Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 24/02/2015

  • Número del document GOV/0026/2015

  • Número de control 15055115

  • Organisme emissor Departament d'Interior

    CVE CVE-DOGC-A-15055115-2015

Dades del DOGC
  • Número 6819

  • Data 26/02/2015

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/26/2015, de 24 de febrer, pel qual es ratifica l'Acord de 29 de gener de 2015, sobre condicions de prestació de serveis del personal funcionari del cos de Mossos d'Esquadra.


 

La Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, estableix que el Consell de la Policia – Mossos d’Esquadra és l’òrgan de representació paritària de la Generalitat i dels membres del cos. El Consell esmentat està integrat paritàriament pels representants de l’Administració que designi la persona titular del Departament competent en matèria de seguretat pública i pels representants dels membres del cos de Mossos d’Esquadra, sobre la base d’un representant per cada dos-cents cinquanta funcionaris o fracció de cadascuna de les escales que constitueixen el cos.

La mateixa Llei 10/1994, d’11 de juliol, també estableix que, entre les funcions del Consell, hi ha la participació en l’establiment de les condicions de prestació del servei dels funcionaris.

L’Administració de la Generalitat i les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d’Esquadra, en la sessió del Consell de la Policia – Mossos d’Esquadra de 26 de juliol de 2013, van acordar iniciar un procés per tractar de les condicions de prestació de serveis dels membres de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra amb la finalitat d’assolir un acord que permetés avançar en la millora de la qualitat de la prestació dels seus serveis, donant compliment alhora a diverses resolucions del Parlament de Catalunya que instaven el Govern a adoptar determinades mesures en matèria de condicions laborals del personal funcionari del cos de Mossos d’Esquadra.

A aquests efectes es va constituir una comissió de treball entre l’Administració de la Generalitat i les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d’Esquadra per tractar de les condicions de prestació del servei del personal funcionari del cos de Mossos d’Esquadra a adoptar relatives a les condicions de treball, ordenació del temps de treball, carrera professional, provisió i reconeixement professional, tenint en compte les disponibilitats pressupostàries existents i el seu impacte sobre la qualitat dels serveis policials.

En data 8 de gener de 2014 es va sotmetre a informe la Proposta d’acord sobre condicions de prestació de serveis, elaborada per la comissió de treball esmentada, a la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal del Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració, la qual va emetre informe favorable.

En data 22 de desembre de 2014 es va presentar la Proposta d’acord al Consell de la Policia – Mossos d’Esquadra, i en data 29 de gener de 2015 l’Administració i el Sindicat Autònom de Policia (SAP-UGT), el Sindicat de Comandaments de Mossos d’Esquadra (SICME) i el sindicat representatiu de l’escala de suport d’aquest cos, Associació Professional de Facultatius i Tècnics del Cos de Mossos d’Esquadra (AFITCME) van signar l’Acord sobre condicions de prestació de serveis pel personal funcionari del cos de Mossos d’Esquadra.

En la sessió de 30 de gener de 2015 del Consell de la Policia – Mossos d’Esquadra es va sotmetre a informe l’Acord de condicions de treball del personal funcionari del cos de Mossos d’Esquadra signat pel Departament d’Interior i les organitzacions sindicals representatives.

Atès l’informe favorable del Departament de Governació i Relacions Institucionals i del Departament d’Economia i Coneixement;

Per tot això, a proposta del conseller d’Interior, el Govern

 

Acorda:

 

1. Ratificar l’Acord de 29 de gener de 2015, sobre condicions de prestació de serveis del personal funcionari del cos de Mossos d’Esquadra, que consta com a annex.

2. Autoritzar els departaments d’Interior, d’Economia i Coneixement i de Governació i Relacions Institucionals per adoptar les mesures oportunes per a l’aplicació del contingut d’aquest Acord.

3. Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 24 de febrer de 2015

 

Jordi Baiget i Cantons

Secretari del Govern

 

 

 

Annex

Acord sobre condicions de prestació de serveis del personal funcionari del cos de Mossos d’Esquadra

 

Les persones que integren el cos de Mossos d’Esquadra són l’actiu i el valor principal de l’organització. Definir un entorn que faci possible la seva satisfacció professional i el seu desenvolupament personal és l’element fonamental per augmentar la qualitat del treball i, en conseqüència, obtenir l’èxit de l’organització en el seu conjunt.

