Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 06/10/2014

  • Número del document ENS/2250/2014

  • Número de control 14283010

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-14283010-2014

Dades del DOGC
  • Número 6727

  • Data 14/10/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i inserció.


En aplicació de la disposició addicional quarta del Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la Formació Professional Bàsica dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu es va aprovar la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015 (DOGC núm. 6628, de 22.5.2014).

La disposició addicional esmentada preveu la possibilitat d’establir i autoritzar ofertes de formació professional que poden incloure mòduls professionals d’un títol de formació professional bàsica i altres mòduls de formació, la superació del quals, sempre que estiguin inclosos en un títol professional bàsic, té un caràcter acumulable per a l’obtenció del títol que correspongui.

Posteriorment s’ha publicat el Reial decret 356/2014, de 16 de maig, pel qual s’estableixen set títols de Formació Professional Bàsica del catàleg de títols dels ensenyaments de Formació Professional, (BOE núm. 130, de 29.5.2014), per la qual cosa escau determinar els mòduls formatius i l’assignació horària dels mòduls de formació professional inclosos en els currículums establerts tant en el Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, com en el Reial decret 356/2014, de 16 de maig, per a cadascun dels perfils professionals dels programes de formació i inserció establerts per la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, esmentada.

Per tant,

 

Resolc:

 

-1 Els mòduls de formació professional, per a l’assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball, completen una qualificació sencera de nivell 1 del Catàleg de qualificacions vigent a Catalunya i una part d’ells estan inclosos en el currículum bàsic dels cicles regulats pel Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, així com els regulats pel Reial decret 356/2014, de 16 de maig, en els termes previstos en aquesta Resolució i a la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig.

 

-2 Determinar l’estructura i els mòduls formatius que componen els programes de formació i inserció que es detallen a l’annex 1.

 

-3 Determinar els mòduls formatius i l’assignació horària dels mòduls de formació professional inclosos en els currículums establerts en el Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, i en el Reial Decret 356/2014, de 16 de maig, per a cadascun dels perfils professionals dels programes de formació i inserció, que es detallen a l’annex 2.

 

-4 Els continguts curriculars dels mòduls de formació professional inclosos a l’annex 2 es corresponen als establerts en els currículums bàsics publicats en el Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, i en el Reial decret 356/2014, de 16 de maig. D’acord amb el que estableix la disposició addicional quarta del RD 127/2014, de 28 de febrer, la superació d’aquests mòduls tindrà caràcter acumulatiu per a l’obtenció dels corresponents títols professionals bàsics.

 

-5 Els continguts dels mòduls no inclosos en el Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, ni en el Reial decret 356/2014, de 16 de maig, es faran públics al web del Departament d’Ensenyament. No tindran caràcter acumulable per a l’obtenció dels títols esmentats a l’apartat anterior.

 

Barcelona, 6 d’octubre de 2014

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

 

 

Annex 1

Estructura general dels currículums dels PFI

 

Mòduls de formació professional

Mòduls inclosos en els currículums establerts pel RD 127/2014 de 28 de febrer i pel RD 356/2014 de 16 de maig

Mòduls associats a Unitats de Competència

Per a cada perfil es detallen els mòduls i les hores a l’annex 2

Formació en centres de treball

180 hores

Mòduls propis dels programes de formació i inserció no inclosos en els currículums establerts pel RD 127/2014 de 28 de febrer i pel RD 356/2014 de 16 de maig

Formació bàsica en prevenció de riscos laborals (35 hores)

Projecte integrat (40 hores realitzades transversalment)

Mòduls específics, segons perfil

Total

Entre 615 i 665 hores

Mòduls de formació general

Estratègies i eines de comunicació

110 hores

Entorn social i territorial

30 hores

Estratègies i eines matemàtiques

110 hores

Incorporació al món professional

45 hores

Total

295hores

Accions de seguiment i orientació

Tutoria

40 hores

Total

1.000 hores *

 

* Aquestes 1.000 hores poden incloure, segons el perfil, 50 hores de formació complementària de reforç i aprofundiment que es poden distribuir entre un o més dels mòduls previstos

 

 

Annex 2

Mòduls associats a Unitats de Competència per a cada perfil professional dels programes de formació i inserció

 

1. Perfil professional: Auxiliar de comerç i atenció al públic

Codi: PFI CM02

Família professional: Comerç i màrqueting

Títol de referència: Professional bàsic en serveis comercials

 

Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD 127/2014 de 28 de febrer

 

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

3069. Tècniques bàsiques de comercialització

UC1327_1:Realitzar operacions auxiliar de reposició, disposició i condicionament de productes en el punt de venda

150 hores

UC1328_1: Manipular i traslladar productes en la superfície comercial i en el repartiment de proximitat utilitzant transpalets i carretons de mà

3005. Atenció al client

UC1329_1: Proporcionar atenció i informació operativa, estructurada i protocol·litzada al client

60 hores

3006. Preparació de comandes i venda de productes

UC1326_1: Preparar comandes, eficaçment i eficient, seguint procediments establerts

60 hores

 

Qualificació professional completa: COM412_1: Activitats auxiliars de comerç

Qualificació professional incompleta: COM411_1: Activitats auxiliars de magatzem

 

2. Perfil professional: Auxiliar d’activitats d'oficina i en serveis administratius generals

Codi: PFI AG01

Família professional: Administració i gestió

Títol de referència: Professional bàsic en serveis administratius

 

Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD 127/2014 de 28 de febrer

 

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

3003. Tècniques administratives bàsiques

UC0969_1: Realitzar i integrar operacions de suport administratiu bàsic

150 hores

3004. Arxiu i comunicació

UC0970_1: Transmetre i rebre informació operativa en gestions rutinàries amb agents externs a l’organització

240 hores

UC0971_1: Realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic

 

Qualificació professional completa: ADG305_1: Operacions auxiliars de serveis administratius generals

Qualificació professional incompleta: ADG306_1: Operacions de gravació i tractament de dades i documents

 

3. Perfil professional: Auxiliar d’activitats forestals

Codi: PFI AR01

Família professional: Agrària

Títol de referència: Professional bàsic en aprofitaments forestals

 

Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD 356/2014 de 16 de maig

 

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

3118. Repoblació i infraestructura forestal

UC1293_1: Realitzar activitats auxiliars de repoblació, correcció hidrològica, i de construcció i manteniment d’infraestructures forestals.

120 hores

3120. Silvicultura i plagues

UC1294_1: Realitzar activitats auxiliars en tractaments silvícoles.

190 hores

UC1295_1: Realitzar activitats auxiliars en el control d’agents causants de plagues i malalties a les plantes forestals.

 

Qualificació professional completa: AGA399_1: Activitats auxiliars en conservació i millora de forests

 

4. Perfil professional: Auxiliar d’arts gràfiques i serigrafia

Codi: PFI AF01

Família professional: Arts gràfiques

Títol de referència: Professional bàsic en arts gràfiques

 

Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD 356/2014 de 16 de maig

 

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

3124. Treballs de reprografia

UC1322_1: Recepció i despatx d’encàrrecs de reprografia

150 hores

UC1323_1: Preparar els materials i executar accions de reproducció en equips de reprografia

3125. Acabats en reprografia i finalització de productes gràfics

UC1324_1: Realitzar operacions d’acabat en reprografia

150 hores

UC2138_1: Realitzar operacions bàsiques de manipulats en la finalització de productes gràfics

 

Qualificació professional completa: ARG410_1: Reprografia

Qualificació professional incompleta: ARG640_1: Operacions de manipulat i finalització de productes gràfics

 

5. Perfil professional: Auxiliar d'activitats agropecuàries

Codi: PFI AR02

Família professional: Agrària

Títol de referència: Professional bàsic en activitats agropecuàries.

 

Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD 356/2014 de 16 de maig

 

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

3051. Operacions auxiliars de preparació del terreny, plantació i sembra de cultius

UC0517_1: Dur a terme operacions auxiliars per a la preparació del sòl, la sembra i la plantada de cultius agrícoles

90 hores

3052. Operacions auxiliars d’obtenció i recol·lecció de cultius

UC0518_1: Fer operacions auxiliars per al regatge, l’adobat i l’aplicació de tractaments en cultius agrícoles

240 hores

UC0519_1: Fer operacions auxiliars de cultiu, recol·lecció i manteniment d’instal·lacions en explotacions agrícoles

 

Qualificació professional completa: AGA163_1: Activitats auxiliars en agricultura

 

6. Perfil professional: Auxiliar de confecció en tèxtil i pell

Codi: PFI TX01

Família professional: Tèxtil, confecció i pell

Títol de referència: Professional bàsic en arranjament i reparació d’articles tèxtils i de pell

