Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 08/02/2011

  • Número del document GOV/0021/2011

  • Número de control 11040076

  • Organisme emissor Departament de Governació i Relacions Institucionals

Dades del DOGC
  • Número 5816

  • Data 11/02/2011

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 8628

Descriptors relacionats
Matèries Organismes
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/21/2011, de 8 de febrer, sobre el règim jurídic del personal assessor dels grups parlamentaris.


L'Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del departament competent en matèria de relacions institucionals i amb el Parlament de Catalunya, posa a disposició dels grups parlamentaris legalment constituïts al Parlament un/a assessor/a per tal de donar-los suport.

En la VIII legislatura es va determinar que el règim jurídic aplicable a les persones que prestaven l'assessorament i els donaven suport fos el de personal funcionari. No obstant això, en l'actual legislatura s'ha sol·licitat per part d'algun grup parlamentari la revisió i modificació d'aquest criteri, per permetre que sigui ocupada per personal eventual.

El Govern de la Generalitat ha considerat l'esmentada sol·licitud.

Per tot això, a proposta de la vicepresidenta del Govern, el Govern

Acorda:

—1 El règim jurídic del personal que presta assessorament als grups parlamentaris legalment constituïts serà el de personal funcionari o eventual d'acord amb la sol·licitud del corresponent grup parlamentari.

—2 D'acord amb la sol·licitud formulada, la plaça d'assessor del grup parlamentari Socialista passa a tenir la condició de personal eventual.

—3 La modificació del règim jurídic de personal funcionari en personal eventual no computarà als efectes de l'establert al primer paràgraf de l'Acord GOV/8/2011, de 18 de gener, pel qual s'estableix el nombre de llocs de treball reservat a personal eventual i es regulen determinats aspectes del seu règim.

—4 Es modifica el paràgraf segon de l'apartat 1 de l'Acord GOV/8/2011, de 18 de gener, pel qual s'estableix el nombre de llocs de treball reservat a personal eventual i es regulen determinats aspectes del seu règim, que passa a tenir la següent redacció:

“No computen dins d'aquest límit els llocs de treball eventual assignats als expresidents de la Generalitat, els de les oficines de la Generalitat a l'exterior, que es regulen per la seva normativa específica, ni els/les assessors/es dels grups parlamentaris que tinguin la condició de personal eventual”.

—5 Publicar aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 8 de febrer de 2011

Germà Gordó i Aubarell

Secretari del Govern

(11.040.076)

 

Amunt