Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 04/10/2012

 • Número del document EMO/2168/2012

 • Número de control 12293014

 • Organisme emissor Departament d'Empresa i Ocupació

  CVE CVE-DOGC-A-12293014-2012

Dades del DOGC
 • Número 6239

 • Data 24/10/2012

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 50849

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMO/2168/2012, de 4 d'octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de modificació del text articulat del VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008 (codi de conveni núm. 79000692011994).


Vist el text de l’Acord de modificació del text articulat del VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, per al període 2004-2008 (codi de conveni núm. 79000692011994) subscrit, en data 12 de setembre de 2012, per la part empresarial pels representants de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i per la part social pels representants d’UGT, CCOO i IAC, i d’acord amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.1) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació, i l’article 6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

Resolc:

—1 Disposar la inscripció de l’Acord de modificació del text articulat del conveni esmentat en el Registre de convenis i acords col·lectius de treball amb funcionament a través de mitjans electrònics de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, amb notificació a la Comissió Paritària.

—2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents

Barcelona, 4 d’octubre de 2012

Ramon Bonastre i Bertran

Director general de Relacions Laborals

i Qualitat en el Treball

Transcripció literal del text signat per les parts

Acta

núm. 6 de la reunió de la Comissió negociadora del VI Conveni únic col·lectiu únic d’àmbit del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008.

Dia: 12 de setembre de 2012

Hora: 9:30 hores.

Lloc: sala de reunions de la SG de Relacions Sindicals i Polítiques Socials – DG Funció Pública – GORI

Sra. Pilar Sorribas Arenas, Departament de Governació i Relacions Institucionals - D.G. de Funció Pública

Sra. Mercè Domènech Fabregat, Departament de Governació i Relacions Institucionals - D.G. de Funció Pública

Sr. Joan Planas Areñas, Departament de Governació i Relacions Institucionals

Sr. Jordi Cabré Menéndez, Departament d’Economia i Coneixement

Sr. Xavier Serentill Utgés, Departament d’Economia i Coneixement

Sr. David Coromina Pérez, Departament de Benestar Social i Família

Sra. Consol González Cerezales, Departament d’Interior

Sra. Joana Augé Hien, Departament d’Ensenyament

Sra. Elisabeth Fernandez, Departament de Territori i Sostenibilitat

Sr. Francesc Xavier Aráez Gerona, Departament de la Presidència (suplent)

Sra. Cristina Jiménez Antón, Departament de Cultura (suplenta)

Representants per la part social

UGT

Titulars Assessors
Sr. José Manuel Ruiz Fernández Sra. Paloma Olavide Díaz
Sr. Jordi Òdena Bertran  
Sr. Guillermo Rosich Diez  

CCOO

Titulars Suplents
Sr. Manuel Espínola Mesa Sra. Blanca Fernández Farré
Sr. David Bonet Mateo  
Sra. Conxita Mañé Armenteros  

IAC

Titulars
Sr. José Corvo Pacheco
Secretària: Sra. Marta Melià Puig

De conformitat amb la proposta de la Comissió paritària general de Prevenció de Riscos Laborals de data 26 de juliol de 2012, referent a la revisió dels complements de llocs dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals, s’acorda la modificació de l’article 41.1 del VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, el qual queda redactat de la manera següent:

Article 41.1

Complement de lloc dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals

  Mensual Anual
Metge/essa especialitat de medicina en el treball 739,19 8870,30
Diplomat/ada en infermeria especialitat de medicina en el treball 409,55 4914,64

S’adjunta a la present acta el document original de proposta de la Comissió paritària general de prevenció de riscos laborals, d’adequació dels complements que el Conveni preveu per a la categoria de metge/essa, especialitat medicina en el treball, subgrup A1 i per a la categoria diplomat/ada en infermeria, especialitat de medicina en el treball, subgrup A2.

Aquesta modificació produirà efectes a partir de l’1 d’octubre de 2012.

A les 10 hores s’aixeca la sessió i, perquè consti, s’estén aquesta acta a Barcelona, en el lloc i dia indicats més amunt.

PG-321424 (12.293.014)

 

Amunt