Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Ordre

 • Data del document 22/06/2012

 • Número del document ENS/0181/2012

 • Número de control 12170023

 • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

  CVE CVE-DOGC-A-12170023-2012

Dades del DOGC
 • Número 6159

 • Data 28/06/2012

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 33746

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/181/2012, de 22 de juny, per la qual es creen diversos preus públics per a la matrícula dels cicles formatius de grau superior impartits en els centres dependents del Departament d'Ensenyament.


L’article 3.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació situa entre els ensenyaments que conformem l’educació superior els ensenyaments de formació professional de grau superior i els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny de grau superior. D’altra banda, l’article 4 de la mateixa Llei, i l’article 5.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, no inclouen entre els ensenyaments declarats gratuïts els cicles formatius de grau superior.

En aquest marc normatiu que encabeix els cicles formatius de grau superior dintre dels ensenyaments superiors, es considera convenient establir una aportació econòmica a càrrec de les persones que utilitzen el servei, opció que ja existeix en els ensenyaments artístics superiors, els ensenyaments d’esports i els universitaris.

Per això, d’acord amb el que estableix el capítol III del títol I del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, i d’acord amb els informes favorables de la Intervenció Delegada i de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Coneixement,

Ordeno:

Article 1

Creació

1.1 Crear els següents preus públics pels ensenyaments de formació professional inicial i d’arts plàstiques i disseny derivats de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), impartits en els centres dependents del Departament d’Ensenyament:

a) Matrícula per curs en el cicle formatiu de grau superior de formació professional inicial i en el d’arts plàstiques i disseny.

El preu de matrícula per curs comprèn totes les unitats formatives i, si s’escau, el mòdul de formació en centres de treball o el mòdul de formació en empreses, estudis i tallers que el centre tingui programats durant el curs.

L’alumne que es matriculi a totes les unitats formatives del curs ha de satisfer necessàriament el preu de matrícula per curs, sense possibilitat d’optar per satisfer el preu de matrícula per les diverses unitats formatives que l’integren.

L’alumne pot optar per satisfer el preu de la matrícula per curs, tot i que no hagi de matricular-se en la totalitat de les unitats formatives que el componen.

L’alumne que es matriculi en unitats formatives de dos cursos diferents pot optar per satisfer el preu de la matrícula per curs.

b) Matrícula per unitat formativa en el cicle formatiu de grau superior de formació professional inicial i en el d’arts plàstiques i disseny.

c) Matrícula en el mòdul de formació en centres de treball (FCT) en el cicle formatiu de grau superior de formació professional inicial. El preu de la matrícula d’aquest mòdul també inclou la matrícula que es faci en el curs següent, a fi de completar la durada del mòdul.

d) Matrícula en la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers, en el cicle formatiu de grau superior d’arts plàstiques i disseny que el centre tingui programat per al curs.

El preu de la matrícula d’aquesta fase inclou també la matrícula del curs següent, a fi de completar la durada de la fase.

A l’alumnat que el curs acadèmic 2012-2013 estigui matriculat en el segon curs d’un cicle formatiu LOE, els preus públics creats a l’article 1.1 d’aquesta Ordre se li apliquen d’acord amb el que n’estableix la disposició transitòria primera.

1.2 Crear els següents preus públics per als ensenyaments de formació professional específica i per als d’arts plàstiques i disseny derivats de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), impartits en centres dependents del Departament d’Ensenyament:

a) Matrícula per curs en el cicle formatiu de grau superior de formació professional específica i en el d’arts plàstiques i disseny.

El preu de la matrícula per curs comprèn tots els crèdits o mòduls i, si s’escau, el mòdul de formació en centres de treball o la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers que el centre tingui programats durant el curs.

L’alumne que es matriculi a tots els crèdits o mòduls del curs ha de satisfer necessàriament el preu de matrícula per curs, sense possibilitat d’optar per satisfer el preu de matrícula pels diversos crèdits o mòduls que l’integren.

L’alumne pot optar per satisfer el preu de matrícula per curs, tot i que no hagi de matricular-se en la totalitat dels crèdits o mòduls que el componen.

