Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 09/02/2015

  • Número del document ENS/0241/2015

  • Número de control 15049045

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-15049045-2015

Dades del DOGC
  • Número 6815

  • Data 20/02/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/241/2015, de 9 de febrer, per la qual es modifica la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015, i s'obre el termini per al curs 2015-2016.


Mitjançant la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, (DOGC núm. 6628, de 22.5.2014), es van establir, per primer cop, els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015, i per Resolució ENS/2457/2014, de 30 d’octubre, (DOGC núm. 6744, de 6.11.2014), es va donar publicitat dels centres i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2014-2015.

Posteriorment, per Resolució ENS/2250/2014, de 6 d’octubre, (DOGC núm. 6727, de 14.10.2014), es va determinar l’estructura i els mòduls formatius que componen els programes de formació i inserció.

Atesa la bona acollida que han tingut els programes de formació i inserció tal com mostren el nombre de centres que els ofereixen i el volum d’alumnes matriculats, és oportú donar-los continuïtat.

D’acord amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i ateses les necessitats específiques de formació de l’alumnat major de 16 anys que ha deixat l’ensenyament obligatori sense titulació.

 

Resolc:

 

-1 Modificar el títol de la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció, que queda redactat en els termes següents:

“Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció”

 

-2 Modificar l’apartat 1 de la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció, que queda redactat en els termes següents:

“-1 Objecte

Aquesta resolució estableix els programes de formació i inserció adreçats als joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que en el moment d’iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.”

 

- 3 Afegir al final del punt 17 de la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, tres apartats amb el redactat següent:

“17.4 El personal que imparteix els Programes de Formació i Inserció ha de disposar de les capacitats, dels coneixements i de l'experiència idonis en relació amb els mòduls corresponents i amb l'atenció educativa als joves destinataris d'aquests programes.

17.5 Per impartir els mòduls de formació professional s'exigeixen al personal docent els mateixos requisits de titulació i formació establerts per impartir els cicles corresponents de formació professional bàsica. Es pot incorporar, atenent a la seva qualificació i a les necessitats dels programes, personal no necessàriament titulat amb capacitat i experiència laboral provada en l'àmbit formatiu corresponent.

17.6 Per impartir els mòduls de formació general cal estar en possessió del títol de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, o del grau equivalent.”

 

-4 Mantenir l’autorització per impartir els programes de formació i inserció del mateix o mateixos perfils professionals als centres i establiments inclosos en la Resolució ENS/2457/2014, de 30 d’octubre, per la qual es dóna publicitat dels centres i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2014-2015. Aquests centres i establiments han de comunicar als serveis territorials corresponents o al Consorci d’Educació de Barcelona, abans del 30 de d’abril de 2015, la data prevista d’inici dels programes de formació i inserció i els perfils professionals que volen oferir, d’entre els que tenen autoritzats, o bé que renuncien a l’autorització per a impartir programes de formació i inserció.

 

-5 Obrir un nou termini per als centres i establiments no inclosos a la Resolució ENS/2457/2014, de 30 d’octubre, esmentada, o bé que vulguin impartir altres programes als que hi tenen reconeguts el curs 2015-2016, d’acord amb el procediment establert a la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, i amb els criteris següents:

a) Abans del 30 d’abril de 2015, els centres docents, de titularitat privada o de titularitat pública diferent del Departament d’Ensenyament, han de comunicar als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona els perfils professionals que volen oferir d’entre els que es detallen a l’annex 1 de la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, i la data prevista d’inici de les activitats.

b) Abans del 30 d’abril de 2015, els establiments han de sol·licitar als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona els perfils professionals que volen oferir d’entre els que es detallen a l’annex 1 de la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, i comunicar la data prevista d’inici de les activitats. Els serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona resoldran les sol·licituds i les notificaran als establiments corresponents.

c) És necessari en ambdós supòsits, a) i b), adjuntar una declaració responsable conforme es compleixen els requisits d’espais i d’equipaments per a la impartició dels mòduls inclosos en un títol de Formació Professional Bàsica, d’acord amb la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d’octubre.

 

-6 S’habilita a la Direcció General competent per tal que, mentre es segueixin impartint els Programes de Formació i Inserció, en faci la convocatòria anual.

La Direcció General competent ha d’actualitzar la relació de centres i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció publicada a la pàgina web del Departament d’Ensenyament (ensenyament.gencat.cat) i, si escau, la inscripció al Registre de centres del Departament.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la consellera d’Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 9 de febrer de 2015

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

 

Amunt