Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 30/09/2014

 • Número del document TES/2195/2014

 • Número de control 14275032

 • Organisme emissor Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran

  CVE CVE-DOGC-A-14275032-2014

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 6721

 • Data 06/10/2014

 • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/2195/2014, de 30 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades al desenvolupament local, la promoció del patrimoni cultural i el foment de la formació a l'Alt Pirineu i Aran.


L’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), organisme autònom adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat, creat i regulat per la Llei 28/2002, de 30 de desembre, té per objecte, d’acord amb l’article 2 de la seva Llei reguladora, el desenvolupament integral i la promoció de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i Era Val d’Aran.

D’acord amb l’article 3 de la Llei esmentada, són funcions de l’Institut adoptar mesures per impulsar el desenvolupament dels diferents sectors d’activitat de l’Alt Pirineu i Aran, fomentar-ne la projecció i fer-ne conèixer els trets d’identitat, impulsar polítiques sostenibles de desenvolupament demogràfic i cohesió social que garanteixin infraestructures culturals i d’ensenyament presencial i a distància, i qualsevol altra funció que ajudi a assolir el desenvolupament integral i sostenible de l’Alt Pirineu i Aran.

En exercici d’aquestes funcions i per tal de poder assolir-ne l’objecte, i atesa la bona acollida de les convocatòries anteriors, es considera oportú mantenir aquesta línia de subvencions per consolidar la col·laboració amb els ens locals, les associacions i entitats representatives de l’Alt Pirineu i Aran, en el camp del patrimoni i el desenvolupament local, així com adequar-la a unes noves bases reguladores.

Per això, d’acord amb les previsions del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de normativa aplicable,


Resolc:


—1 Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al desenvolupament local, la promoció del patrimoni cultural i el foment de la formació a l’Alt Pirineu i Aran, les quals consten en l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, davant el conseller de Territori i Sostenibilitat, en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

—3 Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Barcelona, 30 de setembre de 2014


Santi Vila i Vicente

PresidentAnnex

Bases reguladores


1. Objecte

Aquesta línia de subvencions té per objecte el desenvolupament local, la promoció del patrimoni cultural i el foment de la formació a l’Alt Pirineu i Aran.

La finalitat d’aquesta línia de subvencions és consolidar l’economia local, fer valer el patrimoni cultural i millorar la competitivitat professional.


2. Actuacions subvencionables

2.1 Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases les actuacions següents:

a) Organització d’activitats, jornades i seminaris realitzats en l’àmbit del desenvolupament local.

b) Organització d’activitats, jornades i seminaris realitzats en l’àmbit del patrimoni cultural i artístic.

c) Organització de fires i certàmens innovadors.

d) Edició de publicacions de caràcter cultural, socioeconòmic i científic.

No són subvencionables les actuacions següents:

a) La redacció de projectes d’obra, la rehabilitació i/o reforma d’edificis i altres elements patrimonials.

b) Qualsevol adquisició que sigui considerada com a inversió.

2.2 El període d’execució de l’actuació és el que, amb aquesta finalitat, s’indica en la convocatòria corresponent.

L’òrgan concedent pot ampliar aquest termini, a petició del/de la beneficiari/ària, si aquest/a acredita, en els termes i les condicions que preveu l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, la impossibilitat d’executar l’actuació dins del termini previst per causa justificada que no li sigui directament imputable. Aquesta ampliació de termini no pot excedir la meitat del termini inicial, ni l’exercici pressupostari corresponent, i es pot concedir sempre que no es perjudiquin drets de tercers.


3. Persones beneficiàries

Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases els ens locals de l’Alt Pirineu i Aran i les associacions amb domicili social a l’àmbit territorial de l’Alt Pirineu i Aran.