L’Administració i les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d’Esquadra manifesten la confluència d’interessos per abordar el diàleg i l’anàlisi de mesures que permetin avançar en la millora de la prestació de serveis del personal funcionari del cos de Mossos d’Esquadra (CME).

El Consell de la Policia – Mossos d’Esquadra va decidir, en data 26 de juliol de 2013, constituir una Comissió de treball entre l’Administració de la Generalitat i les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d’Esquadra per tractar de les condicions de prestació del servei del personal funcionari del cos de Mossos d’Esquadra relatives a condicions de treball, ordenació del temps de treball, carrera professional, provisió i reconeixement professional, tenint en compte la seva afectació econòmica, ateses les disponibilitats pressupostàries existents i el seu impacte sobre la qualitat dels serveis policials. La Comissió va elevar el resultat de la seva activitat al Consell de la Policia – Mossos d’Esquadra de data 22 de desembre de 2014.

L’Administració ha adoptat altres mesures més enllà de les derivades de la pròpia prestació de serveis però que tenen una afectació directa en la qualitat d’aquestes condicions de prestació de serveis policials perquè impliquen la millora dels recursos materials de dotació al cos de Mossos d’Esquadra en el compliment i exercici de la seva funció policial. Destaca l’adquisició i el lliurament d’armilles interiors com a element de reforç voluntari dels equips de protecció individual de dotació assignats, que dóna compliment a la Resolució 45/X del Parlament de Catalunya.

En el marc de la Resolució 550/IX del Parlament de Catalunya, l’Administració manifesta el seu compromís per impulsar la creació de la fundació privada del cos de Mossos d’Esquadra en el termini màxim d’un any a comptar des del moment de la signatura d’aquest Acord.

L’Administració elaborarà una refosa i compilació de tots els pactes i els acords vigents, així com de les instruccions aplicables al personal funcionari del cos de Mossos d’Esquadra per tal de simplificar l’actual dispersió normativa en matèria de gestió de recursos humans.

L’Administració de la Generalitat i les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d’Esquadra signants, SAP-UGT, SICME i AFITCME, adopten el següent

 

Acord:

 

1. Ordenació del temps de treball.

S’estableixen mesures sobre organització del temps de treball del personal funcionari del CME per racionalitzar i fer més òptima la prestació de serveis i afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral del personal funcionari del cos de Mossos d’Esquadra, en els termes indicats a la Resolució 45/X del Parlament de Catalunya.

1.1 Compensació per treball en dies festius assenyalats.

Al personal funcionari del cos de Mossos d’Esquadra que treballi de forma efectiva en les franges horàries següents:

- Torn de nit o tarda/nit del 24 de desembre

- Torn de matí, tarda o dia del 25 de desembre

- Torn de matí, tarda o dia del 26 de desembre

- Torn de nit o tarda/nit del dia 31 de desembre

- Torn de matí, tarda o dia del dia 1 de gener

- Torn de tarda, nit o tarda/nit del dia 5 de gener

- Torn de matí o dia del dia 6 de gener

- Torn de nit o tarda/nit del 23 de juny

- Torn de matí del dia 24 de juny

- Torn de matí, tarda o dia de l’1 de maig

se li ha d’imputar l’horari realitzat amb l’aplicació d’un coeficient multiplicador d’1,50.

La mesura serà aplicable a partir de l’any policial 2015.

1.2 Quadrants horaris de referència, en la modalitat d’horari especial flexible, per a les unitats de seguretat ciutadana, la Sala Central de Comandament, les sales regionals de comandament, l’Àrea Penitenciària, l’Àrea Regional de Seguretat d’Edificis i Trasllats i l’Àrea Regional d’Instrucció d’Atestats i Custòdia de Detinguts.

Els quadrants horaris definits en aquest apartat podran disposar d’un període de solapament entre torns amb la finalitat, entre d’altres, de mantenir una presència policial continuada i transmetre adequadament les directrius i novetats.

En altres casos, per les característiques del servei prestat, no es preveurà aquest període de solapament, sense perjudici que es puguin produir perllongaments de la jornada de treball quan es consideri necessari.

