Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 25/02/2014

  • Número del document GOV/0028/2014

  • Número de control 14056137

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-14056137-2014

Dades del DOGC
  • Número 6571

  • Data 27/02/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/28/2014, de 25 de febrer, pel qual es crea el Pla interdepartamental d'atenció i interacció social i sanitària (PIAISS).


I. Pla de Govern 2013-2016. Consideracions generals

Mitjançant l’Acord GOV/120/2013, de 3 de setembre, es va crear el Pla interdepartamental d’interacció dels serveis sanitaris i socials, en el marc del Pla de Govern 2013-2016.

En el Pla de Govern 2013-2016 es fa palès que les necessitats sanitàries i socials de la població evolucionen i que el model d'atenció assistencial ha d'adaptar-s'hi; reforça el valor de l'atenció integral a les persones i el valor de l'eficiència i la qualitat del model prestacional, i estableix, entre els seus objectius, promoure l'encaix dels serveis sanitaris i socials. Així mateix, preveu la definició d’un model de xarxa de serveis centrat en l’atenció a les persones que garanteixi el contínuum assistencial i l’eficiència en l’ús dels recursos.

D’acord amb aquests objectius, es va configurar el Pla interdepartamental d’interacció dels serveis sanitaris i socials com un instrument d’acció per abordar una atenció centrada en les persones, integral i integrada, eficient i de qualitat, i que ha de possibilitar la implicació i la participació de tots els agents del sistema de salut i del sistema social, tot tenint en compte l’equitat i la sostenibilitat.

Això no obstant, aprofundint en el model dissenyat pel Pla interdepartamental d’interacció dels serveis sanitaris i socials i amb la finalitat d’assolir els seus objectius generals, s’ha evidenciat la necessitat de revisar alguns aspectes de l’actual regulació. Una qüestió que es valora com a necessària és el canvi de nom del Pla, que passa a denominar-se Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària, com a expressió de la voluntat del Govern d’anar un pas més enllà de la interacció entre els serveis sanitaris i socials i l’aposta per un model assistencial centrat en les persones. El nou model resultant garantirà el contínuum assistencial mitjançant un abordatge col·laboratiu del procés d’atenció a la persona i la família entre les diferents xarxes d’atenció.

D’altra banda, es constata la necessitat d’incorporar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) com a àmbit en què es considera necessari establir objectius estratègics i línies directrius, atesa la rellevància que en l’abordatge col·laboratiu del procés de la persona i la família adquireix el fet de poder compartir dades entre tots els dispositius assistencials implicats.

Així mateix, escau reforçar les directrius i objectius estratègics del Pla continguts a l’annex 1, amb l’objectiu d’aclarir i insistir en temes cabdals per a una atenció integral i integrada social i sanitària com són el model col·laboratiu per a la planificació d’intervencions conjuntes entre els professionals dels diferents àmbits, destacant el paper de les TIC i dels models de gestió que han de facilitar la continuïtat assistencial.

Un altre punt que es considera convenient modificar és l’estructura dels òrgans de govern del Programa creat per a la gestió del Pla, previstos a l’annex 2, amb la finalitat, d’una banda, de crear la figura d’un director o directora del Programa interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària, nomenat per l’Òrgan de govern, que assumeixi les funcions executives de l’actual Comitè Executiu, amb el suport del Comitè Operatiu, i reformular la composició i el règim d’adopció d’acords de l’òrgan col·legiat de govern del Programa, amb la voluntat de facilitar la negociació i el consens i accelerar la presa de decisions.

Per últim, la revisió del model passa per modificar l’annex 3 en el sentit d’identificar clarament l’àmbit d’intervenció i tots els agents implicats en la transformació del model, amb menció expressa a les institucions locals, així com definir amb major detall els instruments comuns que hauran d’emprar aquests actors per tal de garantir una atenció integral i integrada social i sanitària i que permetin desenvolupar el model col·laboratiu per a la planificació d’intervencions conjuntes entre els professionals dels diferents àmbits.

L’abast d’aquests canvis aconsella, per a major seguretat jurídica, deixar sense efectes l’Acord GOV/120/2013, de 3 de setembre, pel qual es crea el Pla interdepartamental d’interacció dels serveis sanitaris i socials (publicat al DOGC núm. 6454, de 5.9.2013) i redefinir el Pla, amb el nou nom de Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS).


II. Àmbits del Pla. Model de relació interdepartamental i organitzatiu

Els àmbits del Pla són:

- Les xarxes de residències assistides de gent gran i de persones amb discapacitat.

- La xarxa sanitària d’utilització pública.

- La xarxa de serveis socials bàsics.

- La xarxa de salut mental.

- La xarxa de llarga estada sociosanitària.

