Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 26/02/2013

  • Número del document JUS/0456/2013

  • Número de control 13063004

  • Organisme emissor Departament de Justícia

    CVE CVE-DOGC-A-13063004-2013

Dades del DOGC
  • Número 6331

  • Data 08/03/2013

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/456/2013, de 26 de febrer, per la qual, en execució de sentència, es declara d'utilitat pública una associació.


El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, per la Resolució de 17 de desembre de 2009, denegà la concessió de la declaració d'utilitat pública a l'associació Lliga Protectora d'Animals i Plantes de Sabadell, inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 4120, secció 1a, de la demarcació de Barcelona.


Aquesta resolució es recorregué davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Cinquena, el qual, per la Sentència del 27 de desembre de 2012, estimà el recurs interposat i reconegué a l'associació Lliga Protectora d'Animals i Plantes de Sabadell el dret a obtenir la declaració d'utilitat pública.


En data 6 de febrer de 2013, la secretària d'aquell Tribunal decretà la fermesa de la sentència esmentada.


En execució de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Cinquena, pronunciada el 27 de desembre de 2012, i de conformitat amb les competències que té atribuïdes el Departament de Justícia d’acord amb el que estableixen el Reial decret 1266/2007, de 24 de setembre, de traspàs de funcions de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d’utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a les associacions i fundacions, i el Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s’assignen al Departament de Justícia les funcions esmentades,Resolc:


Declarar d'utilitat pública l’associació següent inscrita en el Registre d’Associacions del Departament de Justícia:

Lliga Protectora d'Animals i Plantes de Sabadell, núm. d’inscripció 4120, secció 1a, de la demarcació de Barcelona.


Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant d’aquest òrgan, en el termini d’un mes, d’acord amb el que estableix l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; o bé poden interposar directament recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos de conformitat amb el que disposen els articles 10, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, ambdós terminis a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta Resolució.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.Barcelona, 26 de febrer de 2013p. d. (Resolució JUS/27/2013, de 15.1.2013, DOGC de 17.1.2013)

Santiago Ballester i Muñoz

Director general de Dret i d’Entitats Jurídiques


Amunt