares i mares de persones sordes signants de Catalunya.

c) Secretaria: correspon a la persona que designa la persona titular de la direcció general competent en matèria de política lingüística, entre el seu personal.

2. La composició del jurat ha de tendir a una representació equilibrada d’homes i de dones.

 

—3 Normes de funcionament del jurat

1. El jurat es reuneix per deliberar sobre les candidatures presentades per les persones membres del jurat.

2. És vàlida la sessió si hi són presents les persones titulars de la Presidència i de la Secretaria (o qui les representi), i la meitat, almenys, dels membres del jurat.

3. Les deliberacions del jurat són secretes i els acords es prenen per majoria simple. El vot de la Presidència preval en cas d'empat.

 

—4 Criteris per a l'adjudicació del premi

1. Totes les persones membres del jurat poden proposar candidatures. Cada proposta ha d'anar acompanyada de la valoració de l'activitat, el projecte o la trajectòria que hom considera que mereix el premi.

2. L'elecció de la persona o entitat guardonada es fa tenint en compte la seva trajectòria i la contribució a la defensa, la difusió, el foment, la protecció, l’estudi, la recerca i l’ús de la llengua de signes catalana, d’acord amb les categories de l’article 2.

3. El jurat pot declarar desert el premi, o bé concedir-lo ex aequo, si ho creu adient.

 

—5 Veredicte

El veredicte del jurat s'ha de fer públic en ocasió de la cerimònia de lliurament del premi. Tanmateix, pot ser difós als mitjans de comunicació en les dates immediatament anteriors a aquest acte.

 

—6 Premi

El guardó és una peça al·legòrica de la llengua de signes catalana, amb l'escut de la Generalitat, el nom de la persona guardonada, la denominació del premi i l'any d’atorgament.

 

Amunt