 

Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD 127/2014 de 28 de febrer

 

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

3095. Retocs i adaptacions en peces de vestir i roba de la llar

UC1226_1: Fer retocs en peces de vestir i roba de llar

250 hores

UC1227_1: Retocs i personalitzacions en peces de vestir

 

Qualificació professional incompleta: TCP387_1: Retocs i adaptacions de peces i articles en tèxtil i pell

 

7. Perfil professional: Auxiliar de cuina

Codi: PFI HT01

Família professional: Hoteleria i turisme

Títol de referència: Professional bàsic en cuina i restauració

 

Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD 127/2014 de 28 de febrer

 

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

3034. Tècniques elementals de preelaboració

UC0255_1: Executar operacions bàsiques d’aprovisionament, preelaboració i conservació culinaris

120 hores

3035. Processos bàsics de producció culinària

UC0256_1: Ajudar en l’elaboració culinària, fer i presentar preparacions senzilles

180 hores

 

Qualificació professional completa: HOT091_1: Operacions bàsiques de cuina

 

8. Perfil professional: Auxiliar de fabricació mecànica i d’ajust i soldadura

Codi: PFI FM02

Família professional: Fabricació mecànica

Títol de referència: Professional bàsic en fabricació i muntatge

 

Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD 127/2014 de 28 de febrer

 

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

3020. Operacions bàsiques de fabricació

UC0087_1: Realitzar operacions bàsiques de fabricació

220 hores

3021. Soldadura i fusteria metàl·lica

UC0088_1: Realitzar operacions bàsiques de muntatge

90 hores

3022. Fusteria d’alumini i PVC

90 hores

 

Qualificació professional completa: FME031_1: Operacions auxiliars de fabricació mecànica

 

9. Perfil professional: Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques

Codi: PFI FM03

Família professional: Fabricació mecànica

Títol de referència: Professional bàsic en fabricació i muntatge

 

Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD 127/2014 de 28 de febrer

 

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

3020. Operacions bàsiques de fabricació

UC0087_1: Realitzar operacions bàsiques de fabricació

220 hores

3021. Soldadura i fusteria metàl·lica

UC0088_1. Realitzar operacions bàsiques de muntatge

90 hores

3022. Fusteria d’alumini i PVC

90 hores

 

Qualificació professional completa: FME031_1: Operacions auxiliars de fabricació mecànica

 

10. Perfil professional: Auxiliar de fontaneria, calefacció i climatització

Codi: PFI IM01

Família professional: Instal·lació i manteniment

Títol de referència: Professional bàsic en fabricació i muntatge

 

Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD 127/2014 de 28 de febrer

 

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

3023. Xarxes d’evacuació

UC1154_1: Realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint tubs per a la conducció d’aigua i desguassos.

170 hores

3024. Fontaneria i calefacció bàsica

UC1155_1: Realitzar operacions bàsiques d’instal·lació i manteniment d’aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització d’ús domèstic.

125 hores

3025. Muntatge d’equips de climatització

55 hores

 

Qualificació professional completa: IMA367_1: Operacions de fontaneria i calefacció-climatització domèstica

 

11. Perfil professional: Auxiliar de fusteria metàl·lica i PVC

Codi: PFI FM04

Família professional: Fabricació mecànica

Títol de referència: Professional bàsic en fabricació i muntatge

 

Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD127/2014 de 28 de febrer

 

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

3020. Operacions bàsiques de fabricació

UC0087_1: Realitzar operacions bàsiques de fabricació

220 hores

3021. Soldadura i fusteria metàl·lica

UC0088_1. Realitzar operacions bàsiques de muntatge

90 hores

3022. Fusteria d’alumini i PVC

90 hores

 

Qualificació professional completa: FME031_1: Operacions auxiliars de fabricació mecànica

 

12. Perfil professional: Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics

Codi: PFI IC01

Família professional: Informàtica i comunicacions

Títol de referència: Professional bàsic en informàtica i comunicacions

 

Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD 127/2014 de 28 de febrer

 

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

3029. Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics

UC1208_1: Realitzar operacions auxiliars de manteniment de sistemes microinformàtics

180 hores

3030. Operacions auxiliars per a la configuració i explotació

UC1209_1: Realitzar operacions auxiliars amb tecnologies de la informació i la comunicació