Els beneficiaris de la subvenció han de complir els requisits següents:

a) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya i l’Administració General de l’Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

c) En el cas de les associacions, estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.

d) En el cas d’associacions que tinguin activitat econòmica i establiments oberts al públic, complir les obligacions que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

e) En el cas d’associacions que tinguin activitat econòmica sense establiments oberts al públic, complir les obligacions que estableix l’article 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

f) En el cas d’associacions que tinguin activitat econòmica i una plantilla igual o superior a 50 treballadors/ores, donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el total de treballadors/ores de l’empresa, d’acord amb el que preveu l’article 42 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o bé complir el que estableixen el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i el Decret 322/2011, de 19 d’abril, que regulen el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors amb discapacitat, d’acord amb el que estableix l’article 92.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

g) En el cas d’associacions que tinguin activitat econòmica i els ens locals amb una plantilla igual o superior a 25 persones, indicar els mitjans, amb l’acord dels agents socials, per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi en els centres de treball.

h) En el cas d’associacions, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l’anterior.

i) En el cas d’ens locals, complir les obligacions que estableixen els articles 9, 10, 11 i 35 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

j) En el cas d’ens locals, complir la normativa vigent d’integració de persones discapacitades en matèria de processos de selecció de personal.


4. Despeses subvencionables i import de les subvencions

4.1 Es consideren despeses subvencionables les que de manera inequívoca responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries, i es realitzin en el termini i les condicions que determinin aquestes bases reguladores.

En cap cas el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

4.2 Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació determinat en la convocatòria de la subvenció.

4.3 Són subvencionables els tributs, quan la persona beneficiària de la subvenció els aboni efectivament. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda.

No són despeses subvencionables:

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.

b) Els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives i penals.

c) Les despeses de procediments judicials.

4.4 Cada convocatòria fixa la posició pressupostària a què s’han d’imputar les subvencions i determina la quantia màxima per a aquesta línia.

4.5 L’import de cadascuna de les subvencions concretes es determina en la convocatòria corresponent i, en cap cas, pot superar el cost total de l’actuació per la qual es concedeix.

4.6 La convocatòria fixarà la despesa mínima, realitzada i justificada, de l’activitat subvencionada, exigible per poder considerar acomplert l’objecte i la finalitat de la subvenció, que ha de permetre, en el cas que el cost final efectiu de l’activitat subvencionada sigui inferior al cost inicialment pressupostat, la reducció, en la mateixa proporció, de la quantia de la subvenció atorgada. Altrament, l’incompliment d’aquesta despesa mínima establerta comportarà la revocació de la subvenció atorgada.


5. Compatibilitat de les subvencions

La percepció d’aquestes subvencions és compatible amb la percepció de subvencions procedents d’altres fonts, públiques o privades, sempre que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, no se superi el cost total de l’activitat subvencionada.


6. Sol·licituds

6.1 Les sol·licituds s’han de presentar de la manera següent:

a) En el cas d’ens locals, les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, es presenten en el registre telemàtic disponible de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, en el termes que estableix la normativa vigent.

El formulari de sol·licitud i l’ofici de tramesa, així com la informació sobre aquest tràmit, estan a disposició dels sol·licitants a l’extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, web: http://www.eacat.cat.

La impossibilitat tècnica o d’altra índole no eximeix, en cap cas, els ens locals, de l’obligació de trametre la documentació dins el termini establert en la convocatòria.

b) La resta de sol·licitants han de presentar les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, amb el format i els canals, presencial o via Internet, que es determinin en la convocatòria.

En el cas de presentació presencial, les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, es poden presentar a les dependències que determini la convocatòria, o bé a qualsevol dels llocs que preveu l’article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació amb l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

6.2 El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació prevista a la base 7, és el que, a aquest efecte, estableixi la convocatòria corresponent.

6.3 Només es podrà presentar una sol·licitud i actuació per ens local o associació.

6.4 La signatura i presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d’aquestes bases reguladores i porta implícita l’autorització a l’òrgan gestor per comprovar, d’ofici, si l’entitat o persona beneficiària està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Administració General del l’Estat, i de les obligacions amb la Seguretat Social.

6.5 La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta l’ens competent per comprovar la conformitat de les dades que s’hi contenen o es declaren.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvenció deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i amb l’audiència prèvia a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.


7. Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

7.1 La identitat de la persona sol·licitant i, si escau, de la persona que la representa, així com la constitució de les persones jurídiques i la seva representació, s’acredita de la manera següent:

Mitjançant la comprovació d’ofici per part de l’Administració de les dades següents:

a) NIF de la persona sol·licitant, en cas de persones jurídiques.

b) DNI de la persona que representa la persona jurídica sol·licitant.

