Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 20/09/2011

  • Número del document TES/2208/2011

  • Número de control 11262131

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

Dades del DOGC
  • Número 5974

  • Data 29/09/2011

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 50182

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/2208/2011, de 20 de setembre, de convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per al foment d'activitats de formació i promoció del patrimoni cultural i el desenvolupament local a l'Alt Pirineu i Aran, i d'aprovació de les bases reguladores que l'han de regir.


L'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), organisme autònom adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat, creat i regulat per la Llei 28/2002, de 30 de desembre, té per objecte, d'acord amb l'article 2 de la seva Llei reguladora, el desenvolupament integral i la promoció de l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i Era Val d'Aran.

D'acord amb l'article 3 de la Llei esmentada, són funcions de l'Institut adoptar mesures per impulsar el desenvolupament dels diferents sectors d'activitat de l'Alt Pirineu i Aran, fomentar-ne la projecció i fer-ne conèixer els trets d'identitat, impulsar polítiques sostenibles de desenvolupament demogràfic i cohesió social que garanteixin infraestructures culturals i d'ensenyament presencial i a distància, i qualsevol altra funció que ajudi a assolir el desenvolupament integral i sostenible de l'Alt Pirineu i Aran.

En exercici d'aquestes funcions i per tal de poder assolir-ne l'objecte, i donada la bona acollida de les convocatòries anteriors, es considera oportú mantenir aquesta línia de subvencions per consolidar la col·laboració amb els ens locals, les associacions i entitats representatives de l'Alt Pirineu i Aran, en el camp del patrimoni i el desenvolupament local, així com adequar-la a unes noves bases reguladores.

Per això, d'acord amb les previsions del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de normativa aplicable,

Resolc:

—1 Aprovar les bases reguladores que han de regir les convocatòries per a l'atorgament d'aquestes subvencions, que consten a l'annex d'aquesta Resolució.

—2 Fer pública la convocatòria per a l'any 2011 per a l'atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al foment d'activitats de formació i promoció del patrimoni cultural i el desenvolupament local a l'Alt Pirineu i Aran.

—3 La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 155.000 euros, i la seva concessió s'imputarà amb càrrec a la posició pressupostària D/481000100/5420 (10.000 euros), D/482000100/5420 (50.000,00 euros), D/460000100/5420 (85.000,00 euros) i D/461000100/5420 (10.000 euros) del pressupost de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran per a l'any 2011.

—4 D'acord amb el que preveu el punt 4.3 de les bases reguladores, la subvenció es pot concedir per l'import total sol·licitat, amb un màxim de 6.000 euros, o bé per un import parcial, que es determinarà tenint en compte les disponibilitats pressupostàries i les puntuacions obtingudes en aplicació dels criteris de valoració previstos en la base 9.

—5 El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació pertinent, és de 15 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—6 D'acord amb el que preveu la base 6.2, les sol·licituds, acompanyades de la documentació pertinent, es podran presentar al Registre de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, plaça Mossèn Casimir Torrent, 2, 25620 Tremp, o bé a qualsevol dels llocs que preveu l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació amb l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

—7 El procediment de concessió de les subvencions es tramita per l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran i es resol pel president de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, en el termini d'un mes, comptadors des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

La resolució de concessió o denegació de la subvenció, degudament motivada, es notificarà individualment a l'entitat interessada per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la seva recepció. Així mateix, s'ha d'informar d'aquesta resolució a la Comissió de Cooperació Local.

Contra la resolució dictada, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada, de conformitat amb allò que preveuen els articles 107, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, davant el conseller de Territori i Sostenibilitat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la recepció de la notificació d'aquesta Resolució.

—8 El beneficiari haurà de justificar el compliment de la finalitat per a la qual se li atorga la subvenció abans del 24 de novembre de 2011, sens perjudici de la possibilitat d'ampliar aquest termini, d'acord amb la base 12. La resolució que es pugui dictar a aquest efecte, no és susceptible de recurs.

—9 El pagament de la subvenció atorgada s'efectuarà un cop l'ens local, l'entitat sense ànim de lucre, la fundació o el consorci hagi justificat el compliment de la finalitat per a la qual se li va atorgar la subvenció d'acord amb la base 13.

