Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 07/05/2014

  • Número del document JUS/1015/2014

  • Número de control 14132071

  • Organisme emissor Departament de Justícia

    CVE CVE-DOGC-A-14132071-2014

Dades del DOGC
  • Número 6624

  • Data 16/05/2014

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/1015/2014, de 7 de maig, de modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya.


Vist l’expedient de modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya del qual resulta que en data 31 de març de 2014 es va presentar la documentació prevista a l’article 46 a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals sobre la modificació de dels articles 4 i 5 dels Estatuts, aprovada en l’Assemblea General Extraordinària del Col·legi de 16 de maig de 2013;

Atesos l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior; i els Estatuts col·legials vigents declarats adequats a la legalitat per la Resolució JUS/1375/2011, de 30 de maig (DOGC núm. 5894, de 6.6.2011) i per la Resolució JUS/2317/2013, de 4 de novembre (DOGC núm. 6500, de 13.11.2013);

Vist que la modificació dels articles 4 i 5 dels Estatuts s’adequa a la legalitat;

Vist que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada, que s’han aportat els documents essencials i que s’han complert tots els tràmits establerts;

A proposta de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques,

 

Resolc:

 

-1 Declarar l’adequació a la legalitat dels articles 4 i 5 dels Estatuts del Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i disposar la seva inscripció al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya;

 

-2 Disposar que aquesta modificació es publiqui al DOGC, a l’annex d’aquesta Resolució.

 

Barcelona, 7 de maig de 2014

 

P. d. (Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC de 13.3.2013)

Santiago Ballester i Muñoz

Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

 

Annex

Modificació dels articles 4 i 5 dels Estatuts del Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya

 

Article 4

Abast del Col·legi

El Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya agrupa les persones que ho sol licitin, i que disposin de la titulació universitària de grau, d'enginyeria tècnica en informàtica, o de la diplomatura en informàtica o expressió equivalent, en qualsevol de les seves especialitats, o bé de qualsevol altra titulació superior emesa per les universitats espanyoles o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea, en els termes establerts per la legislació vigent o dels títols estrangers que, conforme a les normes vigents, hagin estat homologats prèviament que tinguin plens efectes habilitants per a l'exercici de la professió. Per raons d'ordre pràctic, en tot el text dels presents estatuts, totes aquestes persones seran referides com enginyers/s tècnics/ques en informàtica, graduats en enginyeria en informàtica o titulats en enginyeria tècnica en informàtica.

A banda d'aquests membres, el Col·legi podrà acceptar diferents formes d'adhesió, associació o suport per part de persones físiques o jurídiques. El reconeixement d'aquestes formes d'adhesió, associació o suport no comportarà en cap cas la pertinença al Col·legi com a col·legiat.

 

Article 5

Àmbit i domicili

Tal com assenyala la Llei 2/2001, l'àmbit territorial del Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya, és Catalunya i la seva seu s'estableix a Via Laietana, núm. 39, 3a planta, 08003 Barcelona, sens perjudici de posteriors trasllats per acord en Assemblea General Extraordinària, convocada especialment a tal efecte, o en Assemblea General Ordinària, en cas de trasllat dins la mateixa localitat.

 

Amunt