Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Ordre

 • Data del document 09/03/2015

 • Número del document BSF/0044/2015

 • Número de control 15071041

 • Organisme emissor Departament de Benestar Social i Família

  CVE CVE-DOGC-A-15071041-2015

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 6831

 • Data 16/03/2015

 • Secció DISPOSICIONS

Portal Jurídic de Catalunya
Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE BSF/44/2015, de 9 de març, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats.


Els programes de subvencions han esdevingut un instrument essencial per assolir, en tots els àmbits de l'activitat administrativa, les finalitats i els objectius de les polítiques públiques que la legislació estableix i que es concreten mitjançant l'acció de govern. En aquest sentit, la subvenció no solament orienta en un determinat sentit l'activitat d'altres ens públics i entitats privades d'acord amb els objectius dels plans sectorials corresponents, sinó que l'activitat de foment també permet una gestió més coordinada i participativa dels recursos públics segons criteris de subsidiarietat, proximitat geogràfica i especialització tècnica, sense necessitat de duplicar xarxes existents o de crear nous serveis públics.

La Llei 12/2007, d’11 d'octubre, de serveis socials, a l'article 76 preveu que l'Administració de la Generalitat pot atorgar subvencions i altres ajuts a les entitats d'iniciativa social per coadjuvar al compliment de les seves activitats de serveis socials.

El Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix al Departament de Benestar Social i Família, entre d'altres, les competències sobre les polítiques de serveis socials; joventut; gent gran; famílies; infància i adolescència; immigració i suport a la migració catalana; actuacions cíviques, comunitàries i de voluntariat, i polítiques de gais, lesbianes i transsexuals.

La Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, estableix les mesures per fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere, en els àmbits tant públics com privats, sobre les quals la Generalitat de Catalunya té competència.

L’Ordre BSF/25/2015, de 4 de febrer, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria del procediment de concessió i justificació de la convocatòria ordinària de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats, estableix l’obligació de l’ús dels mitjans electrònics en aquest procediment.

La present Ordre conté totes les bases, generals i específiques, de les diferents línies del Departament de Benestar Social i Família adreçades a les entitats de serveis socials i d'altres en matèria de família; lluita contra els maltractaments i contra la violència masclista i familiar; promoció de la gent gran activa; infància i adolescència; immigració; actuacions cíviques, comunitàries i de voluntariat; joventut, i igualtat i no-discriminació de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. Es manté, per tant, la separació entre les bases generals i específiques, de vigència indefinida, d’una banda, i les convocatòries anuals corresponents, de l’altra.

Les bases generals ordenen i unifiquen el procediment general de gestió de les subvencions, i les bases específiques concreten, sobretot, les regles objectives de valoració de cada línia, independentment de l'exercici pressupostari, la qual cosa incrementa el marge de seguretat jurídica i permet una planificació anticipada per part de les entitats beneficiàries.

La convocatòria ordinària anual determina, fonamentalment, l'inici i el període de gestió de les accions subvencionables, i concreta la partida pressupostària disponible, d'acord amb la Llei de pressupostos anual, així com les especificitats de cada línia de subvencions, d’acord amb els criteris que estableixen les diferents unitats que tramiten subvencions dins de l’àmbit competencial del Departament de Benestar Social i Família.

L'Ordre consta d'un únic article que aprova les bases generals que figuren a l'annex 1 i les bases específiques que figuren als annexos 2 i 3.

Atès el que preveuen el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;

Atès l'informe del Consell General de Serveis Socials, i en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent i, en concret, l'article 92.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,

 

Ordeno:

 

Article únic

S'aproven les bases generals i les específiques per a cada línia que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats que s'indiquen a continuació:

Annex 1: Bases generals, aplicables a tots els programes i subvencions.

Annex 2: Subvencions a entitats per a activitats i projectes.

 

A Programes de prevenció i no-discriminació. Programes de promoció de la gent gran activa.

A.1 Programes de lluita contra la violència masclista i violència familiar.

A.2 Programes de promoció de la gent gran activa.

A.3 Programes per garantir els drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals.

 

B Programes d'atenció social i educativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc social.

B.1 Programes preventius d’intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.

B.2 Programes de lluita contra els maltractaments a infants i a adolescents.

 

C Programes i actuacions de suport a joves tutelats i extutelats.

C.1 Programes de suport a l’habitatge i d’acompanyament en habitatges per a joves, suport educatiu, psicològic, jurídic i sociolaboral.

C.2 Programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

 

D Programes i activitats d’integració social de persones estrangeres immigrades, sol·licitants d’asil i refugiades, i catalanes retornades.

D.1 Programes d’acollida - Programes d’informació i formació sobre l’entorn social i laboral.

D.2 Programes d’acollida - Programes d’acollida i d’inclusió residencial per a persones en situació de vulnerabilitat social.

D.3 Programes de promoció d’igualtat d’oportunitats - Programes de formació per a la inserció laboral i millora de la capacitat individual.

D.4 Programes d’integració - Programes de foment de la participació a activitats culturals i de lleure.

D.5 Programes d’integració - Programes de foment de la convivència en els espais públics: comunitats de veïns, barris i equipaments públics.

D.6 Programes d’integració - Programes de gestió de la pluralitat lingüística, cultural i religiosa.

D.7 Programes d’integració - Programes de sensibilització de la població sobre el fet migratori i la protecció internacional.

 

E Programes per dur a terme projectes i activitats en l’àmbit de la joventut.

E.1 Suport a les activitats de les entitats juvenils.

E. 2 Suport a programes estables de les entitats juvenils.

 

F Programes d’activitats i per a projectes de caràcter cívic, participació ciutadana i de promoció del voluntariat.

F.1 Programes d’activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

F.2 Programes d’activitats de foment i promoció del voluntariat.

F.3 Programes per a projectes de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

F.4 Programes per a projectes de foment i promoció del voluntariat.

 

G Programes de suport de serveis socials.

G.1 Programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

 

Annex 3: Subvencions a entitats per a serveis socials.

 

H Programes de suport a les famílies.

H.1 Serveis d’atenció a les famílies.

 

I Programes d'intervenció socioeducativa adreçats a infants i a adolescents.

I.1 Servei de suport a les famílies amb infants de 0-3 anys en situació de risc.

I.2 Servei d’atenció diürna (servei de centre obert).

I.3. Servei d’intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc.

I.4. Servei d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc.

I.5. Servei d’intervenció socioeducativa itinerant.

 

J Programes de manteniment de serveis socials.

J.1 Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l’actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d’atenció a la gent gran amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de malaltia mental, drogodependències i/o altres addiccions, afectades pel virus VIH/SIDA o problemàtica social i risc d’exclusió social.

 

 

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre BSF/42/2014, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les bases que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà del dia que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

 

Barcelona, 9 de març de 2015

 

 

Neus Munté i Fernàndez

Consellera de Benestar Social i Família

 

 

Annex 1

Bases generals

 

–1 Objecte

L'objecte d'aquesta Ordre és regular el procediment de concessió de subvencions a entitats per a la realització d’activitats i/o projectes, i de programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials que defineix la Cartera de serveis socials a Catalunya actual, en els àmbits competencials del Departament de Benestar Social i Família que es concreten en aquesta Ordre.

 

–2 Procediment de concessió

2.1 El procediment de concessió de cada subvenció s'inicia l'endemà de la data de publicació de la convocatòria ordinària.

2.2 El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva, i el termini màxim per notificar i emetre resolució és de sis mesos a comptar de la data de publicació de la convocatòria ordinària. Transcorregut aquest termini, si no s’ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s’entén desestimada per silenci administratiu, d’acord amb el que estableix l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

–3 Entitats beneficiàries

3.1 Es poden acollir a les subvencions que preveu aquesta Ordre les entitats constituïdes legalment que no tinguin ànim de lucre amb establiment operatiu a Catalunya.

3.2 En cap cas poden obtenir la condició de beneficiari de la present subvenció aquelles entitats en les quals les normes d'accés, funcionament o utilització de mitjans i instal·lacions impliquin de fet o de dret una discriminació per raó de sexe o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

 

–4 Requisits de les entitats beneficiàries

4.1 Els requisits que han de complir les entitats sol·licitants per a totes les línies de subvencions són els següents:

a) Han d'estar legalment constituïdes i estar inscrites en el registre genèric corresponent en la data de publicació de la convocatòria ordinària corresponent. Els annexos corresponents estableixen els requisits d’inscripció a registres específics que es puguin considerar necessaris.

b) No incórrer en cap de les circumstàncies que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Atendre les persones usuàries en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactar, almenys en català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic, d’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

d) No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.

e) Les entitats amb un nombre de 50 persones treballadores o més han de complir l'obligació que estableix l'article 42 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, de donar ocupació almenys a un 2% de persones treballadores amb discapacitats sobre el nombre total dels de l'entitat, o de l'aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional que regulen el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 322/2011, de 19 d’abril.

f) En el cas d'entitats amb una plantilla igual o superior a 25 persones, han de complir l'obligació, d'acord amb els agents socials, d'utilitzar mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe. S’ha d’indicar els mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d’acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

g) Haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l’anterior.

h) En el cas de fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d’acord amb l’article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d’abril.

i) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual. Per a la realització de l’activitat objecte de la subvenció, s’ha de tenir en compte la normativa a l’hora d’utilitzar qualsevol element susceptible de generar drets d’autor.

4.2 Per a les subvencions per a accions pluriennals, les entitats han d’acreditar documentalment, en el formulari de l’annex que correspongui, que el projecte tindrà continuïtat almenys durant el temps pel qual s’ha sol·licitat la pluriennalitat, amb indicació dels fons de finançament previstos, així com la viabilitat econòmica per al desenvolupament del projecte durant el temps pel qual se sol·licita la pluriennalitat.

4.3 L'entitat sol·licitant ha de complir els requisits d’aquestes bases generals, i també els que especifiquin els annexos corresponents, així com qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui afectar-los.

4.4 S’estableix una fase de revisió en la qual els serveis territorials del Departament de Benestar Social i Família han de verificar el compliment dels requisits no esmenables per adquirir la condició de beneficiari de la subvenció.

4.5 L’incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixi la convocatòria ordinària comporta la inadmissió de la sol·licitud.

4.6 En el cas que l’entitat beneficiària estigui integrada per diverses entitats membres i algunes d’aquestes hagin d’executar l’acció sol·licitada, s’han de fer constar a l’annex 2 del formulari de sol·licitud les entitats que portaran a terme l’acció.

4.7 L’acció subvencionada (activitat, projecte o servei) s’ha de dur a terme a Catalunya.

 

–5 Període d’execució de l’acció

El període d'execució de l'acció objecte de la subvenció és l'any de presentació de la sol·licitud, d'acord amb la convocatòria ordinària corresponent, llevat de les resolucions atorgades per a accions pluriennals, en què l’acció objecte de la subvenció és per a cada any natural subvencionat.

 

–6 Despeses subvencionables

6.1 Són despeses subvencionables als efectes d’aquesta Ordre totes les que aquestes bases reguladores i les dels annexos corresponents estableixin com a tals i que, a més, compleixin els requisits següents:

a) Que les despeses efectuades responguin a la naturalesa i finalitat de l’acció subvencionada, resulti estrictament necessària i s’efectuïn en el termini establert per dur-lo a terme segons el que s’estableixen aquestes bases reguladores. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

b) Que siguin verificables. A tal efecte, les entitats beneficiàries hauran de conservar evidències de la correcta execució de les accions.

6.2 El Departament de Benestar Social i Família, mitjançant les seves línies de subvenció, podrà subvencionar fins a un import màxim del 85% del cost de l’acció, d’acord amb el pressupost presentat, llevat que les bases específiques estableixin un percentatge diferent. La resta del cost de l’acció subvencionada anirà a càrrec de l’entitat beneficiària, amb fons propis o amb càrrec a altres fons de finançament.

 

–7 Tipus de despeses subvencionables

Les despeses subvencionables són, amb caràcter general, les contingudes en aquest punt. Excepcionalment, els annexos específics podran establir-ne de diferents per raó de l’objecte subvencionat.

7.1 Despeses directes: són totes aquelles directament vinculades al desenvolupament de l’acció subvencionada.

7.1.1 Retribucions de personal: s’inclouran costos salarials i assegurances socials del personal adscrit al desenvolupament de l’acció subvencionada.

En el cas de personal assignat al projecte a temps parcial, s’aplicarà la part proporcional corresponent, en funció de la dedicació efectiva. En cap cas la imputació de personal a temps parcial podrà superar el percentatge que els annexos corresponents estableixin del total de la imputació de retribucions de personal propi.

Seran elegibles el 100% de les despeses per indemnització d’acomiadament al personal que ha estat contractat únicament per a la realització de l’activitat o projectes subvencionats i en la part proporcional a la que correspon l’any de la subvenció.

7.1.2 Despeses de personal voluntari: si les persones voluntàries de l’entitat participen en les accions objecte de subvenció, es poden justificar les despeses de pòlisses d’assegurança i malaltia i responsabilitat civil subscrites a favor d’aquestes persones, en la part proporcional al temps dedicat a l’actuació subvencionada, d’acord amb la legislació vigent en matèria de voluntariat.

7.1.3 Despeses de manutenció, allotjament i mobilitat: s’admetran aquestes despeses com a subvencionables. Aquestes despeses se subjecten als límits i les condicions que estableix la normativa que regula les indemnitzacions per raó del servei en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya.