115 hores

3016. Instal·lació i manteniment de xarxes per a la transmissió de dades.

UC1207_1: Realitzar operacions auxiliars de muntatge d’equips microinformàtics

130 hores

 

Qualificació professional completa: IFC361_1: Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics

 

13. Perfil professional: Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas

Codi: PFI EE02

Família professional: Instal·lació i manteniment

Títol de referència: Professional bàsic en electricitat i electrònica

 

Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD 127/2014 de 28 de febrer

 

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

3013. Instal·lacions elèctriques i domòtiques

UC0816_1: Realitzar operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis

180 hores

3014. Instal·lacions de telecomunicacions

UC0817_1: Realitzar operacions de muntatge d’instal·lacions de telecomunicacions

180 hores

 

Qualificació professional completa: ELE255_1: Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis

 

14. Perfil professional: Auxiliar de muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis

Codi: PFI EE01

Família professional: Electricitat i electrònica

Títol de referència: Professional bàsic en electricitat i electrònica

 

Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD 127/2014 de 28 de febrer

 

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

3013. Instal·lacions elèctriques i domòtiques

UC0816_1: Realitzar operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis

180 hores

3014. Instal·lacions de telecomunicacions

UC0817_1: realitzar operacions de muntatge d’instal·lacions de telecomunicacions

180 hores

 

Qualificació professional completa: ELE255_1: Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis

 

15. Perfil professional: Auxiliar de paleta i construcció

Codi: PFI EO01

Família professional: Edificació i obra civil

Títol de referència: Professional bàsic en reforma i manteniment de edificis

 

Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD 127/2014 de 28 de febrer

 

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

3082. Ofici de paleta bàsic

UC0142_1: Construir fàbriques per a revestir

240 hores

UC0870_1: Construir faldars per a cobertes

3083. Guarnits i arrebossats

UC0872_1: Realitzar arrebossats i guarnits “a bona vista”

135 hores

UC0869_1: Elaborar pastes, morters, adhesius i formigons

3087. Treballs de pavimentació exterior i d'urbanització

UC0276_1: Realitzar treballs auxiliars en obres de construcció

75 hores

 

Qualificació professional completa: EOC271_1: Operacions auxiliars de paleta de fàbriques i cobertes

Qualificació professional incompleta: EOC272_1: Operacions auxiliars de revestiments continus en construcció; EOC578_1: Operacions bàsiques de revestiments lleugers i tècnics en construcció

 

16. Perfil professional: Auxiliar de pastisseria i de fleca

Codi: PFI IA01

Família professional: Indústries alimentàries

Títol de referència: Professional bàsic en indústries alimentaries

 

Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD 356/2014 de 16 de maig

 

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

3133. Operacions auxiliars en la indústria alimentària

UC0543_1: Realitzar tasques de suport a la recepció i preparació de les matèries primeres

90 hores

UC0545_1: Manejar equips i instal·lacions per a l’envasament, condicionament i empaquetat de productes alimentaris, seguint instruccions de treball de caràcter normalitzat i dependent

3134. Elaboració de productes alimentaris

UC0544_1: Realitzar tasques de suport a l’elaboració, tractament i conservació de productes alimentaris

125 hores

3070. Operacions auxiliars d’emmagatzemament

UC0432_1: Manipular càrregues amb carretons elevadors

85 hores

UC1325_1: Realitzar les operacions auxiliars de recepció, col·locació, manteniment i expedició de càrregues al magatzem de forma integrada a l’equip

 

Qualificació professional completa: INA172_1: Operacions auxiliars d’elaboració en la indústria alimentària

 

17. Perfil professional: Auxiliar de pintura (en suports de fusta i de construcció)

Codi: PFI EO02

Família professional: Edificació i obra civil i Fusta i moble

Títol de referència: Professional bàsic en reforma i manteniment d’edificis i en fusteria i moble

 

Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD 127/2014 de 28 de febrer

 

Mòduls professionals referits al títol professional bàsic en fusteria i moble

Unitats de competència

Durada

3076. Acabats bàsics de la fusta

UC0880_1: Preparar els equips i mitjans d’aplicació de vernissos i laques en elements de fusteria i moble

170 hores

UC0167_1: Efectuar l’aplicació de productes d’acabat superficial amb mitjans mecànics i manuals en fusteria i moble

UC0881_1: Condicionar la superfície per a l’aplicació del producte final i controlar l’assecat en productes de fusteria i moble

 

 

Mòduls professionals referits al títol professional bàsic en reforma i manteniment d’edificis

Unitats de competència

Durada

3085. Pintura i empaperat

UC0873_1: Aplicar imprimacions i pintures protectores en construcció

170 hores

 

Qualificació professional completa: MAM275_1: Aplicació de vernissos i laques en elements de fusteria i moble

Qualificació professional incompleta: EOC272_1: Operacions auxiliars de revestiments continus en construcció.

