Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 29/04/2011

  • Número del document AAM/1277/2011

  • Número de control 11131030

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Dades del DOGC
  • Número 5886

  • Data 25/05/2011

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

  • Pàgina 30032

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ AAM/1277/2011, de 29 d'abril, per la qual es nomena la Comissió Gestora de la Indicació Geogràfica Protegida Pollastre i Capó del Prat.


Mitjançant l'Ordre AAM/33/2011, de 22 de febrer, per la qual es convoquen eleccions als òrgans de govern d'alguns consells reguladors de les denominacions d'origen protegides i indicacions geogràfiques protegides de Catalunya, entre els quals el Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Pollastre i Capó del Prat.

D'acord amb l'article 23.2 de l'Ordre AAR/523/2009, de 6 de novembre, per la qual s'aprova el Reglament de la IGP Pollastre i Capó del Prat, la Comissió Rectora del Consell Regulador ha d'estar constituïda per quatre vocals, un dels quals és el president o la presidenta del Consell Regulador. Aquests/es vocals amb veu i vot, són elegits/des per sufragi universal lliure, directe i secret d'entre les persones inscrites en els registres corresponents i es distribueixen de manera paritària, dos per cada cens dels previstos a l'article 26 d'aquest Reglament, entre persones del sector productor i persones del sector elaborador d'acord amb els registres de la IGP Pollastre i Capó del Prat.

Segons consta a l'acta de la reunió de proclamació definitiva de candidatures de la Junta Electoral de la IGP Pollastre i Capó del Prat del 13 d'abril de 2011, ha presentat una única candidatura formada per tres membres del cens A i cap candidatura del cens B.

L'article 18.11 del Decret 285/2006, que desenvolupa la Llei 14/2003 de qualitat agroalimentària, estableix que en el supòsit d'un nombre de vocals que impedeixi la constitució de la Comissió Rectora, el Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural nomena una Comissió Gestora, formada per tres membres, la qual tindrà les mateixes funcions que la Comissió Rectora mentre duri el seu nomenament. La Comissió Gestora ha de convocar noves eleccions en el termini màxim de seixanta dies.

L'article 17.5 del Decret 285/2006 estableix que aquesta Comissió Gestora és de tres membres, un/a d'ells/es president/a, i és requisit per al seu nomenament que es tracti de persones inscrites en algun dels registres del Consell Regulador. El nomenament dels vocals i l'elecció del/de la president/a han de ser publicats al DOGC.

Per tant, no és possible seguir amb el procediment electoral i és necessari nomenar una Comissió Gestora.

En conseqüència,

Resolc:

Nomenar membres de la Comissió Gestora de la IGP Pollastre i Capó del Prat les següents persones: Manuel Torres Cárdenas, representant de La Mascota SCP, com a president, i Valentina Guisado Arnaltes, representant de l'Associació de Criadors de Pollastre i Capó del Prat, i Amadeu Francesch i Vidal, representant d'Aviraut, SL, com a vocals.

El nomenament de la Comissió Gestora té vigència fins a la presa de possessió dels òrgans de govern elegits en les noves eleccions que es convoquin en el termini de seixanta dies a partir de la publicació d'aquesta Resolució.

Barcelona, 29 d'abril de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

(11.131.030)

 

Amunt