Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 08/04/1991

 • Número del document 067/1991

 • Número de control 91098130

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 1430

 • Data 15/04/1991

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 1860

Portal Jurídic de Catalunya
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 67/1991, de 8 d'abril, pel qual s'assignen competències i funcions al Departament de Medi Ambient.


 La Llei 4/1991, de 22 de març, de creació del Departament 
 de Medi Ambient, disposa que correspon a aquest Departament 
 establir, d'acord amb les orientacions del Govern, les 
 directives generals de la política de medi ambient, i 
 l'exercici de les competències i funcions en aquest àmbit.
                               
  Així mateix, la disposició final 1 de la Llei esmentada 
 estableix que el Govern de la Generalitat precisarà l'abast 
 de l'assignació de competències i funcions que correspon 
 exercir al Departament de Medi Ambient i li adscriurà els 
 centres directius, serveis, organismes i mitjans personals 
 i materials necessaris per al seu funcionament.
                               
  Cal, doncs, donar compliment a aquest mandat legislatiu i 
 iniciar el procés d'assignació esmentat, el qual haurà de 
 produir-se de forma gradual, a l'efecte de  garantir 
 funcionament correcte i normal dels òrgans que actualment 
 exerceixen competències en relació amb el medi ambient i, 
 alhora, poder planificar amb major abast i de forma 
 integral la política medioambiental del Govern de la 
 Generalitat.
                               
  En virtut de l'anterior, a proposta dels consellers de 
 Política Territorial i Obres Públiques; d'Indústria i 
 Energia; d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i de Medi 
 Ambient, i d'acord amb el Govern de la Generalitat,     
                               
 Decreto:                          
                               
 Article 1                          
   1.1  Correspon al Departament de Medi Ambient la 
 preparació i l'execució de la política del Govern de la 
 Generalitat sobre el medi ambient, i també la direcció, 
 planificació,  coordinació  i  avaluació  dels  àmbits 
 medioambientals sobre els quals se li assigni l'exercici de 
 competències i funcions.
   1.2  En conseqüència, en el marc de la normativa 
 vigent i, si s'escau, en els termes que aquesta normativa 
 estableixi, correspon al Departament de Medi Ambient:    
   a) La formulació de plans territorials sectorials.
   b)  Emetre informe sobre els projectes de  plans 
 d'ordenació del territori i els projectes de plans generals 
 d'urbanisme.
   c)  La  planificació i la gestió, si escau, dels 
 residus sòlids.
   d) La planificació i la gestió, si  escau,  del 
 tractament de les aigües residuals.
   e)  La formulació i, si escau, la gestió dels plans i 
 programes sobre protecció de l'ambient atmosfèric.
   f) La intervenció administrativa dels abocaments que 
 puguin  afectar  les aigües superficials, subàlvies i 
 marítimes.
   g) El control de qualitat de les platges i de les 
 aigües litorals.
   h) La protecció del sòl contra l'erosió i la protecció 
 del paisatge.
   i)  El procediment d'avaluació d'impacte ambiental i 
 també el seguiment, en aquest àmbit, de les obres i 
 instal·lacions sotmeses a aquest procediment.
   j)  La intervenció administrativa de les activitats 
 classificades.
   k) La protecció dels espais d'especial interès natural 
 afectats per activitats extractives, i també la sanció de 
 les infraccions que es produeixin en aquest àmbit.
   l)  La formulació i la promoció de plans i programes 
 d'investigació i formació.
   m) La formulació i la promoció de plans, programes i 
 activitats adreçats a la difusió i l'educació.
   n)  La  coordinació  de  l'acció  pública  entre 
 l'Administració de la Generalitat i els ens locals de 
 Catalunya.
   o)  La promoció d'entitats i associacions i el foment 
 de les seves activitats.
   p) Les funcions que li encomani el Govern de la 
 Generalitat en relació amb el medi ambient.
                               
 Article 2                          
   2.1  De  conformitat  amb l'article anterior, el 
 Departament de Medi Ambient assumeix les competències i 
 funcions següents, que actualment exerceix el Departament 
 de Política Territorial i Obres Públiques:         
  a) Les que té atribuïdes la Direcció General del Medi 
 Ambient.
   b) Les que té assignades el titular del Departament en 
 matèria de protecció de l'ambient atmosfèric.
   c)  Les  relatives  als  residus industrials que 
 s'exerceixen per mitjà de la Junta de Residus.
   d) Les corresponents a aigües residuals que exerceix 
 la Junta de Sanejament, incloent-hi la planificació, els 
 projectes i les obres de les estacions depuradores.
   e)  Les que actualment exerceix la Direcció General 
 d'Obres Hidràuliques i la Junta d'Aigües en relació amb:  
   El control i l'anàlisi de la qualitat de les aigües.
   L'autorització, inspecció, vigilància, sanció i cens 
 dels abocaments d'aigües residuals urbanes i industrials.
   La protecció de les actuacions extractives que es 
 realitzin en les zones de domini públic dels  rius, 
 efectuada mitjançant informes preceptius i vinculants.
  2.2  Com  a  conseqüència  de l'anterior assumpció, 
 s'adscriuen al Departament de Medi Ambient:         
  a) La Junta de Residus.
  b) La Junta de Sanejament.
  c) Les unitats administratives de la Direcció General 
 d'Obres  Hidràuliques  i  de  la  Junta d'Aigües que 
 desenvolupin les funcions assenyalades a l'apartat 2.1.e).
                               
