Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 31/07/2013

  • Número del document TES/1822/2013

  • Número de control 13242015

  • Organisme emissor Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran

    CVE CVE-DOGC-A-13242015-2013

Dades del DOGC
  • Número 6452

  • Data 03/09/2013

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/1822/2013, de 31 de juliol, de modificació de la Resolució TES/2872/2012, de 17 de desembre, de convocatòria anticipada per a l’any 2013 de subvencions en règim de concurrència competitiva per al foment d’activitats de formació i promoció del patrimoni cultural i el desenvolupament local a l’Alt Pirineu i Aran, corresponent a actuacions dutes a terme durant l’any 2012, i d’aprovació de les bases reguladores que l’han de regir.


Mitjançant la Resolució TES/2872/2012, de 17 de desembre, es van aprovar les bases reguladores que han de regir les convocatòries per a l’atorgament d’aquestes subvencions, i que constaven a l’annex, i es va fer pública la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al foment d’activitats de formació i promoció del patrimoni cultural i el desenvolupament local a l’Alt Pirineu i Aran, corresponent a actuacions dutes a terme durant l’any 2012.

L’apartat 8 de la Resolució fixava com a data límit de justificació el 15 de març de 2013, la qual resulta impossible de complir per causes no imputables als beneficiaris, relacionades amb la manca d’aprovació del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2013, per la qual cosa és necessari modificar la Resolució, per tal de fixar un nou termini límit de justificació.

Per tot això,


Resolc:


Modificar l’apartat 8 de la Resolució TES/2872/2012, de 17 de desembre, de convocatòria anticipada per a l’any 2013 de subvencions en règim de concurrència competitiva per al foment d’activitats de formació i promoció del patrimoni cultural i el desenvolupament local a l’Alt Pirineu i Aran, corresponent a actuacions dutes a terme durant l’any 2012, i d’aprovació de les bases reguladores que l’han de regir, el qual queda redactat de la manera següent:

“—8 El beneficiari haurà de justificar el compliment de la finalitat per a la qual se li atorga la subvenció abans del 30 de novembre de 2013.”.


Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107, 114, i 115 de la Llei 30/1992, de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, davant el conseller de Territori i Sostenibilitat, en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Barcelona, 31 de juliol de 2013


Santi Vila i Vicente

President


Amunt