Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 01/10/2014

  • Número del document TES/2211/2014

  • Número de control 14276027

  • Organisme emissor Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran

    CVE CVE-DOGC-A-14276027-2014

Dades del DOGC
  • Número 6722

  • Data 07/10/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/2211/2014, d'1 d'octubre, de convocatòria de subvencions destinades al desenvolupament local, la promoció del patrimoni cultural i el foment de la formació a l'Alt Pirineu i Aran per a l'any 2014.


L’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), organisme autònom adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat, creat i regulat per la Llei 28/2002, de 30 de desembre, té per objecte, d’acord amb l’article 2 de la seva Llei reguladora, el desenvolupament integral i la promoció de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i Era Val d’Aran.

D’acord amb l’article 3 de la Llei esmentada, són funcions de l’Institut adoptar mesures per impulsar el desenvolupament dels diferents sectors d’activitat de l’Alt Pirineu i Aran, fomentar-ne la projecció i fer-ne conèixer els trets d’identitat, impulsar polítiques sostenibles de desenvolupament demogràfic i cohesió social que garanteixin infraestructures culturals i d’ensenyament presencial i a distància, i qualsevol altra funció que ajudi a assolir el desenvolupament integral i sostenible de l’Alt Pirineu i Aran.

En exercici d’aquestes funcions i per tal de poder assolir-ne l’objecte, i atesa la bona acollida de les convocatòries anteriors, es considera oportú mantenir aquesta línia de subvencions per consolidar la col·laboració amb els ens locals, les associacions i entitats representatives de l’Alt Pirineu i Aran, en el camp del patrimoni i el desenvolupament local, així com adequar-la a unes noves bases reguladores.

Atès el que disposen el capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions;

Vista la Resolució TES/2195/2014, de 30 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions destinades al desenvolupament local, la promoció del patrimoni cultural i el foment de la formació a l’Alt Pirineu i Aran,


Resolc:


—1 Convocar les subvencions destinades al desenvolupament local, la promoció del patrimoni cultural i el foment de la formació a l’Alt Pirineu i Aran per a l’any 2014.


—2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per la Resolució TES/2195/2014, de 30 de setembre.


—3 La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 140.000 euros, i la seva concessió s’imputa amb càrrec a les posicions pressupostàries D/460000100/5420/0000 (95.000 euros) i D/482000100/5420/0000 (45.000 euros), del pressupost de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran per a l’any 2014.

La dotació establerta a les posicions pressupostàries esmentades pot ser modificada d’acord amb la normativa vigent.


—4 D’acord amb el que preveu la base 4.5 de la Resolució TES/2195/2014, de 30 de setembre, la subvenció es pot concedir per l’import total sol·licitat, o bé per un import parcial, que es determinarà tenint en compte les disponibilitats pressupostàries i les puntuacions obtingudes en aplicació dels criteris de distribució previstos en la base 10.1 de la Resolució esmentada.

La quantitat màxima subvencionable per actuació és de 6.000 euros.

D’acord amb la base 4.6 de les bases reguladores, la despesa mínima, realitzada i justificada, de l’activitat subvencionada, exigible per poder considerar acomplerts l’objecte i la finalitat de la subvenció, ha de ser el 60% del pressupost inicial de l’activitat.

Altrament, l’incompliment d’aquesta despesa mínima establerta comportarà la revocació de la subvenció atorgada.


—5 El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació pertinent, és de 20 dies naturals a comptar des de la publicació d’aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


—6 D’acord amb el que preveu la base 6.1 de la Resolució TES/2195/2014, de 30 de setembre, les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, es presentaran de la manera següent:

a) En el cas d’ens locals, mitjançant l’extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, en el termes que estableix la normativa vigent.

El formulari de sol·licitud i l’ofici de tramesa, així com la informació sobre aquest tràmit, estan a disposició dels sol·licitants a l’extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, web: http://www.eacat.cat.

b) En el cas de les associacions, de forma presencial, en suport paper mitjançant l’imprès normalitzat que es pot descarregar des de la pàgina web: http://www.idapa.cat.