La signatura de la sol·licitud porta implícita l’autorització a l’òrgan gestor per comprovar, d’ofici, aquestes dades. En el supòsit de denegació expressa d’aquesta autorització, la persona sol·licitant de la subvenció haurà d’aportar, juntament amb la sol·licitud, fotocòpia compulsada o original i fotocòpia de la documentació acreditativa d’aquestes dades.

Mitjançant la comprovació d’ofici per part de l’Administració, en el registres corresponents, de les dades següents:

c) Constitució i inscripció de les persones jurídiques.

d) Representació de les persones jurídiques.

En el cas que l’òrgan competent, per causes alienes a la seva actuació, no pugui comprovar d’ofici les dades i el compliment dels requisits esmentats, requereix a la persona sol·licitant que aporti la documentació escaient.

7.2 El compliment dels requisits previstos a les lletres a), b), c), d), e), f), g), h), i) i j) de la base 3 que siguin d’aplicació a cada persona sol·licitant s’acredita amb la declaració responsable que consta en el model de sol·licitud.

7.3 Les persones sol·licitants han d’emplenar la declaració responsable que consta en el model de sol·licitud sobre si s’han demanat i/o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l’entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

7.4 Les persones sol·licitants han d’adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:

a) Pla de treball que defineixi clarament els objectius i les activitats previstes, incloent-hi les dates d’inici i finalització previstes i el lloc de realització de l’activitat.

b) Pressupost complet i detallat del projecte en el qual figurin totes les despeses i els ingressos previstos, la quantia de l’ajut que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament, segons les pautes del model, si n’hi ha, de la línia de subvencions corresponent. En el cas que l’activitat subvencionada consisteixi en diferents actuacions, el pressupost es desglossarà per actuacions i per conceptes de despesa.

En el cas d’associacions han d’adjuntar:

c) Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a creditors/ores d’acord amb el model normalitzat, degudament emplenat.

d) Fotocòpia compulsada o original i fotocòpia del document acreditatiu de la representació de la persona que signa la sol·licitud (només si no és el representant legal de l’entitat).

e) Qualsevol altre document que es prevegi expressament en la convocatòria corresponent i que es consideri necessari per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

7.5 En el cas d’ens locals, certificat del/de la secretari/ària o del/de la interventor/a on consti la decisió de l’òrgan competent de l’ens local de sol·licitar la subvenció, així com el compromís d’executar l’actuació per a la qual es demana la subvenció, en cas d’obtenir-la i, en el cas que l’ens local aporti fons a l’actuació subvencionada, declaració responsable conforme hi ha crèdit suficient en el pressupost de l’ens local per al pagament de la part de l’activitat/actuació no coberta per la subvenció.

7.6 D’acord amb el que preveu l’article 35.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu, no cal aportar els documents indicats en la base 7.4 b) i c) en el cas que la persona o l’entitat sol·licitant ja els hagi presentat abans al Departament de Territori i Sostenibilitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar clarament en el model normalitzat de sol·licitud la data en què va ser presentada i el procediment a què feia referència. Si el Departament de Territori i Sostenibilitat, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir l’entitat sol·licitant perquè els aporti en el termini de 15 dies.


8. Inadmissió i desistiment

8.1 L’incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de les sol·licituds d’acord amb la base 6.2 comporta la inadmissió de la sol·licitud.

L’òrgan competent per tramitar el procediment dicta la resolució corresponent, que es pot recórrer en alçada davant l’òrgan jeràrquicament superior.

8.2 Comporta el desistiment de la sol·licitud la manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 7 o la manca d’esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

En el cas que dins el termini atorgat no s’esmeni la sol·licitud en els aspectes indicats, o no s’aporti la documentació requerida, es dicta la resolució de desistiment corresponent per part de l’òrgan competent per a la tramitació del procediment, que es pot recórrer en alçada davant l’òrgan jeràrquicament superior.

8.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l’òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d’inadmissió o desistiment a les persones interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. No obstant això, en els procediments amb tramitació presencial es notificarà individualment la resolució d’inadmissió o declarativa del desistiment d’acord amb la forma i els mitjans que determini la convocatòria.

8.4 Sens perjudici del desistiment que preveu la base 11.3, qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l’òrgan instructor l’ha d’acceptar.