És voluntat del Govern prioritzar la interacció dels diferents àmbits del Pla, les xarxes de residències assistides de gent gran i de persones amb discapacitat, la xarxa sanitària d’utilització pública, la xarxa de serveis socials bàsics, la xarxa de salut mental i la xarxa de llarga estada sociosanitària, de manera que, partint de la lògica de la coordinació, s’avanci cap a una veritable integració dels elements afavoridors del contínuum assistencial dins les xarxes i els dispositius implicats.

Aquesta interacció de les diferents xarxes i dispositius ha de facilitar un coneixement compartit, l’òptima utilització de les capacitats, els recursos i les dades dels sistemes, de forma que es configurin, progressivament, com una xarxa interrelacionada i integrada de serveis als usuaris, sense perjudici de les competències de cada departament pròpies del seu àmbit, sanitari o social.

Cal tenir en compte que la interrelació entre la situació social de la persona i la seva salut posa de manifest la necessitat d’abordar els usuaris dels serveis socials amb determinats problemes de salut d’una forma global. Una visió integral comporta necessàriament una veritable coordinació interdepartamental.

Tot això implica generar una visió interdisciplinària i transversal, imprescindible en la intervenció dels professionals que atenen i assessoren les persones que pateixen una problemàtica de salut i presenten alhora problemes socials. Aquesta és una de les bases del Pla de salut de Catalunya 2011-2015, marc referencial en política sanitària del Govern, i també línia estratègica del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat a executar pel CatSalut.

Es tracta, en definitiva, de crear un model d’interacció dels serveis sanitaris i socials, tot elaborant un pla de treball interdepartamental que contribueixi a generar un model d’intervenció global coordinada, amb una mateixa visió de conjunt, que tingui en compte la persona.

Així mateix es considera necessari establir els corresponents objectius estratègics i línies directrius per als àmbits següents:

- Interacció entre residències assistides de gent gran i de persones amb discapacitat i l’atenció primària i comunitària d’atenció a la salut, els centres sociosanitaris i els hospitals d’aguts.

- Interacció entre la xarxa d’atenció especialitzada de salut i els serveis socials bàsics.

- Interacció entre els àmbits sanitari i social de la xarxa de salut mental.

- Adequació de la llarga estada sociosanitària i de salut mental.

- Model de governança i gestió del Pla.

- Tecnologies de la Informació i la Comunicació, permetent la compartició de dades entre tots els dispositius assistencials socials i sanitaris.

Pel que fa específicament a l’adequació de la llarga estada sociosanitària i de salut mental, els motius i factors principals que fonamenten la necessitat de portar a terme aquesta adequació són la necessitat de fer efectiu un enfocament comunitari en els serveis i en les prestacions, amb una visió global i de contínuum assistencial, la necessitat de disposar d’una organització basada en el sistema d’atenció integral i integrada dels serveis de base territorial, i la necessitat d’adoptar els nous models de referència en l’atenció i provisió de serveis sociosanitaris i de llarga estada del nostre entorn.

L’objectiu general és dissenyar un nou escenari dels serveis sociosanitaris i de salut mental a Catalunya amb la creació d’un gran sector d’atenció a la llarga durada, que inclogui els serveis socials actuals i la part corresponent de la llarga estada sociosanitària i de salut mental.

De conformitat amb el que estableixen la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.

Per tot això, a proposta conjunta de les persones titulars dels departaments de la Presidència, de Benestar Social i Família i de Salut, el Govern


Acorda:


1. Aprovar les directrius i els objectius estratègics per àmbit del Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS), que consten a l’annex 1.

2. Aprovar la creació del Programa interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària, que consta a l’annex 2.

3. Aprovar els àmbits bàsics de l’Acord marc de col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Departament de Salut, que consta a l’annex 3.

4. Deixar sense efectes l’Acord GOV/120/2013, de 3 de setembre, pel qual es crea el Pla interdepartamental d’interacció dels serveis sanitaris i socials (DOGC núm. 6454, de 5.9.2013).

5. Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Barcelona, 25 de febrer de 2014


Jordi Baiget i Cantons

Secretari del GovernAnnex 1

Directrius i objectius estratègics per àmbit del Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS)


I. Interacció entre residències assistides de gent gran i de persones amb discapacitat i l’atenció primària i comunitària d’atenció a la salut, els centres sociosanitaris i els hospitals d’aguts

La finalitat és integrar la xarxa pública sanitària assistencial en el marc de convivència de les residències assistides de gent gran i de persones amb discapacitat de la xarxa de serveis públics del Departament de Benestar Social i Família.

Aquesta integració de caràcter instrumental d’ambdues xarxes també respon a la necessitat d’optimitzar recursos i capacitats conjuntes i establir protocols assistencials comuns.

