Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció

ACORD GOV/8/2011, de 18 de gener, pel qual s'estableix el nombre de llocs de treball reservat a personal eventual i es regulen determinats aspectes del seu règim.


La situació econòmica actual, l'obligació d'establir el nombre de personal eventual d'acord amb la funció prevista a la normativa vigent que consisteix en l'exercici, amb caràcter no permanent, de funcions expressament qualificades de confiança o assessorament no reservades a personal funcionari, així com la nova estructura del Govern de la Generalitat, comporten la necessitat d'establir criteris per determinar els llocs de treball de caràcter eventual de què pot disposar cada departament, adequar les seves retribucions a la capacitat tècnica i a l'experiència de les persones que ocupin aquests llocs, i donar-ne publicitat, per tal de garantir la màxima transparència i informació als ciutadans.

L'Acord GOV/6/2007, de 16 de gener, pel qual s'estableix el nombre de llocs de treball reservat a personal eventual i es regulen determinats aspectes del seu règim, fixa en 218 el nombre màxim de llocs de treball reservats a personal eventual en els departaments de l'Administració de la Generalitat. El Govern de la Generalitat considera necessari reduir aquest nombre per les raons exposades en l'apartat anterior.

D'acord amb el que disposen els articles 12 i 123 del Text refós de les disposicions legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, el Decret 2/2005, d'11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i, atenent el que estableix l'article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic,

Per tot això, a proposta de la vicepresidenta del Govern, el Govern

Acorda:

—1 El nombre màxim de llocs de treball reservats a personal eventual en els departaments de l'Administració de la Generalitat es fixa en 130 respecte als 218 previstos a l'Acord GOV/6/2007, de 16 de gener.

No computen dins d'aquest límit els llocs de treball d'eventual assignats als expresidents de la Generalitat, ni els de les oficines de la Generalitat a l'exterior, que es regulen per la seva normativa específica.

—2 El Departament de la Presidència pot tenir personal eventual sense excedir de 30 llocs.

—3 El Departament de Governació i Relacions Institucionals, la persona titular del qual és la vicepresidenta del Govern, pot tenir personal eventual sense excedir de 12 llocs.

—4 Els departaments que s'esmenten a continuació poden tenir fins a un màxim de 8 llocs de treball reservats a personal eventual:

Economia i Coneixement.

Ensenyament.

Salut.

Interior.

Territori i Sostenibilitat.

Cultura.

Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Benestar Social i Família.

Empresa i Ocupació.

Justícia.

—5 El nombre màxim total del personal eventual de les delegacions territorials del Govern no pot excedir de 8.

—6 La Comissió Tècnica de la Funció Pública pot autoritzar la redistribució entre la resta de departaments d'aquelles places reservades a personal eventual, segons els apartats 2, 3, 4 i 5 d'aquest Acord, que no s'ocupin, amb l'acord previ del departament que tingui assignat el lloc o llocs.

—7 En el marc dels límits establerts en els apartats 2, 3, 4 i 5 els llocs reservats a personal eventual són de caràcter estructural i d'assessorament especial o desenvolupament de polítiques sectorials. Amb caràcter general i sense perjudici de les especificitats a què fan referència els apartats 2 i 3 d'aquest acord, els departaments disposen de cinc llocs de caràcter estructural d'assistència a la persona titular del departament que s'identifiquen amb les denominacions següents: cap del Gabinet, cap de l'Oficina de Comunicació, cap de l'Oficina de Protocol, cap de l'Oficina de Relacions Institucionals i cap de l'Oficina de la Secretaria. La resta de llocs de treball s'identificaran amb la condició de llocs de treball d'assessorament especial i/o per al desenvolupament de polítiques sectorials.

Sens perjudici de les especificitats previstes per als departaments dels quals en són titulars el president i la vicepresidenta, els llocs de treball reservats al personal eventual estructural s'assimilen retributivament als llocs de personal funcionari i el seu nivell retributiu s'ajustarà als nivells següents, corresponents al grup A subgrup A1:

a) Nivell 30.2: llocs de treball de cap del Gabinet.

b) Nivell 27.3: llocs de treball de cap de l'Oficina de Comunicació.

c) Nivell 27.1: llocs de treball de cap de l'Oficina de Protocol i cap de l'Oficina de Relacions Institucionals.

d) Nivell 24.4: llocs de treball de cap de l'Oficina de la Secretaria.

—8 Correspon a la Comissió Tècnica de la Funció Pública autoritzar la creació i/o la modificació dels llocs de treball de personal eventual a proposta dels departaments dins els límits fixats per aquest Acord.

A aquest efecte la proposta departamental de creació, modificació i/o supressió ha d'incorporar el corresponent qüestionari en el qual s'ha d'identificar el nom del lloc de treball, les seves característiques essencials d'acord amb la seva tipologia i l'assimilació retributiva als llocs de personal funcionari o altres tipus d'assimilacions retributives en supòsits degudament justificats i amb l'autorització de la Comissió Tècnica de la Funció Pública.

—9 Els llocs de treball de personal eventual han de constar en la corresponent relació de llocs de treball.

—10 La resolució de nomenament de personal eventual, en la qual han de constar les funcions que corresponen al lloc i les retribucions assignades, s'ha de publicar en el DOGC. A més, el Departament de Governació i Relacions Institucionals farà pública, a través dels mitjans electrònics de la seva competència, la relació de llocs de treball eventual amb indicació del departament d'adscripció, la naturalesa del lloc, les funcions, les retribucions totals i el complement específic assignat, així com la persona nomenada. Aquesta relació s'ha d'actualitzar cada cop que hi hagi una variació.

—11 En el supòsit que un departament assumeixi funcions i efectius com a conseqüència de la racionalització d'entitats i organismes del sector públic de la Generalitat i que algun d'aquests efectius tingui la condició de personal eventual, el departament afectat ha de presentar, en el termini de tres mesos un pla d'adequació a les previsions establertes en aquest Acord.

—12 Es deixa sense efectes l'Acord GOV/6/2007, de 16 de gener, pel qual s'estableix el nombre de llocs de treball reservat a personal eventual i es regulen determinats aspectes del seu règim.

—13 La publicació d'aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 18 de gener de 2011

Germà Gordó i Aubarell

Secretari del Govern

(11.018.013)

 

Amunt