7.1.4 Les despeses de subministrament i serveis generals: aigua, llum, calefacció, missatgeria, neteja, vigilància i similars. Cal tenir en compte el següent:

a) Només poden ser subvencionables les despeses d’instal·lacions on es desenvolupi l’actuació subvencionada.

b) Les despeses han de correspondre al període subvencionable i, per tant, per a la seva imputació s’ha de tenir en compte el període facturat, amb independència de la data de la factura.

7.1.5 Les despeses de lloguer, sempre que sigui un lloguer necessari específicament per a dur a terme l’objecte de la subvenció.

7.2 Despeses indirectes: són aquelles despeses que no puguin vincular-se directament amb el desenvolupament de les accions del projecte subvencionat però que són necessàries per a la realització d’aquest.

El total de despeses indirectes per cadascuna de les accions subvencionades, serà un percentatge com a màxim del 25% del pressupost subvencionable, sempre que els annexos 2 i 3 de les bases no indiquin un percentatge inferior.

Les despeses indirectes comprendran les categories següents:

a) Els costos del personal directiu de l’entitat beneficiària, no directament vinculats al desenvolupament de les accions.

b) Les despeses en béns consumibles no utilitzats per a la realització de les accions.

c) Les despeses d’administració i gestió.

d) Les despeses de lloguer, relacionat amb l’objecte de l’acció subvencionada.

e) Els impostos directes i els tributs.

f) La despesa derivada de la contractació dels serveis d’auditoria per elaborar el compte justificatiu amb l’informe d’auditor fins a un 3% de l’import atorgat, només per als casos en què aquesta auditoria sigui obligatòria i el Departament de Benestar Social i Família requereixi la seva presentació.

7.3 Despeses no subvencionables:

7.3.1 Despeses no subvencionables que poden formar part del pressupost de l’acció subvencionada per ser necessàries per dur a terme l’activitat finançada:

a) Les comissions i pèrdues de canvi.

b) Les despeses d’observatoris, estudis, publicacions, i organització i realització de torneigs esportius, llevat que els annexos específics estableixin el contrari.

7.3.2 Despeses no subvencionables que no poden formar part del pressupost de l’acció subvencionada:

a) Els impostos indirectes ni els impostos personals sobre la renda quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.

b) Els interessos deutors dels comptes bancaris.

c) Les sancions administratives i penals, els interessos i recàrrecs.

d) Les despeses de procediments judicials.

e) Les comissions i indemnitzacions al personal que no ha estat contractat únicament per a la realització de l’activitat o projectes subvencionats a excepció de la part proporcional del temps dedicat a l’acció subvencionada.

f) Les despeses en inversió en béns mobles i immobles i les seves amortitzacions, llevat que les bases específiques indiquin el contrari.

 

–8 Sol·licituds

8.1 Sens perjudici del que estableixi la resolució de la convocatòria, les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions, així com el compte justificatiu i la memòria del projecte, s’han de realitzar exclusivament per via electrònica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, en el marc del que estableix l’article 43.2. de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, i d’acord amb l’Ordre BSF/25/2015, de 4 de febrer, per la qual s’aprova la tramitació electrònica obligatòria del procediment de concessió i justificació de la convocatòria ordinària de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats.

El formulari de sol·licitud normalitzat estarà disponible al web de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) (http://tramits.gencat.cat), i una vegada estigui degudament emplenat, es presentarà electrònicament junt amb la documentació requerida, des d’aquest mateix web.

També es podrà accedir al formulari de sol·licitud normalitzat des del web del Departament (www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/formularis).

Cada entitat ha de presentar un sol formulari de sol·licitud amb totes les subvencions que sol·liciti. En el cas que una entitat tramiti més d’una sol·licitud, aquestes no s’acumulen. Només es considerarà vàlida l’última sol·licitud presentada i les anteriors seran inadmeses.

En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l’últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

8.2 Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que l’entitat o el seu representant legal disposi d’un certificat digital vàlid i vigent emès per qualsevol entitat de certificació classificada pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya com a vàlida per identificar la ciutadania i les entitats davant de les administracions públiques catalanes (http://tramits.gencat.cat/ca/sobre-la-oficina/tramitacio-en-linia/certificacio-digital/certificats-acceptats/).

En el cas que les entitats o el seu representant legal no disposin de certificat digital, podran obtenir-ne un en els centres emissors corresponents que figuren, segons els tipus de certificat que desitgin, a la pàgina web http://tramits.gencat.cat/ca/sobre-la-oficina/tramitacio-en-linia/certificacio-digital/certificats-acceptats/.

La convocatòria de les subvencions haurà d’especificar els sistemes de signatura electrònica avançada que s’emetran en cada cas.

8.3 Les entitats faran el seguiment de l’estat de la sol·licitud des de l’apartat “La meva carpeta” de la pestanya “Servei de l’Oficina” del portal de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) http://tramits.gencat.cat.

8.4 La informació relacionada amb el procediment de concessió de subvencions d’entitats es pot consultar la web http://benestar.gencat.cat/ca/subvencionsentitats.

8.5 El termini de presentació de sol·licituds s’establirà en la convocatòria ordinària corresponent.

 

–9 Documentació

9.1 Als formularis de sol·licitud, degudament formalitzats, s’han d’emplenar els annexos corresponents al tipus d’acció sol·licitada que inclourà els apartats que s'indiquen a continuació:

a) Proposta per a cada acció, segons els annexos 2 i 3 del formulari de sol·licitud, que desenvolupi tots els apartats que s’hi indiquen. S’ha d’emplenar un annex per a cada acció.

b) Pressupost complet i detallat de cada acció sol·licitada en el qual figurin tant les despeses com els ingressos, segons annexos 2 i 3 del formulari de sol·licitud.

9.2 Un cop tramitada la documentació de la sol·licitud de subvenció amb els corresponents annexos, l’entitat podrà presentar la resta de documentació detallada en els annexos específics per via telemàtica.

9.3 En el cas que el representant de l’entitat disposi d’un NIE com a document identificador o quan s’hagin produït modificacions en els estatuts de l’entitat, en el documents d’identificació de l’entitat i/o de la persona que actua en nom i representació de la persona jurídica sol·licitant i en els formularis de sol·licitud de transferència bancària, hagi prescrit el seu període de vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s’haurà de presentar necessàriament la nova documentació una vegada se li requereixi en el moment de la publicació de la proposta de resolució provisional que es publicarà al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

9.4 L’acreditació dels requisits indicats a la base 4 es realitzarà mitjançant la declaració responsable corresponent, que està incorporada al formulari de sol·licitud.

9.5 La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta l’ens competent per comprovar la conformitat de les dades conté o es declaren.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es conegui i amb l’audiència prèvia a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvencions, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

9.6 La presentació de la sol·licitud comporta la sol·licitud implícita de la bestreta.

9.7 Si la proposta de l’acció, o el pressupost detallat de l’acció presenta defectes o inexactituds, l'òrgan gestor requerirà l'entitat interessada perquè en el termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius amb la indicació que, si no ho fa, s’entendrà que desisteix de la sol·licitud, d’acord amb l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i es dictarà la resolució corresponent.

9.8 Totes les comunicacions, tràmits, informes, resolucions i altres actuacions que l’òrgan competent hagi de dur a terme per a la tramitació del procediment administratiu es faran per mitjans electrònics d’acord amb el que s’estableix a l’article 43.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost.

 

–10 Declaracions responsables

Per sol·licitar la subvenció, la persona interessada ha de subscriure unes declaracions responsables en què declari, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits del punt 4 d’aquestes bases i dels requisits que estableix la normativa per accedir a la subvenció sol·licitada, que disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la seva vigència. La presentació de la declaració responsable faculta el Departament a verificar la conformitat de les dades que contenen d’acord amb els articles 35.3 i 36.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost.

a) Declaració responsable que la persona signant de la sol·licitud té poder suficient en dret per actuar en nom i representació de la persona jurídica sol·licitant i que assumeix totes les responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta sol·licitud.

b) Declaració responsable de concurrència, en el cas de rebre aportacions d'altres administracions o entitats públiques o privades per a la mateixa finalitat, o bé declaració responsable de no haver demanat o obtingut, ni l'entitat ni cap òrgan que en depengui, subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat de cap organisme de les administracions públiques ni de cap entitat privada, nacional o internacional.

c) Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries davant la Generalitat i l’Estat i davant la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de la subvenció per part de l’entitat beneficiària implica l’autorització a l’Administració de la Generalitat per comprovar d’ofici si el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Aquesta obligació del sol·licitant es comprovarà en el moment previ a la tramitació de les obligacions reconegudes per part del Departament de Benestar Social i Família.

Els deutes que estiguin ajornats es considera que compleixen el requisit d’estar al corrent de les obligacions.

En el cas que l’entitat beneficiària integri diverses entitats membres per a les quals sol·licita la subvenció, haurà de declarar que les entitats membres integrades en l’entitat que representen que rebin una part de la subvenció estaran al corrent de les seves obligacions tributàries davant la Generalitat i l’Estat i davant la Seguretat Social.

d) Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions que estableixen els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que els siguin exigibles.

e) Declaració responsable de donar compliment a aquells requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3, 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

f) En el cas d'entitats amb un nombre de 50 persones treballadores o més, declaració responsable de complir l'obligació que estableix l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de donar ocupació almenys a un 2% de persones treballadores amb discapacitats sobre el nombre total dels de l'entitat, o de l'aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional que regulen el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 322/2011, de 19 d’abril.

g) En el cas d'entitats amb un nombre de 25 persones treballadores o més, declaració responsable d’utilitzar mitjans de prevenció, detecció i intervenció en casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe en els centres de treball.

h) Declaració responsable de no ser deutor per a reintegrament de subvencions. Es considerarà que estan al corrent d’aquestes obligacions si no tenen deutes amb l’Administració concedent per a reintegrament de subvencions en període executiu, o bé si els deutes estan ajornats, fraccionats o estiguin suspesos per presentació d’impugnacions i recursos.

En el cas que l’entitat beneficiària integri diverses entitats membres per a les quals sol·licita la subvenció, haurà de declarar que les entitats membres integrades en l’entitat que representen que rebin una part de la subvenció estaran al corrent del pagament de les seves obligacions per al reintegrament de subvencions.

i) Declaració responsable de no haver estat objecte de cap resolució ferma de caràcter sancionador en relació amb la prestació del servei que se subvenciona, o bé que n’ha estat objecte i la sanció ha prescrit.

j) Declaració responsable pel que fa a l’impost sobre el valor afegit (IVA). L’entitat ha de comunicar si està subjecta a l’impost, o bé si està subjecta a la regla de prorrata i el percentatge corresponent.

k) Declaració responsable de tenir adaptats els estatuts d’acord amb la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

l) En cas d’associació, declaració responsable d’elaborar els comptes anuals i fer-los accessibles al públic d‘acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

m) En cas de fundació, declaració responsable d’haver presentat els comptes anuals davant el protectorat de la Generalitat, d’acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

n) Declaració responsable que la documentació adjunta que es presenta és una còpia idèntica del document original i que també ho serà la documentació que es presenti en format electrònic durant tota la convocatòria ordinària.

o) Declaració responsable que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud.

p) Declaració responsable conforme l’entitat està legalment constituïda i inscrita en el Registre que li correspon.

q) Declaració responsable de tenir la residència fiscal al territori espanyol. En cas de no tenir-la, l’entitat beneficiària ha de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència un cop requerida en la notificació de la proposta de resolució de concessió provisional de la subvenció.

r) Declaració responsable que l’entitat disposa de l’autorització per a facilitar les dades de les persones usuàries dels servies socials i/o del personal que consten en els diferents annexos del formulari.

 

–11 Conveni

Per a cadascun dels tipus d’acció, les subvencions atorgades poden vincular-se també a la signatura d'un conveni, el qual ha de contenir els termes de col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i l'entitat, on es farà constar expressament que el conveni s'efectua per condicionar la subvenció atorgada en el marc d'aquestes bases.

La concessió, si escau, mitjançant conveni de subvencions pluriennal, requerirà l'aprovació prèvia del corresponent acord del govern perquè és pluriennal i d’un import superior a 300.000 euros.

 

–12 Obligacions de les entitats beneficiàries

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, exercir l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions.

b) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002.

c) Justificar, davant l'òrgan gestor, el compliment dels requisits i condicions, i també la realització i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.

Si la subvenció és una part proporcional del cost, s’haurà d’acreditar el cost total de l’acció.

d) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que ha d'efectuar l'òrgan instructor i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

e) Comunicar la percepció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les accions subvencionades.

f) No rebre altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat de manera que amb les quantitats atorgades se superi el 100% del cost de l'acció que ha de complir l'entitat beneficiària.

En qualsevol cas, aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com es conegui, i en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

g) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable a l'entitat beneficiària en cada cas, així com tots els estats comptables i els registres específics que siguin exigits per les bases reguladores específiques de la subvenció, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

h) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de comprovació i control.

i) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els casos que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (causes de reintegrament de les subvencions).

j) Fer constar en qualsevol tipus de rètol, document o publicitat relacionats amb l'actuació subvencionada l'expressió “Amb el suport del Departament de Benestar Social i Família”, o d’una de les seves unitats, i el senyal de la Generalitat de Catalunya. Els senyals oficials es poden obtenir al web www.gencat.cat/piv.

k) Facilitar tota la informació que li requereixi la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d'acord amb la normativa vigent.

l) Presentar a l'òrgan gestor les propostes de qualsevol canvi que es pugui produir en l’acció subvencionada mitjançant l’OVT. La proposta es considerarà desestimada si no s'ha notificat per resolució expressa l'aprovació en el termini de dos mesos des de l'endemà de la data de presentació de la proposta de canvi. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats explícitament, poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

m) Complir els requisits de l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, relatius a la subcontractació de les activitats subvencionades pels beneficiaris mitjançant aquestes bases.