1.2.1 Quadrants horaris per unitats de seguretat ciutadana i sales de comandament.

S’estableix el quadrant de 5 setmanes (Q5) com a quadrant de referència, d’acord amb la relació de llocs de treball, per a les unitats de seguretat ciutadana, la Sala Central de Comandament i les sales regionals de comandament.

Les seqüències del quadrant horari Q5 són les establertes a l’annex 1 del Decret 146/1996, de 30 d’abril, pel qual s’aprova la jornada i l’horari de treball dels membres del cos de Mossos d’Esquadra, aplicades amb paràmetres d’horari especial flexible. A partir de l’1 de febrer de 2016 es canviarà la seqüència de matí per la nit, i a l’inrevés, i quedarà de la manera següent: T-N-F-M-F.

La jornada de treball diària és de 8 hores i 30 minuts de dilluns a divendres en torn de matí i tarda i nit i de 12 hores els dissabtes i diumenges en els seus torns de dia i tarda/nit.

Les franges d’incorporació seran les següents:

 

Torn

Horari d’inici

Matí

entre les 6 i les 7 hores

Tarda

entre les 14 i les 15 hores

Nit

entre les 22 i les 23 hores

Dia – Cap de setmana

entre les 6 i les 8 hores

Tarda-nit – Cap de setmana

entre les 18 i les 20 hores

 

Aquest quadrant de referència serà d’implantació a partir del dia 1 de febrer de 2015.

Seran complementaris del quadrant Q5 de referència els quadrants Q3 i 7x7. L’assignació i la distribució a aquests quadrants complementaris del personal correspon a cada àrea o unitat. L’assignació i distribució dels diferents escamots tindrà en compte criteris de voluntarietat, operativitat (experiència laboral, coneixements, etcètera) i l’assoliment d’una distribució equitativa per raó de gènere.

-Quadrant Q3 previst a l’annex 1 del Decret 146/1996, de 30 d’abril, pel qual s’aprova la jornada i l’horari de treball dels membres del cos de Mossos d’Esquadra, aplicada amb paràmetres d’horari especial flexible.

-Quadrant 7x7 previst a la Instrucció 13/2006, de 31 d’octubre, sobre aplicació dels règims horaris i planificació de la jornada de treball. Es limita aquest quadrant al seu àmbit d’aplicació actual.

1.2.2 Quadrants horaris de referència per a l’Àrea Penitenciària.

S’estableix, a la modalitat d’horari especial flexible, el quadrant de 5 setmanes amb reforços (Q5R) com a quadrant de referència, d’acord amb la relació de llocs de treball, per a l’Àrea Penitenciària, amb la seqüència següent:

Les jornades de treball seran de vuit hores de dilluns a divendres, i de dotze hores els dissabtes i els diumenges.

Les tres jornades planificades com a reforç-festa (R-F) en cada escamot també seran de vuit hores en torn de matí, tarda o nit. Per a la realització d’aquest reforç, els agents de l’escamot corresponent treballaran tres dies de reforç consecutius en un de cada tres cicles, mentre que en els altres dos cicles gaudiran de festa. L’assignació a horari diürn (matí o tarda) o nocturn (nit) es mantindrà en les tres jornades de reforç encara que pugui variar el torn.

Les franges d’incorporació seran les següents:

 

Torn

Horari d’inici

Matí

entre les 6 i les 7 hores

Tarda

entre les 14 i les 15 hores

Nit

entre les 22 i les 23 hores

Dia – Cap de setmana

entre les 6 i les 7 hores

Tarda-nit – Cap de setmana

entre les 18 i les 19 hores

 

Seran complementaris del quadrant Q5R de referència el quadrant Q3 i un quadrant de dilluns a divendres en la franja horària corresponent als trasllats penitenciaris.

1.2.3 Quadrant horari de referència específic per a les unitats de seguretat ciutadana de l’Àrea Regional de Seguretat d’Edificis i Trasllats i l’Àrea Regional d’Instrucció d’Atestats i Custòdia de Detinguts.

S’estableix, en la modalitat d’horari especial flexible, d’acord amb la relació de llocs de treball, el quadrant de 5 setmanes sense solapaments (Q5S), com a quadrant de referència per a les unitats de seguretat ciutadana de l’Àrea Regional de Seguretat d’Edificis i Trasllats i l’Àrea Regional d’Instrucció d’Atestats i Custòdia de Detinguts amb la seqüència següent:

Les jornades de treball seran de vuit hores de dilluns a divendres, i de dotze hores els dissabtes i els diumenges.