9. Procediment de concessió

9.1 El procediment de concessió és el de prorrateig d’acord amb el que preveu l’article 22 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

9.2 L’òrgan instructor per a la tramitació del procediment per a la concessió de les subvencions és el director de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran.

9.3 Les sol·licituds es valoren per un òrgan col·legiat integrat per les persones que s’indiquen en la convocatòria.

El funcionament d’aquesta comissió es regeix per les disposicions aplicables als òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

9.4 L’òrgan instructor per tramitar el procediment a instància de l’òrgan col·legiat previst en la base 9.3, en qualsevol moment del procediment anterior a la proposta de resolució provisional de concessió, pot demanar al/ a la sol·licitant de la subvenció, amb un requeriment motivat, la informació o documentació complementària que sigui necessària, per tal que la presenti en el termini de deu dies comptats des de la recepció de la notificació corresponent, amb indicació que, si no ho fa, perd el dret al tràmit.

L’òrgan instructor formula la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions, d’acord, si escau, amb l’informe de l’òrgan col·legiat previst a l’apartat 9.3, i d’acord amb el que preveu la base 11. L’òrgan instructor formula la proposta de resolució definitiva de concessió de les subvencions, a la vista, en tot cas, de la proposta de resolució provisional, de la documentació complementària requerida, i de les comprovacions d’ofici fetes d’acord amb la base 7.1, i l’eleva a l’òrgan resolutori.

La proposta de resolució definitiva de concessió s’ha de fonamentar, ordinàriament, en els informes de la comissió de valoració. Quan l’òrgan que fa la proposta no segueixi els informes esmentats, ha de motivar-ne la discrepància.

9.5 L’atorgament d’aquestes subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

10. Criteris de distribució

10.1 Les sol·licituds admeses a la convocatòria es valoren per la comissió prevista en la base 9.3, aplicant els criteris de distribució següents:

a) Incidència de l’activitat en la dinamització socioeconòmica del territori objecte de l’activitat: fins a 6 punts.

b) Incidència de l’activitat en la dinamització cultural del territori objecte de l’activitat: fins a 6 punts.

c) Qualitat tècnica de l’activitat i l’actuació a realitzar: fins a 4 punts.

d) Àmbit d’influència territorial de l’activitat: fins a 4 punts.

10.2 Per tal de poder obtenir la subvenció, s’ha d’assolir una puntuació mínima de 10 punts.

10.3 En el cas que l’import màxim que estableix la convocatòria resulti insuficient per atendre totes les sol·licituds que assoleixin la puntuació mínima, es realitzarà una reducció proporcional de les subvencions proposades, aplicant la fórmula següent:

 

         Pressupost partida pressupostària
________________________________________ = x puntuació beneficiari *

      ∑ (Imports sol·licitats x Punts obtinguts)

 

*: valor obtingut del producte dels punts obtinguts i de l’import sol·licitat

 

 

11. Proposta de resolució provisional, acceptació de la subvenció, reformulació

11.1 La proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions es notifica a les persones interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. No obstant això, en els procediments amb tramitació presencial es notificarà individualment la proposta de resolució provisional d’acord amb la forma i els mitjans que determini la convocatòria.

11.2 S’entendrà que la subvenció és acceptada tàcitament en el supòsit que la persona proposada com a beneficiària no presenti cap al·legació dins del termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació o notificació de la proposta de resolució provisional.

11.3 Les persones proposades com a beneficiàries també poden desistir de la subvenció o presentar la reformulació del projecte i del pressupost per adaptar-los a la subvenció proposada si l’import d’aquesta és inferior al sol·licitat. La possibilitat de reformulació en qualsevol cas ha de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció així com els criteris de valoració establerts en relació amb el projecte, i en cap cas pot comportar una modificació substancial del projecte. Així mateix s’han de continuar complint els límits de quantia de la subvenció que pugui establir la convocatòria. La subvenció s’atorgarà sobre el pressupost acceptat i la justificació ha de ser respecte d’aquest pressupost.

En el supòsit d’haver presentat una reformulació del projecte i del pressupost, l’atorgament de la subvenció comporta l’acceptació de la reformulació.