En el cas de presentació presencial, les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, es poden presentar a les dependències que consten a l’annex d’aquesta Resolució, o bé a qualsevol dels llocs que preveu l’article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació amb l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


—7 El procediment de concessió de les subvencions es tramita per l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran i es resol pel seu president d’acord amb la proposta de resolució definitiva que es fonamenta en els informes emesos per la Comissió que preveu la base 9.3 de la Resolució TES/2195/2014, de 30 de setembre, i que està integrada per les persones següents:

a) El/la director/a de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran, que la presidirà.

b) Un/a tècnic/a de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran, que actuarà com a secretari.

c) Una persona en representació de la Federació de Municipis de Catalunya.

d) Una persona en representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

En el cas dels ens locals, la resolució de concessió o denegació de les subvencions es notifica mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici d’utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics a través de la plataforma EACAT, dins de termini d’un mes, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Així mateix, es comunica aquesta resolució a la Comissió de Cooperació Local.

En el cas de les associacions, la resolució de concessió o denegació de la subvenció, degudament motivada, es notifica individualment dins del termini d’un mes, comptador des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

La notificació es pot tramitar electrònicament a través del sistema corporatiu de notificació electrònica de la Generalitat de Catalunya, si així ho sol·liciten o bé ho autoritzen les persones interessades a través del formulari de sol·licitud normalitzat.

Contra la resolució dictada, que no exhaureixi la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada, de conformitat amb el que preveu l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de rebre la notificació, davant l’òrgan que ha dictat l’acte impugnat o davant l’òrgan competent per resoldre el recurs.


—8 Totes les notificacions relacionades amb aquesta convocatòria es faran de la mateixa forma i amb els mitjans indicats en l’apartat 7 d’aquesta Resolució.


—9 D’acord amb el que preveu la base 13.1 de la Resolució TES/2195/2014, de 30 de setembre, es dóna publicitat de les subvencions concedides en el termini d’un mes des de la data de resolució que posa fi al procediment, mitjançant exposició en els taulers d’anuncis de les dependències dels òrgans on es poden presentar les sol·licituds de subvenció, indicades a l’annex, al tauler electrònic disponible a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i al web de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran.

A més, les subvencions d’import igual o superior a 3.000 euros es publiquen al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


—10 D’acord amb les bases reguladores 2.2 i 14.1, el termini per executar l’actuació subvencionada és des de l’1 de gener de 2014 fins a 15 de novembre de 2014 i la documentació justificativa prevista a la base 14.2 de la Resolució TES/2195/2014, de 30 de setembre s’ha de presentar com a màxim el 15 de novembre, sens perjudici de la possibilitat d’ampliar aquests terminis, d’acord amb el que preveuen les bases 2.2 i 14.1 respectivament, de la Resolució TES/2195/2014, de 30 de setembre. Aquestes ampliacions de terminis per executar i justificar no poden excedir en cap cas la meitat del termini inicial ni de l’exercici pressupostari corresponent. La resolució que es pugui dictar a aquest efecte no serà susceptible de recurs.

La documentació justificativa prevista en la base 14.2 de la Resolució TES/2195/2014, de 30 de setembre, es presentarà a l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran de la manera següent:

a) En el cas d’ens locals, mitjançant l’extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, en el termes que estableix la normativa vigent.

b) Les associacions, de manera presencial, en suport paper. La documentació també es pot presentar a les mateixes dependències o llocs esmentats al punt 6 d’aquesta Resolució.


—11 El pagament de la subvenció s’efectua un cop la persona beneficiària ha justificat, d’acord amb els terminis establerts, el compliment de la finalitat per a la qual se li va atorgar la subvenció, tal com preveu la base 15.1 de la Resolució TES/2195/2014, de 30 de setembre.


—12 Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107, 114, i 115 de la Llei 30/1992, de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, davant el conseller de Territori i Sostenibilitat, en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Barcelona, 1 d’octubre de 2014


Santi Vila i Vicente

PresidentAnnex


Dependències on es poden presentar les sol·licituds:

Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (passatge de l’Alsina, 3, 25700 la Seu d’Urgell).


Amunt