Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 16/04/2013

  • Número del document JUS/0890/2013

  • Número de control 13112043

  • Organisme emissor Departament de Justícia

    CVE CVE-DOGC-A-13112043-2013

Dades del DOGC
  • Número 6365

  • Data 29/04/2013

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/890/2013, de 16 d’abril, de declaració d’utilitat pública de diverses associacions.


D’acord amb la normativa vigent poden ser declarades d’utilitat pública, a iniciativa pròpia, aquelles associacions que reuneixin els requisits de l’article 32 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

Atès que s’han instruït els corresponents expedients relatius a les sol·licituds de declaració d’utilitat pública de diverses associacions competència de la Generalitat de Catalunya, en els quals consten els informes favorables preceptius;

Vistes les propostes del Servei de Registre i Assessorament d’Entitats de Dret Privat;

D’acord amb el que estableixen el Reial decret 1266/2007, de 24 de setembre, de traspàs de funcions de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d’utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a les associacions i fundacions, i el Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s’assignen al Departament de Justícia les funcions esmentades,

 

 

Resolc:

 

Declarar d’utilitat pública les associacions següents, inscrites al Registre d’Associacions del Departament de Justícia:

Associació Comitè Català per als Refugiats, Catalunya amb Acnur, núm. d’inscripció 25256, secció 1a, de la demarcació de Barcelona.

Associació Catalana de la Síndrome de Rett, núm. d’inscripció 15901, secció 1a, de la demarcació de Barcelona.

 

Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant d’aquest òrgan, en el termini d’un mes, d’acord amb el que estableix l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; o bé poden interposar directament recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos de conformitat amb el que disposen els articles 10, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, ambdós terminis a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta Resolució.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 16 d’abril de 2013

 

P. d. (Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC de 13.3.2013)

 

Santiago Ballester i Muñoz

Director general de Dret i d’Entitats Jurídiques

 

Amunt