11.4 Sens perjudici del desistiment previst en la base 11.3, qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l’òrgan instructor l’ha d’acceptar.


12. Resolució i publicació

12.1 Correspon al president de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran, d’acord amb la proposta de resolució definitiva de concessió, la resolució de la concessió de les subvencions.

La resolució, degudament motivada, s’ha de dictar i notificar o publicar en el termini que, a aquest efecte, es determina en la convocatòria corresponent que, en cap cas, pot ser superior a sis mesos a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria. Sens perjudici de l’obligació de resoldre, transcorregut el termini esmentat sense que s’hagi dictat i notificat la resolució expressa, les sol·licituds s’entenen desestimades i, en conseqüència, denegada la subvenció, d’acord amb el que preveu l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

12.2 La resolució de la concessió o denegació de la subvenció es publica o notifica a les persones interessades amb els mateixos mitjans i amb les mateixes condicions i efectes que preveu la base 11.1 per a la notificació de la proposta de resolució provisional.

12.3 Contra la resolució dictada, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, davant del conseller de Territori i Sostenibilitat, en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquesta Resolució.


13. Publicitat

Es dóna publicitat de les subvencions concedides, per al coneixement general de la ciutadania, mitjançant la seva exposició al tauler d’anuncis designat a la convocatòria, al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) i al web del l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran.

A més, les subvencions d’import igual o superior a 3.000 euros es publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


14. Justificació

14.1 El/la beneficiari/ària ha de justificar el compliment de la finalitat per a la qual se li atorga la subvenció dins del/s termini/s que, a aquest efecte, es fixi/n en la convocatòria corresponent. L’òrgan concedent pot ampliar aquest termini, a petició del/ de la beneficiari/ària, si aquest o aquesta acredita, en els termes i les condicions previstes a l’article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, la impossibilitat de donar compliment a aquesta obligació per causa justificada que no li sigui directament imputable. Aquesta ampliació de termini per a justificar no pot excedir la meitat del termini inicial, i es pot concedir sempre que no es perjudiquin drets de tercers.

14.2 La justificació del compliment de la finalitat s’ha de dur a terme mitjançant la presentació a l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran de la documentació següent:

a) Memòria descriptiva de les activitats i actuacions realitzades amb càrrec a la subvenció atorgada.

b) En el cas que el beneficiari de la subvenció sigui una associació, relació de factures originals indicant a quina operació s’imputen i expressant el cost total i desglossat, així com els corresponents comprovants de pagament emesos per les entitats bancàries. No s’acceptarà qualsevol altre tipus de comprovant de pagament. Les factures esmentades hauran de ser emeses a nom del beneficiari de la subvenció, i hauran de complir tots els requisits que estableix la normativa fiscal aplicable.

c) En el cas que el beneficiari de la subvenció sigui un ens local, certificat del/de la secretari/ària o òrgan gestor equivalent que correspongui, on consti l’import de l’actuació subvencionada, la procedència i quantia dels fons amb què s’ha finançat, l’aplicació de la totalitat del finançament de l’actuació, la relació detallada de les factures i la data de pagament així com la justificació que l’import de la subvenció s’ha destinat a la realització de les actuacions per a les quals es va sol·licitar.

d) Documentació acreditativa dels mitjans emprats per a la publicitat i difusió de l’activitat subvencionada, en els quals s’hi ha d’haver fet constar que aquestes activitats han estat subvencionades per l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran.

e) En el cas d’ens locals, certificat del/ de la secretari/ària o de l’òrgan competent que acrediti el compliment de la normativa de contractació de les administracions públiques pel que fa als procediments d’adjudicació de les actuacions subvencionades, amb indicació dels procediments de contractació i les formes d’adjudicació utilitzades.

14.3 La documentació prevista a la base 14.2 s’ha de presentar l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran de la manera següent:

a) En el cas d’ens locals, mitjançant l’extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, en el termes que estableix la normativa vigent.

b) En el cas de les associacions amb el format i els canals, presencial o via Internet, que es determinin en la convocatòria.

14.4 Quan les activitats hagin estat finançades, a més, amb fons propis o altres subvencions o recursos, se n’ha d’acreditar l’import, la procedència i l’aplicació d’aquests fons.