Les franges d’incorporació seran les següents:

 

Torn

Horari d’inici

Matí

entre les 6 i les 7 hores

Tarda

entre les 14 i les 15 hores

Nit

entre les 22 i les 23 hores

Dia – Cap de setmana

entre les 6 i les 7 hores

Tarda-nit – Cap de setmana

entre les 18 i les 19 hores

 

La unitat responsable de la planificació dels efectius destinats a l’Àrea Regional d’Instrucció d’Atestats i Custòdia de Detinguts ha d’incorporar en el marc anual els serveis extraordinaris que siguin previsibles per reduir el màxim possible les hores de romanent a 40 hores.

Les hores acumulades, d’acord amb la voluntat de la persona interessada, podran anar en contra de la bossa d’hores de romanent per reduir-la.

Seran complementaris del quadrant Q5S de referència el quadrant Q3 i un quadrant de dilluns a divendres en horari diürn congruent amb els horaris d’activitat dels edificis institucionals i de la gestió de les persones detingudes.

1.3 Mesures d’ajut a la planificació.

La determinació dels quadrants horaris de referència anteriors, de manera especial pel que fa a la implantació del Q5 com a quadrant de referència al conjunt d’unitats de seguretat ciutadana d’acord amb la relació de llocs de treball, pot comportar l’aplicació d’una sèrie de mesures de planificació que han d’acompanyar aquesta implantació així com d’altres mesures que afecten els recursos materials actuals.

1.3.1 Quadrants amb una seqüència que especifica el torn de treball (Q5-Q5R-Q5S-quadrants de dilluns a divendres).

a) Publicació de la planificació anual

La planificació anual s’ha de donar a conèixer de forma prèvia a l’inici de l’any policial, exposant-la als taulers d’anuncis de cada centre de treball i altres mitjans de difusió que es considerin adients.

En el supòsit que es modifiquin els dies o els torns de treball, s’ha de comunicar a la persona funcionària afectada. Aquesta comunicació ha d’incloure la jornada prevista inicialment i les modificacions que s’estableixin.

S’entén per canvi de planificació la modificació del torn de treball o de la jornada de festa a treball.

Per necessitats del servei justificades i motivades, es podran fer canvis sobre aquesta planificació anual amb les condicions següents:

• Els canvis introduïts amb una antelació mínima de 15 dies naturals abans de la data efectiva del servei planificat es faran sense aplicació de coeficients multiplicadors. El nombre de canvis realitzats en aplicació d’aquest punt no podrà ser superior a 6 jornades per exercici policial, exclosos els canvis que derivin de la planificació a càrrec de la bossa d’hores de romanent.

• Als canvis de planificació no voluntaris introduïts

- amb menys de 15 dies d’antelació de la data efectiva del servei (siguin o no a càrrec de la bossa d’hores de romanent)

- que, tot i respectar aquest termini, es facin per sobre de les 6 jornades previstes en el punt anterior,

se’ls aplicaran els coeficients multiplicadors establerts al Decret 146/1996, de 30 d’abril.

b) Nombre màxim de dies consecutius de treball

Per necessitats del servei i de manera voluntària, es podran fer canvis de planificació que comportin superar el nombre màxim de 7 dies seguits de treball fixats a la normativa vigent fins a un màxim de 9 dies consecutius de jornades de treball.

A les jornades de treball afegides al màxim de set dies de treball seguit s’hi han d’aplicar els coeficients multiplicadors de l’1,25-1,50-1,75 (diürn-nocturn-cap de setmana o festa oficial o local, respectivament) previstos a l’annex 2 del Decret 146/1996.

El canvi de planificació que permeti realitzar fins a 9 dies consecutius de treball només es podrà produir immediatament després de la seqüència de matins de dilluns a divendres i dia en cap de setmana, i s’ha de planificar a raó de 8 hores o 8,5 hores en funció del quadrant aplicable en torn de matí, tarda o nit.

Per poder fer aquesta ampliació dels dies treballats seguits, serà necessària l’existència d’una bossa de romanent suficient per a aquesta convocatòria a treball, i aniran a càrrec d’aquesta bossa totes les hores planificades.