L’alumne que es matriculi en crèdits o mòduls de dos cursos diferents pot optar a satisfer el preu de la matrícula per un curs.

b) Matrícula per crèdit en el cicle formatiu de grau superior de formació professional específica i en el d’arts plàstiques i disseny.

c) Matrícula pel mòdul de formació en centres de treball (FCT) en el cicle formatiu de grau superior de formació professional específica.

El preu de la matrícula d’aquest mòdul també inclou la matrícula del curs següent, a fi de completar la durada del mòdul.

d) Matrícula en la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers en el cicle formatiu de grau superior d’arts plàstiques i disseny que el centre tingui programada durant el curs.

El preu de la matrícula d’aquesta fase també inclou la matrícula del curs següent, a fi de completar la durada de la fase.

e) Matrícula per la compleció, per crèdit del cicle formatiu de grau superior de formació professional específica o per mòdul en el d’arts plàstiques i disseny.

A l’alumnat que el curs acadèmic 2012-2013 estigui matriculat en el segon curs d’un cicle formatiu LOGSE, els preus públics creats a l’article 1.2 d’aquesta Ordre se li apliquen d’acord amb el que n’estableix la disposició transitòria segona.

Article 2

Import

2.1 Es fixen, a partir del curs 2012-2013, els següents imports per als preus públics creats a l’article 1.1 d’aquesta Ordre:

a) Matrícula per curs en el cicle formatiu de grau superior de formació professional inicial i en el d’arts plàstiques i disseny: 360,00 euros.

b) Matrícula per unitat formativa en el cicle formatiu de grau superior de formació professional inicial i en el d’arts plàstiques i disseny: 25,00 euros.

c) Matrícula pel mòdul de formació en centres de treball (FCT) en el cicle formatiu de grau superior de formació professional inicial: 25,00 euros.

d) Matrícula en la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers, en el cicle formatiu de grau superior d’arts plàstiques i disseny: 25,00 euros.

2.2 Es fixen, a partir del curs 2012-2013, els següents imports per als preus públics creats a l’article 1.2 d’aquesta Ordre:

a) Matrícula per curs en el cicle formatiu de grau superior de formació professional específica i en el d’arts plàstiques i disseny: 360,00 euros.

b) Matrícula per crèdit en el cicle formatiu de grau superior de formació professional específica o per mòdul en el d’arts plàstiques i disseny: 65,00 euros.

c) Matrícula per mòdul de formació en centres de treball (FCT) en el cicle formatiu de grau superior de formació professional específica: 65,00 euros.

d) Matrícula en la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers, en el cicle formatiu de grau superior d’arts plàstiques i disseny: 65,00 euros.

e) Matrícula per la compleció, per crèdit del cicle formatiu de grau superior de formació professional específica o per mòdul en el d’arts plàstiques i disseny: 20,00 euros.

Article 3

Exigibilitat

Els preus públics creats per aquesta Ordre són exigibles abans de la prestació del servei.

A sol·licitud de l’alumne, es pot fraccionar el pagament en dues parts iguals, a ingressar en els mesos de juliol i de setembre, de forma que la matrícula s’entendrà formalitzada un cop acreditat l’ingrés del segon termini.

Article 4

Exempcions i bonificacions

4.1 Els centres apliquen a les persones que utilitzin aquest servei, amb la justificació documental prèvia, les bonificacions i exempcions que estableix aquest article.

4.2 Bonificacions

Tenen una bonificació del 50 per 100 dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables:

a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals.

b) Les persones que en el curs acadèmic anterior han obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

4.3 Exempcions

Estan exemptes dels preus públics:

a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.

b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%.

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

d) Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles.

e) Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció.

f) Les persones víctimes de violència de gènere.

Article 5

Retorn del 50 per 100 del preu públic

Els centres han de retornar el 50 per 100 de l’import del preu públic a l’alumnat que obtingui, per al mateix curs acadèmic, una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Aquest retorn no és acumulable, en el mateix curs acadèmic, a la bonificació prevista a l’article 4.2.

Aquests alumnes que sol·licitin la beca han d’ingressar l’import del preu per matrícula que els correspongui, i un cop hagin obtingut la beca o ajut a l’estudi esmentats del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, ho han d’acreditar davant de la direcció del centre.

