Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 13/02/2015

  • Número del document JUS/0228/2015

  • Número de control 15047036

  • Organisme emissor Departament de Justícia

    CVE CVE-DOGC-A-15047036-2015

Dades del DOGC
  • Número 6813

  • Data 18/02/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/228/2015, de 13 de febrer, per la qual es designa l'òrgan departamental al qual s'atribueix la condició d'unitat d'informació en matèria de transparència i informació pública del Departament de Justícia.


Mitjançant el Decret 169/2014, de 23 de desembre, es va crear la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública.

La disposició addicional de l’esmentat Decret 169/2014, de 23 de desembre, relativa a les unitats d’informació, estableix que les secretaries generals de cada departament de l’Administració de la Generalitat assumeixen la funció d’informació i l’exerceixen per mitjà d’òrgans designats entre els òrgans departamentals existents en el moment d’entrada en vigor del susdit Decret que tinguin atribuïdes funcions comunes o de caràcter horitzontal o bé funcions específicament relacionades amb la informació, amb rang mínim de subdirecció general.

Així mateix, l’esmentada disposició addicional estableix que aquests òrgans tenen la condició d’unitats d’informació i desenvolupen tasques relacionades amb la coordinació, la comunicació, el suport i l’assessorament a les unitats del departament i als ciutadans en l’àmbit de la publicitat activa i l’accés a la informació pública.

Finalment, la dita disposició estableix que les entitats i els organismes públics dependents o vinculats amb els departaments de l’Administració de la Generalitat han de designar, entre els òrgans amb què compten en el moment d’entrada en vigor del susdit Decret, l’òrgan que ha d’assumir les funcions corresponents a les unitats d’informació, tret que s’acordi que sigui el departament respectiu el que les assumeixi.

L’article 26 del Decret 194/2013, de 9 de juliol, de reestructuració del Departament de Justícia, defineix les funcions del Gabinet Tècnic del Departament de Justícia. Per la seva banda, l’article 1.2 del dit Decret disposa que resten adscrits al Departament de Justícia, mitjançant la Secretaria General, el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) i el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE).

Per tot això, i d’acord amb les facultats que m’han estat conferides,

 

Resolc:

 

-1 La Secretaria General del Departament de Justícia assumeix les funcions d’informació a què es refereix la disposició addicional del Decret 169/2014, de 23 de desembre, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública. Aquestes funcions les assumeix dins l’àmbit del Departament de Justícia, del CIRE i del CEJFE.

 

-2 Es designa el Gabinet Tècnic òrgan departamental al qual s’atribueix la condició d’unitat d’informació, a través del qual la Secretaria General exerceix les funcions d’informació a què es refereix l’apartat anterior.

 

-3 Per mitjà d’una instrucció de la Secretaria General s’han d’establir els criteris de coordinació, comunicació, suport i assessorament del Gabinet Tècnic amb les diverses unitats departamentals, el CIRE i el CEJFE, i de la deguda col·laboració d’aquests amb el Gabinet Tècnic, en l’àmbit de la publicitat activa i de l’accés a la informació pública.

 

-4 Aquesta Resolució s’ha de comunicar a totes les unitats departamentals, al CIRE i al CEJFE, i s’ha de publicar al web (http://justicia.gencat.cat) i a la intranet del Departament de Justícia. Així mateix, també s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

-5 Aquesta Resolució té efectes a partir de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 13 de febrer de 2015

 

Germà Gordó i Aubarell

Conseller de Justícia

 

Amunt