Després d’aquesta ampliació de dies treballats seguits, caldrà garantir un mínim de dos dies seguits de descans. No es podrà planificar tir obligatori en aquestes jornades de descans, llevat que es vulgui assistir voluntàriament a aquesta activitat formativa.

1.3.2 Quadrants amb seqüència de treball o festa (Q3-7x7).

a) Publicació de la planificació anual i mensual

La planificació anual s’ha de donar a conèixer de forma prèvia a l’inici de l’any policial, exposant-la als taulers d’anuncis de cada centre de treball i altres mitjans de difusió que es considerin adients.

En el supòsit que es modifiquin els dies de treball, s’ha de comunicar a la persona funcionària afectada. Aquesta comunicació ha d’incloure la jornada prevista inicialment i les modificacions que s’estableixin.

Per a la concreció del torn en la jornada de treball, s’ha de donar a conèixer de forma mensual, com a màxim el dia 20 del mes anterior al servei planificat.

Per necessitats del servei justificades i motivades, es podran fer canvis sobre aquesta planificació mensual amb les condicions següents:

• Els canvis introduïts fins al dia 20 del mes anterior al servei planificat s’han de fer sense aplicació de coeficients multiplicadors. El nombre de canvis realitzats de festa a treball en aplicació d’aquest punt no podrà ser superior a 6 jornades per exercici policial.

• Les hores que es planifiquin a compte de la bossa d’hores de romanent no planificades fins al dia 20 del mes anterior no s’han de considerar com un canvi a comptabilitzar dins el límit anterior.

• Una vegada superat aquest límit, s’han d’aplicar els coeficients multiplicadors establerts al Decret 146/1996, de 30 d’abril, a tots els canvis de planificació no voluntaris que es produeixin.

• Als canvis de festa a treball o de torn de treball introduïts amb posterioritat al dia 20 del mes anterior s’hi han d’aplicar els coeficients multiplicadors establerts al Decret 146/1996, de 30 d’abril.

b) Nombre màxim de dies consecutius de treball

Per necessitats del servei i de manera voluntària, es podran fer canvis de planificació que comportin superar el nombre màxim de 7 dies seguits de treball fixats a la normativa vigent fins a un màxim de 9 dies consecutius de jornades de treball.

A les jornades de treball afegides al màxim de set dies de treball seguit s’hi han d’aplicar els coeficients multiplicadors de l’1,25-1,50-1,75 (diürn-nocturn-cap de setmana o festa oficial o local, respectivament) previstos a l’annex 2 del Decret 146/1996.

El canvi de planificació que permeti realitzar fins a 9 dies consecutius de treball només es podrà produir immediatament després d’una planificació de 7 dies de matins o matins/dia i es planificarà a raó de 8 o 8,5 hores, segons el quadrant aplicat.

Per poder fer aquesta ampliació dels dies treballats seguits serà necessària l’existència d’una bossa de romanent suficient per a aquesta convocatòria a treball, i aniran a càrrec d’aquesta bossa totes les hores planificades.

Després d’aquesta ampliació de dies treballats seguits, caldrà garantir un mínim de dos dies seguits de descans. No es podrà planificar tir obligatori en aquestes jornades de descans, llevat que es vulgui assistir voluntàriament a aquesta activitat formativa.

1.3.3 Mesures d’ajut a la planificació aplicables a tots els quadrants anteriors.

a) Modificació dels canvis de planificació de treball a festa

Un cop feta pública la planificació anual o mensual (segons correspongui sobre la base dels supòsits anteriors), no es podrà modificar la planificació de treball a festa, llevat dels casos següents:

- Canvis voluntaris.

- Participació en formació obligatòria (formació en interès del servei o formació interna) o formació de promoció i provisió, pel que fa al dia previ a l’inici del curs.

- Participació en períodes de pràctiques, pel que fa al dia previ a l’inici d’aquestes.

- Que el canvi de treball a festa derivi de la compensació d’un canvi de festa a treball, justificat per necessitats operatives i sempre que, prèviament, s’hagi esgotat el romanent horari pendent de planificar com a treball.

No es podran fer canvis de treball a festa amb l’única finalitat d’incrementar la bossa de romanent en previsió de necessitats futures indeterminades.

b) Planificació en cap de setmana

Es garanteix un mínim de 8 dies de festa al mes, 4 dels quals han de ser en cap de setmana. Excepcionalment i de forma voluntària, la persona funcionària podrà tenir 3 dies de festa en cap de setmana.