—10 Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb allò que preveuen els articles 107, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, davant el conseller de Territori i Sostenibilitat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 20 de setembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles

President de l'Institut per al Desenvolupament

i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran

Annex

—1 Objecte

Aquesta línia de subvencions té per objecte el reforçament de l'activitat pirinenca, el foment d'activitats de formació i promoció del patrimoni cultural i el desenvolupament local a l'Alt Pirineu i Aran.

—2 Actuacions subvencionables

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases

a) Realització d'activitats relacionades amb la gestió, promoció, recerca, formació i producció del patrimoni cultural i artístic.

b) Realització d'activitats i projectes relacionats amb la promoció socioeconòmica del territori no vinculades directament amb l'àmbit turístic.

c) Organització d'activitats formatives no reglades i assistència a cursos que es realitzin dins o fora de l'Alt Pirineu i Aran.

d) Organització d'activitats, jornades i seminaris realitzats en l'àmbit del patrimoni i el desenvolupament local.

e) Organització d'esdeveniments relacionats amb el reforçament de l'activitat econòmica i la identitat pirinenca.

f) Edició de publicacions de caràcter cultural, socioeconòmic i científic de l'Alt Pirineu i Aran.

No són subvencionables les actuacions següents:

a) Redacció de projectes d'obra.

b) La rehabilitació i/o la reforma d'edificis i altres elements patrimonials.

c) Les excavacions arqueològiques.

d) Els fulletons de promoció turística.

—3 Beneficiaris

3.1 Poden ser beneficiaris de les subvencions regulades en aquestes bases els ens locals, els consorcis i les fundacions de l'Alt Pirineu i Aran, i les entitats jurídiques sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent, amb domicili social a l'àmbit territorial de l'Alt Pirineu i Aran vinculades a activitats formatives, de recerca, culturals, patrimonials i de promoció socioeconòmica, que impulsin el desenvolupament local a l'Alt Pirineu i Aran.

3.2 Aquests han de complir, en tot cas, els requisits següents:

a) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat de Catalunya i l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

—4 Despeses subvencionables i import de les subvencions

4.1 Es consideren despeses subvencionables les que tinguin una relació directa amb l'actuació subvencionada i es duguin a terme abans que acabi el termini de justificació que, a aquest efecte, s'inclourà en la convocatòria.

Només serà subvencionable l'IVA que gravi el valor de les despeses, en cas que el beneficiari de la subvenció tingui la consideració de consumidor final.

4.2 Cada convocatòria fixarà la posició pressupostària a què s'han d'imputar les subvencions i determinarà la quantia màxima per a aquesta línia.

4.3 L'import de cadascuna de les subvencions concretes es determinarà a la convocatòria corresponent, i en cap cas pot superar el cost total de les actuacions per a les quals es demana.

—5 Compatibilitat de les subvencions

La percepció de les subvencions concedides és compatible amb la percepció de subvencions procedents d'altres fonts, públiques o privades, sempre que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, no se superi el cost total de l'activitat subvencionada.

—6 Sol·licituds i documentació

6.1 Les entitats sense ànim de lucre, les fundacions i els consorcis han de presentar les sol·licituds en suport paper mitjançant l'imprès normalitzat que es podrà descarregar des del web: http://www.idapa.cat.

6.2 Les sol·licituds es poden presentar al registre de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, plaça Mossèn Casimir Torrent, 2, 25620 Tremp, o bé a qualsevol dels llocs que preveu l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació amb l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

6.3 Pel que fa els ens locals i consorcis formats exclusivament per ens locals, les sol·licituds, acompanyades de la documentació requerida, es presentaran en el registre telemàtic disponible de la Generalitat de Catalunya mitjançant l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, en els termes que estableix la normativa vigent.

El formulari de sol·licitud i l'ofici de tramesa, així com la informació sobre aquest tràmit, estaran a disposició dels sol·licitants a l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, web http://www.eacat.cat.

La impossibilitat tècnica o d'altra índole no eximeix, en cap cas, a la persona sol·licitant de l'obligació de trametre la documentació dins el termini establert en la convocatòria.

6.4 El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació prevista a la base 7, serà el que, a aquest efecte, es determini en la convocatòria corresponent.

