Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 16/07/2013

  • Número del document GOV/0104/2013

  • Número de control 13198016

  • Organisme emissor Departament de Governació i Relacions Institucionals

    CVE CVE-DOGC-A-13198016-2013

Dades del DOGC
  • Número 6420

  • Data 18/07/2013

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/104/2013, de 16 de juliol, d’atribució de competències a diferents departaments de la Generalitat en matèria de funció pública.


L’article 6.1 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, atribueix determinades competències a la persona titular del departament competent en matèria de funció pública, les quals poden ser exercides mitjançant l’actual Secretaria d’Administració i Funció Pública.

L’apartat tercer del mateix precepte disposa que el Govern de la Generalitat, a proposta del departament competent en matèria de funció pública, si ho requereix l’efectivitat dels serveis, pot atribuir selectivament i temporalment als departaments determinades competències. Aquest apartat també estableix que el departament competent en matèria de funció pública manté les facultats d'inspecció sobre les funcions atribuïdes, l'avaluació de la capacitat de gestió en matèria de personal del departament i la fixació de criteris per a l'exercici de les competències atribuïdes.

Ateses les peculiaritats que presenten alguns col·lectius de personal, el Govern ha considerat convenient fins a dia d’avui atribuir a diferents departaments de la Generalitat determinades competències en matèria de funció pública, la qual cosa ha dut a terme mitjançant els decrets 320/1985, 15/1991, 91/1996, 101/2001 i 70/2006, i mitjançant els acords de Govern GOV/1/2006, de 4 de juliol, GOV/91/2007, de 10 de juliol i GOV/129/2008, de 8 de juliol, modificat pel GOV/90/2009, de 26 de maig.

Atès que les actuals circumstàncies relatives a la formulació d'un nou model de funció pública i del règim organitzatiu de la Generalitat fan aconsellable perllongar l’atribució de competències existent en matèria de funció pública a determinats departaments de la Generalitat per un període d’un any més;

Per tot això, a proposta de la vicepresidenta del Govern, el Govern

 

Acorda:

 

-1 Atribuir temporalment als departaments de Salut, de Justícia i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, en l’àmbit competencial establert per la normativa vigent, i pel que fa al personal sanitari, penitenciari i d’agents rurals, respectivament, les competències següents:

a) Convocar els processos selectius per a l’accés a la condició de personal funcionari, inclosa la promoció interna, amb excepció dels processos específics de funcionarització.

b) Nomenar el personal funcionari, d’acord amb la normativa vigent i les bases de les convocatòries dels processos selectius corresponents.

c) Declarar les situacions administratives del personal funcionari.

d) Convocar i resoldre els concursos de provisió de llocs de treball per a personal funcionari, sens perjudici d’allò que estableix l’article 65 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

e) Declarar les jubilacions del personal funcionari i, si s’escau, el perllongament en el servei actiu.

f) Declarar la pèrdua de la condició de funcionari.

g) Declarar la rehabilitació del personal funcionari, en el supòsit de recuperació de la nacionalitat espanyola o d’adquisició d’una altra que permeti l’accés al cos o escala al qual va pertànyer i en el supòsit que hagi desaparegut la causa que va motivar la jubilació per incapacitat permanent.

Aquesta atribució de competències no s’aplica als funcionaris pertanyents al cos de titulació superior, veterinaris, i als diferents cossos de salut pública, la competència dels quals correspon al Departament de Governació i Relacions Institucionals.

 

-2 Atribuir al Departament de Justícia les competències a què fan referència les lletres a), b) i d) de l’apartat anterior respecte del personal no penitenciari que ocupa llocs de treball adscrits a l’àmbit funcional d’execució penal.

 

-3 Les competències esmentades s’atribueixen per un període d’un any comptat a partir del dia de publicació d’aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

-4 El Departament de Governació i Relacions Institucionals manté les facultats d’inspecció sobre les funcions atribuïdes, l’avaluació de la capacitat de gestió en matèria de personal dels departaments i la fixació de criteris per a l’exercici d’aquestes competències.

 

-5 Publicar aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 16 de juliol de 2013

 

Jordi Baiget Cantons

Secretari del Govern

 

Amunt