Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 29/10/2014

  • Número del document TES/2449/2014

  • Número de control 14308032

  • Organisme emissor Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran

    CVE CVE-DOGC-A-14308032-2014

Dades del DOGC
  • Número 6744

  • Data 06/11/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/2449/2014, de 29 d'octubre, de modificació de la Resolució TES/2211/2014, d'1 d'octubre, de convocatòria de subvencions destinades al desenvolupament local, la promoció del patrimoni cultural i el foment de la formació a l'Alt Pirineu i Aran per a l'any 2014.


Mitjançant la Resolució TES/2195/2014, de 30 de setembre, es van aprovar les bases reguladores que han de regir les convocatòries per a l’atorgament d’aquestes subvencions.

Atès la Resolució TES/2211/2014, d’1 d’octubre, de convocatòria de subvencions destinades al desenvolupament local, la promoció del patrimoni cultural i el foment de la formació a l’Alt Pirineu i Aran per a l’any 2014, l’apartat 10 fixava com a data límit de justificació el 15 de novembre de 2014, la qual resulta impossible de complir per causes no imputables als beneficiaris, i es considera necessari modificar la Resolució, per tal de fixar un nou termini límit de justificació.

Per tot això,

 

Resolc:

 

Modificar l’apartat 10 de la Resolució TES/2211/2014, d’1 d’octubre, de convocatòria de subvencions destinades al desenvolupament local, la promoció del patrimoni cultural i el foment de la formació a l’Alt Pirineu i Aran, el qual queda redactat de la manera següent:

“—10 D’acord amb les bases reguladores 2.2 i 14.1, el termini per executar l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener de 2014 fins al 15 de novembre de 2014 i la documentació justificativa prevista a la base 14.2 de la Resolució TES/2195/2014, de 30 de setembre, s’ha de presentar com a màxim el 5 de desembre, sens perjudici de la possibilitat d’ampliar aquests terminis, d’acord amb el que preveuen les bases 2.2 i 14.1 respectivament, de la Resolució TES/2195/2014, de 30 de setembre. Aquestes ampliacions de terminis per executar i justificar no poden excedir en cap cas la meitat del termini inicial ni de l’exercici pressupostari corresponent. La resolució que es pugui dictar a aquest efecte no serà susceptible de recurs.

”La documentació justificativa prevista en la base 14.2 de la Resolució TES/2195/2014, de 30 de setembre, es presentarà a l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran de la manera següent:

”a) En el cas d’ens locals, mitjançant l’extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, en el termes que estableix la normativa vigent.

”b) Les associacions, de manera presencial, en suport paper. La documentació també es pot presentar a les mateixes dependències o llocs esmentats al punt 6 d’aquesta Resolució.”

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107, 114, i 115 de la Llei 30/1992, de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, davant el conseller de Territori i Sostenibilitat, en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució.

 

Barcelona, 29 d’octubre de 2014

 

Santi Vila i Vicente

President

 

Amunt