Les sol·licituds presentades fora del termini esmentat no seran admeses a tràmit. L'òrgan competent per tramitar el procediment dictarà la resolució corresponent, que serà recurrible en alçada davant l'òrgan jeràrquicament superior que correspongui.

6.5 Les sol·licituds han de ser aprovades per l'òrgan competent de l'ens local, entitat sense ànim de lucre, consorci o fundació i han de ser formalitzades per l'alcalde, president o pel representant legal que correspongui.

6.6 Cal emplenar un únic formulari de sol·licitud, en el qual es podrà sol·licitar subvenció per a més d'una actuació. No obstant això, només podrà ser objecte de subvenció una actuació, que es correspondrà amb la que obtingui major puntuació, sempre que superi la puntuació mínima que es preveu a la base 9.2.

6.7 La signatura i presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d'aquestes bases reguladores, i porta implícita l'autorització a l'òrgan gestor per comprovar, d'ofici, si l'entitat beneficiària està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions amb la Seguretat Social, llevat que aquesta autorització es denegui expressament. En el supòsit de denegació de l'autorització, l'entitat beneficiària està obligada a presentar, en el moment de la justificació, la certificació positiva expedida per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Agència Tributària de Catalunya i la certificació positiva expedida per la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

—7 Documentació

7.1 Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la documentació següent:

a) Declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

b) Declaració responsable de no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Per al cas que el beneficiari de la subvenció disposi d'una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, declaració responsable sobre quins mitjans utilitzen per a prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en llurs centres de treball.

d) Declaració responsable sobre si ha sol·licitat o ha resultat beneficiari d'altres subvencions per a la mateixa finalitat, indicant l'import de la subvenció i entitat concedint.

e) Per al cas que el sol·licitant de la subvenció no sigui Administració pública, CIF de l'entitat, cas que no s'hagi autoritzat a l'òrgan gestor la seva obtenció.

f) En el cas de consorcis, fundacions o d'entitats jurídiques sense ànim de lucre, documentació original o fotocòpia compulsada que acrediti la personalitat jurídica de l'associació, així com el seu caràcter d'entitat sense ànim de lucre. No és necessària l'aportació d'aquesta documentació, en el cas que l'entitat sol·licitant ja els hagi presentat anteriorment a l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar en el model normalitzat, el document, la data en què va ser presentat i el procediment a què feia referència. Si l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir l'entitat sol·licitant perquè els aporti en el termini de 15 dies.

g) Per al cas que el sol·licitant de la subvenció no sigui Administració pública i disposi de 50 o més de treballadors/es, declaració responsable conforme es dóna ocupació a treballadors/es disminuïts en un percentatge mínim del 2% de la plantilla respectiva, en compliment de l'obligació que preveu l'art. 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social de minusvàlids, o del compliment alternatiu de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat que regula el Reial decret 365/2005, de 8 d'abril, i el Decret 246/2000, de 24 de juliol.

h) Per al cas que el sol·licitant de la subvenció no sigui Administració pública, declaració responsable del compliment dels requisits establerts en els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

i) Pla de treball que defineixi clarament els punts següents:

L'objectiu i les activitats previstes.

El pressupost de les activitats previstes en la sol·licitud.

El finançament per realitzar les activitats previstes en la sol·licitud.

j) Proposta de mitjans de difusió i publicitat de les activitats a subvencionar, que haurà de complir el que disposa la base 14.e).

k) Qualsevol altra documentació que, expressament, es prevegi en la convocatòria corresponent.

Les declaracions especificades en els apartats a), b), c), d), e), g) i h) ja estan incloses i es poden emplenar directament en el model de sol·licitud i, per tant, si s'utilitza aquest, no cal adjuntar-les.

7.2 Certificació del secretari on consti la decisió de l'òrgan competent de l'ens local de sol·licitar la subvenció, així com el compromís, cas de resultar-ne beneficiari, de dur a terme les actuacions objecte de la subvenció.

7.3 Si la sol·licitud presenta defectes o inexactituds, l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran requerirà al sol·licitant de la subvenció perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició. En el cas que dintre del termini atorgat no s'esmeni la sol·licitud en els aspectes indicats, o no s'aporti la documentació requerida, es dictarà la corresponent resolució de desistiment per part de l'òrgan competent per a la tramitació del procediment, que es podrà recórrer en alçada davant l'òrgan jeràrquicament superior que correspongui.