Disposició addicional

Les quantitats obtingudes en el marc d’aquesta Ordre s’han d’ingressar al compte corrent del centre i han de ser gestionades pel centre en el marc del que preveuen els capítols II i III del títol VII de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

Disposicions transitòries

Primera

Alumnat matriculat en el segon curs d’un cicle formatiu LOE en el curs acadèmic 2012-2013

A l’alumnat matriculat durant el curs acadèmic 2012-2013 en el segon curs LOE dels ensenyaments de formació professional inicial o d’arts plàstiques i disseny, en centres dependents del Departament d’Ensenyament, els preus públics creats a l’article 1.1 se li apliquen de la següent forma:

a) Matrícula en el segon curs d’un cicle formatiu de grau superior de formació professional inicial i en el d’arts plàstiques i disseny. La matrícula per curs comprèn totes les unitats formatives i, si s’escau, el mòdul de formació en centres de treball o la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers que el centre tingui programats durant el curs. L’alumne pot optar per satisfer el preu de la matrícula per curs, tot i que no hagi de cursar la totalitat de les unitats formatives que el componen: 180,00 euros.

L’alumnat que, en el curs acadèmic 2012-2013 segueixi el segon curs per haver promocionat de primer a segon curs, amb alguna unitat formativa pendent de primer curs, únicament ha de satisfer l’import de la matrícula corresponent (per curs o per unitats formatives, a la seva elecció) al segon curs, i no ha de satisfer cap import per les unitats formatives de primer curs.

L’alumnat que, en el curs acadèmic 2012-2013 no hagi promocionat de primer a segon curs, si bé es matricula d’alguna unitat formativa de segon curs, únicament ha de satisfer l’import de la matrícula corresponent al primer curs (per curs o per unitats formatives, a la seva elecció), i no ha de satisfer cap import per les unitats formatives de segon curs.

b) Matrícula per unitat formativa de segon curs d’un cicle formatiu de grau superior de formació professional inicial i en el d’arts plàstiques i disseny: 12,00 euros.

c) Matrícula en el mòdul de formació en centres de treball en el segon curs en un cicle formatiu de grau superior de formació professional inicial: 12,00 euros.

d) Matrícula en la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers en el segon curs en un cicle formatiu de grau superior d’arts plàstiques i disseny: 12,00 euros.

Segona

Alumnat matriculat en el segon curs d’un cicle formatiu LOGSE en el curs acadèmic 2012-2013

A l’alumnat matriculat durant el curs acadèmic 2012-2013 en el segon curs LOGSE dels ensenyaments de formació professional específica o d’arts plàstiques i disseny, en centres dependents del Departament d’Ensenyament, els preus públics creats a l’article 1.2 se li apliquen de la següent forma:

a) Matrícula en el segon curs d’un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica i d’arts plàstiques i disseny: 180,00 euros.

L’alumnat que, en el curs acadèmic 2012-2013 segueixi el segon curs per haver promocionat de primer curs a segon curs, amb algun crèdit o mòdul pendent de primer curs, únicament ha de satisfer l’import del preu de la matrícula corresponent al segon curs (per curs, per crèdits o per mòduls, a la seva elecció), i no ha de satisfer cap import dels crèdits o mòduls de primer curs.

L’alumnat que en el curs acadèmic 2012-2013 no hagi promocionat de primer curs a segon curs, si bé es matricula d’algun crèdit o mòdul de segon curs, únicament ha de satisfer l’import de la matrícula corresponent al primer curs (per curs, per crèdits o per mòduls, a la seva elecció), i no ha de satisfer cap import dels crèdits o mòduls de segon curs.

b) Matrícula per crèdit en el segon curs d’un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica i en el d’arts plàstiques i disseny: 32,00 euros.

c) Matrícula en el mòdul de formació en centres de treball en el segon curs en un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica: 32,00 euros.

d) Matrícula en la fase de formació pràctica en empreses, estudis i tallers en el segon curs en un cicle formatiu de grau superior d’arts plàstiques i disseny: 32,00 euros.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació al DOGC.

Barcelona, 22 de juny de 2012

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

(12.170.023)

 

Amunt