Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 15/06/2010

  • Número del document JUS/2110/2010

  • Número de control 10165141

  • Organisme emissor Departament de Justícia

Dades del DOGC
  • Número 5658

  • Data 28/06/2010

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 49563

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/2110/2010, de 15 de juny, de declaració d'utilitat pública d'una associació.


Vist que, a iniciativa pròpia, poden ser declarades d'utilitat pública aquelles associacions que reuneixin els requisits de l'article 32 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació;

Vist que s'ha instruït l'expedient corresponent, relatiu a la sol·licitud de declaració d'utilitat pública d'una associació competència de la Generalitat de Catalunya, en el qual consta l'informe favorable preceptiu;

D'acord amb el que estableixen el Reial decret 1266/2007, de 24 de setembre, de traspàs de funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d'utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a les associacions i fundacions; i el Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s'assignen al Departament de Justícia les funcions esmentades,

Resolc:

—1 Declarar d'utilitat pública l'associació següent, inscrita al Registre d'Associacions del Departament de Justícia:

Salut Mental Ponent, inscrita amb el núm. 1.679, secció 1a, de la demarcació de Lleida.

—2 S'acorda notificar aquesta Resolució a les persones interessades, fent-los avinent que exhaureix la via administrativa i que en contra hi poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant d'aquest òrgan en el termini d'un mes, d'acord amb el que estableixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; o bé recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, ambdós terminis a comptar de l'endemà de la notificació d'aquesta Resolució a les persones interessades.

Transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que se'n notifiqui la resolució, es podrà entendre desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos, a comptar de l'endemà en què es produeixi l'acte presumpte desestimatori del recurs.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 15 de juny de 2010

Montserrat Tura i Camafreita

Consellera de Justícia

(10.165.141)

 

Amunt