—8 Procediment de concessió

8.1 La tramitació del procediment per a la concessió de les subvencions correspon a l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran.

8.2 El procediment de concessió és el de concurrència competitiva que preveu l'article 22 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

8.3 Les sol·licituds les valorarà una comissió integrada per les persones següents:

a) El director o directora de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, que la presidirà.

b) Un/a tècnic/a de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, que actuarà com a secretari/ària.

c) Una persona en representació de la Federació de Municipis de Catalunya.

d) Una persona en representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.

El funcionament de la comissió es regirà per les disposicions aplicables als òrgans col·legiats de la Generalitat de Catalunya.

8.4 L'òrgan competent per a tramitar el procediment, per iniciativa pròpia o a instància de l'òrgan col·legiat previst a l'apartat 3, pot, en qualsevol moment del procediment anterior a la proposta de resolució, demanar al sol·licitant de la subvenció, amb un requeriment motivat, la informació o documentació complementària que sigui necessària, per tal que sigui aportada en el termini de deu dies des de la recepció de la notificació corresponent, amb indicació que, si no ho fa, perd el dret al tràmit.

—9 Criteris de valoració

9.1 Les sol·licituds admeses a la convocatòria seran valorades per l‘òrgan col·legiat previst a la base 8.3, aplicant els criteris de valoració següents:

a) Adequació de l'activitat a l'objecte de la convocatòria: fins a 4 punts.

b) Qualitat tècnica de l'edició a publicar o de l'activitat formativa i divulgativa: fins a 4 punts.

c) Incidència de l'activitat en la dinamització cultural del territori objecte de l'activitat: fins a 6 punts.

d) Incidència de l'activitat en la dinamització socioeconòmica del territori objecte de l'activitat: fins a 6 punts.

9.2 Per tal de poder obtenir la subvenció, s'ha d'assolir un puntuació mínima de 10 punts.

—10 Resolució

10.1 Correspon al president de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, a proposta de la comissió que preveu la base 8.3, la resolució de la concessió de les subvencions, la qual s'ha de dictar i notificar en el termini que, a aquest efecte, es determinarà en la convocatòria corresponent.

Sens perjudici de l'obligació de resoldre, transcorregut el termini esmentat sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa, les sol·licituds s'entendran desestimades i, en conseqüència, denegada la subvenció, d'acord amb el que preveu l'article 54 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

10.2 La resolució de concessió o denegació de la subvenció, degudament motivada, s'ha de notificar individualment a l'entitat interessada per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció. Així mateix, s'ha d'informar d'aquesta resolució a la Comissió de Cooperació Local.

10.3 Contra la resolució dictada, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada, de conformitat amb allò que preveuen els articles 107, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, davant el conseller de Territori i Sostenibilitat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la recepció de la notificació d'aquesta Resolució.

—11 Publicitat

Es donarà publicitat de les subvencions concedides mitjançant l'exposició d'una relació d'aquestes al tauler d'anuncis del l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran.

A més, les subvencions d'import igual o superior a 3.000 euros es publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

—12 Justificació

12.1 El beneficiari haurà de justificar el compliment de la finalitat per a la qual se li atorga la subvenció abans del termini que, a aquest efecte, es fixi en la convocatòria corresponent. L'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran podrà ampliar aquest termini, a petició del beneficiari, si aquest acredita,en els termes i condicions previstes a l'article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, la impossibilitat de donar compliment a aquesta obligació per causa justificada que no li sigui directament imputable. Aquesta ampliació de termini per a justificar no pot excedir de la meitat del termini inicial, i es podrà concedir sempre que no es perjudiquin drets de tercers.