Les modificacions no podran afectar el cap de setmana posterior a la setmana de treball en torn de tarda.

Es garantirà que hi hagi tants caps de setmana de festa com de treball a l’any.

1.4 Exempció de nocturnitat.

El personal funcionari del CME que tingui més de 55 anys podrà optar voluntàriament a l’exempció de realització de torn de nit.

En relació amb aquesta exempció, s’ha d’establir un percentatge màxim de nombre d’agents que per unitat poden restar exempts del torn nocturn.

Així mateix, caldrà definir diferents alternatives en aquells casos en què se superi el percentatge màxim de nombre d’agents que per unitat poden restar exempts del torn nocturn.

1.5 Criteris de millora de la regulació del gaudiment de les vacances.

El Decret 150/2010, de 2 de novembre, regula el gaudiment de les vacances del personal funcionari del CME. Respectant l’obligació de mantenir operatius el nombre d’efectius suficients per preservar l’òptim funcionament del servei policial, s’estableix que els períodes de gaudiment de les vacances inclouran els mesos de desembre i gener.

El personal funcionari de l’escala de suport adscrit a la Divisió de Policia Científica està inclòs en l’exempció percentual prevista per a la unitat en la Instrucció reguladora de les vacances del cos de Mossos d’Esquadra.

La Comissió de seguiment de l’Acord valorarà diferents alternatives respecte a la modificació de l’actual repartiment dels períodes de vacances actuals per tal d’iniciar la modificació de la normativa reguladora d’aquesta matèria.

1.6 Llicència per assumptes propis.

La durada mínima de la llicència per assumptes propis sense retribució s’estableix en un dia, en comptes dels 10 dies naturals previstos a l’article 4.2 del Decret 150/2010, de 2 de novembre. Es manté la durada màxima d’aquesta llicència en sis mesos cada dos anys.

Els dies de llicència es gaudeixen de manera consecutiva en jornades planificades de treball. La concessió de la llicència per assumptes propis resta subordinada a les necessitats del servei i l’òrgan competent per concedir-la ha de valorar conjuntament els motius al·legats per la persona sol·licitant i també la possible pertorbació dels serveis en la seva concessió.

 

2. Carrera professional i provisió.

L’aplicació del Pla de carrera professional s’ha d’adequar a les noves necessitats de l’organització respecte al manteniment, la sortida i el temps de permanència en les especialitats i sobre una futura millora del sistema de gestió dels recursos humans del CME.

2.1 Temps de permanència en les especialitats.

L’esforç que realitza l’Administració expressat en termes de formació, dedicació de recursos materials i humans i despesa econòmica per a la creació d’una persona especialista requereix establir un temps mínim d’obligada permanència en una especialitat una vegada assolit el lloc de treball pel sistema de provisió corresponent.

Els llocs de treball de les especialitats de nivell 2, 3 i 4 tindran associats períodes de permanència mínima, d’acord amb el que estableixi la relació de llocs de treball i als efectes previstos per la normativa vigent en matèria de provisió de llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra. Aquest temps es vincula al nivell d’especialitat ja que marca el període formatiu i el període de pràctiques.

Els períodes de permanència mínima en les especialitats són:

• Especialitat nivell 2: 2 anys.

• Especialitat nivell 3: 4 anys.

• Especialitat nivell 4: 5 anys.

2.2 Carrera professional a les unitats de seguretat ciutadana.

El Departament d’Interior, en el marc de les polítiques actives en matèria de recursos humans orientades a la incentivació, la potenciació i el desenvolupament personal dels membres de la PG-ME de funcions policials bàsiques, realitzarà l’any 2015 el disseny d’un sistema de valoració de la qualitat de l’activitat, del creixement professional i de la valoració de la vàlua personal que permeti un progrés de forma individualitzada a diferents nivells o estadis de valoració amb beneficis retributius i no retributius associats, del personal adscrit a les unitats de seguretat ciutadana, amb la participació de les organitzacions sindicals representatives. L’aplicació de les mesures que comportin increment de despesa resta condicionada a la deguda cobertura pressupostària.

