Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 24/05/2011

  • Número del document JUS/1303/2011

  • Número de control 11143039

  • Organisme emissor Departament de Justícia

Dades del DOGC
  • Número 5888

  • Data 27/05/2011

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 30624

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/1303/2011, de 24 de maig, de declaració d'utilitat pública d'una associació.


D'acord amb la normativa vigent poden ser declarades d'utilitat pública, a iniciativa seva, aquelles associacions que reuneixin els requisits de l'article 32 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

Instruït el corresponent expedient relatiu a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública d'una associació competència de la Generalitat de Catalunya, en el qual consta l'informe favorable preceptiu;

Vista la proposta de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques;

D'acord amb el que estableixen el Reial decret 1266/2007, de 24 de setembre, de traspàs de funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d'utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a les associacions i fundacions, i el Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s'assignen al Departament de Justícia les funcions esmentades,

Resolc:

Declarar d'utilitat pública l'associació següent, inscrita al Registre d'Associacions del Departament de Justícia:

Col·lectiu d'Iniciatives Juvenils contra l'Atur (CIJCA), inscrita amb el núm. 825, secció 1a, de la demarcació de Lleida.

Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, la persona interessada pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant d'aquest òrgan en el termini d'un mes, d'acord amb el que estableix l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; o bé pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que disposen els articles 10, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, ambdós terminis a comptar de l'endemà de la notificació d'aquesta Resolució.

Igualment, la persona interessada pot interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 24 de maig de 2011

M. Pilar Fernández Bozal

Consellera de Justícia

(11.143.039)

 

Amunt