12.2 La justificació del compliment de la finalitat s'ha de dur a terme mitjançant la presentació a l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran de la documentació següent:

a) Memòria descriptiva de les operacions realitzades amb càrrec a la subvenció atorgada.

b) En el cas que el beneficiari de la subvenció sigui un ens local, certificació del secretari o interventor, on consti l'import de l'actuació subvencionada, la procedència i quantia dels fons amb què s'ha finançat i l'aplicació de la totalitat del finançament de l'actuació, així com la justificació que l'import de la subvenció s'ha destinat a la realització de les actuacions per a les quals es va sol·licitar.

c) En el cas que el beneficiari de la subvenció sigui un consorci, fundació o entitat jurídica sense ànim de lucre, relació de factures indicant a quina operació s'imputen i expressant el cost total i desglossat. Les factures esmentades hauran de ser emeses a nom del beneficiari de la subvenció, i hauran de reunir tots els requisits que estableix la normativa fiscal aplicable.

d) Pel cas que l'import de la subvenció atorgada sigui igual o superior a 3.000 euros, certificacions positives expedides per l'Agència Estatal d'Administració Tributària i l'Agència Tributària de Catalunya respectivament d'estar al corrent en el compliment de les obligacions fiscals i tributàries, cas que no s'hagi autoritzat la seva comprovació d'ofici a l'òrgan gestor.

e) Per al cas que l'import de la subvenció atorgada sigui igual o superior a 3.000 euros, certificació positiva expedida per la Tresoreria de la Seguretat Social d'estar al corrent en el compliment d'obligacions socials cas que no s'hagi autoritzat la seva comprovació d'ofici a l'òrgan gestor.

12.3 Quan les actuacions subvencionades hagin estat finançades, a més, amb fons propis o altres subvencions o recursos, se n'haurà d'acreditar l'import, la procedència i l'aplicació d'aquests fons.

—13 Pagament

13.1 El pagament es farà efectiu un cop l'ens local, l'entitat sense ànim de lucre, la fundació o el consorci hagi justificat el compliment de la finalitat per a la qual se li va atorgar la subvenció, d'acord amb la base 12.

No obstant això, es podrà preveure l'existència d'una o diverses bestretes, les quals es faran efectives en el termes, condicions i terminis que, a aquest efecte, es determini en la convocatòria.

13.2 Si el cost acreditat dels treballs objecte de la subvenció és inferior al pressupost en base al qual es va atorgar la subvenció , l'import de la subvenció a pagar es minorarà proporcionalment.

—14 Obligacions del beneficiari

Els beneficiaris de les subvencions assumeixen les obligacions que com a beneficiaris es preveuen en els articles 90 bis, 92.2 h), i 95 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i, específicament, les següents:

a) Complir l'objectiu i realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.

b) Justificar davant de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran en els termes i condicions que s'estableixen en la base 12.

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin a l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran i a les de control de l'activitat que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant estatals com comunitaris, així com prestar la col·laboració necessària i facilitar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

d) Comunicar a l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran qualsevol alteració en les condicions que van motivar l'atorgament de la subvenció així com la concessió, amb posterioritat a la sol·licitud, d'altres subvencions procedents de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, d'altres Administracions públiques o dels ens públics que en depenen, i d'altres persones físiques o jurídiques de naturalesa privada.

e) En totes les actuacions de difusió i publicitat de l'activitat subvencionada s'hi haurà de fer constar l'expressió: "Amb el suport de:...", acompanyada sempre del logotip de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, situat a sota d'aquesta expressió.

f) Procedir al reintegrament dels imports percebuts en els supòsits esmentats en la Base 15.

g) Pel cas que el beneficiari de la subvenció disposi d'una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, indicar quins mitjans utilitza per a prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en llurs centres de treball.

—15 Invalidesa de la resolució de concessió i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament

15.1 Són causes de nul·litat i anul·labilitat de la resolució de concessió les que preveu l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació comportarà l'obligació de tornar les quantitats percebudes.

15.2 Així mateix, serà procedent el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament, en els casos que preveuen l'article 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, prèvia la instrucció del procediment que es preveu a l'article 100 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

15.3 També s'haurà de reintegrar l'excés de les subvencions percebudes respecte al cost del projecte o activitat juntament amb els interessos de demora, en els termes que preveu l'article 34 del Reglament de desplegament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

—16 Règim jurídic

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d'aplicació les disposicions següents: el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; l'Ordre d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d'ajuts i de subvencions; els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament de desplegament de la Llei esmentada, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la resta de normativa aplicable.

(11.262.131)

Amunt