L’aplicació dels beneficis no retributius que integrin la carrera professional es posarà en funcionament durant el primer semestre del 2016.

2.3 Provisió de llocs de treball. Valoració de mèrits.

S’incorporen als mèrits per a la provisió de llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra pel sistema de concurs general i concurs oposició els idiomes estrangers acreditats mitjançant titulació oficial en els nivells de classificació del Marc europeu comú de referència (MECR) com a element de millora de l’avaluació de les competències professionals.

Aquesta mesura s’aplicarà a la primera convocatòria de concurs o concurs oposició que s’iniciï l’any 2015, previ anàlisi i debat a la Comissió de seguiment del present Acord.

L’Administració pren el compromís de dur a terme les corresponents convocatòries de concurs per a la provisió de llocs de treball de les categories de mosso/a, caporal/a, sergent/a i sotsinspector/a durant el tercer trimestre de l’any 2015.

2.4 Mesures per al personal de l’escala de suport.

2.4.1 Mobilitat del personal de l’escala de suport.

Per tal d’afavorir la mobilitat del personal funcionari de l’escala de suport, ateses les seves especials característiques, la Direcció General de la Policia desglossarà els llocs de treball de l’escala de suport que consten en la relació de llocs de treball identificant les unitats administratives de manera que resti garantida la mobilitat coherent en els processos de selecció.

L’Administració, continuant amb la política d’increment de l’estabilitat de la plantilla assolida amb les convocatòries de concurs general, concurs oposició i lliure designació dels llocs de treball de la resta d’escales del cos de Mossos d’Esquadra, pren el compromís d’efectuar una convocatòria de concurs general de les categories de facultatiu/iva i tècnic/a de l’escala de suport del cos de Mossos d’Esquadra per a cada titulació, amb posterioritat a la modificació de la relació de llocs de treball segons el procés indicat en el paràgraf anterior i, en tot cas, en el termini màxim de 6 mesos d’ençà l’aprovació pel Govern d’aquest Acord.

2.4.2 Formació.

Amb la finalitat de garantir el dret a la formació contínua i a l’actualització permanent dels coneixements i capacitats professionals del personal funcionari de l’escala de suport, l’Administració reconeix el dret a computar contra la prestació anual l’activitat formativa presencial, amb caràcter anual, amb un màxim de 37 hores i 30 minuts en concepte de formació.

El nombre d’hores sol·licitat s’ha d’imputar, preferentment, a la bossa d’hores pendents de planificació en l’any policial (bossa de romanent).

Els cursos de formació i perfeccionament hauran d’estar directament relacionats amb les funcions pròpies de la categoria professional o el lloc de treball desenvolupat i hauran de ser autoritzats o organitzats per qualsevol de les administracions públiques o universitats i escoles universitàries.

També seran objecte de reconeixement els cursos de formació i perfeccionament relacionats directament amb les funcions pròpies de la categoria professional o el lloc de treball desenvolupat, que siguin organitzats pels col·legis o associacions professionals, sempre que estiguin finançats, autoritzats o acreditats per qualsevol de les administracions públiques, universitats i escoles universitàries.

 

3. Reconeixement professional.

3.1 Règim d’incompatibilitats.

L’Administració constituirà una comissió per estudiar el règim d’incompatibilitats del personal funcionari del CME amb l’objectiu de tenir elaborat, en el termini d’un any des de la signatura del present Acord, un informe a elevar als òrgans legislatius adients. La formulació no afectarà l’exercici de la professió, el prestigi i la imatge del CME.

3.2 Medalles, distincions i felicitacions.

L’Administració impulsarà la revisió detallada de l’actual procediment d’atorgament de distincions i de felicitacions per tal de dotar el cos d’una eina per donar un reconeixement més gran a les accions rellevants i meritòries dels agents de la PG-ME.

3.3 Compensació especial per prestació de servei en cap de setmana.

Atenent les especificitats horàries del servei policial, l’Administració pren el compromís, en la mesura que les lleis de pressupostos ho permetin i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries existents, de compensar la prestació del servei ordinari de 12 hores o més diàries en cap de setmana.

3.4 Efectivitat d’acords pendents de compliment.

L’Administració pren el compromís, en la mesura que les lleis de pressupostos ho permetin i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries existents, de fer efectiu el contingut de l’Acord sobre equiparació retributiva de personal funcionari del cos de Mossos d’ Esquadra de 13 de febrer de 2008, aprovat per acord del Govern en data 15 d’abril de 2008.