 Article 3                          
   El Departament de Medi Ambient assumeix, així mateix, 
 les competències i funcions relatives al control de focus 
 emissors contaminants, que fins ara exercia el Departament 
 d'Indústria i Energia per mitjà de la Direcció General de 
 Seguretat Industrial.
                               
 Article 4                          
   El Departament de Medi Ambient assumeix també les 
 competències i funcions següents, atribuïdes fins ara al 
 Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca:        
   a) Les relatives a la regulació, la utilització, el 
 control,  la  inspecció  i  la sanció en matèria de 
 fertilitzants o adobs i fangs de depuració, utilizats 
 directament o indirecta en l'agricultura, en relació amb la 
 seva acció contaminadora sobre les capes subterrànies i les 
 aigües i sobre el medi ambient, i també les referents a 
 l'establiment de mesures preventives per eliminar, reduir o 
 compensar els seus efectes ambientals negatius.
   b) Les relatives al foment, la reglamentació, el 
 control, la inspecció i la sanció en matèria de recollida i 
 eliminació de purins dels animals, dels animals morts, 
 incloent els residus dels escorxadors, i també els residus 
 vegetals d'origen natural.
                               
 Article 5                          
   5.1  De conformitat amb el que estableix l'article 11 
 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, 
 procediment i règim jurídic de l'Administració de la 
 Generalitat de Catalunya, el Departament de Medi Ambient 
 s'estructura de la manera següent:             
  Secretaria General.
  Direcció General de Promoció i Educació Ambiental.
  Direcció General de Qualitat Ambiental.
  Direcció General de Patrimoni Natural.
  Direcció General del Medi Físic.
  5.2  Directament del titular del Departament depèn el 
 Gabinet del conseller.
  5.3 Queda suprimida la Direcció General del Medi Ambient, 
 adscrita fins ara al Departament de Política Territorial i 
 Obres Públiques.
                               
 Disposicions addicionals                  
 - 1 El Departament de Medi Ambient es farà càrrec dels 
 mitjans personals i materials provinents dels centres 
 directius i organismes que han modificat la seva adscripció 
 com a conseqüència de l'assignació de competències i 
 funcions efectuada per aquest Decret. A aquests efectes, 
 els titulars dels departaments afectats pel contingut 
 d'aquest Decret, d'acord amb el Departament de  Medi 
 Ambient, realitzaran les actuacions necessàries per tal de 
 determinar la transferència i l'assignació dels esmentats 
 mitjans personals i materials que requereixi l'execució del 
 present Decret. D'acord amb l'anterior, seran transferides 
 les vacants corresponents i  assignats  els  recursos 
 econòmics específics i els proporcionals que correspongui 
 procedents d'altres unitats orgàniques.
                               
 - 2 De conformitat amb el que estableix la disposició 
 addicional de la Llei 4/1991, de 22 de març, de creació del 
 Departament de Medi Ambient, totes les referències que 
 continguin les disposicions vigents als departaments o 
 òrgans de l'Administració de la Generalitat en tot el que 
 es refereix a l'assignació de competències i funcions que 
 preveu el present Decret s'entendrà que es refereixen al 
 Departament de Medi Ambient.
                               
 Disposició transitòria                   
    Fins que no es faci efectiu el que estableix la 
 disposició addicional 1 d'aquest Decret i no es completi 
 l'estructura orgànica del Departament de Medi Ambient, els 
 òrgans dels departaments de procedència exerciran les 
 competències i funcions modificades  per  la  present 
 disposició. En el seu exercici, es tindran en compte les 
 orientacions del Departament de Medi Ambient.
                               
 Disposicions finals                     
 - 1  El conseller d'Economia i Finances realitzarà les 
 adaptacions  pressupostàries  necessàries  per  donar 
 compliment al que estableix aquest Decret.
                               
 - 2  Queden derogades totes les disposicions d'igual o 
 inferior rang que s'oposin al que s'estableix en el present 
 Decret.
                               
 - 3 Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la 
 seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
 Catalunya.
                               
 Barcelona, 8 d'abril de 1991                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Joaquim Molins i Amat                    
 Conseller de Política Territorial i Obres Públiques     
                               
 Joan Vallvé i Ribera                    
 Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca         
                               
 Antoni Subirà i Claus                    
 Conseller d'Indústria i Energia               
                               
 Albert Vilalta i González                  
 Conseller de Medi Ambient                  
                               

Amunt