El beneficiari podrà subcontractar amb tercers l’activitat subvencionada amb el límit de percentatge màxim del 50%, llevat que els annexos específics estableixin un altre percentatge.

n) Sol·licitar, quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de divuit mil (18.000,00) euros, en el cas de subministrament d’equipaments o prestació de serveis, tres ofertes de diferents proveïdors com a mínim i amb caràcter previ a la contracció del compromís de despesa, llevat que per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció.

L’elecció entre les ofertes presentades s’ha de fer d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

Així mateix s’haurà de comunicar la contractació amb una entitat vinculada amb l’entitat subvencionada o els seus càrrecs directius.

 

–13 Comissió de Valoració

13.1 La Comissió de Valoració és l'òrgan col·legiat al qual pertoca encarregar-se del desenvolupament del procés de selecció d'activitats i projectes a subvencionar.

13.2 En la composició de la comissió avaluadora es garantirà la presència equilibrada d'homes i dones amb capacitació, competència i preparació adequades, sempre que sigui tècnicament viable.

A aquest efecte, la Comissió de Valoració estarà formada per dones i homes, i s’entén d'acord amb la llei que es respecta una composició equilibrada quan tots dos sexes estiguin representats almenys en un 40%.

13.3 La Comissió de Valoració està integrada per dues persones nomenades per la persona titular de la Secretaria General del Departament de Benestar Social i Família, una de les quals exercirà les funcions de president/a i l’altra de secretari/ària que aixecarà acta de cada sessió; pels/per les directors/res dels serveis territorials del Departament de Benestar Social i Família i per les persones titulars de cada unitat directiva del Departament de Benestar Social i Família competent en la matèria subvencionada. Els membres de la Comissió de Valoració podran delegar la seva representació en una altra persona.

13.4 S'atribueixen a la Comissió de Valoració les funcions d'aplicar les bases reguladores de la convocatòria ordinària; examinar els expedients de sol·licitud en funció dels criteris de valoració prioritaris establerts i resoldre incidències, si n'hi ha.

13.5 La persona titular de la presidència de la Comissió de Valoració és responsable de signar l’acta de proposta valorada i trametre-la a l'òrgan instructor, que ha d'emetre la proposta provisional de resolució sobre la concessió de l’ajut, de conformitat amb el que preveu l’article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

13.6 Amb la finalitat d'aclarir punts dubtosos de l’acció sol·licitada, o de la resta de la documentació, la Comissió de Valoració té la facultat de convocar personalment els i les representants de les entitats sol·licitants o requerir-los per escrit.

13.7 El règim de funcionament de la Comissió de Valoració, en tot el que no preveuen aquestes bases, s'ajusta a les normes aplicables als òrgans col·legiats.

13.8 La convocatòria ordinària podrà establir la incorporació de membres addicionals a aquest òrgan col·legiat.

13.9 La Comissió de Valoració tindrà en compte altres subvencions o ajuts que hagi rebut o pugui rebre l'entitat per a la mateixa activitat, de manera que amb la quantitat a atorgar o atorgada no se superi el 100% del cost de l'activitat subvencionada.

 

–14 Proposta de resolució provisional, acceptació de la subvenció, reformulació de la sol·licitud i presentació de documentació addicional

14.1 L’òrgan instructor formularà la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions, d’acord, si escau, amb l’informe de la Comissió de Valoració.

14.2 La proposta de resolució provisional de concessió s’ha de fonamentar, ordinàriament, en els informes de la Comissió de Valoració. Quan l’òrgan que fa la proposta no segueixi els informes esmentats, ha de motivar-ne la discrepància.

14.3 La proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions es notificarà mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

14.4 La proposta de resolució provisional ha de contenir per a cada tipus d’acció: la llista de sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les subvencions, i fer referència, si escau, a la documentació que han d’aportar en el termini de 10 dies hàbils; les entitats que hagin assolit la puntuació mínima exigida, prioritzada en funció de la puntuació obtinguda, però que no han estat estimades per haver-se esgotat el crèdit que s’estableixi a la convocatòria ordinària; les entitats desestimades; les entitats desistides, i les entitats inadmeses.

14.5 Publicada la proposta de resolució provisional, les entitats disposen de 10 dies hàbils comptats des de l'endemà de la notificació de l'acte corresponent per presentar la documentació requerida, per presentar al·legacions o, si escau, per reformular el projecte i adaptar el pressupost presentat a la subvenció proposada si aquesta és inferior al sol·licitat, respectant l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció. Poden minorar exclusivament l’import de l’activitat per la diferència entre l’import sol·licitat i l’import proposat.

14.6 La subvenció s’entendrà acceptada tàcitament en el supòsit que l’entitat proposada com a beneficiària no presenti cap al·legació o el seu desistiment dins el termini de 10 dies hàbils esmentat.

14.7 En el supòsit d’haver presentat una reformulació del projecte i del pressupost, l’atorgament de la subvenció comporta l’acceptació de la reformulació.

14.8 En el supòsit que s’hagi de presentar algun document acreditatiu, les entitats sol·licitants han de presentar còpies digitalitzades d’aquests en substitució de les còpies compulsades, d’acord amb el que preveu l’article 35.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. La seva fidelitat als originals es garanteix mitjançant l’ús de la signatura electrònica avançada corresponent en el formulari de sol·licitud, que inclou una declaració responsable pel que fa al cas.

14.9 La subvenció s’atorgarà sobre el pressupost acceptat i la justificació haurà de ser respecte d’aquest pressupost, sens perjudici del que estableixen els annexos 2 i 3 de les bases.

14.10 La manca d’esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ, comporta el desistiment de la sol·licitud en els termes que estableix l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

14.11 En el cas en què algun sol·licitant proposat desisteixi de la sol·licitud, es pot atorgar la subvenció a les entitats desestimades per manca de pressupost de la llista de reserva, degudament prioritzada per ordre de puntuació, amb la comprovació prèvia de la documentació acreditativa del compliment dels requisits que estableixen aquestes bases, sempre que s’hagi alliberat crèdit suficient per atendre les sol·licituds següents amb igual puntuació.

 

–15 Resolució i publicació

15.1 Prèviament a la concessió de les subvencions, l’òrgan concedent ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d’inadmissió o desistiment a les persones interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

15.2 La resolució de concessió de subvencions es notificarà mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics, i contindrà la via de recurs que correspongui. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

 

–16 Obligacions reconegudes i bestretes

16.1 L'import concedit serà un import cert, una quantitat determinada o un percentatge o fracció del cost total o una part de l’acció, sempre que els annexos 2 i 3 de les bases no estableixin altres modalitats.

16.2 Un cop es publiqui la resolució definitiva de la convocatòria ordinària, es tramitarà el document d’obligació de la bestreta, que serà del 95% de la quantitat atorgada, per a la qual no s’exigeixen garanties.

16.3 La tramitació del document d’obligació del 5% restant per a cada anualitat, s’iniciarà un cop justificada correctament la subvenció i s’hagi complert amb la seva finalitat a judici de l’òrgan gestor, i d’acord amb el que s’estableix en aquestes bases i en la normativa aplicable.

16.4 En les subvencions pluriennals de l’annex 2 de les bases, un cop feta la bestreta de la primera anualitat, no s’obligaran les bestretes de les anualitats successives fins que no estigui justificada correctament l’anualitat anterior.

16.5 Prèviament al reconeixement de les obligacions, els Serveis Territorials del Departament de Benestar Social i Família, han de comprovar d’ofici si l’entitat beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció per part de l’entitat beneficiària implica l’autorització per fer-ne la comprovació.

En el cas que l’entitat beneficiària no tingui la residència fiscal al territori espanyol, ha de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència.

 

–17 Justificació

17.1 La justificació de l'aplicació dels fons percebuts i el compliment de la finalitat de la subvenció es farà, per a cada acció subvencionada, d’acord amb la normativa legal vigent en el moment de la justificació.

17.2 Tret que les bases específiques estableixin una altra cosa, per a subvencions concedides per un import superior a 60.000 euros cal presentar un compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa que té caràcter de declaració responsable i ha de contenir la documentació següent:

17.2.1 Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l’acció, activitat o projecte subvencionat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

17.2.2 Una memòria econòmica sobre la despesa efectuada, on consti:

a) Una relació classificada de les despeses de l'acció, amb identificació del creditor, número de la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament.

El compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa ha d’incloure una liquidació del total del pressupost del projecte que es va presentar amb la sol·licitud, ha d’indicar els ingressos i les despeses del projecte subvencionat i, si escau, ha de motivar les desviacions respecte al pressupost inicial, segons el model normalitzat, que estarà disponible al web de l’Oficina Virtual de Tràmits (http://tramits.gencat.cat).

També es podrà accedir al formulari de justificació normalitzat des del web del Departament (www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/formularis).

b) La relació ha d’anar acompanyada, en suport paper, de les factures i altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i la documentació acreditativa del pagament consistent en extracte bancari o en el cas de pagament en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l’import per part del creditor. Aquesta documentació ha de ser original i pot ser compulsada pel funcionari de l’òrgan gestor, un cop hagi estat validada i segellada, o emesa amb mitjans electrònics.

La data de les factures, tret de les corresponents a les despeses de subministrament i serveis generals recollides en la base 7.1.4.b), ha d’estar dintre del període d’execució de l’acció subvencionada i s’acceptarà que el seu document acreditatiu de pagament hagin estat satisfet amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

En el cas que l’acció o servei subvencionat continués portant-se a terme amb posterioritat a la data de presentació de la justificació, caldrà presentar un certificat relatiu a les despeses de subministraments i lloguers que es generen dins l’any.

Les factures i la documentació acreditativa del pagament es presentaran de forma preferent en els registres del Departament (www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/registres) sens perjudici de presentar-ho a qualsevol lloc dels que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Si les factures i la documentació acreditativa del pagament es presenten a les oficines de correus, s’ha de fer dins d’un sobre obert per tal que l’escrit que els acompanya sigui datat i segellat pel personal de correus abans de ser certificat, d’acord amb el Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre.

c) Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que financen l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de les despeses s’imputin parcialment a d’altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

d) Les tres ofertes de diferents proveïdors sol·licitats per l’entitat en aplicació de l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en els termes que indica la base 12.n) d'aquest annex.

17.2.3 Es podran justificar els salaris de les persones subjectes a una relació laboral directament associada al desenvolupament de l’acció subvencionada, amb la dedicació exacta i real (mesos, dies, hores, segons correspongui en cada cas).

Aquesta justificació es farà mitjançant la presentació de les nòmines imputades a l’acció subvencionada i del comprovant de transferència bancària individualitzada corresponent o bé una relació de pagaments a les persones assalariades associades al desenvolupament de l’activitat subvencionada. En el cas que s’imputi el salari brut com a despesa subvencionable, caldrà aportar a més, els models TC1 i TC2 de Seguretat Social, el model 111 d’IRPF i el model 190. Les entitats podran presentar un certificat acreditatiu de les obligacions respecte de les nòmines de l'últim trimestre, així com respecte de les obligacions amb la Seguretat Social i Hisenda del darrer trimestre. Posteriorment, s'haurà d'acreditar l'efectivitat dels pagaments.

17.2.4 Una relació de persones de les quals s’han presentat nòmines, les activitats desenvolupades i la dedicació exacta i real al projecte subvencionat (mesos, dies, hores, segons correspongui en cada cas).

17.2.5 Per a la justificació de les accions subcontractades s’haurà de presentar un document formalitzat per l’entitat subvencionada i la subcontractada, en el qual caldrà identificar les accions que es realitzaran, la seva durada i el seu cost. El compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa ha d’incloure les despeses en què ha incorregut l’entitat subcontractada per a la realització de la prestació concertada amb l’entitat beneficiària (factures i pagaments a nom del subcontractat).

17.2.6 Justificant d’ingrés al compte (compte restringit del Departament de Benestar Social i Família: ES6021000801130200453736) en el supòsit de romanents no aplicats.

17.2.7 Declaració responsable de no presentar duplicitat de factures ni fotocòpies compulsades no validades pel funcionari de l’òrgan gestor, quan es justifiqui.

17.3 Tret que les bases específiques estableixin una altra cosa, per a subvencions concedides per un import igual o inferior a 60.000,00 euros, cal presentar un compte justificatiu simplificat que té caràcter de declaració responsable i ha de contenir la documentació següent:

17.3.1 Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l’acció amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

17.3.2 Una relació classificada de les despeses de l'acció, amb identificació del creditor, número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i, si escau, la data de pagament.

El compte justificatiu simplificat ha d’incloure una liquidació del total del pressupost del projecte que es va presentar amb la sol·licitud, ha d’indicar els ingressos i les despeses del projecte subvencionat i, si escau, ha de motivar les desviacions respecte al pressupost inicial, si escau, segons el model normalitzat que estarà disponible al portal web de l’Oficina Virtual de Tràmits (http://tramits.gencat.cat).

També es podrà accedir al formulari de justificació normalitzat des del web del Departament (www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/formularis).

17.3.3 Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que financen l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de les despeses s’imputin parcialment a d’altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

17.3.4 Es podran justificar els salaris de les persones subjectes a una relació laboral directament associada al desenvolupament de l’acció subvencionada, amb la dedicació exacta i real al projecte subvencionat (mesos, dies, hores, segons correspongui en cada cas).