A nivell comunitari el model col·laboratiu d’atenció es basarà a fomentar el procés de valoració i planificació d’intervencions conjuntes entre els professionals de l’àmbit sanitari i social, i és important la instrumentalització de les TIC per donar suport a aquests processos. Es fomentarà un model de gestió del cas basat en la coordinació i el seguiment de les persones ateses dins del model amb necessitats d’atenció sanitària i social.

Objectiu estratègic: establir un model assistencial de qualitat que vertebri i coordini les actuacions sanitàries dels diferents dispositius de la xarxa assistencial i de salut pública per donar una atenció integral a les persones en residències assistides.

(Pla d’actuació d’atenció sanitària integral a les persones ingressades en residències assistides de gent gran i persones amb discapacitat.)


II. Interacció entre la xarxa d’atenció especialitzada de salut i la xarxa de serveis socials bàsics

Objectiu estratègic: establir mecanismes de coordinació que permetin fer efectives les necessitats d’atenció especialitzada, el contínuum assistencial i la prestació de serveis socials, generant vies d’interacció on les persones i les seves necessitats siguin el centre dels serveis. Es pretén facilitar la continuïtat assistencial en el domicili per prevenir que les estades hospitalàries es perllonguin inadequadament.


III. Interacció entre els àmbits sanitari i social de la xarxa de salut mental

Objectiu estratègic: desenvolupar un model d’atenció integral sanitària i social per a les persones amb problemes de salut mental mitjançant un sistema organitzatiu i d’interrelació entre els serveis de salut mental i socials del territori que garanteixi la continuïtat en el procés d’atenció a la persona.


IV. Adequació de la llarga estada sociosanitària i de salut mental

Els principals motius i factors que fonamenten la necessitat de portar a terme aquesta adequació són la necessitat de fer efectiu un enfocament comunitari en els serveis i en les prestacions, amb una visió global i de contínuum assistencial, la necessitat de disposar d’una organització basada en el sistema d’atenció integral i integrada dels serveis de base territorial, i la necessitat d’adoptar els nous models de referència en l’atenció i provisió de serveis sociosanitaris i de llarga estada del nostre entorn. En aquest sentit es promouran models centrats en l’atenció de les persones en el domicili.

L’objectiu general és dissenyar un nou escenari dels serveis sociosanitaris i de salut mental a Catalunya amb la creació d’un gran sector d’atenció a la llarga durada, que inclogui els serveis socials actuals i la part corresponent de la llarga estada sociosanitària i de salut mental.


V. Model de governança i gestió del Pla

El Pla s’ha de desenvolupar sota criteris de participació, transparència i avaluació de resultats.Annex 2

Programa interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària


1. Finalitat i objectius

La finalitat i els objectius del Programa són desenvolupar el Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS), així com establir els sistemes d’informació i avaluació corresponents.


2. Òrgan de Govern

L’Òrgan de Govern del Programa té la composició següent:

- El conseller o consellera de Benestar Social i Família.

- El conseller o consellera de Salut.

- El secretari o secretària del Govern.

- El secretari o secretària general del Departament de Benestar Social i Família.

- El secretari o secretària general del Departament de Salut.

- El director o directora del Servei Català de la Salut.

- El director o directora de l’òrgan competent en matèria de serveis socials.

- El director o directora del Programa interdepartamental d’atenció integrada social i sanitària.

El conseller/a de Benestar Social i Família i el conseller/a de Salut n’exerceixen la presidència de forma alterna cada sis mesos. El secretari/a del Govern n’exerceix la vicepresidència. La Secretaria de l’òrgan, amb veu i sense vot, serà exercida pel director o directora del Programa interdepartamental d’atenció integrada social i sanitària. La resta de membres actuaran com a vocals.

La seva missió és impulsar institucionalment el desenvolupament del Pla i garantir-ne la posada en funcionament. Així mateix, estableix la direcció estratègica del Pla i en fixa els objectius.


3. Director o directora del Programa

El director o directora del Programa interdepartamental d’atenció integrada social i sanitària serà designat per l’Òrgan de Govern.

El director o directora del Programa té les funcions següents:

a) Executar les actuacions acordades per l’Òrgan de Govern.

b) Executar les directrius d’actuació i els objectius estratègics per àmbit.

c) Aprovar els criteris per fer el seguiment de l'execució del Pla i l'assoliment dels objectius.

d) Assolir i fer assolir els objectius determinats.

e) Determinar el sistema d’avaluació de resultats.


4. Comitè Operatiu

A fi de vehicular i facilitar el desenvolupament del procés, es crea un Comitè Operatiu, integrat per tres persones professionals de l’àmbit sanitari, designades pel Departament de Salut, i tres persones professionals de l’àmbit social, designades pel Departament de Benestar Social i Família.