 

18. Perfil professional: Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers

Codi: PFI TM01

Família professional: Transport i manteniment de vehicles

Títol de referència: Professional bàsic en manteniment de vehicles

 

Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD 127/2014 de 28 de febrer

 

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

3043. Mecanitzat i soldadura

UC0620_1: Efectuar operacions de mecanitzat bàsic

105 hores

3046. Electricitat del vehicle

UC0624_1: Desmuntar, muntar i substituir elements elèctrics simples del vehicle.

90 hores

3047. Mecànica del vehicle

UC0623_1: R Desmuntar, muntar i substituir elements mecànics simples del vehicle

140 hores

 

Qualificació professional completa: TMV195_1: Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles

Qualificació professional incompleta: TMV194_1: Operacions auxiliars de manteniment de carrosseria de vehicles

 

19. Perfil professional: Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques

Codi: PFI FM01

Família professional: Fabricació mecànica

Títol de referència: Professional bàsic en fabricació i muntatge

 

Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD 127/2014 de 28 de febrer

 

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

3020. Operacions bàsiques de fabricació

UC0087_1: Realitzar operacions bàsiques de fabricació

220 hores

3021. Soldadura i fusteria metàl·lica

UC0088_1. Realitzar operacions bàsiques de muntatge

90 hores

3022. Fusteria d’alumini i PVC

90 hores

 

Qualificació professional completa: FME031_1: Operacions auxiliars de fabricació mecànica

 

20. Perfil professional: Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

Codi: PFI CM01

Família professional: Comerç i màrqueting

Títol de referència: Professional bàsic en serveis comercials

 

Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD 127/2014 de 28 de febrer

 

 

 

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

3069. Tècniques bàsiques de comercialització

UC1327_1:Realitzar operacions auxiliar de reposició, disposició i condicionament de productes en el punt de venda

150 hores

UC1328_1: Manipular i traslladar productes en la superfície comercial i en el repartiment de proximitat utilitzant transpalets i carretons de mà

3005. Atenció al client

UC1329_1: Proporcionar atenció i informació operativa, estructurada i protocol·litzada al client

60 hores

3006. Preparació de comandes i venda de productes

UC1326_1: Preparar comandes, eficaçment i eficient, seguint procediments establerts

60 hores

 

Qualificació professional completa: COM412_1: Activitats auxiliars de comerç

Qualificació professional incompleta: COM411_1: Activitats auxiliars de magatzem

 

21. Perfil professional: Auxiliar de vivers i jardins

Codi: PFI AR03

Família professional: Agrària

Títol de referència: Professional bàsic en agro-jardineria i composicions florals

 

Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD 127/2014 de 28 de febrer

 

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

3053. Operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria

UC0520_1: Realitzar operacions auxiliars per a la producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria

105 hores

3055. Operacions bàsiques en instal·lacions de jardins, parcs i zones verdes

UC0521_1: Realitzar operacions auxiliars per a la instal·lació de jardins, parcs i zones verdes

105 hores

3056. Operacions bàsiques pel manteniment de jardins, parcs i zones verdes

UC0522_1: Dur a terme operacions auxiliars per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes

70 hores

 

Qualificació professional completa: AGA164_1: Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria

 

22. Perfil professional: Auxiliar d'hoteleria: cuina i càtering

Codi: PFI HT02

Família professional: Hoteleria i turisme

Títol de referència: Professional bàsic en cuina i restauració

 

Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD 127/2014 de 28 de febrer

 

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

3034. Tècniques elementals de preelaboració

UC0255_1: Executar operacions bàsiques d’aprovisionament, preelaboració i conservació culinaris

120 hores

3035. Processos bàsics de producció culinària

UC0256_1: Ajudar en l’elaboració culinària, fer i presentar preparacions senzilles

180 hores

3039. Preparació i muntatge de materials per a col·lectivitats i càtering.

UC1090_1: Realitzar les operacions de recepció i rentat de mercaderies procedents de serveis de càtering

100 hores

 