15. Pagament

15.1 L’obligació de pagament de la subvenció es tramita un cop l’activitat subvencionada ha estat degudament justificada i s’ha complert la finalitat que en va motivar la concessió.

15.2 En el supòsit de reducció de la quantia de la subvenció previst a la base 4.7, es tramitarà el pagament de la subvenció per un import reduït en la mateixa proporció a la desviació pressupostària produïda entre el cost final justificat de l’activitat subvencionada i el cost inicialment pressupostat.

No obstant això, es permet una desviació pressupostària del 10% entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de l’activitat subvencionada que no comportarà reducció de la quantia de la subvenció atorgada.

L’òrgan competent només podrà aplicar aquest percentatge si es garanteix que s’han complert l’objecte i la finalitat de la subvenció.

15.3 Prèviament al reconeixement de l’obligació de cadascun dels pagaments, l’òrgan instructor comprovarà d’ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.


16. Obligacions dels beneficiaris/àries

Els/les beneficiaris/àries de les subvencions assumeixen les obligacions que es preveuen en els articles 90 bis, 92.2.h), 92 bis i 95 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament, les següents:

a) Complir l’objectiu i realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.

b) Justificar davant l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran en els termes i les condicions que s’estableixen a la base 14.

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que corresponguin a l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran i a les de control de l’activitat que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat, a la Sindicatura de Comptes, o a altres òrgans competents, tant estatals com comunitaris, així com prestar la col·laboració necessària i facilitar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

d) Comunicar a l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran qualsevol alteració en les condicions que van motivar l’atorgament de la subvenció mitjançant la presentació, davant l’òrgan concedent, de la corresponent proposta, acompanyada d’una memòria justificativa. La proposta es considera desestimada si no s’ha notificat la resolució corresponent en el termini de dos mesos comptadors des que va tenir entrada a l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran.

e) Comunicar a l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran la concessió, amb posterioritat a la sol·licitud, d’altres subvencions procedents d’altres òrgans d’aquesta Administració, d’altres administracions públiques o dels ens públics que en depenen, i d’altres persones físiques o jurídiques de naturalesa privada. Aquesta comunicació s’haurà de fer tan bon punt es coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l’aplicació dels fons rebuts.

f) Quan l’import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a la contractació menor, s’han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l’execució de l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre d’entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació, s’ha de fer d’acord amb els criteris d’eficiència i economia i s’ha de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

g) Fer constar l’expressió: “Amb el suport de:..”, acompanyada sempre del logotip de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran, situat a sota d’aquesta expressió, en totes les actuacions de difusió i publicitat de l’activitat subvencionada.

h) Procedir al reintegrament dels imports percebuts en els supòsits esmentats en la base 18.

i) En el cas d’associacions, elaborar els comptes anuals, i fer-los accessibles al públic.

j) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.


17. Modificació de la resolució

L’òrgan concedent té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar la resolució o l’acord de concessió en el cas que les condicions que s’han tingut en compte per a la concessió de la subvenció s’alterin o en cas d’obtenció concurrent d’altres ajuts o subvencions.


18. Revocació, invalidesa de la resolució de concessió i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament.

18.1 Són causes de nul·litat i anul·labilitat de la resolució de concessió les que preveu l’article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació comporta l’obligació de tornar les quantitats percebudes.

18.2 Així mateix, és escaient el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament, en els casos que preveuen l’article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb la instrucció prèvia del procediment que es preveu a l’article 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

18.3 També s’ha de reintegrar l’excés de les subvencions percebudes pel que fa al cost de l’actuació juntament amb els interessos de demora, en els termes que preveu l’article 34 del Reglament de desplegament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.


19. Sancions

En cas d’incompliment de les obligacions que preveuen les bases reguladores, resultarà d’aplicació el règim sancionador que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si aquest incompliment és constitutiu d’infracció d’acord amb la legislació esmentada, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.


20. Protecció de dades

En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris han de complir amb la normativa corresponent, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.


21. Règim jurídic

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són aplicables les disposicions següents: el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i de subvencions; els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament de desplegament de la Llei esmentada, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 26/2010, del 3 d‘agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la resta de normativa aplicable.


Amunt