Aquest Comitè ha de portar a terme les actuacions següents:

- Elaborar periòdicament un informe de seguiment de les actuacions i el grau de compliment dels objectius.

- Crear grups de treball específics per elaborar les propostes tècniques necessàries per a les actuacions.

- Donar suport tècnic al director o directora del Programa en el disseny i la implementació dels objectius de les actuacions necessàries per desenvolupar el Pla.


5. Règim d’adopció d’acords de l’Òrgan de Govern

Els acords s’han d’adoptar per majoria de 2/3 dels seus membres.


6. Consell Assessor

El Consell Assessor està format per sis persones expertes en les matèries d’atenció sanitària i social, de les quals tres són designades pel Departament de Benestar Social i Família i les altres tres, pel Departament de Salut.


7. Consell de Participació

El Consell de Participació és l’òrgan de participació del sector. En formen part les entitats més representatives del sector, amb un màxim de 20 membres.


8. Suport per desenvolupar les funcions

El suport tècnic, administratiu i logístic per desenvolupar les funcions del Programa ha de ser proporcionat pels departaments de Salut i de Benestar Social i Família.


9. Termini de vigència

El termini de vigència del Programa és de tres anys, sens perjudici de la possibilitat de pròrroga justificada en el procés d’assoliment dels objectius.


10. Normativa aplicable

En tot allò que el Programa no estableixi és d’aplicació la normativa sobre òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.Annex 3

Àmbits bàsics de l’Acord marc de col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Departament de Salut, derivat del Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària


Àmbit general

- Portar a terme les actuacions derivades de l’objectiu general del Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària, és a dir, l’atenció centrada en les persones, integral i integrada, eficient i de qualitat.

- Aconseguir l’efectiva implantació d’un sistema integrat d’atenció entre els serveis sanitaris i socials que garanteixi el contínuum assistencial.

- Definir el marc de col·laboració a escala territorial entre els departaments de Salut i de Benestar Social i Família i les institucions del món local.


Actuacions i objectius estratègics per àmbit

- Interacció entre residències assistides de gent gran i de persones amb discapacitat i l’atenció primària i comunitària d’atenció a la salut, els centres sociosanitaris i els hospitals d’aguts.

Definir un programa general d’atenció sanitària des de la xarxa pública que respongui a les necessitats específiques de les persones residents.

- Interacció entre la xarxa d’atenció especialitzada de salut i la xarxa de serveis socials bàsics.

Formular un pla d’atenció que garanteixi el contínuum assistencial entre l’atenció especialitzada i els serveis socials territorials.

- Interacció entre els àmbits sanitari i social de la xarxa de salut mental.

Definir un pla d’acció conjunta entre els dos departaments per a la implantació del model d’atenció integral sanitària i social en el territori.

- Adequació de la llarga estada sociosanitària i de salut mental

Adequar l’actual llarga estada sociosanitària i de salut mental, diferenciant-ne els serveis sanitaris d’aquells altres que hauran de formar part dels serveis d’atenció a la dependència, adaptant-ne la normativa i el sistema de finançament i contraprestació.

Dissenyar un nou escenari dels serveis sociosanitaris i de salut mental de Catalunya amb la creació d’un sector d’atenció a la llarga durada que inclogui els serveis socials actuals i part dels de la llarga estada sociosanitària i de salut mental.

Elaborar un pla estratègic d’adequació de la llarga estada sociosanitària i de salut mental que incorpori els objectius, les accions a desenvolupar pel CatSalut i del Departament de Benestar Social i Família i el calendari d’implantació.


Instruments comuns

- Identificació dels aspectes econòmics i el marc jurídic existent, així com els elements clau per executar la transferència.

- Articulació d’un model de governança a nivell territorial que permeti la gestió del model a nivell territorial i local.

- Anàlisi de les experiències d’interacció que ja s’han posat en marxa.

- Selecció dels aspectes bàsics per configurar una història clínica i social compartida, incorporant elements de comunicació segura i interoperabilitat entre les diferents xarxes d’atenció.

- Avenç en l’aplicació de les TIC, amb el suport de la Fundació TicSalut.

- Elaboració d’un marc avaluatiu comú i transversal amb un conjunt mínim d’objectius comuns que permeti una avaluació del model col·laboratiu d’atenció.

- Incorporació dels objectius del marc avaluatiu comú en els sistemes de planificació i contractació propis de cada Departament, evolucionant vers un model de planificació i un contracte programa que incorpori les propostes derivades del Pla.

- Desenvolupament d’un Pla funcional territorial de base local que, a partir dels elements recollits en aquest Acord, tingui en compte les xarxes de serveis socials i de serveis sanitaris.


Amunt