En el cas de requeriment de l’òrgan gestor, aquesta justificació es farà mitjançant la presentació de les nòmines imputades a l’acció subvencionada i del corresponent comprovant de transferència bancària individualitzada o bé una relació de pagaments a les persones assalariades associades al desenvolupament de l’activitat subvencionada. En el cas que s’imputi el salari brut com a despesa subvencionable caldrà aportar, a més, els models TC1 i TC2 de Seguretat Social, el model 111 d’IRPF i el model 190. Les entitats podran presentar un certificat acreditatiu de les obligacions respecte de les nòmines de l'últim trimestre, així com respecte de les obligacions amb la Seguretat Social i Hisenda del darrer trimestre. Posteriorment, s'haurà d'acreditar l'efectivitat dels pagaments.

17.3.5 En el cas de requeriment de l’òrgan gestor, per a la justificació de les accions subcontractades s’haurà de presentar un document formalitzat per l’entitat subvencionada i la subcontractada, en el qual caldrà identificar les accions que es realitzaran, la seva durada i el seu cost. El compte justificatiu simplificat ha d’incloure les despeses en què ha incorregut l’entitat subcontractada per a la realització de la prestació concertada amb l’entitat beneficiària (factures i pagaments a nom del subcontractat).

17.3.6 L'òrgan gestor, per tal d’obtenir una evidència raonable sobre l’adequada aplicació de la subvenció, ha de comprovar l’aplicació correcta de l’ajut, sol·licitant a cada entitat beneficiària determinats justificants de despesa mitjançant la tècnica del mostreig combinat, que han de representar com a mínim el 25% del cost total de l’acció i l'elecció dels quals s’ha de fer amb la divisió prèvia dels justificants en grups, tenint en compte el seu import, tipus de despesa o altres característiques similars.

L’òrgan gestor podrà requerir el beneficiari la totalitat dels justificants de despesa si ho considera oportú.

17.3.7 Les factures i la documentació acreditativa del pagament que es requereixi, es presentaran, en format paper, de forma preferent en els registres del Departament (www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/registres), sens perjudici de presentar-ho a qualsevol lloc dels que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Si les factures i la documentació acreditativa del pagament es presenten a les oficines de correus, s’ha de fer dins d’un sobre obert per tal que l’escrit que els acompanyi sigui datat i segellat pel personal de correus abans de ser certificat, d’acord amb el Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre.

17.3.8 Declaració responsable de no presentar duplicitat de factures ni fotocòpies compulsades no validades pel funcionari de l’òrgan gestor, quan es justifiqui.

17.4 El termini màxim de presentació de la documentació justificativa serà l’últim dia hàbil del mes de febrer de l'any següent al que s’ha de portar a terme l’acció sol·licitada, tant si la convocatòria ordinària és d’abast anual o pluriennal, llevat que les bases específiques estableixin una altra data.

17.5 Pel que fa a la justificació de les subvencions atorgades a federacions o entitats de segon nivell, podran ser admesos els justificants de subvencions presentats per les entitats federades sempre que estiguin relacionades amb l’objecte de la subvenció, que consti que per part de la federació s’han distribuït els fons subvencionats entre les entitats federades, i que les entitats s’haguessin detallat a la sol·licitud de subvenció. Aquests justificants hauran de ser factures i rebuts originals de la despesa efectivament realitzada, que podran ser compulsats pel funcionari de l’òrgan gestor, un cop hagin estat validats i segellats, o emesa amb mitjans electrònics. També s’acceptaran els justificants de despesa presentats per la mateixa federació o moviment que estiguin relacionades amb l’objecte de la subvenció.

17.6 Les unitats gestores de les subvencions comprovaran els comptes justificatius corresponents i podran requerir el beneficiari per a la remissió dels justificants que considerin oportuns i que permetin obtenir una evidència raonable sobre l’adequada aplicació de la subvenció.

17.7 En el moment de la justificació, en el cas que el cost total de l’acció sigui més d'un 20% inferior respecte al pressupost inicial o un 10% per les accions que hagin reformulat la seva sol·licitud, es minorarà la subvenció aplicant sobre la quantitat subvencionada el percentatge que excedeixi del tant per cent de desviació permès.

17.8 En el cas que el cost final justificat de l’acció subvencionada sigui inferior a l’import inicial concedit, no serà d’aplicació la base 17.7 i es reduirà l’import subvencionat en el mateix percentatge de subvenció concedit sobre el percentatge del total justificat, sempre que l’òrgan gestor garanteixi que s’ha realitzat l’acció.

17.9 La despesa mínima, realitzada i justificada de l’acció subvencionada, exigible per poder considerar acomplert l’objecte i la finalitat de la subvenció, és del 50%, llevat que les bases específiques estableixin el contrari. L’incompliment d’aquesta despesa mínima establerta comportarà la revocació de la subvenció atorgada.

 

–18 Règim de compatibilitat dels ajuts

Les subvencions que atorga el Departament de Benestar Social i Família són compatibles amb qualsevol altre ajut obtingut per l’entitat sol·licitant per a la realització de la mateixa acció procedent d’altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, mentre no superi el cost total de l’acció a desenvolupar per l’entitat beneficiària.

 

–19 Òrgans competents per a la gestió, instrucció i resolució del procediment

La instrucció de totes les línies de subvenció correspon a la persona titular de la Direcció de Serveis del Departament de Benestar Social i Família.

La resolució de totes les línies de subvenció correspon a la persona titular de la Secretaria General del Departament de Benestar Social i Família.

Per a totes les línies de subvenció relacionades, els serveis territorials del Departament de Benestar Social i Família efectuaran la revisió administrativa de les sol·licituds.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de les línies de subvencions A i H correspon al Servei de Prestacions Econòmiques i Subvencions de la Secretaria de Família.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de les línies de subvencions B, C i I correspon al Servei de Gestió Administrativa de la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de la línia de subvenció D correspon a l’Àrea Tècnica de la Direcció General per a la Immigració.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de la línia de subvenció E correspon al Servei d’Associacionisme i Educació en el Lleure de la Direcció General de Joventut.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de la línia de subvenció F, correspon al Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat (pel tipus d’accions F1 i F2) i al Servei del Desenvolupament i Cooperació Social (pel tipus d’accions F3 i F4) de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de les línies de subvenció G i J corresponen als serveis territorials del Departament de Benestar Social i Família per raó del territori on estigui la seu de l’entitat.

 

–20 Causes de modificació de la resolució

20.1 L’òrgan concedent té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar les resolucions de concessió en el cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció concurrent d’altres ajuts.

20.2 Les entitats beneficiàries podran sol·licitar l’ampliació del termini d’execució i/o justificació de la subvenció abans del venciment del termini de què es tracti per raons degudament justificades. L’òrgan concedent ha de resoldre expressament; en cas contrari, la sol·licitud s’entendrà desestimada.

 

–21 Infraccions i sancions

A aquestes subvencions els serà aplicable el règim d’infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. Podrà comportar, a més del reintegrament de la subvenció, la incoació del procediment sancionador preceptiu, d’acord amb la legislació esmentada.

 

–22 Renúncia

22.1 Les entitats beneficiàries poden renunciar de forma expressa, totalment o parcialment, a les subvencions atorgades, d’acord amb el que s’estableixen els articles 90 i 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i en cas que sigui procedent, retornar les quanties corresponents al compte restringit d’ingressos del Departament de Benestar Social i Família amb els interessos legals que corresponguin.

22.2 En cas que la quantitat corresponent al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat atorgada, l’entitat beneficiària podrà renunciar de forma expressa al seu dret de percebre la part de la subvenció percebuda indegudament. A aquest efecte, l’òrgan que va concedir-la dictarà la resolució corresponent.

 

–23 Nul·litat i anul·labilitat

D'acord amb el que preveu l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, quan l'acte de concessió incorri en algun supòsit de nul·litat o anul·labilitat, l'òrgan concedent ha de procedir a la revisió d'ofici o, si escau, a la declaració de levitat i la impugnació ulterior, de conformitat amb el que estableixen els articles 102 i 103 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

 

–24 Procediment de reintegrament

24.1 L'òrgan concedent ha d’iniciar un procediment de reintegrament quan hi concorri alguna de les causes que preveuen l'article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya o l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

24.2 El procediment de reintegrament tindrà una durada màxima de 6 mesos, a comptar de la data de l’acord d’inici, d’acord amb l’article 42.3.a) de la Llei 30/1992, un cop modificada per la Llei 4/1999, i es tramitarà d’acord amb els apartats vigents de l’article 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

 

–25 Règim jurídic

En tot el que no preveuen aquestes bases reguladores presents, s’hi ha d’aplicar:

a) Pel que fa a la tramitació administrativa general, la resolució i la notificació: la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 26/2010, del 3 d’agost.

b) Pel que fa als aspectes específics de gestió de les subvencions i, en tot cas, les obligacions de les entitats beneficiàries, la justificació, el reintegrament i el règim sancionador: el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de subvencions, així com la normativa sectorial que sigui d’aplicació.

 

–26 Publicitat de les subvencions atorgades

26.1 D’acord amb l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la base 14 de l’Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, quan les subvencions concedides, individualment considerades, siguin del mateix import o d’un import superior a 3.000,00 euros, el Departament de Benestar Social i Família donarà publicitat dels atorgaments d’aquestes subvencions mitjançant la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, indicant la convocatòria ordinària, el programa i el crèdit pressupostari al qual s’ha imputat, la persona beneficiària, la quantitat concedida, la/les finalitat/s de la subvenció i la seva formalització.

26.2 En el supòsit que la quantia de les subvencions sigui inferior a 3.000,00 euros, es donarà publicitat dels atorgaments de les subvencions mitjançant l’exposició a la pàgina web del Departament de Benestar Social i Família www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/subvencions i al tauler electrònic (https://tauler.seu.cat/inici).

 

–27 Control

El Departament de Benestar Social i Família pot inspeccionar el desenvolupament dels programes i les actuacions subvencionades per tal de comprovar el compliment de l'objecte de la subvenció d'acord amb la Llei 16/1996, de 27 de novembre, reguladora de les actuacions inspectores i de control en matèria de serveis socials, o altra normativa que sigui aplicable.

 

–28 Caràcter de les subvencions

28.1 L’atorgament d’aquestes subvencions està supeditat a les disponibilitats pressupostàries, i a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

28.2 Les subvencions que es puguin concedir estan subjectes a limitació pressupostària i no generen cap dret de continuïtat en l'assignació de finançament als destinataris per a exercicis successius.

28.3 Les subvencions concedides se sotmetran al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

 

–29 Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria ordinària d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades.

 

 

Annex 2

Subvencions a entitats per a activitats i projectes

 

Línia A. Programes de prevenció i no-discriminació. Programes de promoció de la gent gran activa.

 

–1 Descripció

La línia A de subvencions té per objecte el suport en el finançament dels programes i les actuacions que portin a terme les entitats privades sense ànim de lucre en matèria de família i de lluita contra els maltractaments, contra la violència masclista i la violència familiar, de promoció de la gent gran activa i de garantia dels drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals.

 

–2 Tipus d’accions subvencionables

Per a la línia de subvencions A, s’estableixen els tipus d’accions subvencionables següents:

A1 Programes de lluita contra la violència masclista i violència familiar.

A2 Programes de promoció de la gent gran activa.

A3 Programes per garantir els drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals.

 

–3 Prioritats

No es defineixen prioritats diferents dels criteris de valoració.

 

–4 Criteris de valoració

S’estableixen els criteris de valoració següents:

a) Viabilitat tècnica del programa o activitat. Coherència entre objectius i resultats; l’interès social, la seva originalitat i innovació: fins a 50 punts.

b) Viabilitat econòmica del programa o activitat. Coherència entre les accions proposades i el resum econòmic (pressupost) de cada activitat: fins a 20 punts.

c) Estructura, capacitat de gestió, experiència i trajectòria de l’entitat en la realització de programes i activitats propis de l’objecte d’aquesta convocatòria ordinària: fins a 30 punts.

És requisit necessari per poder atorgar la subvenció l’obtenció d’un mínim del 70% de la puntuació màxima establerta.

 

–5 Especificitats de la línia de subvenció i/o tipus d’acció/ns

Per al tipus d’acció A.3 (Programes per garantir els drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals) l’acció a presentar ha de tenir preferentment un cost pressupostat igual o superior a trenta mil (30.000,00) euros per anualitat.

 

Línia B. Programes d'atenció social i educativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc social.

 

–1 Descripció

La línia B de subvencions té per objecte el finançament dels programes que portin a terme les entitats privades sense ànim de lucre en matèria d’infància i adolescència que contribueixen a la desaparició de la situació de risc i que s’implementin en funció de les mesures d’atenció social i educativa que estableix l’article 104 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

 

–2 Tipus d’accions subvencionables

Per a la línia de subvencions B, s’estableixen els tipus d’accions subvencionables següents:

B.1 Programes preventius d’intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.

B.2 Programes de lluita contra els maltractaments a infants i a adolescents.

 

–3 Prioritats

No es defineixen prioritats diferents dels criteris de valoració.

 

–4 Criteris de valoració

S’estableixen els criteris de valoració següents:

a) Viabilitat tècnica del programa o activitat. Coherència entre els objectius, les accions i els indicadors de resultats: fins a 30 punts.

b) Nombre de persones usuàries ateses, per sexe i franges d’edat: fins a 10 punts.

c) Nombre d’infants i/o adolescents derivats pels serveis bàsics d’atenció social o altres serveis especialitzats d’atenció a la infància: fins a 10 punts.

d)Experiència tècnica de l’entitat en la realització de l’activitat objecte de la subvenció: fins a 10 punts.

e) Viabilitat econòmica del programa o activitat, coherència entre les accions proposades i el pressupost: fins a 10 punts.

f) La utilitat i l’interès social del projecte: fins a 10 punts.

g) La complementarietat del projecte amb altres serveis de la xarxa social i comunitària: fins a 15 punts.

h)Incorporació de la perspectiva de gènere: 5 punts.