Qualificació professional completa: HOT091_1: Operacions bàsiques de cuina

Qualificació professional incompleta: HOT325_1: Operacions bàsiques de càtering

 

23. Perfil professional: Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració

Codi: PFI HT03

Família professional: Hoteleria i turisme

Títol de referència: Professional bàsic en cuina i restauració

 

Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD 127/2014 de 28 de febrer

 

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

3037. Tècniques elementals de servei

UC0257_1: Assistir en el servei d’aliments i begudes

120 hores

3038. Processos bàsics de preparació d’aliments i begudes

UC0258_1: Executar operacions bàsiques d’aprovisionament, preparar i presentar begudes senzilles i menjars ràpids

120 hores

 

Qualificació professional completa: HOT092_1: Operacions bàsiques de restaurant i bar

 

24. Perfil professional: Auxiliar d’imatge personal: perruqueria i estètica

Codi: PFI IP01

Família professional: Imatge personal

Títol de referència: Professional bàsic en perruqueria i estètica

 

Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD 127/2014 de 28 de febrer

 

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

3060. Preparació de l’entorn professional

UC04343_1: Preparar els equips i realitzar operacions d’atenció i acomodació del client en condicions de qualitat, seguretat i higiene

70 hores

UC0058_1: Preparar els equips, rentar i condicionar el cabell i cuir cabellut

3064. Rentat i canvis de forma del cabell

UC0059_1: Realitzar muntatges per als canvis de forma temporal i permanents i inici del pentinat

105 hores

3065. Canvi de color del cabell

UC0060_1: Aplicar tècniques de color i descoloriment del cabell

90 hores

 

Qualificació professional completa: IMP22_1: Serveis auxiliars de perruqueria

Qualificació professional incompleta: UC04343_1: Serveis auxiliars d’estètica

 

25. Perfil professional: Auxiliar en establiments del sector carni

Codi: PFI IA02

Família professional: Indústries alimentàries

Títol de referència: Professional bàsic en industries alimentaries

 

Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD 356/2014 de 16 de maig

 

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

3133. Operacions auxiliars en la indústria alimentària

UC0543_1: Realitzar tasques de suport a la recepció i preparació de les matèries primeres.

90 hores

UC0545_1: Manejar equips i instal·lacions per a l’envasament, condicionament i empaquetat de productes alimentaris, seguint instruccions de treball de caràcter normalitzat i dependent.

3134. Elaboració de productes alimentaris.

UC0544_1: Realitzar tasques de suport a l’elaboració, tractament i conservació de productes alimentaris.

125 hores

3070. Operacions auxiliars d’emmagatzemament

UC0432_1: Manipular càrregues amb carretons elevadors

85 hores

UC1325_1: Realitzar les operacions auxiliars de recepció, col·locació, manteniment i expedició de càrregues al magatzem de forma integrada a l’equip

 

Qualificació professional completa: INA172_1: Operacions auxiliars d’elaboració en la indústria alimentària

 

26. Perfil professional: Auxiliar en establiments hotelers i de restauració

Codi: PFI HT04

Família professional: Hoteleria i turisme

Títol de referència: Professional bàsic en cuina i restauració

 

Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD 127/2014 de 28 de febrer

 

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

3037. Tècniques elementals de servei

UC0257_1: Assistir en el servei d’aliments i begudes

120 hores

3038. Processos bàsics de preparació d’aliments i begudes

UC0258_1: Executar operacions bàsiques d’aprovisionament, preparar i presentar begudes senzilles i menjars ràpids

120 hores

 

Qualificació professional completa: HOT092_1: Operacions bàsiques de restaurant i bar

 

27. Perfil professional: Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles

Codi: PFI FS01

Família professional: Fusta, moble i suro

Títol de referència: Professional bàsic en fusteria i moble

 

Mòduls formatius inclosos en el currículum establert en el RD 127/2014 de 28 de febrer

 

Mòduls professionals

Unitats de competència

Durada

3074. Operacions bàsiques de mecanitzat de fusta i derivats

UC0162_1: Mecanitzar fusta i derivats

160 hores

3075. Instal·lació d’elements de fusteria i moble

UC0173_1: Ajustar i embalar productes i elements de fusteria i moble

130 hores

UC0882_1: Participar en el muntatge i instal·lació d’elements de fusteria i moble

 

Qualificació professional completa: MAM276_1: Treballs de fusteria i moble

 

Amunt