Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 26/04/2011

  • Número del document JUS/1062/2011

  • Número de control 11110034

  • Organisme emissor Departament de Justícia

Dades del DOGC
  • Número 5871

  • Data 04/05/2011

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 25421

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/1062/2011, de 26 d'abril, de declaració d'utilitat pública de dues associacions.


D'acord amb la normativa vigent poden ser declarades d'utilitat pública, a iniciativa seva, aquelles associacions que reuneixin els requisits que estableix l'article 32 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

Vist que s'han instruït els expedients corresponents relatius a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública de dues associacions competència de la Generalitat de Catalunya, on consten els informes favorables preceptius;

Vista la proposta de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques;

D'acord amb el que estableixen el Reial decret 1266/2007, de 24 de setembre, de traspàs de funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d'utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a les associacions i fundacions; i el Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s'assignen al Departament de Justícia les funcions esmentades,

Resolc:

Declarar d'utilitat pública les associacions següents, inscrites al Registre d'Associacions del Departament de Justícia:

Associació Dones amb Empenta, núm. d'inscripció 19147, secció 1a, de la demarcació de Barcelona.

Associació Educativa Integral del Raval, núm. d'inscripció 27920, secció 1a, de la demarcació de Barcelona.

Informació sobre els recursos a interposar

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant d'aquest òrgan en el termini d'un mes, d'acord amb el que estableixen l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; o bé poden interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que disposen els articles 10, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, ambdós terminis a comptar de l'endemà de la notificació d'aquesta Resolució.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 26 d'abril de 2011

M. Pilar Fernández Bozal

Consellera de Justícia

(11.110.034)

 

Amunt