És requisit necessari per poder atorgar la subvenció l’obtenció d’un mínim del 50% de la puntuació màxima establerta per cada tipologia de programes. El fet d’assolir el mínim del 50% de la puntuació màxima establerta no dóna per si mateix cap dret a obtenir la concessió de la subvenció.

 

–5 Especificitats de la línia de subvenció i/o tipus d’acció/ns

Els infants i adolescents atesos han de ser derivats pels equips bàsics d’atenció social.

En cap cas poden ser subvencionats els programes que desenvolupen mesures de l’article 104 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, que corresponen a competències específiques d’altres departaments de la Generalitat o d’altres unitats del Departament.

Els programes i els serveis d’atenció social i educativa han d’estar adreçats a la integració social, a la normalització en la vida de la comunitat i a la cobertura de necessitats i mancances personals dels infants, adolescents i les seves famílies que es troben en situació de risc.

Pel que fa al tipus d’acció subvencionable B1 (Programes preventius d’intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais), s’ha de dur a terme fora de l’horari escolar i durant el període lectiu, amb un mínim de 12 hores setmanals d’atenció directa repartides com a mínim en tres dies a la setmana. Un mínim del 30% dels infants i adolescents atesos han de ser derivats pels serveis socials bàsics per situacions de risc social.

Pel que fa al tipus d’acció subvencionable B2 (Programes de lluita contra els maltractaments a infants i adolescents), el projecte ha de preveure accions integrals amb els altres serveis de la xarxa i estar inclòs en els plans d’infància del territori o especificar-ne la incorporació.

 

Línia C. Programes i actuacions de suport a joves tutelats i extutelats.

 

–1 Descripció

La línia C de subvencions té per objecte el finançament dels programes que portin a terme les entitats privades sense ànim de lucre en matèria d’infància i adolescència i que formen part del Programa de formació i inserció sociolaboral de l’ASJTET, que dóna suport i potencia experiències alternatives a la formació reglada, professional i/o ocupacional dirigides a joves en risc social i que facilitin l’adquisició, per part d’aquests adolescents i joves, de les habilitats i competències que possibilitin la seva socialització en entorns formatius i/o laborals, la seva incorporació als sistemes de formació reglats i/o professionalitzadors i ocupacionals, afavorint la seva integració social i laboral.

 

–2 Tipus d’accions subvencionables

Per a la línia de subvencions C, s’estableixen els tipus d’accions subvencionables següents:

C.1 Programes de suport a l’habitatge i d’acompanyament en habitatges per a joves, suport educatiu, psicològic, jurídic i sociolaboral.

C.2 Programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc, adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat.

 

–3 Prioritats

No es defineixen prioritats diferents dels criteris de valoració.

 

–4 Criteris de valoració

S’estableixen els criteris de valoració següents:

a) Adequació als objectius i les directrius de l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats: fins a 20 punts. Per al C.2 la valoració nul·la d’aquest apartat serà motiu excloent del projecte.

b) Interès social i adaptació a les necessitats dels joves del programa o projecte presentat: fins a 5 punts. Per al C.2 la valoració nul·la d’aquest apartat serà motiu excloent del projecte.

c) Garanties en la realització dels programes o projectes presentats: fins a 5 punts. Per al C.2 la valoració nul·la d’aquest apartat serà motiu excloent del projecte.

d) Concurrència d’altres fonts de finançament públic i privat: fins a 5 punts.

e) Programes i/o projectes que incorporen el treball en xarxa, la coordinació entre activitats i accions conjuntes: fins a 10 punts. Per al C.2 la valoració nul·la d’aquest apartat serà motiu excloent del projecte.

f) Adequació als objectius i directrius del Pla estratègic de serveis socials de Catalunya i, en concret, als plans d’infància: fins a 5 punts.

g) Intervenció integral i sistemàtica amb els infants i/o joves. Elaboració de projectes educatius individualitzats: fins a 10 punts. Per al C.2 la valoració nul·la d’aquest apartat serà motiu excloent del projecte.

h) Projecte educatiu anual: fins a 10 punts. Per al C.2 la valoració nul·la d’aquest apartat serà motiu excloent del projecte.

i) Solvència professional i tècnica de l’entitat: fins a 5 punts. Només per al programa C.2.

j) Nombre d’hores d’atenció directa (hores per dia i per usuari): fins a 10 punts. Només per al programa C.2.

k) Nombre de persones usuàries ateses, per sexes: fins a 10 punts. Només per al programa C.2.

l) Incorporació de la perspectiva de gènere i de les dones en les actuacions que conformen l’objecte del programa subvencionable: fins a 5 punts. Per al C.2, la valoració nul·la d’aquest apartat serà motiu excloent del projecte.

És requisit necessari per poder atorgar la subvenció l’obtenció d’un mínim del 50% de la puntuació màxima establerta per cada tipologia de programes. El fet d’assolir el mínim del 50% de la puntuació màxima establerta no dóna per si mateix cap dret a obtenir la concessió de subvenció.

L'import de la subvenció es determinarà, de forma directament proporcional, en funció de la puntuació obtinguda després de la valoració de les sol·licituds presentades en els termes que estableixen els criteris de valoració corresponents.

 

–5 Especificitats de la línia de subvenció i/o tipus d’acció/ns

Els usuaris d’aquest servei han de ser adolescents i joves majors de 16 anys i menors de 21, acollits o atesos per l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET), i/o qualsevol altre servei depenent de la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA) o dels serveis socials especialitzats en l’atenció a adolescents i joves i en la prevenció de les situacions de risc, que estiguin en procés formatiu i/o laboral i que necessitin disposar d’un seguiment socioeducatiu per a la consecució de la seva autonomia, i adolescents i joves que, prèviament, hagin estat derivats pels serveis socials bàsics o els serveis especialitzats de la zona o territori.

Les activitats objecte hauran de procurar el desenvolupament de les competències bàsiques i transversals dels joves i adolescents en entorns formatius, de practica laboral, o laboral.

En cap cas poden ser subvencionats els programes que desenvolupen mesures de l’article 104 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, que corresponen a competències específiques d’altres departaments de la Generalitat o d’altres unitats del Departament.

 

Línia D. Programes i activitats d’integració social de persones estrangeres immigrades, sol·licitants d’asil i refugiades, i catalanes retornades.

 

–1 Descripció

La línia D de subvencions té per objecte donar suport a programes i activitats que realitzen les entitats que contribueixen a la cohesió de la societat catalana a través de la integració de persones estrangeres immigrades, sol·licitants d’asil i refugiades, i catalanes retornades, amb respecte i promoció de la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació, i a través, també, de la sensibilització i el coneixement, per part de la població de Catalunya, de la nova ciutadania.

 

–2 Tipus d’accions subvencionables

Per a la línia de subvencions D, s’estableixen els tipus d’accions subvencionables següents:

D.1 Programes d’acollida - Programes d’informació i formació sobre l’entorn social i laboral.

D.2 Programes d’acollida - Programes d’acollida i d’inclusió residencial per a persones en situació de vulnerabilitat social.

D.3 Programes de promoció d’igualtat d’oportunitats - Programes de formació per a la inserció laboral i millora de la capacitat individual.

D.4 Programes d’integració - Programes de foment de la participació a activitats culturals i de lleure.

D.5 Programes d’integració - Programes de foment de la convivència en els espais públics: comunitats de veïns, barris i equipaments públics.

D.6 Programes d’integració - Programes de gestió de la pluralitat lingüística, cultural i religiosa.

D.7 Programes d’integració - Programes de sensibilització de la població sobre el fet migratori i la protecció internacional.

 

–3 Prioritats

No es defineixen prioritats diferents dels criteris de valoració.

 

–4 Criteris de valoració

S’estableixen els criteris de valoració següents:

a) La utilització en la documentació i els materials de valors d'igualtat, pluralitat de rols, coresponsabilitat, no-discriminació i voluntariat: fins a 5 punts.

b) La utilització d'un llenguatge no discriminatori en la documentació i els materials: fins a 5 punts.

c) Activitats innovadores i d’impacte social. Coherència entre la definició dels objectius i els resultats esperats: fins a 40 punts, dels quals 10 són d’adjudicació automàtica per a les activitats o els programes del bloc D.1 i D.3 que segueixin els continguts dels mòduls formatius de la Llei d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya sempre que les accions formatives s’hagin posat en coneixement i hi hagi disposició de places de l’ens local de referència.

d) Viabilitat tècnica i econòmica del programa o activitat (coherència entre les accions proposades i el pressupost de cada acció): fins a 20 punts.

e) Estructura, capacitat de gestió, experiència i trajectòria de l’entitat en la realització de programes i activitats propis de l’objecte d’aquesta convocatòria ordinària: fins a 30 punts.

És requisit necessari per poder atorgar la subvenció l’obtenció d’un mínim del 50% de la puntuació màxima establerta. El fet d’assolir el mínim del 50% de la puntuació màxima establerta no dóna per si mateix cap dret a obtenir la concessió de la subvenció.

 

–5 Especificitats de la línia de subvenció i/o tipus d’acció/ns

Una mateixa entitat no es pot presentar a més de 2 tipus d’acció o accions subvencionables.

 

Línia E. Programes per dur a terme projectes i activitats en l’àmbit de la joventut.

 

–1 Descripció

La línia E de subvencions té per objecte la promoció de l’associacionisme juvenil i/o els projectes realitzats adreçats a persones joves mitjançant el suport als programes de funcionament ordinari i als projectes d’activitats de les entitats juvenils sense finalitat de lucre que ofereixen serveis a la joventut.

 

–2 Tipus d’accions subvencionables

Per a la línia de subvencions E, s’estableixen els tipus d’accions subvencionables següents:

E.1. Suport a les activitats de les entitats juvenils.

E.2. Suport a programes estables de les entitats juvenils.

 

–3 Prioritats

No es defineixen prioritats diferents dels criteris de valoració.

 

–4 Criteris de valoració

S’estableixen els criteris de valoració següents:

4.1 Pel tipus d’acció subvencionable E1 (Suport a les activitats de les entitats juvenils):

a) La qualitat del programa d’activitats: fins a 25 punts.

b) La viabilitat econòmica i el rigor pressupostari: fins a 20 punts.

c) La utilitat i l’interès social del programa o projecte: fins a 20 punts.

d) L’adequació del programa d’activitats a les prioritats que estableix el Pla Nacional de Joventut: fins a 15 punts.

e) La solvència i l’experiència de l’entitat sol·licitant i, si escau, els antecedents disponibles a la Direcció General de Joventut: fins a 10 punts.

f) La utilització en la documentació i materials de valors d'igualtat, pluralitat de rols, coresponsabilitat, no-discriminació i voluntariat: fins a 5 punts.

g) La utilització d'un llenguatge no discriminatori en la documentació i materials: fins a 5 punts.

És requisit necessari per poder atorgar la subvenció l’obtenció d’un mínim del 50% de la puntuació màxima establerta. El fet d’assolir un nombre de punts igual o superior a 50 no dóna per si mateix cap dret a obtenir la concessió de la subvenció.

4.2 Pel tipus d’acció subvencionable E2 (Suport a programes estables de les entitats juvenils):

a) La qualitat del programa o projecte: fins a 25 punts.

b) La viabilitat econòmica i el rigor pressupostari: fins a 20 punts.

c) La utilitat, el volum i la transcendència de l’impacte social del programa i de les activitats: fins a 15 punts.

d) L’adequació del programa o projecte a les prioritats que estableix el Pla Nacional de Joventut: fins a 15 punts.

e) La rellevància de l’entitat i del conjunt de les seves actuacions en el seu territori de referència: fins a 15 punts.

f) La utilització en la documentació i els materials de valors d'igualtat, pluralitat de rols, coresponsabilitat, no-discriminació i voluntariat: fins a 5 punts.

g) La utilització d'un llenguatge no discriminatori en la documentació i materials: fins a 5 punts.

És requisit necessari per poder atorgar la subvenció l’obtenció d’un mínim del 50% de la puntuació màxima establerta. El fet d’assolir un nombre de punts igual o superior a 50 no dóna per si mateix cap dret a obtenir la concessió de la subvenció.

 

–5 Especificitats de la línia de subvenció i/o tipus d’acció/ns

5.1 Pel que fa a totes les subvencions de la línia E:

a) Les entitats sol·licitants d’aquestes subvencions han d’estar inscrites al cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut en la data de publicació de la convocatòria ordinària corresponent i tenir-hi la documentació actualitzada.

b) No poden acollir-se a aquestes subvencions les entitats que rebin subvencions mitjançant conveni de col·laboració en matèria d’educació en el lleure amb el Departament de Benestar Social i Família, ja sigui directament com a través de la seva federació, moviment o coordinadora.

c) En el cas de federacions, moviments i coordinadores, si la sol·licitud de subvenció resulta estimada, en el moment de la justificació caldrà aportar la relació de la distribució de la subvenció entre les seves entitats membres, i adjuntar una certificació signada pel màxim responsable de cadascun dels centres, els col·lectius o les associacions membres on constin l’import rebut, el nombre de membres i la relació d’activitats realitzades d’acord amb el model que estarà disponible a l’OVT i al web del Departament.