 

4. Comissió de seguiment.

4.1 Constitució.

En el termini d’una setmana posterior a l’aprovació d’aquest Acord pel Govern es constituirà una Comissió paritària de seguiment formada per la representació de la Direcció General de la Policia i de les organitzacions sindicals signants d’aquest Acord, com a òrgan per analitzar i avaluar l’aplicació de l’Acord i per harmonitzar les interpretacions i la casuística que puguin sorgir en el seu desenvolupament.

4.2 Composició.

La Comissió estarà composta per dues persones en representació de cadascuna de les organitzacions sindicals signants de l’Acord i per idèntic nombre de persones que les assignades a la part social, de la Direcció General de la Policia.

Les organitzacions sindicals signants de l’Acord podran designar una persona suplent per cada titular. Cada organització sindical signant de l’Acord, així com la representació de la Direcció General de la Policia, podran designar una persona assessora.

4.3 Competències.

La Comissió tindrà les competències següents:

1) Vigilar el compliment dels continguts de l’Acord.

2) Fer el seguiment de l’aplicació i del compliment del contingut de l’Acord amb especial significació en els apartats de l’Acord on s’estableixen terminis d’aplicació.

3) Estudiar i proposar la resolució, si escau, dels conflictes d’interpretació i d’aplicació dels continguts de l’Acord, com a pas previ a la intervenció de l’òrgan de resolució extrajudicial de conflictes, establert per al personal funcionari del cos de Mossos d’Esquadra.

4.4 Règim de funcionament.

La Comissió es reunirà amb caràcter ordinari una vegada al trimestre i amb caràcter extraordinari, quan ho sol·licitin la meitat dels representants d’alguna de les parts.

La Comissió, si ho considera necessari, podrà delegar alguna de les seves funcions en relació amb matèries específiques en comissions tècniques o grups de treball creats a aquest efecte, per un termini de temps determinat.

La Comissió es dotarà dels mitjans materials i humans necessaris per al correcte desenvolupament de les seves funcions.

De les reunions de la Comissió se’n faran les corresponents actes.

La Comissió es dotarà d’una secretaria que tindrà cura del correcte funcionament d’aquella, de les convocatòries, elaboració i tramesa de les actes de les sessions i la documentació generada i del seu registre i arxivament, de lliurar certificacions de les decisions adoptades, així com de totes les funcions de caràcter administratiu que facilitin el seu funcionament.

 

5. Àmbit d’aplicació.

L’Acord és aplicable a tot el personal funcionari del cos de Mossos d’Esquadra.

 

6. Vigència.

Les mesures previstes en aquest Acord són aplicables a partir de la seva ratificació pel Govern de la Generalitat, llevat d’aquelles que requereixin adaptació reglamentària, que ho seran en el moment que aquesta adaptació es faci efectiva.

 

7. Derogatòria.

L’aplicació d’aquest Acord deroga i deixa sense efecte i vigència el punt 7è de les Mesures d’aplicació general pel cos de Mossos d’Esquadra de l’Acord de 14 de març de 2003, aprovat per l’Acord del Govern de 13 de maig de 2003; els punts 1r, 2n, 3r, 4t i 5è de l’Acord de 21 d’octubre de 2006, aprovat per l’Acord del Govern GOV/193/2006, de 31 d’octubre; el punt 4t de l’Acord subscrit en data 22 d’abril de 2008, així com tots els acords i pactes subscrits per l’Administració i les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d’Esquadra que contravinguin de manera parcial o total les seves previsions o s’hi oposin.

 

Barcelona, 29 de gener de 2015

 

Per l’Administració de la Generalitat

 

Sr. Josep Martínez Melgares

Secretari general del Departament d’Interior

 

Sr. Albert Batlle Bastardas

Director general de la Policia

 

Sra. Maite Català Pujol

Subdirectora general de Recursos Humans

de la Direcció General de la Policia

 

 

Per les organitzacions sindicals

 

Sr. Josep Gázquez Cuenca

SAP-UGT

 

Sr. Jordi Dalmau Florejachs

SICME

 

Sra. Teresa Galín Llimós

AFITCME

 

Amunt