Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 20/11/2014

  • Número del document JUS/2698/2014

  • Número de control 14332060

  • Organisme emissor Departament de Justícia

    CVE CVE-DOGC-A-14332060-2014

Dades del DOGC
  • Número 6765

  • Data 05/12/2014

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/2698/2014, de 20 de novembre, de declaració d’utilitat pública de diverses associacions.


D’acord amb la normativa vigent poden ser declarades d’utilitat pública, a iniciativa pròpia, aquelles associacions que reuneixin els requisits que estableix l’article 32 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

Atès que s’han instruït els corresponents expedients relatius a les sol·licituds de declaració d’utilitat pública de diverses associacions competència de la Generalitat de Catalunya, en els quals consten els informes proposta favorables preceptius;

Vistos els informes proposta dels Serveis Territorials de Justícia a Tarragona;

D’acord amb el que estableixen el Reial decret 1266/2007, de 24 de setembre, de traspàs de funcions de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d’utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a les associacions i fundacions, i el Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s’assignen al Departament de Justícia les funcions esmentades,

 

Resolc:

 

Declarar d’utilitat pública les associacions següents, inscrites al Registre d’Associacions del Departament de Justícia:

Lliga d’Afectats Reumatològics i Discapacitats de les Comarques de Tarragona, núm. d’inscripció 3731, secció 1a, de la demarcació de Tarragona.

Associació de Familiars de Malalts Mentals Doctor Francesc Tosquelles, núm. d’inscripció 3119, secció 1a, de la demarcació de Tarragona.

Federació d’Associacions de Discapacitats Físics i Orgànics Mestral-Cocemfe (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgànica) Tarragona, núm. d’inscripció 40, secció 2a, de la demarcació de Tarragona.

 

Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant d’aquest òrgan, en el termini d’un mes, d’acord amb el que estableixen l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o bé poden interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que disposen els articles 10, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, ambdós terminis a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta Resolució.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 20 de novembre de 2014

 

P. d. (Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC de 13.3.2013)

Santiago Ballester Muñoz

Director general de Dret i d’Entitats Jurídiques

 

Amunt