5.2 Pel que fa al tipus d’acció subvencionable E1:

a) Les associacions que pertanyin a una federació, moviment o coordinadora que rebi subvencions de la Direcció General de Joventut, hauran de presentar la seva sol·licitud de forma conjunta a través de la seva federació, moviment o coordinadora.

b) En el cas de les entitats inscrites al cens de la Direcció General de Joventut en les tipologies “associació juvenil”, “consell local de joventut” i “secció juvenil”, són subvencionables tant el seu programa anual de funcionament ordinari com a projectes d’actuació concrets. Tanmateix, aquelles que no siguin federacions, moviments o coordinadores afectats per la base 5.2.a) només podran presentar un únic programa o projecte.

c) Queden excloses del suport al programa anual de funcionament ordinari totes aquelles entitats que rebin subvenció també a través de l’acció subvencionable E2, ja sigui directament com a través de la seva federació, moviment o coordinadora.

d) En el cas de les entitats inscrites al cens de la Direcció General de Joventut en la tipologia “entitat prestadora de serveis a la joventut”, només és subvencionable un projecte d’activitats adreçat específicament i exclusivament a joves i que sigui especialment rellevant.

5.3 Pel que fa al tipus d’acció subvencionable E2:

a) Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats inscrites al cens de la Direcció General de Joventut en les tipologies “associació juvenil” o “consell local de joventut”.

b) Les entitats que optin per aquesta acció subvencionable han de tenir totes les característiques següents:

Fer una tasca especialment rellevant en el teixit associatiu juvenil.

Les finalitats de l’entitat han de tenir un interès social elevat, acreditat amb el tipus i la qualitat de les activitats realitzades l’any anterior i les previstes per al període subvencionable, i correspondre a algun dels àmbits de prioritat de la Direcció General de Joventut.

Tenir un grau de rellevància elevat, d’implicació i d’implantació en l’entorn social i territorial corresponent.

Tenir una viabilitat econòmica que en garanteix la continuïtat.

Tenir un ritme regular en les activitats i en el nombre de persones associades, d’acord amb les finalitats i l’àmbit d’actuació.

c) Aquelles entitats que presentin una sol·licitud de subvenció per a aquesta acció subvencionable i no compleixin els requisits que s’estableixen en la base 5.3.b) podran ser transferides d’ofici per la Direcció General de Joventut a l’acció subvencionable E1.

d) Les actuacions objecte d’aquesta acció subvencionable podran tenir una durada pluriennal, d’acord amb l’ordre de la convocatòria.

e) Les entitats que optin per aquesta acció subvencionable, a més de la documentació que estableix la base 9 de l’annex 1 d’aquestes bases, han d’adjuntar la documentació següent:

Projecte d’actuacions anual de cadascun dels anys de la subvenció plurianual.

Estat de comptes de l’entitat, corresponent a l’any anterior al de la convocatòria ordinària.

f) La justificació de la subvenció es farà separadament per a cadascuna de les 3 anualitats i, a més de la documentació que estableix l’apartat 17 de l’annex 1 d’aquests bases, s’han d’aportar:

La memòria del funcionament de l’entitat durant l’anualitat que es justifica.

L’estat de comptes de l’entitat corresponent a l’any anterior a l’anualitat que es justifica.

En el cas de federacions, moviments i coordinadores, cal aportar la relació de la distribució de la subvenció de l’anualitat que es justifica entre les seves entitats membres, i adjuntar una certificació signada pel màxim responsable de cadascun dels centres, els col·lectius o les associacions membres on consti l’import rebut, el nombre de membres i la relació d’activitats realitzades d’acord amb el model que estarà disponible a l’OVT i al web del Departament.

g) El termini per presentar la documentació justificativa de les anualitats successives és fins al darrer dia del mes de febrer de l’any següent a l’anualitat que es justifica.

h) Atès que la finalitat d’aquesta acció subvencionable inclou donar suport al funcionament general de les entitats beneficiàries, s’admeten despeses infraestructurals, de personal i de consums corresponents al funcionament ordinari de l’entitat degudament reflectides als pressupostos de la sol·licitud.

 

Línia F. Programes d’activitats i per a projectes de caràcter cívic, participació ciutadana i de promoció del voluntariat.

 

–1 Descripció

Els tipus d’acció subvencionables de la línia F té per objecte afavorir la cohesió social, la integració i la participació de les persones, especialment els col·lectius més vulnerables, el foment del civisme i el voluntariat, així com promoure el treball en xarxa i la millora de la sostenibilitat i el bon govern de les entitats, mitjançant polítiques preventives i/o accions directes a les persones quan les necessitats socioeconòmiques ho requereixin.

 

–2 Tipus d’accions subvencionables

Per a la línia de subvencions F, s’estableixen els tipus d’accions subvencionables següents:

F.1 Programes d’activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

F.2 Programes d’activitats de foment i promoció del voluntariat.

F.3 Programes per a projectes de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana.

F.4 Programes per a projectes de foment i promoció del voluntariat.

 

–3 Prioritats

3.1 S’estableix la incompatibilitat d’obtenir simultàniament una subvenció per les accions subvencionables F.1 i/o F.2 i, a la vegada, per les accions subvencionables F.3 i/o F.4.

3.2 En relació als tipus d’accions subvencionables F.1 i F.2, se subvencionarà com a màxim una única acció per cada un dels tipus d’acció, i pel que fa als tipus d’accions subvencionables F.3 i F.4, se subvencionarà com a màxim un únic projecte per a cada un dels tipus d’acció.

3.3 Pel tipus d’acció subvencionable F.1 (Programes d’activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana) es prioritzaran aquelles accions que fomenten el civisme, la participació ciutadana la millora de la sostenibilitat i el bon govern de les entitats.

3.4 Pel tipus d’acció subvencionable F.2 (Programes d’activitats de foment i promoció del voluntariat) es prioritzaran aquelles accions que difonen el voluntariat, i sensibilitzen la ciutadania i els altres agents socials entorn d’aquest tema; les que s’adrecen a la captació de nous voluntaris i a la millora interna de la gestió, la formació i l’organització de les persones voluntàries de l’entitat, així com aquelles actuacions que incideixin en la millora de la sostenibilitat i la millora del bon govern de les entitats. Aquestes actuacions han d’estar vinculades amb el projecte de voluntariat i amb les finalitats de l’entitat i prioritàriament han de donar resposta al bloc de l’estratègia permanent del voluntariat del Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat vigent en el moment de la convocatòria.

3.5 Pel tipus d’acció subvencionable F.3 (Programes per a projectes de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana) es valoraran els projectes següents:

a) Projectes civicocomunitaris, entesos com a accions de caràcter col·lectiu amb la finalitat de millorar la convivència, les relacions interculturals i intergeneracionals, així com els vincles amb la comunitat, mitjançant processos de participació que promoguin actituds cíviques i comunitàries per a la millora del bon veïnatge. Els projectes han de ser delimitats en el temps i es valorarà la seva adequació, com a mínim a un dels objectius específics següents:

Fomentar la participació activa de la població en general en accions promogudes per un o diversos actors.

Impulsar accions de capacitació i de potenciació de la pròpia autonomia de les persones per transformar i millorar les seves condicions de vida.

Proposar actuacions que impliquin la interacció entre els diferents sectors de la població (gent gran, joves, immigrants, etc.) com a eina de cohesió social.

Facilitar la integració, la solidaritat i la igualtat d’oportunitats entre les persones, prioritzant aquelles que es troben en situació de vulnerabilitat, i impulsar actuacions de caire preventiu per evitar la exclusió social.

b) Projectes per afavorir la sostenibilitat i el bon govern de les entitats i del sector associatiu, d’acord amb el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat vigent en el moment de la convocatòria. Es valorarà la seva adequació, com a mínim a un dels objectius específics següents:

Millorar el finançament de les entitats incidint especialment en l'augment de la base social i del capital privat i en la col·laboració amb altres agents.

Promoure vies de col·laboració entre les entitats i els diferents agents de la comunitat.

Impulsar en el si de les entitats processos de clarificació del sentit de la seva missió i de reflexió sobre el seu pla d'acció com a elements interns d'autocontrol de la despesa.

Estimular la transparència (interna i externa) a les entitats com a element identitari del món associatiu i com a element cabdal del treball col·laboratiu i la millora del finançament amb tots els agents públics i privats.

c) Projectes de desenvolupament comunitari PDC, que es posin en marxa o ja estiguin desenvolupant estratègies d’intervenció comunitàries territorialitzades que afavoreixin la cohesió i la inclusió de col·lectius vulnerables. Aquestes intervencions s’han de regir per un ampli consens entre tots els actors (ciutadania, entitats i administracions) tot afavorint la coresponsabilitat i la igualtat d’oportunitats. Aquests s’han de configurar com a projectes d’intervenció social a mitjà i llarg termini, amb l’objectiu final d’assolir la seva sostenibilitat social i econòmica. Es valorarà la seva adequació, com a mínim, a un dels objectius específics següents:

Fomentar la coresponsabilitat i el compromís actiu del veïnatge, del conjunt del teixit associatiu, de l’entorn econòmic i de les administracions.

Impulsar el desenvolupament, tant des del punt de vista individual com col·lectiu per millorar la cohesió en el territori.

Donar respostes a les noves necessitats impulsant polítiques de prevenció.

Facilitar als col·lectius amb més desavantatge social una major integració per tal d’evitar la fractura social.

d) Projectes vinculats al Pla integral del poble gitano vigent. Es valorarà la seva adequació, com a mínim, a un dels objectius específics següents:

Executar actuacions específiques a favor del poble gitano de Catalunya, que parteixin d’evidències que han demostrat científicament ser reeixides en la promoció i la inclusió del poble gitano.

Desenvolupar estratègies per implementar actuacions d’èxit en els àmbits següents: educació, treball, cultura, justícia, salut, habitatge, mitjans de comunicació i foment de l’associacionisme.

Executar projectes que tinguin com a objectiu equiparar socioeconòmicament els gitanos i les gitanes de Catalunya que es troben en risc d’exclusió social amb la societat de la qual formen part.

Promoure la cultura gitana com a part de la cultura catalana, fent difusió dels seus valors i de la seva contribució a la cultura de Catalunya.

3.6 Pel tipus d’acció subvencionable F.4 (Programes per a projectes de foment i promoció del voluntariat) es valoraran els projectes que, d’acord amb el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat vigent en el moment de la convocatòria, consoliden l’estratègia permanent del voluntariat: sensibilització, promoció i formació del voluntariat, i s’adeqüen com a mínim, a un dels objectius específics següents:

a) Sensibilitzar entorn del voluntariat, l'associacionisme i els seus valors.

b) Implicar la ciutadania i els diferents agents en i amb les entitats de voluntariat i el món associatiu, i cercar la proximitat territorial.

c) Consolidar l’estructura de les entitats de voluntariat per tal que garanteixin l’encaix amb qualitat del voluntariat.

d) Apoderar les entitats per a la gestió i la formació del seu voluntariat.

 

–4 Criteris de valoració

S’estableixen els criteris de valoració següents:

4.1 Pel tipus d’acció subvencionable F.1 (Programes d’activitats de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana):

a) Interès social de l’activitat presentada. Es valorarà l’interès social de l’activitat en funció del col·lectiu al qual va adreçat i als objectius d’aquesta: fins a 60 punts.

b) Capacitat econòmica de l’entitat (autofinançament). Es valorarà la capacitat d’autofinançament de l’activitat proposada: fins a 20 punts.

c) Col·laboració amb altres entitats públiques o privades mitjançant el treball en xarxa, per tal d’optimitzar recursos i esforços: fins a 15 punts. No es considera treball en xarxa el fet que la col·laboració se circumscrigui a un ajut econòmic d’una altra entitat o una administració pública.

d) Difusió de l’activitat: es valoraran els mitjans utilitzats per a la difusió de l’activitat: fins a 5 punts.

Per obtenir la subvenció és necessari assolir una puntuació mínima de 50 punts. El fet d’assolir un nombre de punts igual o superior a 50 no dóna per si mateix cap dret a obtenir la concessió de la subvenció.

En cas d’empat en la puntuació final, s’ordenaran les entitats en funció de la ponderació dels criteris següents: en primer lloc, les que hagin obtingut una puntuació més elevada en el criteri a); en cas que la puntuació obtinguda sigui la mateixa, es mirarà la puntuació obtinguda en el criteri b); en tercer lloc el criteri c), i si la puntuació continua essent la mateixa, es miraria finalment el criteri d).

4.2 Pel tipus d’acció subvencionable F.2 (Programes d’activitats de foment i promoció del voluntariat):

a) Interès social de l’activitat i el seu disseny i organització. Es valorarà el grau de vinculació dels objectius i finalitats de l’activitat amb el conjunt del projecte de voluntariat de l’entitat i les seves finalitats, la seva adequació a les línies de l’estratègia nacional sobre l’associacionisme i el voluntariat: fins a 60 punts.

b) Capacitat econòmica de l’entitat (autofinançament). Es valorarà la capacitat d’autofinançament de l’activitat proposada : fins a 20 punts.

c) Col·laboració amb altres entitats públiques o privades mitjançant el treball en xarxa, per tal d’optimitzar recursos i esforços. Es valorarà el treball en xarxa amb altres entitats. No es considera treball en xarxa el fet que la col·laboració es circumscrigui a un ajut econòmic d’una altra entitat o administració pública: fins a 15 punts.

d) Difusió de l’activitat. Es valoraran els mitjans utilitzats per a la difusió de l’activitat: fins a 5 punts.

