Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

ORDRE ENS/85/2011, de 10 de maig, per la qual s'estableix el procediment per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el

 

Mitjançant l'Ordre EDU/2058/2010, de 13 de juliol, el Ministeri d'Educació ha regulat els Premis Nacionals de Batxillerat establerts per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 183, de 29.10.2010).

El Premi Extraordinari de Batxillerat es concep com un reconeixement oficial i públic dels mèrits acadèmics de l'alumnat que finalitza aquests ensenyaments i mostra una preparació excepcional.

Mitjançant l'Ordre EDC/278/2004, de 27 de juliol, es va establir el procediment per a la concessió dels premis extraordinaris de batxillerat a Catalunya.

El desenvolupament de les diverses convocatòries del premi extraordinari i les modificacions derivades del nou currículum del batxillerat aconsellen fer diverses modificacions en la regulació de la seva convocatòria, per la qual cosa cal aprovar una ordre que substitueixi l'anterior.

Per tot això, a proposta de la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Establir el procediment de concessió del Premi Extraordinari de Batxillerat a Catalunya.

Article 2

Finalitat

Els premis extraordinaris de batxillerat constitueixen un reconeixement oficial dels mèrits de l'alumnat que demostra una preparació especial en aquests ensenyaments.

Article 3

Premis

Es pot concedir un Premi Extraordinari de Batxillerat per cada 1.000 alumnes, o fracció superior a 500, matriculats en el segon curs de batxillerat en l'any acadèmic al qual es refereix la convocatòria. En els casos en què el número d'alumnes matriculats en el curs indicat sigui inferior a 500, es podrà concedir un Premi Extraordinari de Batxillerat.

A l'efecte previst en el paràgraf anterior, es té en compte tot l'alumnat, tant dels centres públics i concertats com dels centres privats, en la modalitat presencial i a distància.

Article 4

Requisits dels participants

Per poder optar als premis extraordinaris de batxillerat, l'alumnat ha de complir els requisits següents:

a) Haver cursat i superat els dos cursos de batxillerat.

b) Haver finalitzat els ensenyaments de batxillerat a Catalunya en l'any acadèmic al qual es refereix la convocatòria.

c) La qualificació mitjana de tot el batxillerat ha de ser igual o superior a 8,75. A aquests efectes la qualificació mitjana del batxillerat serà directament la qualificació final calculada d'acord amb la normativa.

Article 5

Convocatòria

5.1 La Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat convocarà anualment els premis, elaborarà les proves i establirà el procediment, els terminis, el model d'inscripció, el lloc o llocs i la data de la celebració de les proves.

5.2 Els serveis territorials designaran el centre docent on es duran a terme les proves del Premi Extraordinari de Batxillerat.

5.3 L'alumnat que reuneixi els requisits establerts en aquesta Ordre i que vulgui optar al premi extraordinari s'ha d'inscriure en el centre on hagi finalitzat els estudis de batxillerat. Els centres han de trametre la inscripció als serveis territorials corresponents.

Article 6

Tribunals

6.1 Per dur a terme el desenvolupament i la qualificació de les proves es constituirà un únic tribunal a Catalunya. En el cas que el nombre de persones que es presentin sigui elevat, es podran nomenar tribunals corresponents a un o més serveis territorials.

6.2 El tribunal estarà constituït per funcionaris del Departament d'Ensenyament que exerceixin la funció inspectora o docent i que siguin especialistes en els respectius ensenyaments. Els membres del tribunal els nomena el/la secretari/ària general del Departament d'Ensenyament, a proposta de la Inspecció d'Educació.

6.3 El president del tribunal serà un membre de la Inspecció d'Educació.

Article 7

Proves

7.1 Els premis s'atorguen en funció dels resultats de les proves específiques realitzades a tal efecte.

7.2 Les proves per optar als premis extraordinaris de batxillerat s'estructuren de la manera següent:

El primer exercici té dues parts. Part a) Consisteix en la redacció del comentari d'un text literari. Part b) Consisteix en la redacció del comentari d'un text històric. Una de les parts s'ha de respondre en català i l'altra en castellà. La durada total d'aquest primer exercici és de 2 hores i mitja.

El segon exercici té dues parts. Part a) Consisteix en respondre de forma escrita a qüestions relacionades amb la primera llengua estrangera cursada per l'alumne o l'alumna. Part b) Consisteix en respondre qüestions proposades sobre una de les matèries de modalitat, triada per l'alumne o l'alumna entre les que ha cursat i que, d'acord amb la normativa que regula el batxillerat, s'imparteixi als dos cursos. La durada total d'aquest segon exercici és de 2 hores i mitja.

Article 8

Inscripció del premi a l'expedient acadèmic

El secretari o la secretària del centre on estigui l'expedient acadèmic, o qui en faci les funcions, ha d'anotar l'obtenció del premi en l'expedient acadèmic de l'alumne o de l'alumna.

Article 9

Publicitat

La relació de l'alumnat premiat es publicarà al DOGC.

Article 10

Accés als Premis Nacionals de Batxillerat

L'obtenció del Premi Extraordinari de Batxillerat permet la inscripció en el Premi Nacional de Batxillerat d'acord amb el que estableix l'Ordre EDU/2058/2010, de 13 de juliol, per la qual es regulen els Premis Nacionals de Batxillerat establerts per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 183, de 29.7.2010).

Disposició derogatòria

Queda derogada l'Ordre EDC/278/2004, de 27 de juliol, per la qual s'estableix el procediment per a la concessió dels premis extraordinaris de batxillerat.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 10 de maig de 2011

Irene Rigau i Oliver

Consellera d'Ensenyament

(11.129.120)

 

Amunt