Per obtenir la subvenció és necessari assolir una puntuació mínima de 50 punts. El fet d’assolir un nombre de punts igual o superior a 50 no dóna per si mateix cap dret a obtenir la concessió de la subvenció.

En cas d’empat en la puntuació final, s’ordenaran les entitats en funció de la ponderació dels criteris següents: en primer lloc, les que hagin obtingut una puntuació més elevada en el criteri a), si és la mateixa puntuació es mirarà la puntuació obtinguda en el criteri b); en tercer lloc, el criteri c), i si la puntuació continua essent la mateixa, es miraria finalment el criteri d).

4.3 Pel tipus d’acció subvencionable F.3 (Programes per a projectes de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana) i F.4 (Programes per a projectes de foment i promoció del voluntariat):

Fase 1 (fins a 50 punts): aquesta primera fase descartarà del procediment d’avaluació els expedients que no hagin obtingut com a mínim 30 punts.

a) Interès social del projecte: fins a 20 punts.

b) Grau de vinculació dels objectius del projecte amb els objectius específics indicats: fins a 15 punts.

c) Viabilitat econòmica del projecte (autofinançament): fins a 10 punts.

d) Àmbit socioeconòmic en el qual es desenvolupa el projecte: fins a 5 punts.

Si els projectes van adreçats a les persones, es valorarà preferiblement aquells que actuïn sobre col·lectius, territoris i barris amb més desigualtats econòmiques, socials i culturals.

Si els projectes van adreçats al suport d’entitats associades i/o federades, es valorarà el grau d’implicació i d’implantació de l’entitat de segon o tercer nivell en l’entorn social i territorial, i el nombre i l’impacte social de les entitats federades.

Fase 2 (fins a 50 punts).

a) Metodologia a seguir i les línies d’actuació, en què s’indiquin els col·lectius a qui es dirigeix, els àmbits de treball i la calendarització de les actuacions: fins a 15 punts.

b) Col·laboració amb altres entitats públiques o privades mitjançant el treball en xarxa, per tal d’optimitzar recursos i esforços: fins a 15 punts.

c) Participació en el projecte: es valorarà els projectes que comptin amb la participació de persones voluntàries, persones amb diversitat funcional i persones amb risc d’exclusió social: fins a 8 punts.

d) Inclusió de la perspectiva de gènere en el disseny i l’organització del projecte: fins a 2 punts.

e) Avaluació continuada i final, amb indicadors quantitatius i qualitatius: fins a 10 punts.

Per obtenir la subvenció és necessari assolir una puntuació mínima de 50 punts entre les dues fases. El fet d’assolir un nombre de punts igual o superior a 50 punts no dóna per si mateix cap dret a obtenir la concessió de la subvenció.

En cas d’empat en la puntuació final, s’ordenaran les entitats en funció de la ponderació dels criteris següents: en primer lloc, les que hagin obtingut una puntuació més elevada en el criteri b) de la fase 1; en cas que la puntuació obtinguda sigui la mateixa, es mirarà la puntuació obtinguda en el criteri a) de la mateixa fase; en tercer lloc, el criteri a) de la fase 2, i si la puntuació continua essent la mateixa, es miraria finalment el criteri b) de la fase 2.

 

–5 Especificitats de la línia de subvenció i/o tipus d’acció/ns

5.1 Aquelles entitats que sol·licitin subvenció per al tipus d’acció F.2 i F.4, hauran d’estar inscrites en el Cens d’entitats de voluntariat de Catalunya en la data de publicació de la convocatòria ordinària corresponent.

5.2 Aquelles entitats beneficiàries de qualsevol tipus d’acció de la línia F tindran l’obligació de notificar a la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, amb caràcter previ, la presentació o difusió de l’activitat subvencionada a qualsevol mitjà de comunicació.

5.3 En el cas del tipus d’acció F.1 no se subvencionarà cap activitat interna de l’entitat, dirigida exclusivament als socis i usuaris d’aquesta, exceptuant les que vagin dirigides a col·lectius vulnerables que puguin entendre’s com a activitats de suport a la comunitat i les que vagin dirigides a la millora de la sostenibilitat i del bon govern de les mateixes entitats, i en el cas del F.2 no se subvencionarà cap activitat de foment del voluntariat que no sigui coherent amb el projecte de voluntariat de l’entitat.

5.4 Tampoc se subvencionaran aquelles accions que responguin a uns objectius exclusivament lúdics.

5.5 Per a les accions de la línia F seran subvencionables i imputables a la subvenció atorgada les despeses d’observatoris, estudis, publicacions, organització i realització de torneigs esportius quan aquestes formin part intrínseca de l’activitat o del projecte i, per tant, compleixin amb la finalitat per la qual van obtenir la subvenció.

5.6 Pel que fa a les accions dels tipus d’acció F.3 i F.4, els projectes tindran abast pluriennal.

 

Línia G. Programes de suport de serveis socials.

 

–1 Descripció

La línia G de subvencions té per objecte el suport al finançament de les actuacions en matèria de serveis socials que portin a terme les entitats de serveis socials d’iniciativa social i les privades sense ànim de lucre.

 

–2 Tipus d’acció subvencionable

Per a la línia de subvencions G, s’estableix el tipus d’acció subvencionable següent:

G.1 Programes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.

 

–3 Prioritats

No es defineixen prioritats diferents dels criteris de valoració.

 

–4 Criteris de valoració

S’estableixen els criteris de valoració següents:

a) Viabilitat tècnica del projecte (coherència entre objectius, activitats i resultats): fins a 25 punts.

b) Implantació social de l’entitat en el seu àmbit de referència: fins a 20 punts.

c) Continuïtat del programa o del seu abast temporal: fins a 20 punts.

d) Interès del programa o execució del projecte vinculat amb els objectius del Pla de govern i a la Llei de serveis socials i altres eines de programació i planificació: fins a 10 punts.

e) Adequació a la Cartera de serveis socials: fins a 20 punts.

f) Projectes nous i innovadors: fins a 3 punts.

g) Incorporació de la perspectiva de gènere i de les dones en les actuacions que conformen l’objecte del projecte subvencionable: fins a 2 punts.

Per a tots els programes és requisit necessari per poder atorgar-ne la subvenció l’obtenció d’un mínim de 50 punts, d’acord amb els criteris de valoració establerts i, en tot cas, cal obtenir 6 punts en el requisit d). El fet d’assolir un nombre de punts igual o superior a 50 punts no dóna per si mateix cap dret a obtenir la concessió de la subvenció, atès que està subjecta a disponibilitat pressupostària.

 

–5 Especificitats de la línia de subvenció i/o tipus d’acció/accions

5.1 Si la sol·licitud de subvenció d’aquest tipus d’acció va resultar estimada en la convocatòria ordinària de l’any anterior, cal aportar la següent documentació:

a) Balanç i compte de pèrdues i guanys de l’entitat de l’any anterior al de la sol·licitud, d’acord amb els models del Pla general de comptabilitat, per a les entitats que hagin rebut subvencions de la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal per un import superior a dotze mil (12.000,00) euros.

b) Presentació d’una auditoria, per a entitats que durant l’exercici anterior al de la sol·licitud hagin rebut subvencions de la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal per un import superior a cent cinquanta mil (150.000,00) euros.

Aquesta auditoria ha d’estar feta de manera que permeti determinar amb claredat els resultats econòmics dels serveis que han estat subvencionats, amb un detall dels ingressos i despeses imputats a cadascun d’ells. Aquesta documentació s’ha de presentar abans del 31 d’agost de l’exercici de la publicació de la convocatòria.

5.2 Per al tipus d’acció G1, es consideren despeses indirectes les inversions en béns mobles i les despeses d’amortització dels béns mobles directament relacionats amb l’acció, sempre que l’adquisició d’aquests béns no hagi estat objecte de subvenció i en la mesura que corresponguin al període d’execució de l’acció.

5.3 Per al tipus d’acció G1, el beneficiari podrà subcontractar, totalment o parcialment amb tercers l’activitat subvencionada fins a un percentatge màxim del 100%.

5.4 En aquelles accions subvencionades que es considerin d’una rellevància especial es podran signar convenis de caràcter biennal, d’acord amb l’autorització de la despesa pluriennal aprovada pel Govern.

 

 

Annex 3

Subvencions a entitats per a serveis socials

 

Línia H. Programes de suport a les famílies.

 

–1 Descripció

La línia H de subvencions té per objecte el suport en el finançament dels programes i les actuacions que portin a terme les entitats privades sense ànim de lucre en matèria de suport a les famílies.

 

–2 Tipus d’accions subvencionables

Per a la línia de subvencions H, s’estableix el següent tipus d’acció subvencionable:

H.1 Serveis d’atenció a les famílies.

 

–3 Prioritats

No es defineixen prioritats diferents dels criteris de valoració.

 

–4 Criteris de valoració

S’estableixen els següents criteris de valoració:

a) Viabilitat tècnica del programa o activitat: coherència entre objectius i resultats; l’interès social, la seva originalitat i innovació: fins a 50 punts.

b) Viabilitat econòmica del programa o activitat: coherència entre les accions proposades i el resum econòmic (pressupost) de cada activitat: fins a 20 punts.

c) Estructura, capacitat de gestió, experiència i trajectòria de l’entitat en la realització de programes i activitats propis de l’objecte d’aquesta convocatòria ordinària: fins a 30 punts.

És requisit per poder atorgar la subvenció, l’obtenció d’un mínim del 70% de la puntuació màxima establerta.

 

–5 Especificitats de la línia de subvenció i/o tipus d’acció/accions

No es defineixen especificitats diferents dels criteris de valoració.

 

Línia I. Programes d'intervenció socioeducativa adreçats a infants i a adolescents.

 

–1 Descripció

Els serveis socioeducatius tenen per finalitat fonamental assegurar que els progenitors o la persona que tingui la guarda o tutela o la guarda dels infants i adolescents tinguin l’oportunitat d’oferir-los la cura i l’atenció necessàries per al seu desenvolupament integral (personal, social i emocional) i oferir accions preventives de capacitació, suport i d’intervenció. Donen suport als infants i adolescents en l’aprenentatge d’hàbits, i potencien l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització i la resiliència.

 

–2 Tipus d’acció subvencionable

Per a la línia de subvencions I, s’estableixen els següents tipus d’accions subvencionables:

I.1 Servei de suport a les famílies amb infants de 0-3 anys en situació de risc. Servei d’intervenció socioeducativa per a progenitors, tutors o guardadors amb infants de 0-3 anys en situació de risc que mitjançant activitats de suport i de formació, vetlla per un desenvolupament integral adequat i pel benestar dels infants i la permanència amb la seva família.

I.2 Servei d’atenció diürna (servei de centre obert). Servei diürn per a l’atenció d’infants i adolescents en situació de risc fora de l‘horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les mancances dels infants i adolescents atesos mitjançant el treball individualitzat, el grupal, el treball en xarxa i amb la comunitat. El servei d’atenció diürna pot oferir addicionalment el manteniment de les seves activitats durant el període de vacances escolars d’estiu i promoure actuacions que garanteixin la cobertura de necessitats bàsiques dels infants i adolescents atesos.

I.3 Servei d’intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc. Conjunt d’actuacions professionals dirigides a donar a les famílies el suport necessari perquè puguin atendre correctament els seus fills o filles en situació de risc. Fomenta, mitjançant el treball individual o grupal, l’adquisició d’habilitats i hàbits de conducta, tant pel que fa a capacitats personals com a capacitats relacionals dirigides a disminuir la situació de risc.

I.4 Servei d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc. Servei destinat a donar suport als adolescents en situació de risc amb la finalitat que puguin assolir progressivament una capacitat per gestionar les seves responsabilitats personals i socials.

I.5 Servei d’intervenció socioeducativa itinerant. Servei destinat a donar de manera integrada el conjunt de prestacions dels serveis d’intervenció socioeducativa en aquelles zones del territori de baixa densitat demogràfica i gran amplitud territorial.

 

–3 Prioritats

Es prioritzaran les activitats que desenvolupin els serveis d’atenció diürna (serveis de centres oberts) en les zones d’actuació preferent.

Els infants i adolescents atesos han ser derivats pels serveis bàsics d’atenció social.

Un mínim del 85% del crèdit destinat a les línies de subvencions I i B, serà destinat a la línia de subvenció I. Per l’acció subvencionable I.2, Servei d’atenció diürna (servei de centre obert), s’atorgarà un mínim del 50% proporcionalment en funció del nombre de places registrades, i el percentatge restant es distribuirà proporcionalment en funció de la puntuació obtinguda en els criteris de valoració de l’apartat següent.

 

–4 Criteris de valoració

S’estableixen els següents criteris de valoració:

a) Viabilitat tècnica del programa o activitat. Coherència entre els objectius, les accions i els indicadors de resultats, de procés i d’impacte: fins a 20 punts.

b) Nombre de persones usuàries ateses, per sexe i franges d’edat: fins a 10 punts.

c) Infants i/o adolescents derivats de serveis bàsics d’atenció social: fins a 5 punts.

d) Infants i/o adolescents derivats d’equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA): fins a 5 punts.

e) Intervenció integral i sistemàtica en l’infant i/o adolescent i/o la família: fins a 5 punts.

f) Hores d’atenció directa i període de l’any amb els infants i/o adolescents i/o famílies: fins a 10 punts.

g) La utilitat i l’interès social del servei: fins a 5 punts.

h) Experiència tècnica de l’entitat en la realització de l’activitat objecte de la subvenció: fins a 10 punts.

i) Viabilitat econòmica del programa o activitat, coherència entre les activitats proposades i el pressupost: fins a 10 punts.

j) La complementarietat del projecte amb altres serveis de la xarxa social i comunitària: fins a 10 punts.

k) Incorporació de la perspectiva de gènere: fins a 5 punts.

l) Incorporació de processos participatius dels infants i/o adolescents i/o les famílies: fins a 5 punts.

És requisit necessari per poder atorgar la subvenció l’obtenció d’un mínim del 50% de la puntuació màxima establerta per cada tipologia de programes. El fet d’assolir el mínim del 50% de la puntuació màxima establerta no dóna per si mateix cap dret a obtenir la concessió de la subvenció.

Sempre que s’assoleixi el mínim de la puntuació per poder atorgar la subvenció, quan l’acció subvencionable I.2, Servei d’atenció diürna (servei de centre obert), incorpori el manteniment de les seves activitats durant el període de vacances escolars d’estiu que promoguin actuacions que garanteixin la cobertura de necessitats bàsiques dels infants i adolescents atesos, la quantia a subvencionar pel manteniment de les seves activitats durant el període de vacances escolars d’estiu promovent actuacions que garanteixin la cobertura de necessitats bàsiques dels infants i adolescents atesos, es calcularà en funció del nombre d’infants i/o adolescents atesos, del nombre d’àpats diaris, del nombre de dies, de les hores d’atenció directa dels professionals d’un equip estàndard pels dies que és doni servei en el període estival referenciat. L’import màxim a finançar pels àpats diaris no superarà en cap cas 6 euros per usuari.

 

–5 Especificitats de la línia de subvenció i/o tipus d’acció/accions

Els serveis d’atenció social i educativa han d’estar adreçats a la integració social, a la normalització en la vida de la comunitat i a la cobertura de necessitats i mancances personals dels infants, adolescents i les seves famílies que es troben en situació de risc.

Les entitats i els serveis d’atenció diürna (serveis de centre obert) han d’estar registrats al Registre d'entitats, serveis i establiments de serveis socials en la data de publicació de la convocatòria ordinària corresponent.

Els infants i adolescents atesos han ser derivats pels serveis bàsics d’atenció social.

I.1 Servei de suport a les famílies amb infants de 0-3 anys en situació de risc

a) El servei ha de considerar el desenvolupament de les capacitats parentals per a la criança.

b) El servei ha de facilitar a les famílies el desenvolupament d’habilitats per optimitzar els recursos de la comunitat i la seva participació.

c) Les intervencions han de ser en els àmbits individual, grupal i comunitari.

I.2 Servei d’atenció diürna (servei de centre obert)

a) El servei ha de contemplar una intervenció en els àmbits individual, grupal, comunitari i familiar.

b) El servei ha de formar part del pla d’infància del territori o de les taules territorials o estari en via d’incorporar-s’hi.

c) Si el servei incorpora el manteniment de les seves activitats durant el període de vacances escolars d’estiu, aquestes activitats han de ser les pròpies d’un centre obert i han de garantir una alimentació saludable i equilibrada als infants i adolescents atesos. El període de l’activitat ha de considerar des de l’última setmana de juny a la primera de setembre, i ha de prioritzar el manteniment de les activitats que es duguin a terme durant el mes d’agost. Les activitats han de ser addicionals a les programades anualment pel centre obert i han de permetre que el servei romangui obert el màxim període possible de les vacances escolars d’estiu. Les activitats han de ser diàries i s’han de dur a terme de dilluns a divendres amb un mínim de 6 hores d’atenció directa, contínues i preferentment dins de la franja horària de 9 a 18 hores. Les activitats diàries han de garantir dos o tres àpats diaris mitjançant serveis d’àpats i/o cuina pròpia que compleixin amb el registre sanitari corresponent i amb la normativa vigent. Els àpats han de ser de qualitat i tenir en compte tant els aspectes nutricionals com els higiènics, sensorials i educatius. És responsabilitat de l’entitat que el servei d’àpats i/o el servei de menjador compleixi amb el registre sanitari i amb la normativa establerta vigent.

I.3 Servei d’intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc social.

a) Les famílies han d’estar vinculades al centre obert i als serveis socials bàsics.

b) La intervenció ha de ser grupal i els grups han de ser homogenis en relació amb l’edat dels seus fills.

c) S’ha d’oferir una metodologia adient i amb evidència contrastada.

I.4 Servei d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents en risc.

a) Els adolescents que hi participen es troben en una situació de risc i risc greu.

b) Treball individual d’acompanyament en la inserció formativa i laboral.

c) Millorar les habilitats bàsiques de relació i autoajuda amb el suport de la xarxa social.

I.5 Servei d’intervenció socioeducativa itinerant.

a) Ha de facilitar l’atenció dels infants en risc i les seves famílies en zones de dispersió geogràfica.

Pel tipus d’acció I.2 Servei d’atenció diürna (servei de centre obert), en el cas que incorpori el manteniment de les seves activitats durant el període de vacances escolars d’estiu promovent actuacions que garanteixin la cobertura de necessitats bàsiques dels infants i adolescents atesos, i una vegada enviat el formulari de sol·licitud i els annexos corresponents al tipus d’acció sol·licitat, d’acord amb la base 9.2 de l’annex 1, cal presentar per via telemàtica una programació de les activitats a desenvolupar i la programació dels menús. Si no es disposa d’aquesta documentació en aquest moment, s’ha d’adjuntar abans de l’inici de l’activitat durant el període de vacances escolars d’estiu.

 

Línia J. Programes de manteniment de serveis socials.

 

–1 Descripció

La línia J de subvencions té per objecte el suport al finançament de les actuacions en matèria de serveis socials que portin a terme les entitats de serveis socials d’iniciativa social i les privades sense ànim de lucre.

 

–2 Tipus d’acció subvencionable

Per a la línia J, s’estableix el següent tipus d’acció subvencionable:

J.1 Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l’actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d’atenció a la gent gran amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de malaltia mental, drogodependències i/o altres addiccions, afectades pel virus VIH/SIDA o problemàtica social i risc d’exclusió social.

Es relacionen els serveis subvencionables, amb indicació del caràcter que tindrà la resolució (anual o pluriennal):

a) Persones grans amb dependència o risc social – resolució pluriennal:

Servei de tuteles per a gent gran – resolució pluriennal.

b) Persones amb discapacitat – resolució anual o pluriennal:

Servei de centre de dia d’atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o física – resolució pluriennal.

Serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o física – resolució anual.

Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o física – resolució anual.

Serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o física - resolució anual

Serveis per a persones amb discapacitat sensorial – resolució pluriennal.

Servei de tutela per a persones amb discapacitat intel·lectual - resolució pluriennal.

c) Persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental – resolució anual o pluriennal.

Servei de llar residència temporal o permanent. resolució anual.

Servei de llar amb suport temporal o permanent. resolució anual.

Servei de club social. resolució pluriennal.

Servei prelaboral. resolució pluriennal.

Servei de tutela per a persones amb malaltia mental. resolució pluriennal.

d) Persones amb drogodependències – resolució pluriennal.

Servei de centre de dia per a persones amb addicions. resolució pluriennal.

Servei de pis amb suport. resolució pluriennal.

Servei de comunitat terapèutica. resolució pluriennal.

e) Persones afectades pel virus VIH/SIDA – resolució pluriennal.

Servei de llar amb suport. resolució pluriennal.

Servei de llar residència. resolució pluriennal.

 

–3 Prioritats

No es defineixen prioritats diferents dels criteris de valoració.

 

–4 Criteris de valoració

S’estableixen els següents criteris de valoració:

a) Viabilitat tècnica del projecte (coherència entre objectius, activitats i resultats): fins a 25 punts.

b) Implantació social de l’entitat en el seu àmbit de referència: fins a 20 punts.

c) Continuïtat del programa o del seu abast temporal: fins a 20 punts.

d) Interès del programa o execució del projecte vinculats amb els objectius del Pla de govern i la Llei de serveis socials i altres eines de programació i planificació: fins a 10 punts.

e) Adequació als criteris funcionals de la cartera de serveis socials: fins a 20 punts.

f) Projectes nous i innovadors: fins a 3 punts.

g) Incorporació de la perspectiva de gènere i de les dones en les actuacions que conformen l’objecte del projecte subvencionable: fins a 2 punts.

Per a tots els programes és requisit necessari per poder atorgar-ne la subvenció l’obtenció d’un mínim de 50 punts, d’acord amb els criteris de valoració establerts i, en tot cas, cal obtenir 6 punts en el requisit d). El fet d’assolir un nombre de punts igual o superior a 50 punts no dóna per si mateix cap dret a obtenir la concessió de la subvenció.

 

–5 Especificitats de la línia de subvenció i/o tipus d’acció/accions

5.1 Poden ser-ne beneficiàries, les entitats que gestionin serveis socials d’atenció especialitzada, en els àmbits d’atenció a la gent gran amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de malaltia mental, drogodependències i/o altres addiccions, afectades pel virus VIH/SIDA o problemàtica social i risc d’exclusió social.

5.2 Les entitats han d’estar registrades al Registre d'Entitats, Serveis i Establiments de Serveis Socials en la data de publicació de la corresponent convocatòria ordinària.

5.3 Les condicions tècniques i materials per al desenvolupament i l’execució de l’acció han de complir amb els criteris establerts per aquests tipus de serveis en l’actual Cartera de serveis socials.

5.4 Es pot subvencionar l’entitat amb l’import derivat del càlcul del mòdul econòmic d’acord amb la instrucció anual, aprovada per la Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal, vigent en la publicació de la convocatòria. Es poden fer lliuraments a compte.

5.5 Per a les subvencions de la línia J no és d’aplicació la base 17.9 que fa referència a la despesa mínima, realitzada i justificada del servei subvencionat.

5.6 Per a les subvencions de la línia J es pot subvencionar fins a un 100% del cost del servei, d’acord amb el pressupost presentat.

5.7 La justificació amb mòduls de l’aplicació dels fons percebuts i el compliment de la finalitat de la subvenció es farà mitjançant la presentació de la següent documentació:

5.7.1 Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de la subvenció, amb indicació dels serveis prestats i dels resultats obtinguts, d’acord amb el model publicat a la pàgina web del Departament www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/formularis.

Les entitats tutelars estan exemptes de presentar la memòria explicativa, atès que les dades ja consten al Departament de Benestar Social i Família.

5.7.2 Una memòria econòmica que ha de contenir, com a mínim, els punts següents:

a) Quantia de la subvenció calculada sobre la base dels serveis quantificats a la memòria d'actuació i els mòduls establerts a la instrucció anual, aprovada per la Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal, vigent en la publicació de la convocatòria.

b) Si escau, un detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat el servei subvencionat, amb indicació de l’import i la seva procedència.

5.7.3 Una relació d’altes i baixes de persones usuàries.

5.8 El termini màxim de presentació de la memòria econòmica esmentada en l’apartat 5.7.2 anterior és l’últim dia hàbil del mes de febrer de l'any següent al què s’ha de portar a terme l’acció sol·licitada, tant si la convocatòria ordinària és d’abast anual com pluriennal. La relació d’altes i baixes esmentada en l’apartat 5.7.3 anterior s’ha de presentar amb periodicitat trimestral, dins dels 10 dies posteriors als trimestres vençuts.

5.9 Si la sol·licitud de subvenció d’aquest tipus d’acció va resultar estimada en la convocatòria ordinària de l’any anterior, cal aportar la següent documentació:

a) Balanç i compte de pèrdues i guanys de l’entitat de l’any anterior al de la sol·licitud, d’acord amb els models del Pla general de comptabilitat, per a les entitats que hagin rebut subvencions de la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal per un import superior a dotze mil (12.000,00) euros.

b) Presentació d’una auditoria, per a entitats que durant l’exercici anterior al de la sol·licitud hagin rebut subvencions de la Secretaria d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal per un import superior a cent cinquanta mil (150.000,00) euros.

Aquesta auditoria ha d’estar feta de manera que permeti determinar amb claredat els resultats econòmics dels serveis que han estat subvencionats, amb un detall dels ingressos i despeses imputats a cadascun d’ells. Aquesta documentació s’ha de presentar abans del 31 d’agost de l’exercici de la publicació de la convocatòria.

5.10 Les entitats prestadores del servei de tutela han d’acceptar les propostes de càrrec tutelar que se’ls derivin des del Departament que restin dins del seu àmbit d’actuació (apartat b); en cas de no- acceptació, o bé de superar el termini màxim de 3 mesos sense acceptar la proposta, l’entitat pot ser penalitzada fins a un màxim del 5% de l’import total de la subvenció, previ tràmit d’audiència.

a) Els criteris de derivació de propostes, des del Departament, són els següents:

Persones amb discapacitat intel·lectual lleugera o límit amb trastorns de conducta: entitats tutelars per a persones amb discapacitat.

Persones amb discapacitat intel·lectual moderada o greu i trastorn mental: entitats tutelars per a persones amb discapacitat.

Persones amb discapacitat intel·lectual i toxicomania: entitats tutelars per a persones amb discapacitat.

Persones amb discapacitat intel·lectual lleugera o límit i amb trastorn mental: entitats tutelars per a persones amb malaltia mental.

Persones amb malaltia mental i toxicomania: entitats tutelars per a persones amb malaltia mental.

Persones amb malalties neurodegeneratives i demències: entitats tutelars per a gent gran (amb independència de l’edat).

Persones més grans de 65 anys amb malaltia mental compensada: entitats tutelars per a gent gran.

Persones més grans de 65 anys amb malaltia mental no compensada: entitats tutelars per a persones amb malaltia mental.

b) L’àmbit territorial d’actuació de l’entitat tutelar està consensuat amb el Departament.

Amunt